Først lagt op 16-05-2022; senest opdateret 28-06-2022 14:54

 

Homerisk latter

Antik serie 6

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Studium og fornøjelse. 1

Selv Homer kan fejle. 1

Geni eller proces. 1

Opskrifter og håndskrifter 1

Wilsters oversættelse. 1

Due versus Wilster 1

Søn søger far 1

En homerisk latter 1

Litteratur 1

 

 

Studium og fornøjelse

 

Odysseen og Iliaden er fortællende digterværker.

De er affattet på oldgræsk og udformet som heksametre, verslinjer med seks betoninger og uden enderim. Tilsammen fylder de omkring 20.000 linjer.  Hvert værk består af 24 kapitler.

 

Stoffet hidrører fra sagnkredsen omkring Troja, også kaldet Ilion (deraf Iliaden). Den trojanske prins Paris havde bortført den skønne Helena, og nu drog grækerne på hævntogt mod Troja. Efter ti års belejring lykkedes det dem ved list - mænd gemt i en træhest - at indtage byen. Odysseen handler om hjemkomsten, som sker med visse forhindringer.

 

De optrædende er helte og guder, men deres motiver er såre menneskelige, som for eksempel vrede, hævn og forsoning samt list og udholdenhed. Minna Skafte Jensen har givet et klart overblik i Hans Hertels Verdenslitteraturhistorie (1985:132ff), og Keld Zeruneith har med udgangspunkt i genistregen med træhesten udkastet en svimlende teori om opdagelsen af tankekraften og det psykiske liv. Odysseus’ hjemkomst læser han som et billede på åndens magt over kroppen. Odysseus foregriber Sokrates’ åndelige styrke (Zeruneith, 2002:597).

 

Iliaden og Odysseen er ikke almindelige litterære værker. Man kan bruge et helt livs vågne timer på at sætte sig ind i dem og nætterne med til at tænke over dem. Eller sagt med den engelske oplysningsdigter Alexander Pope i Essay on Criticism i 1709:

 

Be Homers works your study and delight

Read them by day, and meditate by night

 

 

Selv Homer kan fejle

 

Homer befinder sig på et niveau, hvor den blotte mulighed for fejl giver anledning til mundheld.

 

Interdum bonus dormitat Homerus. “Indimellem falder  selv den gode Homer i søvn”, noterer Horats i sin Ars poetica.

 

Horats er angiveligt vred over, at det sker: Indignor quandoque bonus dormitat Homerus.

 

Men der er tradition for at tolke citatet positivt, altså i betydningen, at selv den største kan begå fejl.

 

 

Geni eller proces

 

Noget andet er, at billedet af den gamle digter, der lejlighedsvis, mister grebet om sin fortælling, måske giver et misvisende indtryk af værkernes tilblivelse. Iliaden og Odysseen er næppe blevet undfanget én gang for alle af et skrivende geni. De er komponeret i en proces, hvor en epossanger - en rapsode - til sidst dikterede til en skriver, forklarer Minna Skafte Jensen i bogen Homer og hans tilhørere (1992; 2000).

 

Man forestiller sig, at teksten er overleveret fra sanger til sanger i flere led og modificeret undervejs. Hver enkelt sanger havde et lager af historier, som han kunne variere sit foredrag med. Han gav sig ikke ud for at være skaberen af den oprindelige fortælling. Det var Homer, en myteomspunden digter født i 800-tallet f.Kr. Vi ved ikke meget om ham. Det er en stående diskussion i Homer-forskningen, om både Iliaden og Odysseen kan føres tilbage til ham.  Men vi antager, at teksterne er gået i arv og at den enkelte sanger under hensyntagen til tilhørerne satte sit præg på teksten, indtil den fandt fast form i anden halvdel af det 6. århundrede, da vinderen af en epos-konkurrence, Kynaithos, dikterede til en skriver, der hed Onomakritos (Skafte Jensen 2000:12).

