Først lagt op 12-01-2023; senest opdateret 20-01-2023 20:24

Serien Humor i Danmark

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Lovende titel 1

Eklektiker 1

En af de kedeligste bøger 1

Blixen på bølgelængde. 1

Den personligt erfarede sandhed. 1

Selvhenvisninger 1

Humoren som livskunst 1

Den lille humor 1

Tvivl om idealet 1

Litteratur 1

 

 

Lovende titel

 

Da Harald Høffdings Den store humor udkom i 1916, skrev Politiken, at man havde set hen til bogen med spænding, men at den var blevet mindre populær i fremstillingsformen, end forfatteren havde tilsigtet (Pol. 30.4.1916).

 

Bogens flotte titel lovede mere, end indholdet kunne leve op til. Undertitlen En psykologisk Studie lovede på en måde også for meget. Snarere end psykologi var det et stykke åndshistorie om udviklingen af en rummelig livsanskuelse, som kaldes “den store humor” og som når sin første kulmination i Shakespeares dramatik.

 

Alle, som havde håbet, at Høffding ville skabe fast form omkring det luftige begreb “humor,” måtte blive skuffede. I stedet for begrebsafklaringer fik de udviklingstrin og eksempel-ophobninger. Høffdings stil var usædvanlig omstændelig. Han havde brug for 40 siders tilløb, før han kom til begrebet humor.

 

 

Eklektiker

 

Harald Høffding (1843-1931) var professor i filosofi på Københavns Universitet. I metodisk henseende var han eklektiker. Han var ikke tilhænger af én bestemt skole, men lånte fra flere retninger. Hans stil var tilsvarende broget. Han plukkede eksemplerne, hvor han kunne finde dem.

 

“Spredt over Bogens 175 Sider finder vi ved en desværre alt for hurtig Gennemgang, en Række Eksempler paa Humoren, som Høffding forklarer den,” sukkede Politikens anonyme anmelder.

 

 

En af de kedeligste bøger

 

Sidenhen har utvivlsomt mange læsere lagt Den store Humor fra sig. “En af de kedeligste bøger jeg nogensinde har læst”, erklærede forfatteren Finn Søeborg, da han søgte stof til et foredrag, han skulle holde om humor. Det eneste, han kunne bruge fra bogen, var Høffdings grundtanke: “Humoren stræber efter at forene livets tragedie og livets komedie.”

 

 

Blixen på bølgelængde

 

En forfatter, som hurtigt kom på bølgelængde med Høffding, var Karen Blixen.

 

Ivan Z. Sørensen, som har forsket i Blixens humor og relationen mellem Blixen og Høffding, skriver, at “Blixen omtaler Høffding med respekt og anerkendelse i essays og breve.” (Dansk Noter 1, marts 2015).

 

Hun var elev på Kunstakademiet og næstformand i elevforbundet, da hun fik ham til bords ved en festlighed, hvor han var inviteret som gæstetaler. “Jeg kan ikke huske, at jeg den aften følte mig det allermindste trykket af min prominente stilling, jeg tror, at Høffdings blide, vise elskværdighed lige straks har fået mig til at føle mig hjemme ved hans side.” (Thurman, 1984:92).

 

Med humor defineret som en livsanskuelse, der kunne rumme Shakespeare‘ske modsætninger, passede han godt til Blixen, der ligesom Høffding havde læst Søren Kierkegaard og Georg Brandes.

 

 

Den personligt erfarede sandhed

 

Søren Kierkegaard og Harald Høffding levede i hver sin åndshistoriske periode, Kierkegaard i idealismen, Høffding i positivismen, men de tilhørte begge den danske tradition for, at kun den personligt erfarede sandhed tæller.

 

I udviklingssynet var de forskellige. Hvad “springet” og “den enkelte” var for Søren Kierkegaard, blev “sammenhæng”, “kontinuitet” og “helhed” for Harald Høffding.

 

Dertil kom, at Høffdings erfaring trods seriøse teologistudier ikke rummede kristendom. Han var erklæret agnostiker. Han afviste ikke religionerne, men betragtede dem som vidnesbyrd om en tro på værdierne. Høffding søgte psykologiske og historiske forklaringer ligesom Georg Brandes, men modsat denne betragtede han ikke “det store menneske” som udviklingens formål.

 

I Høffdings filosofi førte menneskeslægtens universelle sympati til et alment velfærd. Han var mere demokratisk sindet end Brandes. Reelt fungerede han fra 1880 som “ypperstepræst” for det moderne gennembrud på Universitetet. Formuleringen skyldes historikeren Niels Thomsen, som mente, at det moderne gennembrud havde sin egen teologi (Niels Thomsen, 1998:73-76).

 

 

Selvhenvisninger

 

Høffding berigede sin tid med en omfattende produktion af monografier og historiske oversigtsværker om filosofihistorie, psykologi, etik og æstetik. Indtil Kierkegaard-bølgen ramte Europa i det 20. århundrede, stod Høffding i international sammenhæng som den betydeligste danske filosof.

 

“Hans senere produktion er karakteristisk ved talrige henvisninger til egne tidligere værker”, skriver Carl Henrik Koch og forklarer dermed, også hvorfor Høffding allerede mistede betydning, mens han levede. Hans stil lukkede sig om sig selv (Koch, 2004: 33).

