Først lagt op 30-05-2022; senest opdateret 28-06-2022 14:55

 

Otto Gelsteds græskhed

Antik serie 8

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Græcitetens lykkelige elsker 1

To Homer-oversættere. 1

To filosofihistorikere. 1

Skrev Gelsted af?. 1

Gelsteds aktualiseringer 1

Munkene og Homer 1

Den græske raptus. 1

Grækeren i Akademiet 1

Endelig i Grækenland. 1

Litteratur 1

 

 

Græcitetens lykkelige elsker

 

“Græcitet” er et fint gammelt ord for “indbegrebet af det græske”.

 

I dedikationen til “Begrebet Angst” (1842) hædrede Søren Kierkegaard sin lærer, forfatteren Poul Martin Møller, med betegnelsen “Græcitetens lykkelige elsker”.

 

Den fornemme betegnelse tålte gentagelse, da forfatteren Otto Gelsted i 1958 blev hyldet på sin 70 års fødselsdag. Det var Sven Møller Kristensen, der svingede fjerpennen i “Hilsen til Otto Gelsted” (Houmann, 1958).

 

 

To Homer-oversættere

 

Otto Gelsted havde ligesom Poul Martin Møller arbejdet med en Homer-oversættelse. Møllers blev en torso. Men der var ikke noget i vejen med kvaliteten. “Odysseens sex første Sange” kan ses optrykt i “Efterladte Skrifter,” 1, 1855.

 

Gelsted kappede versefødderne af Homer og skrev prosaoversættelser af “Odysseen”, 1954, og “Iliaden”, 1955. På den måde skaffede han Homer læsere uden for den lærde skole.

 

Hver på sin måde havde Møller og Gelsted demonstreret græsk-filologiske færdigheder.

 

 Anlæg for græsk filosofi havde de også.

 

 

To filosofihistorikere

 

Poul Møller efterlod sig et 270 sider langt “Udkast til Forelæsninger over den ældre Philosophies Historie” (optrykt i fjerde bind af “Efterladte Skrifter”, 1856:18ff.).

 

Forelæsningsmanuskriptet handlede om græsk filosofi og beskrev udviklingen fra Thales til de sidste Platonikere som en treleddet struktur: “Begyndelse”, “Blomstringstid” og “Forfald”.  

 

Otto Gelsted udgav i 1958 en 190 sider lang bog med titlen “Den græske tanke”. Den tegner en udviklingskurve som til forveksling ligner den fra Poul Møllers forelæsninger: fra “Den græske naturfilosofi” over “Oplysningstiden” til “Plotin og mystikken”.

 

Både Møller og Gelsted indleder med at forklare, hvordan filosofien i begyndelsen må frigøre sig fra mytologien.

 

Poul Møller skriver: “Den Fremstilling af Gudeverdenen, som findes hos Homer, var kun lidet skikket til at vække nogen Forskning over Tingenes Væsen.”

 

Gelsted forklarer, at filosofferne måtte anse Homer for den farligste repræsentant for det, de netop ville bekæmpe, “den mytologiske livsopfattelse” (1958:9).

 

 

Skrev Gelsted af?

 

Lighederne mellem Poul Møller og Otto Gelsted som græcitetens filosofihistorikere er så påfaldende, at man fristes til at tro, at Gelsted har siddet med Poul Møllers skrifter opslået foran sig. Men det forholder sig formentlig snarere sådan, at de begge har forlæg i tyske fremstillinger.

 

Københavns Universitets filosofihistoriker Carl Henrik Koch konstaterer, at Poul Møllers forelæsninger “for det faktiskes vedkommende stort set bygger på den tyske filosofihistoriker Heinrich Ritters bindstærke redegørelse for oldtidens filosofi.” Sine inddelinger og mange af citaterne har Møller ifølge Koch hentet i H. Ritter: “Geschichte der Philosophie” 1-4, 1829-34. Om Gelsted har støttet sig til samme kilde eller udløb heraf, vides ikke. Ligesom Poul Møller afstår han fra kildefortegnelse.

 

 

Gelsteds aktualiseringer

 

Stofligt er Gelsteds filosofihistorie traditionel. Filosof følger på filosof som billeder trukket op af en arkivkasse.

 

Originaliteten ligger i de aktualiserende greb. Gelsted er ikke bange for at foretage løse sammenligninger og indlægge personlige vurderinger:

 

Fra Anaximandros kan Nietzsche have hentet sin inspiration om tilværelsens ewige Wiederkunft. Heri så han den højeste livsbekræftelse. Andre vil finde tanken om en sådan evig repetition mindre tillokkende.

