Først lagt op 27-01-2021; senest opdateret 27-01-2021 16:46

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Det franske spor 1

Det tyske spor 1

De svenske og danske spor 1

Konklusion. 1

 

Det franske spor

Når Paul V Rubow siger, at P.L. Møller er “den første Repræsentant for den kritiske Liberalisme herhjemme” (Rubow 1921; 1970:203), så implicerer han, at den kritiske liberalisme forinden har eksisteret i andre lande. Da han umiddelbart efter sammenligner P.L. Møllers tilskuerholdning til litteraturen med Sainte-Beuves, efterlader han det indtryk, at Frankrig i hvert fald er et af de lande, hvor man har haft kritisk liberalisme.

Hans Hertel skriver i sit responsum til mig 11.1.2021:

“Hovedmanden bag tankegangen er Sainte-Beuve (før Taine). Begrebet k.l. bruges ikke direkte i Paul Krügers interessante bog "Saine-Beuves litterære Kritik. Metoden" (1945), men det kan ses som en liberal, u- og antidogmatisk tilgang, hvor principielt al litteratur, også den nye, vurderes ud fra sine egne historiske forudsætninger og normer, ikke som i klassicismens kritik ud fra dogmer og smagskriterier à la Boileaus genresystem. Forløbere er bl.a. Voltaire og Stendhal der åbner sig mod engelsk kultur, og de nye ideer fik et talerør med dagbladet Le Globe (1924ff.) som organ for den liberale romantik med Sainte-Beuve som medarbejder.”

Hans Hertel fortsætter:

“Krüger sammenfatter sådan (s. 34-35):

Som Modvægt mod den dogmatiske Kritik og den lethenflydende Retorik i Litteraturomtalen hed det med barsk Beslutsomhed, at Kritikken skulde beskæftige sig med Kendsgerninger. "Faits" var et Slagord allerede i Le Globe, et kvart Aarhundrede før Taine. Kritikken skal i sit Studium af disse Kendsgerninger indtage en historisk og filosofisk Holdning, d.v.s. beskrive det litterære Talents Historie, tage Hensyn til de Omgivelser, hvori dette Talent er fremstaaet, Stedet, Klimaet, Skikke, Love, Regeringsformer. Kritikeren skal gøre sig til samtidig og til Landsmand med Forfatteren, hvis Værker han undersøger, i Tanken leve sammen med ham, forsøge at forstaa hans Ideer, selv om de nu er os fremmede, hans særeste Tanker, som vi ikke har Ret til at kalde Fordomme. Det er den "liberale" Kritiks Fordringer, som i Le Globe kun svagt og spredt blev efterfulgt, men som dog her fik en skarp Formulering: "La critique est une science" [18.7.1827] - intet mindre. Selv om man ikke skal lægge alt for meget i Ordet "science" i Retning af Objektivitet og Nøjagtighed, saa viser Paastanden dog en tydelig Tendens bort fra baade den af litterære Lærebøger bestemte og fra den impressionistiske, der meddeler de umiddelbare, personlige og tilfældige Indtryk, det litterære Værk har gjort paa Kritikeren.”

I Krügers og Hertels udlægning ses altså den kritiske liberalisme som en forløber for en bestemt form for (positivistisk) videnskabelighed, mens den i Rubows fortolkning er et subjektivistisk frafald fra en anden form for (idealistisk) videnskabelighed.  

Angående selve begrebet “kritisk liberalisme” har dette franske spor ikke ført os videre.

Det tyske spor

Heller ikke i tysk kritikhistorie ser “kritisk liberalisme” ud til at være et fast begreb. Peter Uwe Hohendahl behandler den tyske litteraturkritik i perioden 1815-70 under overskriften “Literaturkritik in der Epoche der Liberalismus”, og han beskriver nogle af de samme tendenser i retning af videnskabeliggørelse af kritikken om Krüger/Hertel fandt i Frankrig. I Hohendahls beskrivelse foregår der en spaltning i videnskab og småsnak (Hohendahl (red:): Geschichte der deutschen Literaturkritik, 1985).

Det tyske spor er kun sporadisk belyst. Litteraten Uffe Andreasen har i mails (13.1.2021) gjort mig opmærksom på eksistensen af en omfattende litteratur om tysk liberalisme i 1800-tallet. Andreasen er specialist i dansk prosa i 1800-tallet (Poul Møller og Goldschmidt). Han sætter den mulighed, at Johan Ludvig Heiberg kan være ophavsmand til udtrykket ‘kritisk liberalisme”. Men hidtil har ingen kunnet dokumentere det.

