Først lagt op 06-06-2022; senest opdateret 28-06-2022 14:56

 

Romeren er en soldat

Antik serie 9

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Det græske og det latinske. 1

Det moderne gennembrud. 1

Idé og realisering. 1

Digter og soldat 1

Peter Ørsteds metode. 1

Kulørt historie. 1

Litteratur 1

 

 

Det græske og det latinske

 

I de sidste 300 år har danske digtere og kulturpersonligheder sværmet for Grækenland. Det græske står for frihed, individualisme og skønhed.

 

Modsat er det gået med Rom og det latinske. Indtil midten af 1800-tallet stod det romerske for organisering og internationalisering, men med de nationale frihedsstrømninger kom det til at betyde magtudøvelse, kollektivisme og pragmatik.

 

Latinskolen, som før havde været betragtet som stedet for den højere dannelse, blev nu kaldt den sorte skole. Det nye danske var Grundtvigs “skolen for livet.”

 

I billedkunsten og arkitekturen lod man sig inspirere af Rom, men digternes billede af Romerriget var blakket. Romerne blev betragtet som kolde forvaltere af magten eller som degenererede vellystninge.

 

N.F.S. Grundtvig var Danmarks romerhader nummer ét. Han skrev, at Rom blev grundlagt af en røverbande, som prøvede at omforme hele verden til en statsmaskine. Senere kom det storagtige pavedømme og til sidst det tysk-romerske rige, som lå truende lige syd for Ejderen.

 

 

Det moderne gennembrud

 

“På baggrund af de ideer, Georg Brandes fremførte fra 1871, kunne man have ventet en interesse for Romerriget, dets materialisme, dennesidighed, verdslige retfærdighedsbegreb, borgerlighed og ateisme”. Det kom ikke”, konstaterer litteraten Flemming Lundgreen-Nielsen i en massivt vidende oversigtsartikel, som jeg støtter mig til her. Af de antikke kulturer foretrak man til stadighed den græske (Lundgreen-Nielsen, 1993:273).

 

Rom og det latinske kom langt op i 1900-tallet - mere præcist til Ebbe Kløvedal Reich omkring 1970 - til at repræsentere det fremmede og formørkede, den del af Europa, som Danmark ikke skulle lade sig opsluge af. Fædrelandsfølelsen har brug for en mægtig fjende.  I Danmark blev det Rom.

 

Så længe Europa-bevægelsen gik under navnet “Rom-unionen”, havde den ikke nogen fremtid i Danmark. “Rom-traktaten” kunne gå an. Men “Rom” var ikke noget godt signalord for et Europa, man ville have danskerne til at tilslutte sig.

 

 

Idé og realisering

 

I den græske mytologi var Europa en fønikisk kongedatter, som Zeus forgæves prøvede at vinde for sig i et menneskes skikkelse. Han forvandlede sig så til en tyr og svømmede hen til hende på stranden. Her gjorde han sig kælen, så hun satte sig op på hans ryg. Tyren førte Europa over havet til et nyt kontinent, som fik hendes navn (Hjortsø, 1971:51).

 

Det var grækerne, der skabte Europa som ide.

Men det var romerne, der førte ideen ud i livet.

 

Grækerne var idealister. Romerne var praktikere.

 

 

Digter og soldat

 

Når man skal berette om græsk kultur, handler det om filosoffer og forfattere. En sammenfatning af det romerske må handle om den romerske soldat.

 

I bogen Romerne (1989) skildrer Peter Ørsted dagliglivet i det romerske imperium gennem en af de 500.000 almindelige soldater, som beskyttede det romerske riges omkring 60 millioner mennesker mod fjender udefra.

 

Peter Ørsteds soldat er en sandsynlig figur. Han har været udstationeret i Wales.  Vi følger ham på hans rejse til Syrien tilbage til Syrien, hvor han stammer fra.

 

Ørsteds materielle udgangspunkt er et lille offeralter, som en politisoldat ved navn Saio rejste til ære for gudinden Suria (Syrien) i slutningen af det 2. århundrede efter Kristus i nærheden af Thornbrough-on-Swale. Med sit offeralter bad soldaten formentlig om beskyttelse på den farlige hjemrejse. Peter Ørsted udstikker kursen og fører Saio gennem en typisk romersk by og ind i en romersk familie. Undervejs belyses Saios levevilkår og hele livsverden.

 

 

Peter Ørsteds metode

 

Peter Ørsted (1942-2015) var cand.mag. i latin og historie. I 1985 blev han dr.phil. på en afhandling om romersk økonomi. Han virkede som lektor ved Historisk institut ved Københavns universitet og var en kyndig pædagog. Den, der skriver disse linjer, har oplevet ham som aktiv medspiller i et undervisningsudvalg på Københavns universitet.

 

Ideen med at fortælle om det romerske gennem en enkelt soldat er noget af en genistreg. Lad så være, at Ørsted ikke kan gennemføre den i alle led.

 

Han refererer en arkæolog for at have sagt, at kilderne røber, hvad folk spiste, men ikke hvad de tænkte, imens de spiste.

