Først lagt op 29-11-2021; senest opdateret 29-11-2021 13:47

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Kongehuset bærer bindet 1

København blev en storby. 1

Fortæller-problemer 1

Martinius Nielsen pebet ud. 1

Esmanns veninde. 1

Litteratur til alle tre artikler om Carl Muusmann (kronologisk ordnet) 1

 

Mellem de to tidligere behandlede bøger af Carl Muusmann var der en klar indre sammenhæng. De havde cirkus som gennemgående tema, og begge kredsede de om en fest.

 

Den første bog handlede om 1880’erne, den anden om 1890’erne. De blev udgivet lige efter hinanden i 1920 og 1921. Der synes ikke umiddelbart at have været planer om en fortsættelse, men i 1932 udsendte Muusmann en bog, som med sin titel, Da København blev voksen, kunne opfattes sådan, og efter Muusmanns død i 1936 samlede Forlaget Danmark de tre bøger under titlen Det glade København, 1939.

 

Dispositionen kan diskuteres, for det tredje bind holder ikke mål med de to første. Det er løsere i stof, stil og struktur. København er nu mest noget, der foregår i kongehuset, stilen er svækket ved opremsning af en masse data, og strukturen er så leddeløs, at man aldrig ved, hvad næste kapitel vil bringe. Og forlaget hjælper ikke med indholdsfortegnelse og register.

 

Cirkus-interessen eksisterer stadig på bogsiderne, men den er ikke strukturskabende. Cirkus var heller ikke så “storstadsmæssigt” ved århundredskiftet, som det havde været i gamle dage, siger Muusmann. I øvrigt samlede han sine cirkuserfaringer i bogen Københavnsk Cirkusliv gennem hundrede Aar, 1927. Muusmann var en dygtig genbruger.

 

 

Kongehuset bærer bindet

 

I København blev voksen er det kongehuset, der bærer fremstillingen. Bindet begynder med Christian den Niendes mindeværdigt korte tale ved årsskiftet 1901 - han sagde kun “Gud bevare Fædrelandet” - og det slutter med kongens død i 1906.

 

Som konservativ journalist havde Muusmann privilegeret adgang til politikerne omkring kongen.

Hans relation til den tidligere konseilspræsident Estrup var af venskabelig karakter. Han gengiver et interview, han havde med ham på kongens dødsdag i 1906.

 

Muusmann beskriver beslutningsprocesserne bag det såkaldte systemskifte i 1901, hvor det princip bliver knæsat, at kongen vælger sin regering ud af rigsdagens flertal. I praksis betød det, at en Venstre-regering blev mulig. Kong Christian den Niende portrætteres som en fremsynet mand.

 

 

København blev en storby

 

I hans regeringstid var København vokset fra godt 150.000 til en halv million indbyggere. Der var opført et nyt rådhus. Byen havde med Ny Carlsberg Fondet fået en stor kunstmæcen.

 

De første biografer havde slået deres døre op. Den bedste var efter Muusmanns opfattelse “Kosmorama” på Østergade. Men programmet i biograferne var generelt pauvert, svingende fra det sentimentale til det blodtørstige. Tivoli og de store varieteer viste også levende billeder som ekstra underholdning.

 

Der var blevet afholdt to udstillinger med århundredets mest succesfulde opfindelse: bilen eller “tøffen”, som folk kaldte den efter den lyd, den udsendte. En politi-inspektør sagde, at man skulle vente med at tillade tøffen på vejene, indtil den var lugt- og lydløs. Han kunne have ventet i hundrede år! Kongen selv skulle ikke nyde noget af at sætte sig op i en sådan selvkørende maskine.

 

Muusmanns konklusion er, “at det var under Kong Christian den Niende, at København var blevet voksen!” Hovedstaden var blevet storby.

 

 

Fortæller-problemer

 

Muusmann har meget interessant at berette, men han har opgivet fortælleprincippet fra bøgerne om firserne og halvfemserne: at gengive, hvad en enkelt Mand har bevaret som sit hovedindtryk uden at konferere med optegnelser eller kartotek. Her har man indtryk af, at han sidder med en mængde udklip og notater, som han citerer omhyggeligt fra. For eksempel opremser han nøje, hvornår de enkelte kongelige gæster ankommer til den fest, der bliver afholdt den dag, da dronning Louise ville være fyldt 84 år, hvis hun ikke var død tre år i forvejen!

 

Tilsvarende med en tale, formanden for Københavns borgerrepræsentation Herman Trier holdt ved indvielsen af Rådhuset i 1903: “Taleren oplyste, at der i det tidsrum i alt havde været 200 Borgerrepræsentanter i Forsamlingen, deraf Tømrermester Kayser i 47 Aar. Der havde i det samme Tidsrum fungeret 14 Borgmestre, 20 Raadmænd og 6 Formænd.” Tal, som ingen kan huske eller bruge til noget.

 

 

Martinius Nielsen pebet ud

 

Skærmydslerne i kulturlivet dækkes med særlig interesse for scenekunsten. Muusmann har for eksempel en beretning om forsøgene på at forhindre skuespilleren Martinius Nielsen i at spille Hamlet. Ingen ville kunne gøre det godt nok, slet ikke denne teaterfrikadelle. Men til held for ham var han samtidig teaterdirektør, så han kunne blæse på al modstand og sætte sig selv på plakaten. Han havde allieret sig med stærke kræfter som skuespilleren Emil Poulsen, hvis sønner havde fået roller hos Martinius Nielsen, og med Edvard Brandes, hvis skuespil han havde opført et par stykker af. Lige meget hjalp det. Hans forestilling blev saboteret af en absintdrikkende klike kaldet “De blege ansigter” til dels rekrutteret fra Studentersamfundet. De afbrød Martinius Nielsens Hamlet-monologer med knaldgas, så politiet til sidst måtte gribe ind. Ballademagerne blev slæbt for en dommer, som havde svært ved at tage sagen alvorligt. Uanset hvad Edvard Brandes’ håndgangne mænd skrev i Politiken, så var Martinius Nielsen færdig med Hamlet.

