Først lagt op 16-08-2022; senest opdateret 16-08-2022 13:12

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Udkast til en typologi 1

De otte former 1

Bogbloggen. 1

Parodien. 1

Digtet som kritisk form.. 1

Essayet 1

Afhandlingen og pamfletten. 1

Digterportrættet 1

Samtaleprogrammet 1

Boganmeldelsen. 1

Litteraturkritik som handling. 1

Rigt på realia. 1

P.S. 1

Litteratur 1

 

 

I Norge har litteraturhistorikerne siden 1980’erne arbejdet på at frembringe en kritikhistorie. Vi skulle helt frem til 2016, før det lykkedes at få sat punktum. Et femårigt forskningsprojekt, som involverede en halv snes forskere, resulterede i et mere end 600 sider stort ajourførende bind: Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010 (2016).

 

Udgivelsen har perspektiver for dansk kritikhistorie og for kritikhistorisk forskning generelt.

 

Norsk litteraturkritikks historie blev anmeldt i tidsskriftet Danske Studier, årgang 2019, af Erik Skyum-Nielsen. Han opsummerede sin vurdering i triaden “veltilrettelagt, velskrevet og velafstemt” og tilføjede:

 

Som dansk læser undgår man ikke gang på gang at imponeres over den ildhu, det brændende engagement, nordmændene gennem 140 år har lagt i deres litterære vurderinger og debatter, og som dansk kritiker og litteraturhistoriker kan man ikke undlade et hjertesuk over, at John Christian Jørgensens kortlægning af det danske anmelderis historie i tidsrummet 1720-1906 (i hans disputats fra 1994) hverken er blevet fulgt op af en sammenhængende skildring rækkende frem til i dag eller blot af punktstudier over litteraturkritikkens forskellige typer, dens vigtigste medier, dens genkommende kontroverser og dens retoriske strategier.

 

Jeg noterer mig med lettelse, at Skyum ikke skriver, at jeg selv burde have ajourført min afhandling.

 

Det, Skyum efterlyser, må udføres af et team af forskere. Han er selv en af de nærmeste til at medvirke.

   På hans hjemmeside på Københavns universitet står der, at et af hans aktuelle forskningsområder er dansk litteraturkritik i det 20. århundrede. Så mon ikke der er noget på vej?

 

Mit beskedne nye bidrag til kritikhistorien skal bestå i nogle funderinger over - og tilføjelser til - det norske storværks afsluttende kapitel om kritikkens former.

 

Jeg forholder mig dels til de kritikgenrer, som præsenteres, og dels til den definition af litteraturkritik, der akkumuleres.

 

Egentlig ville jeg have undgået bemærkninger, der peger i retning af en anmeldelse. Jeg føler mig ikke klædt på til at tage stilling til, hvad der er taget med og ikke taget med i case-kapitlerne. Men jeg har ikke kunnet nære mig for nogle anmelder-agtige afsluttende bemærkninger over forholdet mellem teori og praksis i kritikhistorien.

 

 

Udkast til en typologi

 

Hvor den håbefulde læser havde ventet en håndfast konklusion, fremlægger værkets hovedredaktør, Sissel Furuseth, et “udkast til en kritikkhistorisk typologi”.

 

Der er noget lammende ved denne akademiske ydmyghed. Efter at have ledet en flerårig kulegravning af området, der er resulteret i et mere end 600 sider stort bogværk, er Furuseth parat til at formulere et udkast til en typologi!

 

 

De otte former

 

Følger vi Furuseths overskrifter, omfatter typologien otte former for kritik:

 

Boganmeldelsen

Digterportrættet

Essayet

Afhandlingen og pamfletten

Parodien

Digtet som kritisk form

Samtaleprogrammet

& Bogbloggen

 

Rækkefølgen er begrundet dels af kvantitet og dels af kronologi. Boganmeldelsen står først, fordi det er den mest udbredte kritikform. Samtaleprogrammet og bogbloggen kommer til sidst, fordi de er knyttet til de nyeste medier: radio, tv og internettet.

 

Det fremgår ikke eksplicit, hvad disse otte former har til fælles og hvad der adskiller dem fra andre tekster. Men man kan udlede af sammenhængen, at fællestrækket må være den kritiske dom. Tydeligst belyses værdispørgsmålet i afsnittet om bogbloggen.