 

Nogle af Gelsteds indskydelser er så søgte, at han føler det nødvendigt at forsikre om, at de ikke er søgte:

 

Fortyndet luft, siger Anaximenes, bliver til ild, koncentreret luft bliver først til vand og derefter til jord. Det er kosmologisk spekulation, ikke iagttagelse. Men vi står her overfor det frugtbare princip, at en kvantitativ ændring kan give sig udslag i kvalitativ ændring. Princippet skulle af Karl Marx overføres på sociologien og kom til at danne grundlag for hans historieteori. Tanken på Marx fører usøgt til at mindes endnu en filosof fra Milet: Heketaios, der kan betragtes som grundlægger af historien som videnskab.

 

Stilen er en blanding af lærebog og essayistik. Gelsted skriver tingene, som de falder ham ind. Da han senere i det første kapitel om “Den græske naturfilosofi” kommer i tanker om, “at det vel snarere er Heraklit end Anaximandros, der har inspireret Nietzsches vision af die ewige Wiederkunft”, får det ham ikke til at ændre kapitlets komposition.

 

Den løst slentrende stil har sin charme. Læseren aner ikke, hvilke navne der kan dukke op på næste side: Darwin (33), Lenin (45), Georg Brandes (“en ægte sofist”, 50), Lamarck (135) og Jørgen-Franz Jacobsen (et nutidigt eksempel på “at et stærkt sind og medfødt livsglæde og livsmod kan overvinde den stærkeste sygdom og den stadig truende død”, 168).

 

Efterhånden som fremstillingen skrider frem, og kristendommen nærmer sig, får Gelsteds tekst en snert af religionskritik over sig. Han bryder sig ikke om kristendommen som magtmiddel. Heller ikke om den kristne mystik, som udelukker andre fra at være med.

 

Noget af det, der for Gelsted virker tiltrækkende ved græsk kultur, er, at den er uberørt af kristendommen.

 

 

Munkene og Homer

 

Otto Gelsted første kontakt med græciteten fandt sted på det jesuitterkollegium i Ordrup, hvor hans religiøst interesserede far havde anbragt ham.

 

Det passede mig for saa vidt godt, for vi havde flere græsk- og latintimer end i normale latinskoler. Navnlig græsk, som jeg forelskede mig i, ikke fordi undervisningen var særlig god, men det lå meget godt for mig, for så lå der en opfordring til selv at gøre et arbejde, til at sætte sig ind i det.

Otto Gelsted fortæller, 1969:35

 

Han var blevet sat i skolen for at få en katolsk opdragelse. Men det, der havde virkning på ham, var undervisningen i den græske kultur, og ikke den kristne.

 

I det selvbiografiske digt “Munkene og Homer” beskriver han først, hvordan en pater forklarede Guds visdom skridt for skridt, så Adam og Eva blev reddet og skaberen blev rekonstrueret. Det var betryggende for eleverne, som Gelsted beskriver som “visne smaa Mænd paa tres”.

 

Men så kom undervisningen i Homer:

 

Græsk! En rystende Olding

skanderer i hoppende takt

homeriske Heksametre

-      og blaa bliver Stuen af pragt!

 

Brusende blaat gaar havet

og blaat er det blæsende Rum.

Funklende Aphrodite

staar i det gnistrende Skum

 

Mod øen af middelalder

og mørket vi mugnede i,

skyllede, Hellas, din frie

strålende havharmoni

 

(“Jomfru Gloriant”, 1923; optrykt i Togeby, 1961:72)

 

Kristendommen er for den unge Gelsted mørke, mug og middelalder. Grækenland forbinder han med lys, frihed og harmoni.

 

Hvor meget han end udvikler sig filosofisk og ideologisk (jf. Nordin, 1983, og Bay, 1984; 2003), så forbliver hans kærlighed til græciteten intakt.

 

 

Den græske raptus

 

Gelsted oversatte “Græske digte” i 1941 og havde

i 1950’erne en regulær græsk raptus. Foruden oversættelserne af “Odysseen” (1954) og “Iliaden” (1955) udsendte han i dette årti tre fagbøger om græsk kulturhistorie: “Guder og helte. Græsk mytologi” (1956), “Græsk drama” (1957) og “Den græske tanke” (1958). Hertil kom oversættelser af skuespil: Aiskylos: “Prometheus i lænker” (1957), Aristofanes: “Fuglene” (1958), Euripides: “Hippolytos” (1958) og Sofokles: “Antigone” (1958)

 

I 1969 fejede Godfred Hartman en række af Otto Gelsteds spredte græske småstykker sammen i “Hellas i mit hjerte”, der udsendtes som Gyldendals Julebog. De fleste af teksterne var blevet til på San Cataldo i Syditalien (jf. Houmann, 1977:37).

 

 

Grækeren i Akademiet

 

For Thorkild Bjørnvig var Gelsted “Grækeren i Akademiet” (Kroniken i Politiken 31.10.1991). “Gelsted glemte aldrig, at videnskaben i sin oprindelse var græsk, og han glemte heller aldrig sin afsky for kristendommen”, skriver Bjørnvig. “Der var som en lang eftervarme i ham fra den græske sol.”  Paul Diderichsen bøjede sproget til det hidtil usete, da han udnævnte Gelsted til “Akademiets ældste og grækeste stemme”. Sagde eller mente sprogprofessoren mon ikke “græskeste”?

