Først lagt op 19-04-2022; senest opdateret 28-06-2022 14:50

 

Med stoisk ro

Antik serie 2

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Stoicismen. 1

Senecas død. 1

Hårdt at være stoiker 1

Ekslusivt og ufølsomt?. 1

Filosofi som aristokratisk livskunst 1

Stoisk eller kristen visdom.. 1

Litteratur 1

 

 

“Han modtog dommen med stoisk ro”, står der i avisens retsreferat. Det betyder, at han ikke viste tegn på vrede eller andre følelser, da dommen over ham blev afsagt. I stedet for “stoisk” kunne der have stået “ophøjet”.

 

Ofte ligger der et moment af beundring i brugen af udtrykket “med stoisk ro”. Det bliver tydeligt her, hvor der er tale om en kollektiv reaktion på et ødelæggende naturfænomen: “Nordmændene tager oversvømmelserne med stoisk ro”.

 

 

Stoicismen

 

“Stoisk” refererer til stoicismen, som var en succesrig filosofisk skole i antikken. Den blev grundlagt omkring 300 år f.Kr. i søjlehallen (Stoa) i Athen.  Som filosofisk retning er stoicismen først og fremmest en levelære, en indsigt i, hvordan man disponerer sine mentale kræfter, så man ikke spilder dem på alt det i den ydre verden, som man alligevel ikke kan gøre noget ved. I stedet for at reagere udadtil med vrede etc. bør man stræbe efter at opnå indre ligevægt. Idealet er en maksimal selvkontrol kombineret med en lidenskabsløs evne til at modtage, hvad skæbnen måtte bringe, i sidste instans også døden.

 

 

Senecas død

 

Slagordsagtigt formuleret: Den, som er konge over sit eget selv, behersker også døden. Den romerske filosof Seneca kaldte stoicismen “videnskaben om at leve og dø” (Gelsted, 1958:166). Han sagde, at den lever dårligt, som ikke forstår at dø. Selv hjalp han efter sigende fortrøstningsfuldt til, da han i år 65 e.Kr. “blev tvunget til at dø af sin tidligere elev, kejser Nero”. Den mærkelige formulering skyldes Villy Sørensen (1996:7). Hvordan kan man blive tvunget til at dø? Jo, Seneca havde halvvejs indrømmet at have medvirket i en sammensværgelse mod Nero, som havde svaret igen med “en dødsbefaling” (Sørensen, 1995:331), det vil sige en henrettelsesordre, som var indrettet sådan, at den gav Seneca og hans stab mulighed for selv at gøre det fornødne. Han lod sine pulsårer åbne, også årerne på benene og i knæhaserne. Da det stadig trak ud, bad han sin læge om at bringe noget af den slags gift, som man i Athen havde sendt de dømte i døden med. Da giften heller ikke havde den ønskede effekt, steg han op i kar med varmt vand og blev båret i dampbad, hvor dampen kvalte ham.

 

I dødens stund fik Seneca øjensynlig brug for al den stoiske ro, han kunne mobilisere. Hvis han havde grædt og bedt for sit liv, havde han stillet sin livsfilosofi i et dårligt lys. Derfor er dødsbeskrivelsen vigtig i litteraturen om Seneca.

 

 

Hårdt at være stoiker

 

For en filosof af den stoiske skole var døden i virkeligheden en udfrielse. En berømt stoiker, Marcus Aurelius, skriver et sted i sine tanker “til sig selv”:

 

Døden. Endelig holder de op, disse stempelslag af vore sanseindtryk, dette marionetspil vore lidenskaber driver med os, disse vor tænknings strenge dagsmarcher, hele dette hoveri under kødet - det holder op, endelig! (Kejser Marcus Aurelius, 1959:75)

 

Det kræver hårdt dagligt arbejde med sindet at være stoiker. Men ønsket om at have kontrol over lidenskaberne og være i harmoni med tilværelsen appellerer til mange mennesker.

 

Stoicismen finder stadig nyudviklere, også i Danmark (Brinkmann, 2016, Overgaard, 2020 m.fl.). Det er en eksistensfilosofi uden kirke. En kristendom uden arvesynd og genopstandelse. Hovedforskellen på stoicismen og kristendommen den, at stoikeren er herre i eget hus, mens den kristne er afhængig af Guds nåde (jf. Kemp, 2002).