 

 

Bogbloggen

 

Furuseth skriver, at man har diskuteret, om bloggen egentlig kan regnes som litteraturkritik, fordi mange bloggere ikke ser det som deres primære opgave at være kritisk vurderende, men bare vil inspirere til læsning. Dermed har Furuseth indirekte sagt, hvad hun forventer af litteraturkritik: at den skelner mellem godt og dårligt i litteraturen.

 

Men så tilføjer hun, at der ikke desto mindre føres vigtige litteraturkritiske samtaler hos bloggerne. De viderefører aspekter af den gamle salonkultur, siger hun. Betyder det, at de “vigtige litteraturkritiske samtaler” - på trods af, hvad bloggerne siger - indeholder negativ kritik, eller mener hun, at vurderinger holdt i det positive også er en form for kritik?

 

Spørgsmålet henstår som uafklaret, hvilket kan siges at være forståeligt, eftersom blogging er et fænomen, som endnu ikke har fundet en fast form. Men spørgsmålet er faktisk ikke nyt. Bloggerne indskriver sig i den kritikhistoriske tradition, man har kaldt den kritiske liberalisme. Retningens centrale bestræbelse er at erkende og fremhæve det værdifulde i alle digterværker. Metoden blev introduceret i Danmark i 1840’erne. I sin disputats om Dansk litterær Kritik i det nittende Aarhundrede indtil 1870 harcelerer Paul V. Rubow over subjektivismen og den manglende systematik i metoden. Det er som at høre vor tids litterater kritisere bloggerne (jf. Rubow, 1921, 1970:308).

 

I en dansk sammenhæng ville det være relevant at undersøge slægtskabet mellem blogteksten og den kommercielt styrede boganbefaling, som vi kender den fra bogklubbladene.

 

Bogbloggen er som sagt den senest tilkomne af de kritiske former og derfor placeret til sidst i Furuseths fremstilling.

 

Havde hun fulgt denne kronologiske metode fra begyndelsen, ville hun have begyndt med parodien.

 

 

Parodien

 

Ved opførelserne af de græske skuespil havde man en fast rytme, hvor man efter tre tragedier pustede ud med et satyrspil, som gjorde grin med alt det seriøse, som tilskuerne havde overværet. Euripides’ Kyklopen er den eneste overleverede tekst af denne art.

 

I den dansk-norske fælleskultur kendes parodien i dramatisk form fra Wessels Kierlighed uden strømper, som gør tykt grin med det klassicistiske drama og dets regler f.eks. om, at handlingen skulle afvikles inden for ét døgn: “Du aldrig bliver gift, hvis det i dag ej sker.”

 

 

Digtet som kritisk form

 

Der er en forbindelseslinje mellem parodien og digtet som kritisk form. I begge tilfælde bruges en kunstnerisk form som medium for kritik. Parodierne er vanskeligere at aflæse for eftertiden. De lever af det kritiske øjeblik. Timingen er afgørende, siger Furuseth og afdækker dermed endnu et fællestræk - ud over værdidommen - ved kritikhistoriens tekster: aktualiteten.

 

Furuseth giver eksempler på versificeret norsk kritik fra 1800-tallet og 1900-tallet. Fundene vil let kunne suppleres med materiale fra danske digterfejder: romantikkens fejde mellem Baggesen-Oehlenschlæger (Svane, 2004) og det moderne gennembruds versfejder mellem Kaalund og Drachmann m.fl. (Stangerup, 1946, 2: 33ff.).

 

Det er som regel kunstnere, der har brugt disse former, men også akademiske kritikere har moret sig med at tage dem i brug. I Torben Brostrøm digtsuite Poesien i spejlet træder en række moderne digtertyper frem. Her er optakten til digtet “Vibrationer om Beethoven” af Thorkild Bjørnvig”:

 

Musik fra Orkestret stiger

i tung vibrafonisk Mani,

sfinxagtigt undfanget Optakt.

et Afsinds Tonal-Alibi.

Skizofrent erindret Barndom,

en halvkvædet Kunst-Terapi,

højt sunget: Millioner af Stemmer:

den niende Symfoni.

 

Parodien og digtet som kritisk form er sjældent anvendte former i vor tids kritik. De kan sætte kulør på kritikhistorien, men de kan ikke udgøre grundsubstansen.