 

Ørsted mener ikke, at vi er helt så meget på herrens mark, som arkæologen siger. Der findes skriftlige kilder, ikke mindst breve, som røber noget om, hvad folk tænkte, måske ikke præcis, når de spiste, men når de skulle motivere en henvendelse. Han citerer for eksempel en papyrusrulle fra en soldat, som hurtigt kommer frem til, hvad han har på hjerte:

 

Kære mor

Først og fremmest håber jeg, at du og dine har det godt. Det ville være smukt, om du når du får mit brev, sender mig 200 drachmer. Jeg har ikke en øre mere tilbage, for jeg har købt en æselvogn og brugt alle mine penge på den …

 

Et sådant brev kunne han for så vidt godt have udtænkt, mens han sad og spiste!

 

Tom Buk-Swienty (se Dansk sagprosa) og andre historikere i generationen efter Peter Ørsted har lært sig identifikation og dramatisering af den såkaldte narrative journalistik. Ørsteds faglige etik tillod ikke sådanne greb. Han faldt hellere tilbage i en ræsonnerende fortælleform, hvor de historiske personer blev ført frem som iagttagere, som f.eks. her, hvor soldaten Saio er inviteret til middag i et romersk hjem:

 

Med kun de tre største børn ved bordet var selskabet på i alt seks personer. Marcus og hans hustru lagde sig sammen for enden af bordet, Saio fik helt sin egen sofa, og børnene blev anbragt over for ham. Fra sin plads kunne Saio således både se en romersk familiefader, hans børn, og ved at kaste et blik på freskerne på væggene og mosaikkerne på gulvet kunne han skærpe sin allerede gode appetit. Som det passede sig i et spiserum var både vægge og gulv prydet med afbildning af vildt, fisk og frugter.

 

Efter således at have sat scenen fører Ørsted familiens slave ind for at give Saio lejlighed til at reflektere over forholdet mellem herrer og slaver. Det er skridsikker historisk pædagogik.

 

Samtidig med, at Peter Ørsted med Saio som ledefigur fører os rundt i det romerske samfund, giver han os et billede af soldaten som kulturtype.

 

 

Kulørt historie

 

Denne form for romersk historieskrivning står i stærk kontrast til tidligere tiders svælgen i magthavernes udskejelser.

 

Saios rejse finder sted under Hadrian, som var kejser fra år 117 til år 138. Da han blev indsat, valgte han at køre en statue af sin forgænger rundt i triumftog. Ved samme lejlighed hældte han “vellugtende essenser af balsam og safran over bænkene i teatrene til den afdøde kejsers ære”. Citatet er fra en bog, der kalder sig “Antikkens historier. Myter og sagn fra det gamle Rom” (Henrikson, 2, 1988:285). Den fortæller om historiske personer og begivenheder, som om det var grum mytologi.

 

Kejser Caligula var så glad for sin hest, at han skænkede den en stald af marmor og en flok slaver. Han overvejede endog, at udnævne den til konsul. Og det var ingenting imod kejser Nero, som skaffede sin mor af vejen og holdt bryllup med en eunuk.

 

Kejser Hadrian var næsten altid på rejse rundt i sit store rige. Han kastede sin kærlighed på en nittenårig mand, Antinous, som han til sin store sorg mistede under en sejlads på Nilen. Der blev rejst statuer til minde om den unge mand, som i århundrederne derefter blev en slags guddom for unge homosexuelle. I Danmark blev han dyrket af Herman Bang, som havde en buste stående af ham på sit kollegieværelse (jf. Heede, 2014:46).

 

Under et besøg i Athen blev Hadrian angrebet af en sygdom, som slog sig på hjernen og fik ham til at foretage sig irrationelle handlinger som for eksempel stikke øjet ud på en sagesløs sekretær.

 

Politisk udmærkede han ved en manglende lyst til at føre krige. Han satte dog en blodig stopper for en opstand i Jerusalem. Men egentlig ville han hellere bygge templer. Han byggede således et til sin hest.

 

Den slags biografisk historieskrivning - her hovedsagelig gengivet efter Henrikson, 2, 1988 - har en underholdningsværdi, som overflødiggør alle journalistiske fiksfakserier. Man kan bare fortælle det, som det var. Og enhver læser vil forstå, hvorfor romerne er kommet i miskredit.

 

Peter Ørsteds bog retter lidt op på renommeet. Den viser, at der på menigt niveau fandtes ræsonnable romere, og at Romerriget var gennemorganiseret.

 

 

Litteratur

 

Dag Heede m.fl. (red.): Livsbilleder. Fotografiske portrætter af Herman Bang, Syddansk Universitetsforlag, 2014

 

Alf Henrikson: Antikkens historier. Myter og sagn fra det gamle Rom (Gyldendal, 1988)

 

Leo Hjortsø: Græske guder og helte, Politiken, 1971

 

Flemming Lundgreen-Nielsen: “Kampen om Rom. Romerriget i dansk litteratur 1750-1900”, i: Otto Steen Due & Jacob Isager: Imperium Romanum. Realitet, idé, ideal. Tidsskriftet Sfinx, Særtryk, 1993

 

Peter Ørsted: Romerne. Dagligliv i det romerske imperium, Gyldendal, 1989

 

 

©John Chr. Jørgensen