De svenske og danske spor:

Mest lovende synes de danske og svenske spor bagom Rubow at være. C.E. Jensen tog begejstret Valdemar Vedels “kritisk Liberalisme” til sig, da han fandt det i Vedels Svensk Romantik (1895:66). Det var i et kapitel om førromantikeren Thomas Thorild (1759-1808). Thorild er kendt som ophavsmanden til et program for en positiv kritik: En Critik öfver Critiker (1791-92). Ifølge Thorild skal kritikeren ikke finde fejl, men fremhæve det værdifulde i enhver litterær tekst. Filosofien bag denne æstetik er, at alle livsytringer i princippet er ligestillede, og at man skal tage ethvert værk eller forfatterskab for, hvad det er, og beskrive det efter dets egenart. Synspunktet deler vandene. Nogle mener, at det ikke har noget med kritik at gør. Ikke desto mindre dukker det jævnligt op i kritikhistorien, specielt den svenske. I 1800-tallets slutning tegner Oscar Levertin denne holdning. Med henvisning til Thorild taler Levertin om den “sympatiske kritikers metode”, som består i at forklare digtere og digterværker, ikke rangordne dem. Specielt i perioder med svært tilgængelig digtning, f.eks. modernismen i Sverige i 1940’erne, har man set kritikere plædere for nødvendigheden af en forklarende og fortolkende kritik (jf. Per Rydén: En kritikers värderinger. Studier i Oscar Levertins Litteraturkritik 1897-1906, 1977:102f, Mats Jansson: Kritisk tidsspegel. Studier i 1940-talets svenska litteraturkritik, 1998:205ff og Per Rydén: Domedagar. Svensk litteraturkritik efter 1880, 1987).

Ideen om “den sympatiske kritikers metode” tiltalte Valdemar Vedel, og det er den, han i sin bog om svensk digtning i 1800-tallet omtaler som “kritisk liberalisme”. Han stiller ikke skarpt på begrebet taler bare om det i forbifarten, som om alle ved, hvad det drejer sig om.

Kritisk liberalisme, det var, hvad C.E. hele tiden havde praktiseret, men som han først omkring 1890 fandt den samlende idé bag. I et nummer af tidsskriftet Tilskueren for 1892 fastslog han, at halvfemserne ville blive “Personlighedens Oprør med den aandelige Uniformering” (Hansen & Jørgensen, 1998:131).

Jensen udfoldede synspunktet i bogen Vore Dages Digtere i 1898.

Han havde dog også franske forbindelser. Han var tydeligt inspireret af Rémy de Gourmonts portrætbog med symbolister Le livres des Masques, som han havde anmeldt i Social-Demokraten 13.8.97 (Hansen & Jørgensen, 1998:143). Påvirkningslinjen fra Sainte-Beuve og den franske kritik er tydelig.

I sine portrætter afslørerede C.E. Jensen, hvilke vurderingskriterier den kritiske liberalisme logisk synes at føre til. Hvis man søger efter det karakteristiske, vil man have en tilbøjelighed til at ophøje det originale eller blot det nye til vurderingskriterium.

Valdemar Vedel spurgte i en artikel i Tilskueren i 1899, om man ikke ved at bruge personlighedens egenartethed som eneste målestok i kunst ville komme til at ligge under for “Trangen hos den enkelte til at udhæve sig fra andre og gøre sig gældende paa Markedet ved noget nyt og egenartet”? Et interessant spørgsmål fra en akademisk humanist til en moderne socialdemokrat (Hansen & Jørgensen, 1998: 170).

Hvad C.E. Jensen opfattede som en ikke-normativ, forklarende og fortolkende kritik, havde i sig en latent norm, en prioritering af det nye, det originale.

Konklusion

Hermed sætter jeg et foreløbigt punktum for denne undersøgelse af begrebet og fænomenet “kritisk liberalisme” i Danmark.

Begrebet er det lykkedes mig at føre tilbage til Valdemar Vedel og C.E. Jensen i 1890’erne.

Fænomenet (retningen og metoden), manifesterer sig med P.L. Møller i 1840’erne. Som alment kunstsyn knytter den kritiske liberalisme sig til en karakteriserende og forklarende holdning - modsat en dømmende og rangordnende holdning.

Som historisk fænomen bryder den kritiske liberalisme igennem i 1800-tallet på baggrund af tidens ideologiske og politiske liberalisme. Den væsentligste inspiration udgår fra Frankrig.

Den kritiske liberalisme er i udgangspunktet frihedssøgende og anti-dogmatisk. På længere sigt viser den sig at have sine egne normer og dogmer, fx individualisme og originalitet.

 

©John Chr. Jørgensen