 

 

Essayet

 

Essayet kan som genre føres tilbage til 1500-tallet.

 

I den dansk-norske fælleslitteratur har vi en tidlig og betydelig essayist i Ludvig Holberg, som også havde slået et herresving ind over brevstilen hos Madame de Sévigné (jf. Billeskov Jansen, 1939:2:28).

 

Især digterkritikere har dyrket essayet som selvstændig kritikform. Furuseth peger på den nynorske essaytradition fra Aasmund Olavsson Vinje til Kjartan Fløgstad. I Danmark kunne man fremhæve de kvindelige forfatteres essaytradition (Karen Blixen, Suzanne Brøgger etc.).

 

Det litteraturkritiske essay hører først og fremmest til i tidsskrifterne. Det bør læses i den oprindelige kontekst, siger Furuseth. Hvis man ikke gør det, mister man den samtidskommenterende dimension, som gør teksten til et stykke kritik.

 

Hermed har Furuseth akkumuleret tre træk, som konstituerer litteraturkritikken: 1) værdidommen forstået som distinktionen mellem godt og skidt (eller mindre godt) i litteraturen, 2) aktualiteten og 3) det samtidskommenterende.

 

 

Afhandlingen og pamfletten

 

Furuseth betragter de selvstændigt udgivne former, afhandlingen og pamfletten, som forvoksede essays. Et par prominente danske eksempler er Søren Kierkegaards pamflet om H.C. Andersen og hans afhandling om Thomasine Gyllembourg. De er begge forvoksede anmeldelser (jf. Jørgensen, 1994:72ff).

 

Furuseth anfører nogle norske eksempler på “forvokst kritikk”, men understreger, at de ”like fullt er relatert til den løbende kritiske samtale”. Hun gentager formuleringen næsten ordret “like fullt samtidsaktualiserende, som de øvrige kritikktypene er det”. Hun er lige ved at udvande sit begreb om kritik, da hun tilføjer “Men også en historisk orientert doktoravhandling er kritisk i den forstand at den er granskende analytisk og snur og vender paa sitt objekt.” Her slipper hun det “samtidsaktualiserende”.

 

 

Digterportrættet

 

Portrættet har udfoldet sig i essayets form, før det i 1800-tallet fik videnskabelige ambitioner.

 

I argumentationen for digterportrættet som litteraturkritisk genre refererer Furuseth til Brandes, som i sin søgen efter digternes “fremherskende evne” (Taine) uvægerligt må sætte grænser for genialiteten: H.C. Andersen var barnlig, og selv om han var det på en genial måde, så er barnlighed noget, som bør overvindes. Brandes’ digterportrætter havde som regel en sådan kritisk pointe.

 

Gennem interviewet blev digterportrættet videreudviklet som journalistisk genre. Den franske kritiker Jules Huret tog ud og talte med digterne, før han portrætterede dem. I Danmark inspirerede han C.E. Jensen tiI portrætbogen Vore Dages Digtere og Chr. Rimestad til interviewbogen Digtere i forhør. (jf. Jørgensen, 2010:244ff). Det interviewbårne portræt og det systematisk undersøgende forfatterinterview blev betydningsfulde genrer op gennem 1900-tallet, og det er vanskeligt at se, hvorfor denne genre skulle kunne undgå at blive diskuteret som litteraturkritik. Interviewet kan være andet og mere end lancering.

 

 

Samtaleprogrammet

 

I sin behandling af samtalebaserede programmer i radio og tv skriver Furuseth, at man kan diskutere, i hvilken grad disse programmer er “litteraturkritiske i betydningen granskende, undersøkende, vurderende”. Med de to første begreber opretter hun en ny definition af litteraturkritik, men hun gør det eksplicit. Samtidig udvider hun tendentielt feltet enormt, idet hun siger, at bogprogrammerne indirekte giver udtryk for en “verdivurdering” gennem valg af forfattere, bøger og temaer. Inden det hele begynder at flyde, reber hun igen sejlene ved at tale om “Litteraturkritikk i strengere forstand” i forbindelse med programmer, hvor man explicit vurderer bøger.

 

Det ville ikke have været nogen dårlig ide at operere med explicitte og implicitte vurderinger, ligesom en akkumuleret definition af hovedtermen “kritik” kunne være et brugbart instrument, hvis det blev brugt i fuldt dagslys.