 

Det er især ideen om den rationelle selvkontrol, der  nærer stoicismens videreliv.

 

 

Ekslusivt og ufølsomt?

 

Kritikere af stoicismen har anklaget livsfilosofien for eksklusivitet og ufølsomhed. At modtage meddelelser om ulykker og død med uforstyrret ligevægt virker kynisk. Andre siger, at det er ikke retfærdigt at kritisere stoicismen for mangel på interesse for andre. Seneca er forfatter til en bog (Om velgerningerne) med en appel til evnen til at give og tage imod (Lund, Pihl & Sløk, 1962:108). Marcus Aurelius opfordrede også til gøre vel mod mennesker, men ellers holde sig dem fra livet. “Og husk”, tilføjede han, “at alt, hvad der ligger udenfor området af din egen person - denne smule kød og denne smule ånd - det er ikke dit, det har du intet ansvar for.(Kejser Marcus Aurelius, 1959:72).

 

Stoicismens ide om det ligevægtige og selvberoende menneske har alle dage været en provokation i kristne eller radikale kulturmiljøer. Den franske 1600-talsforfatter La Bruyère skrev et ætsende essay om stoicismen som ét stort illusionsnummer:

 

Stoicismen er en Tankeleg, et Hjernespind i Lighed med Platons Stat. Stoikerne har paastaaet, at man kunde le midt i Fattigdommen, være ufølsom over for Forhaanelse, over for Utaknemmelighed, over for Tabet af timelige Goder saavel som af Slægtninge og Venner; at man kunde se Døden roligt i Øjnene, som om den var noget ligegyldigt, der hverken burde glæde eller bedrøve os; at man hverken kunde overvindes af Nydelsen eller af Smerten; at man kunde føle Jernet eller Ilden trænge ind i Ens Krop uden at udstøde det mindste Suk eller fælde en eneste Taare - og dette Fantom af Dyd og Standhaftighed har de fundet for godt at kalde en Vismand.

 

Hellere end at give mennesket en forestilling om fuldkommenhed burde man efter La Bruyères mening hjælpe det af med dets svagheder. Mens den imaginære vismand ikke kan fravristes et klageråb ved jordens undergang, så råber det virkelige menneske op i fortvivlelse, når en hund er løbet bort eller et stykke porcelæn er gået itu (La Bruyére, 1688; 1945:15f).

 

Hver gang stoicismen stikker hovedet frem, mødes den med indvendinger i stil med La Bruyéres: Den er urealistisk, verdensfjern og en moralsk fallit (jf. Bent Meier Sørensen, 2021)

 

 

Filosofi som aristokratisk livskunst

 

Stoicismen var aldrig nogen folkebevægelse. Retningens grundlægger Zenon (ca. 336-264 f.Kr.) inddelte menneskeheden i vismænd og tåber. Seneca anså flertallet for vildmænd og sagde, at den rigtig vise måtte bevæge sig i modsat retning af mængden. Vismanden er en ledestjerne. Idealsamfundet er “oplyst enevælde med en stoisk filosof i toppen”, skrev forfatteren Otto Gelsted, som havde et horn i siden på den aristokratiske filosofi (Gelsted, 1958:171).

 

En stoisk filosofs faktiske møde med magten har Villy Sørensen beskrevet og analyseret i bogen Seneca - humanisten ved Neros hof (1976;1995):

 

Nero lod sig ikke belære om stoicismens idealer. Han mente ikke, at noget menneske kunne unddrage sig liderlighed og andre lyster. Det eneste, Seneca som hans lærer kunne stille op, var at rationere genstandene for hans begær:

 

Hvis han lægger vægt på at få scenekunstnere og hetærer og andre ting der kan mildne hans vildskab, giver jeg ham dem gerne. Mens jeg vil forholde ham treradårede krigsskibe med kobbersnabler, vil jeg sende ham lystbåde og ægyptiske gondoler og andet legetøj til de kongelige udsvævelsers hav (Sørensen, 1995:328)

 

Disse hårfine distinktioner er næppe filosofisk begrundede!