 

 

Opskrifter og håndskrifter

 

Teorien er altså, at Iliaden og Odysseen er blevet formet i en opførelsestradition - ligesom folkeviserne, som findes i forskellige “opskrifter”. Da den første trykte udgave af Iliaden og Odysseen udkom i Firenze i 1488, var det på baggrund af omkring 300 græske håndskrifter (jf. Skafte Jensen ,1989:28).

 

Teorien om opførelsestraditionen lukker dog næppe for diskussionen om det homeriske spørgsmål. Der vil til stadighed være dem, der som Keld Zeruneith mener, at vi med Iliaden og Odysseen står over for “et opus nedskrevet og komponeret af en forfatter af højeste karat” (Politiken, 20.9,2002). Otto Sten Due har forsøgt sig med et kompromis: Et usolidarisk medlem af rapsodernes broderskab har på et tidspunkt planket kollegernes bedste indfald og lavet en superopskrift, som ingen af de andre kunne hamle op med. (Due: Ledsager til Homers Iliade, 1999).

 

 

Wilsters oversættelse

 

Takket være Chr. Wilsters oversættelser har danske Homer-læsere i snart 200 år kunnet hengive sig til illusionen om Iliaden og Odysseen som helstøbte værker i romantisk guldalderstil. Wilster var græsklærer ved Sorø Akademi og indlæst i Oehlenschläger-generationens poetiske sprog, da det i 1836-37 lykkedes ham at skabe vor første komplette oversættelse af Iliaden og Odysseen.

 

Jens Baggesen og Poul Martin Møller havde forsøgt sig før Wilster. Indsatsen for at omsætte Homer til dansk har været så omfattende, at emnet er blevet gjort til genstand for en doktordisputats: Kai Møller Nielsens Homeroversættelser og heksameterdigte (1974). Disputatsen viser, hvordan Wilster idylliserer sproget og tilpasser stilen til det danske genrebillede.

 

En ikke uvæsentlig del af Wilsters bedrift bestod i at gengive digtene i heksameterform. Det kostede nogle naturlige ordstillinger.

 

I nyere tid har Otto Gelsted givet pokker i versene og oversat begge de homeriske fortællinger i prosaform (1954-55).

 

Vi skal frem til indgangen til det 21. århundrede, før en dansk oversætter igen lykkes med samlet udgave i heksameterform: Otto Steen Due (1939-2008), professor i græsk og latin ved Aarhus Universitet.

 

For denne bedrift blev Due hyldet således af Erik Skyum-Nielsen: “Thi Otto har lagt sten på sten og vist sin Due-lighed. Som traditionens djærve fornyer må han kaldes en ørn.” (Erik Skyum-Nielsen: “Iliaden generobret på dansk”, Information, 8.10.1999).

 

 

Due versus Wilster

 

Begge de homeriske heltedigte begynder med en anråbelse af en gudinde eller muse, der som datter af Zeus er garant for, at der tales sandt.

 

Vreden, Gudinde! besyng, som greb Peleiden Achilleus

Rædsomt, og Qvaler i tusinde Tal Archaierne voldte,

                                                  Wilster, Iliaden, 1836

 

Syng os, gudinde, om vreden der greb Peleïden Achilleus;

vreden, den fæle, som voldte Archaierne tusinde kvaler,

                                                  Due, Iliaden, 1999

 

Dues oversættelse af Iliadens to første linjer er lidt mere mundret end Wilsters, først og fremmest fordi den ikke har så mange omvendte ordstillinger. Men den er ikke meget lettere at læse, fordi ord som “Peleiden” og “Archaierne” stadig skal forklares. Det første betyder, at Achilleus er søn af en, der hedder Peleus, in casu kong Peleus. Archaierne er Trojas fjender, grækerne. I Dues “Ledsager” (jf. “Companion”) til Iliaden fylder noteapparatet til de to citerede linjer en hel bogside! (Due, lliaden 2008:16).