 

 

Boganmeldelsen

 

Furuseth begyndte med boganmeldelsen. Det er den mest udbredte af de kritiske genrer. Det er også den genre, som passer bedst til kernen i det begreb om litterær kritik, som Furuseth opererer med: en værdidom med en aktualitetskommentar.

 

Boganmeldelsens hovedformål er at præsentere en ny bog og fortælle, hvori det nye består, hvis der altså er noget nyt - og om det nye er godt eller dårligt.

   De andre teksttyper har andre formål. Portrættet vil ligne eller forskønne. Essayet vil måske afsløre eller forføre osv. Kun boganmeldelsen vil først og fremmest fælde dom over et nyt litterært værk.

 

 

Litteraturkritik som handling

 

Hvad ville der være sket, hvis Furuseths opsats havde dannet grundlag for kritikhistorien? Det var blevet en mere begrebsfast, men også smallere fremstilling.

 

Da værket skulle skrives, kunne man ikke nøjes med præcise genrebetegnelser. Man blev nødt til at lægge et videre begreb om reception ned over stoffet, betragte litteraturkritik som handling og hændelse i samfundet og fokusere på situationer, hvor litteraturkritikken anfægtede normerne og udløste debat, f.eks. “Kritikken ved sensurens grenser. Bohemestriden 1885-1887”.

 

Imellem case-kapitlerne ligger beskrivelser af typiske kritikeraktiviteter og portrætter af karakteristiske kritikerskikkelser i de enkelte perioder. Kritikerportrætterne er ikke med i indholdsfortegnelsen, men må søges i navneregistret.

 

 

Rigt på realia

 

Værket er så rigt på realia, at redaktørerne, Sissel Furuseth og Eirik Vassenden, føler det nødvendigt at annoncere, at de for at undgå “den totale empirisme” vil læse litteraturkritikken ud fra “fire delvis kryssende perspektiver”, et normativt, et retorisk, et mediehistorisk og institutionelt. De taler også om “de fire akser” i “kritikhistoriens dybdestruktur”. Dyre ord, men i hvilket omfang realiseres de fine intentioner?

 

På mig virker det, som om empirien, case-historierne, er løbet af med værket, og teori-overvejelserne har haft vanskeligt ved at følge med. Det afsluttende bind er uegalt ligesom værket som helhed. Men alene det at have bragt kritikhistorien i mål er en bedrift af de større.

 

 

P.S.

For en ordens skyld synes jeg lige, at jeg bør tilføje, at de norske kritikhistorikere flere steder henviser til min forskning i det dansk anmelderis historie. Jeg føler mig vel forstået og ordentligt behandlet. Jeg har altså ingen skjulte motiver til at mene hverken det ene eller det andet.

 

 

Litteratur

 

F.J. Billeskov Jansen: Holberg som epigrammatiker og essayist, 1-2, Ejnar Munksgaards forlag, 1938-39.

 

Torben Brostrøm: Poesien i spejlet, Nørhaven 1981/82

 

Sissel Furuseth, Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.): Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget, Oslo, 2016

 

Jules Huret: Enquête sur l’Évolution littéraire, Paris, 1894

 

Jules Huret: Det unge Frankrig. Bearbejdelse af Huret 1894 ved C.E. Jensen og S. Prahl, Andr. Fred. Høst og Søns Forlag, 1894

 

John Chr. Jørgensen: Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling, Fisker & Schou, 1994

 

John Chr. Jørgensen: Kommer De som ven eller som interviewer. Interviewets historie i Danmark, Gyldendal, 2010

 

Paul V. Rubow: Dansk litterær Kritik i det nittende Århundrede indtil 1870, Munksgaard, 1921; 1970

 

Erik Skyum-Nielsen: Anm. af Furuseth m.fl. (red.): Danske Studier 2019 (tilgængelig på nettet)

 

Marie-Louise Svane: “Den umulige satisfaktion. Om Baggesen-Oehlenschlägerfejden”, i: Frederik Stjernfelt m.fl. (red.): Fejder, Museum Tusculanum, 2004

 

Hakon Stangerup: Kulturkampen, 1-2, Gyldendal, 1946

 

 

©John Chr. Jørgensen