 

Villy Sørensens interesse for Seneca var forbundet med en generel optagethed af forholdet mellem kunst  og politik. Seneca var digter, filosof og statsmand. Sørensen var ikke statsmand, men han engagerede sig det politiske med sin deltagelse i  bogprojektet og bevægelsen Oprør fra midten. Forløberen Uden mål og med kalder han “en aktualisering af en slags stoisk  humanisme” (Sørensen i samtale med Hauberg, 2002:109).

 

Villy Sørensen gik grundigt til værks i sine stoiske studier. For at have fast grund under fødderne oversatte han selv Seneca.

 

Om livets korthed handler om mennesker, der klager over livets korthed, men kun har sig selv at bebrejde. Det er dem selv, der gør livet kort ved “umættelig gerrighed”, “geskæftig tjenesteiver”, “blind forretningsiver” og andre former for begær, som spilder deres tid og forhindrer dem i “at komme til sig selv” (Seneca, 1996:13-14).

 

De brevitate vitae, som skiftet hedder på latin, er udformet som en advarsel til en fortravlet embedsmand  om ikke at udsætte eftertanken til den anden side af pensioneringen: “Det er for sent at begynde at leve, når tiden er ved at være ude.”

 

I sin form er teksten letløbende som et causeri. Hvad indholdet angår, så ligner teksten en moralprædiken uden Vorherre. Der argumenteres på fornuftens og naturens grundlag. Seneca foregriber essaykunsten. I Danmark kommer han ind via Ludvig Holberg, som i 1732 erhvervede sig Senecas værker og i 1744 brugte ham som forbillede for Moralske Tanker.

F.J. Billeskov Jansen, som giver denne oplysning (1939, 2:21), gør opmærksom på, at alle Holbergs læremestre i den moralske afhandling var ikke-kristne (1939, 2:196). Kun med det yderste af neglespidserne lykkes det Billeskov at hale Holberg i land som kristen.

 

 

Stoisk eller kristen visdom

 

”Stoiker” er ligesom “stoisk” gået ind i hverdagssproget. At være en stoiker kan betyde, at man er rolig og ligevægtig. I ældre ordbøger er stoikere vismænd med en koldsindig tankegang. Der er stadig forbindelser til den oprindelige betydning.

 

Stoikernes visdom forudsatte en sjælens ro, som kun kunne opnås ved en adskillelse af følelse og intellekt. Kristen visdom synes at forudsætte tro, som er et samspil mellem fornuft og følelse (jf. Sigurd Kværndrup i Brask 1984:45).

 

 

Litteratur

 

Brask, Peter m.fl.: Dansk litteraturhistorie, 2, Gyldendal, 1984; 1990; 2000

 

Brinkmann, Svend: Stå fast, Gyldendal, 2014

 

Gelsted, Otto: Den græske tanke, Thaning & Appel, 1958

 

Hauberg Mortensen, Finn: Villy Sørensen. Talt. Et interview, Gyldendal, 2002

 

Kejser Marcus Aurelius Tanker “til sig selv”, ved K.G. Brøndsted, 5. udgave, P. Haase & søns forlag,1959

 

Peter Kemp: “Filosofi og politik. Om Seneca. Humanisten vd Neros hof”, i: Barlyng & Bonde Jensen: Både frem og tilbage. Portræt af Villy Sørensens forfatterskab, Spring, 2002

 

La Bruyère: Portrætter og maksimer, Paris 1688 o.s. Udvalgt og oversat af Per Lange 1986, Gyldendal

 

Lund, Erik. Mogens Pihl og Johannes Sløk: De europæiske ideers historie, Gyldendal, 1962

 

Bent Meier Sørensen: Stoicismen var superhot, på kejser Neros tid. Med Overgaards bestseller er den det desværre igen, Kristeligt Dagblad, 21.12.2021

 

Overgaard, Niels: Det hele handler ikke om dig,  People’sPress, 2020

 

Seneca: Om livets korthed. Oversat af Villy Sørensen, Vindrose, 1996

 

Sørensen, Villy: Seneca - humanisten ved Neros hof, 1976; 3. udgave, 1995

 

 

©John Chr. Jørgensen