 

Sammenligner vi de to oversætteres bud på optakten til Odysseen, ser vi igen, at Dues ord flyver lettere ind i munden, men smagen er ikke altid mere moderne end Wilsters. På ét punkt, “viden om” i stedet for “vidt omkring” virker Due mere hengemt end Wilster. Og jeg mangler sagkundskab til at forklare mig, hvordan “den vidtbefarne” kan erstattes af “den aldrig forlegne”. Men her må man jo stole på den sidst ankomne oversætter:

 

Musa! fortæl mig om Manden, den vidtbefarne, som flakked

meget omkring, da han havde forødt det hellige Troia,

                                                  Wilster, Odysseen,1837

 

Muse, fortæl mig om manden, den aldrig forlegne, der flakked

viden omkring da han først havde styrtet det hellige Troja.

                                                  Due, Odysseen, 2002

 

 

Søn søger far

 

Iliaden og Odysseen har øvet betydelig indflydelse på vor litterære kultur. Historierne om Odysseus’ hjemrejse er blevet bearbejdet af fortællere og billedkunstnere. Kyklopen Polyfem er kendt af ethvert barn. Og navne som Kirke og Kalypso er sød og farlig musik i manges øren, ligesom navnet Nausikaa danner skønne billeder på nethinden.

 

Motiver fra Odysseen er taget op af moderne forfattere. I James Joyces Ulysses søger en søn sin fader som Telemachos søger Odysseus. Motivet bearbejdes videre i Tom Kristensens Hærværk.

 

Så hvis Homer-studier også omfatter eftervirkningerne, så er der ingen ende på glæderne.

 

 

En homerisk latter

 

Jeg indledte denne artikel med et par eksempler på, hvordan Homers ord er blevet bevingede ord. Lad mig slutte i samme boldgade med en homerisk latter. Det er en hjertelig og højlydt munterhed, vedholdende latterkaskader - udledt af gudernes reaktion på en beretning af smedeguden Hefaistos om, hvordan Zeus engang straffede ham ved at kyle ham så højt op i luften, så han landede på Lemnos en dagsrejse senere: “Alle de salige guder brød ud i uslukkelig latter” (lliaden, Due, 1999, 1. sang, vers 596f).

 

 

Litteratur

 

Lene Andersen m.fl. (red.): Billeder til Homer.

Museum Tusculanums Forlag,1984

 

Lene Andersen (red.): Homerstudier, Museum Tusculanums Forlag, 1989

 

Otto Sten Due: Homers Iliade på dansk, Gyldendal, 1999

 

Otto Sten Due: Ledsager til Homers Iliade, Gyldendal, 1999

 

Otto Sten Due: Homers Odyssé på dansk, Gyldendal, 2002

 

Otto Sten Due: Ledsager til Homers Odyssé, Gyldendal, 2002

 

Henning Fonsmark (red.): Verdenslitterturens hvem skrev hvad, Politikens Forlag, 1953

 

Leo Hjortsø: Græske guder og helte. Politikens Forlag, 1971

 

Homers Iliade oversat af Christian Wilster, 1836, genoptryk ved Kai Møller Nielsen, Museum Tusculanums Forlag, 1979

 

Homers Odysse oversat af Christian Wilster, 1837,

genoptryk ved Kai Møller Nielsen, Museum Tusculanums Forlag, 1979

 

Pia Jarvad: Bevingede ord, Gad, 2006

 

Minna Skafte Jensen: “To klassiske episke digte: Iliaden og Odysseen”: s. 132ff i Hans Hertel (red.):

Verdenslitteraturhistorie, 1, 1985

 

Minna Skafte Jensen: Homer og  hans tilhørere,  Gyldendal, 1992; 2. udgave, Høst & Søn, 2000

 

Knud Michelsen (red.): Forfatterleksikon, 1, Gad, 1999

 

Kai Møller Nielsen: Homer-oversættelser og heksameter-digte, Odense Universitetsforlag, 1974

 

Alexander Pope: An Essay on Criticism, 1709

 

T. Vogel-Jørgensen: Bevingede ord, Gad, 1991:

 

Keld Zeruneith: Træhesten. Fra Odysseus til Sokrates. En bevidsthedshistorie, Gyldendal, 2002

 

Keld Zeruneith: “Muse, fortæl mig om manden” (Politiken, 20.9.2002).

 

 

©John Chr. Jørgensen