 

 

Endelig i Grækenland

 

Gelsted havde været “græcitetens lykkelige elsker” i en menneskealder, før han endelig som 69-årig endelig fik mulighed for at se Grækenland:

det var jo et pengespørgsmål. Som ung havde jeg ingen penge, jeg skulle først nå at tjene lidt skillinger og blive mere velhavende. Det er ikke dyrt i Grækenland, det er for så vidt ikke dyrere for mig at bo i Grækenland end herhjemme. Men rejsen frem og tilbage koster alligevel hel del penge, nogen tusind kroner, så man skulle alligevel have en lille formue skrabet sammen for at komme derned.”

(Gelsted, 1969:38)

 

Det lykkedes så i 1958. Og i de efterfølgende år tilbragte Gelsted længere perioder i Sydeuropa, især i Syditalien, hvor institutionen San Cataldo gav ham frit ophold. Opholdene satte deres præg på hans digtsamlinger, så det mærkedes helt op i titlerne: “Aldrig var dagen så lys” (1959) og “Digte fra en solkyst” (1961).

 

Den sansede oplevelse var imidlertid aldrig nok: “Hvad er lynet, mod tankens klarhed?” spørger han i digtet “Et solkys” i sidstnævnte samling.

 

I essayet “Fra klassiske kyster” besøger han Heratemplet, den såkaldte Basilika, i den oprindelig græske by Pæstum ved Napoli.  Hvad han ser i templets “strakthed og rundinger”, “er sten der er gennemtrængt af ånd”. Og i en mægtig sproglig syntese sammenfatter han kunst, natur, fornuft og religiøs følelse:

 

Ingen tal og målinger med oldgræske alen kan gennemtrænge stenenes hemmelighed. Disse søjler og gavle er udtryk for en af kunstnerisk fornuft behersket, vældig og naturgroet livsfølelse, der endnu meddeler sig umiddelbart til helligområdets gæst.

(“Goddag liv!”, 1958)

 

Citatet er et kernested i digterens forhold til det græske. Det kan udlægges sådan:

 

Ud fra en vældig livsfølelse, som henter kræfter i naturen, skaber den kunstneriske fornuft bygningsværker i sten, som beskuerne endnu i senere århundreder oplever som hellige.

 

 

 

Litteratur

 

Carl Erik Bay: Fra ideens standpunkt. Om den unge Otto Gelsteds vej og mål, Sirius, 1984; optrykt i Carl Erik Bay: Kulturradikale kapitler, C.A. Reitzels Forlag, 2003

 

Thorkild Bjørnvig: “Grækeren i Akademiet”, Politiken, 31.10.1991

 

Otto Gelsted: Græske Digte. Oversættelse, Athenæum, 1941

 

Otto Gelsted: Homer: Odysseen, Oversættelse, Thaning & Appel, 1955

 

Otto Gelsted: Homer: Iliaden, Oversættelse, Thaning & Appel, 1956

 

Otto Gelsted: Guder og helte. Græsk mytologi. Thaning & Appel, 1956

 

Otto Gelsted: Græsk drama, Thaning & Appel, 1957

 

Otto Gelsted: Den græske tanke, Thaning & Appel, 1958

 

Otto Gelsted: Aldrig var dagen så lys. Digte, Thaning & Appel, 1959

 

Otto Gelsted: Digte fra en solkyst, Thaning & Appel, 1961

 

Otto Gelsted fortæller, interview ved Claus Ingemann Jørgensen fra Land og Folk 1968, Forlaget Tiden, 1969

 

Otto Gelsted: “På klassiske kyster”, Land og Folk, 8.7.1957; Goddag liv!, 1958; Børge Houmann: Tilbageblik på fremtiden, 1, Sirius, 1977

 

Godfred Hartmann (red.): Hellas i mit hjerte, Gyldendal, 1969

 

Børge Houmann og Hans Kirk (red.): Hilsen til Otto Gelsted, Sirius, 1958

 

Børge Houmann: Otto Gelsted Bibliografi, Sirius, 1977

 

Carl Henrik Koch: Den danske filosofis historie. Den danske idealisme 1800-1880, Gyldendal, 2004

 

Poul Martin Møller: Efterladte Skrifter,1-6, 3. udg., C.A. Reitzel, 1856

 

Lene Nordin: Otto Gelsteds standpunkt, Museum Tusculanum, 1983

 

Knud Togeby (red.): Dansk lyrik 1915-55, 4. oplag, Dansklærerforeningen, Gyldendal, 1961

 

 

©John Chr. Jørgensen