 

 

Humoren som livskunst

 

I Den store humor anskuer Harald Høffding humoren som livskunst. "Den store humor" er ifølge ham ikke en mening, men en holdning, som et menneske kan leve sit liv efter. (jf. den tyske titel: Humor als Lebensgefühl).

 

Inspireret af Kierkegaards teori om stadierne karakteriserer Høffding humoren som et etisk trin med udsigt til harmoni mellem tilværelsens lyse og mørke sider.

 

At dyrke humor som livskunst er ikke det samme som at bringe sig på æstetisk afstand af livet. Den store “humorist” (Høffding bruger faktisk det udtryk) vil også handle og gribe ind.

 

 

Den lille humor

 

Ved siden af den store humor findes der ifølge Høffding også en lille humor, som kan vise sig som for eksempel ironi eller satire.

 

Motivet kan være positivt: en trang til at lege og derved frigøre sig for, hvad der trykker sindet. Men som regel er man ude i et nedgørende ærinde, når man anvender disse former. Ironien har dog fra Sokrates’ dage været anvendt i opdragelsesøjemed. Den kan til nød gå an. Men selvironien er bedre. Den tilhører et højere udviklingstrin nærmere på den store humor, som synes at være altings målestok for Høffding. Swift og hans satire indtager ikke nogen prominent rolle i Høffdings værdisystem.

 

”Det er ofte denne lille Humor, der tænkes paa, naar Ordet Humor eller Humorist nævnes. Den er en Enkeltfølelse, ikke en Totalfølelse”, skriver Høffding.

Han er altså klar over, at hans læsere typisk vil søge oplysninger om andet end det, han kan give. Læserne søger efter viden om f.eks. “ironi” og “latter”, men i det omfang, disse emner optræder, behandles de som sekundære i forhold til totalfølelsen. Det er ikke så underligt, at Høffding har vist sig ubrugelig i nyere forskning i humor, f.eks. Erik A. Nielsens Holbergs komik (1984; 2007) og Thomas Bredsdorffs Ironiens pris (2011). Når han endelig bruges som i Thorkild Borup Jensens artikel om “Humoren hos Benny Andersen” (2003), så sker det ved, at forskeren viser, hvor godt digteren lever op til Høffdings ideal om rummelighed. Grundspørgsmålet bliver: Er der alvor bag spøgen?

 

 

Tvivl om idealet

 

Til sidst i Den store Humor begynder Høffding at ryste på hånden og modificerer sit budskab så meget, at han er tæt på at gøre det meningsløst. At den store humor, således som han havde beskrevet den, skulle være det højeste livsstade, vil han nu alligevel ikke hævde.

 

“Den store praktiske stræben paa den ene Side, den tragiske Lidelse paa den anden Side kunne begge være højere Livsstader end Humor.” Også erkendelsesglæden kan udvikle sig til en totalfølelse og blive det centrale i sjælen, siger han. Tilsvarende kan det gå med den kunstneriske trang. Den kan udvikle sig til en målrettethed, der drager al energi til sig. Hvordan skal disse former for ensidighed kunne vejes op af den alsidige store humor?

 

Den store humor er en rummelig totalfølelse, en sammensat livsanskuelse, hvis æstetiske ækvivalent er Shakespeares skuespil. Tankegangen er en videreudvikling af Georg Brandes’ skrifter om Shakespeare, som Brandes for en sikkerheds skyld selv sendte til Høffding. Det fremgår af deres korrespondance, som sjovt nok også rummer en diskussion om det komiske. (Georg og Edvard Brandes Brevveksling, 1, 1939: 345ff).

 

 

Litteratur

 

Vilhelm Andersen: Illustreret dansk Litteraturhistorie, 4, Gyldendal, 1925

 

Morten Borup (red.): Georg og Edvard Brandes. Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd, 1, Gyldendal, 1939

 

Thomas Bredsdorff: Ironiens pris. Fire store ironikere og et begreb, Gyldendal, 2011

 

Harald Høffding: Den store Humor. En psykologisk Studie, Gyldendal, 1916. Kan læses online på Det kongelige Biblioteks hjemmeside

 

Thorkild Borup Jensen (red.): Månens mærker. Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne, Spring, 2003

 

Carl Henrik Koch: Den danske filosofis historie. Dansk filosofi i positivismens tidsalder 1880-1950, Gyldendal, 2004

 

Carl Henrik Koch: “Dansk filosofi i national indpakning. Harald Høffdings historiografi”, i: Henrik Blicher m.fl. (red.): Tænkesedler, C.A. Reitzels Forlag, 2007

 

Erik A. Nielsen: Holbergs komik, 1984; Spring, 2007

 

Finn Søeborg: Hvad var det nu, Navers forlag, 1990

 

Ivan Z. Sørensen: Karen Blixens etik - og humor, Dansk Noter, 1, 2015

 

Ejnar Thomsen: Dansk Litteratur efter 1870, 1935; 2. udgave Rosenkilde og Bagger, 1962

 

Niels Thomsen: Hovedstrømninger. Idelandskabet under dansk kulturpolitik og hverdagsliv, Odense Universitetsforlag, 1998

 

Judith Thurman: Karen Blixen. En fortællers liv, Gyldendal, 1984

 

 

©John Chr. Jørgensen