 

 

Esmanns veninde

 

Det litteraturhistorisk mest værdifulde afsnit er det, der handler om forfatteren Gustav Esmann, som Muusmann havde et venskabeligt forhold til. Det er takket være Muusmann, at vi kan dementere myten om, at Esmann blev myrdet af en elskerinde. Han blev skudt i baghovedet af en veninde, som elskede ham og ikke kunne acceptere, at kærligheden ikke var gengældt.

 

Til Muusmann sagde Esmann, at kvinden havde misforstået situationen. Hun troede, at de var på vej mod et ægteskab. De havde levet sammen i 3-4 år, blandt andet i London, hvor Karen Hammerich tog kurser i sygemassage.

 

Egentlig ville hun være læge, ligesom hendes nu afdøde far havde været det. Men hun var for nervøs til at gennemføre studiet. En arv fra faderen gjorde det muligt for hende at skaffe sig en uddannelse som massøse i London. Esmann var der på et digterlegat. De kan have kendt hinanden fra Bernina eller andre steder, hvor den radikale ungdom mødtes. Karen Hammerich havde en drift mod journalistikken. Hun interviewede og skrev reportager og portrætter. En lovende skribent.

Hun dækkede Esmanns såkaldte konferencer på forlystelsesstedet “Sommerlyst”. Det var, hvad vi i dag ville kalde stand-up-forestillinger, hvor Esmann causerede over aktuelle emner. Han havde stor succes som “talende avis”. Muusmann gengiver flere af Esmanns ind- og udfald.

 

Men forholdet til Karen Hammerich blev stadig mere belastende. Han var stadig gift. Han og hustruen Fanny havde tilmed taget en lille dreng i pleje, en søn af skuespillerinden Anna Larssen. I London havde Esmann givet Karen Hammerich anledning til at tro, at han var frigjort fra sine ægteskabelige forpligtelser. Men da de vendte tilbage til København, var der både hustruen og de løse forbindelser og hele den gamle levevis.

 

Skuffelsen og jalousien tog altså en dag magten fra Karen Hammerich. Hun skød og dræbte Esmann på hans hotelværelse og rettede derefter pistolen mod sig selv.

 

Muusmann fortæller, at han på dette tidspunkt befandt sig på en badestrand i Spanien, hvor han læste i et lettere dramatiseret telegram i “Figaro”, at den danske dramatiker Gustav Esmann var blevet skudt ned af sin elskerinde i Det kongelige Teaters foyer - og at elskerinden derefter berøvede sig selv livet.

 

Meddelelsen satte Muusmanns fantasi i stærk bevægelse. Han siger, at han var taknemmelig for, at han som journalist var sluppet for at opleve denne tragedie på nært hold. Venskabet med Esmann rakte ud over journalistikken. Det er nok derfor afsnittet om ham er så godt.

 

Herman Bang, som satte sit præg på Muusmanns bind om halvfemserne, må nøjes med en klog billedtekst i bindet om århundredskiftet. Der står, at hans værker i modsætning til mange andre af tidens forfattere stadig læses. I konteksten betyder “stadig” 1932. Men udsagnet holder stadig i 2021.

 

 

 

Dette er den tredje af tre artikler om Carl Muusmann Det glade København:

 

1.   Muusmann om 1880’erne. Carl Muusmann: Firsernes glade København, 1920; anvendt udgave: Det glade København. Erindringer og Oplevelser, 1, 1939.

 

2.   Muusmann om halvfemserne. Carl Muusmann: Halvfemsernes glade København, 1921; anvendt udgave: Det glade København. Erindringer og Oplevelser, 2, 1939.

 

3.   Muusmann: Da København blev voksen. Carl Muusmann: Da København blev voksen. Levende Billeder fra Aarhundredets Start, 1932. Anvendt udgave: Det glade København, 3, 1939

 

 

Litteratur til alle tre artikler om Carl Muusmann (kronologisk ordnet)

 

Carl Muusmann: Firsernes glade København, 1920

 

Carl Muusmann: Halvfemsernes glade København, 1921

 

O.F. (Oluf Friis): “Muusmann, Carl”, Dansk haandbiografisk Leksikon, bd. 2. 1923

 

Carl Muusmann: Københavnsk Cirkusliv gennem hundrede Aar, 1927.

 

Carl Muusmann: Da København blev voksen. Levende Billeder fra Aarhundredets Start, 1932.

 

Axel Breidahl & Axel Kjerulf: Københavnerliv gennem et halvt Aarhundrede, 1883-1913, 1938.

 

Carl Muusmann: Det glade København, I-III, 1939

(samlet udgave af Muusmann 1920, 1921 og 1932)

 

Carl Dumreicher: “Muusmann, Carl”, Dansk Biografisk Leksikon, bd. 10, 1982

 

John Chr. Jørgensen: Skandalejournalisten Gustav Esmann, 2010 (ajourført net-udgave i Jørgensen, 2016)

 

Olav Harsløf (red.): Omkring Stuk, 1979

 

Martin Zerlang: Underholdningens historie, 1989

 

Carl Muusmann, bibliografi.dk 2003; senest redigeret 2019

 

Martin Zerlang: Herman Bangs København, 2007

 

John Chr. Jørgensen: Gustav Esmann. Journalisten, novellisten og dramatikeren, online på nettet, 2016

 

 

 

©John Chr. Jørgensen