s

 

 

Først lagt op 12-04-2020; senest opdateret 12-04-2020 16:29

 

28.

Sprogforskerens prosa - Jørn Lund

 

 

 

 

Stationerne før Lund

Jeg vil begynde denne artikel med at takke min netredaktør Klaus Kjøller for at have gjort halvdelen af arbejdet for mig. Min hensigt var at skrive om det sprog, som sprogspecialister selv skriver. Mit eksempel skulle være sprogprofessoren Jørn Lund (f. 1946). Det var ham, der redigerede Den Store Danske Encyklopædi, den største danske antologi af sagprosa i nyere tid (sagprosamængden i den svarer til 300 fagbøger!). Men jo mere jeg læste mig ind på Lund, des tydeligere blev det, at jeg burde inddrage hans lærer og senere samarbejdspartner, professor Erik Hansen (1931-2017). Jeg er klar over, at sagprosasporet fører videre tilbage til professor Paul Diderichsen (1905-64), og at jeg burde tage ham med på vejen. Alle har deres forudsætninger, men jeg stopper ved Erik Hansen, for om hans sagprosa har Klaus Kjøller allerede sagt det væsentligste. Det vil jeg gengive i hovedtræk. Og på den måde kan jeg alligevel koncentrere mig om Jørn Lund.

 

Illusionen om teksten uden fortæller

Blandt videnskabsmænd og embedsmænd trives en illusion om en saglig tekst uden fortæller. Teksten ser ud til at have skrevet sig selv. Man skal gøre to ting, hvis man vil skrive en saglig tekst: Man skal undgå ordet ‘jeg’, og man skal gemme sig bag citater.

 

Erik Hansen ironiserer lystigt over det med at undgå ordet ‘jeg’. I forordet til pamfletten Ping- og pampersprog omtaler han sig selv som “forfatteren af nærværende skrift”, hvorefter han indsætter en fodnote, hvori der står: “i det følgende omtalt som ‘jeg’” (1991; 1996:7).

 

Om at gemme sig bag citater

Om det med at gemme sig bag citater skriver Klaus Kjøller: “Få kan gribe ham (Erik Hansen) i at referere andres tanker og iagttagelser uden samtidig uden omsvøb at tilkendegive hvordan hans vurdering er: interessant, perspektivløst skoleridt, morsomt eller “noget der bør arbejdes meget mere med””.

(Klaus Kjøller: “Den artige oprører, Erik eller Essensen af Hansen. Et bidrag til udforskningen af sagprosaens fortællerstemmer”, i: Sproglige åbninger. E som Erik, H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001, redigeret af Pia Jarvad m.fl. 2001:56-66).

 

Med eller uden “jeg” er Hansen en oprører i sine tekster. Han stikker til dem, der bevidstløst vælger det traditionelle og trygge. I Hansens “turbotekster” (Kjøllers udtryk) kan ingen vide sig sikre. Jurister og administratorer får ikke lov til at gemme sig bag deres “sproglige smedejerns-filigran” (Hansens udtryk).

 

I diskussionerne om Dansk Sprognævn, som Erik Hansen var formand for i årene 1985-2003, angreb han dannelses-eliten for at ville have nævnet til at varetage elitens ideer om pænt dansk sprog.

 

Erik Hansen var ingen ynder af pynt og pæne ord, heller ikke når de blev hæftet på ham selv: “Hans sproglige stil er et effektivt værn mod alle forsøg på at tilkende ham piedestalsk værdighed, imponerende omsvøb og kostelige nøkker. Hvis noget kan udtrykkes mere enkelt, så gør han det uden nåde”, skriver Kjøller (som vel mener ‘nykker’, luner, og ikke ‘nøkker’, vandvæsener).

 

[Ja, se noten af 4/5 2002 sidst i ”Den artige oprører, Erik”. KK]

 

Hansens had til den danske stil

En af Erik Hansens yndlingsaversioner er den traditionelle danske skolestil, hvor de unge bliver sat til at skrive et essay om et eller andet kulturelt emne, som de næppe har noget personligt forhold til. Han betragtede stilen som en øvelse i forstillelse. Engang da jeg havde skrevet en kritisk anmeldelse af en samling stile af den art, fik jeg et takkebrev fra Erik Hansen: “Alle der siger eller skriver noget ondt om den danske stil, tjener fædrelandets vel og den opvoksende slægts tarv.” (24.4.1991) En vidunderlig blanding af pastiche og ironi på en bund af aggression.

 

Erik Hansen så hellere, at eleverne arbejdede med praktiske tekster under realistiske forhold, hvor der var mulighed for at omskrive og diskutere teksterne. I sprogundervisningen burde eleverne lære om forskellige stilarter og genrer: kancellisprog, avissprog, politikersprog, reklamesprog, digterisk sprog osv. (Erik Hansen: “Dansk uden stil”, Politikens kronik 27.6.1989; optrykt i Henrik Galberg Jacobsen og Henrik Jørgensen (red.): Erik Hansen: Glæden ved grammatik. Udvalgte artikler og afhandlinger, 2001:221-25).

 

Lærer Hansen

Som universitetslærer udstrålede Hansen ikke umiddelbart noget oprør. Han lignede den gymnasielærer i tysk, som han også havde været. Diskret, ordentlig og effektiv. “Man blev hørt”, skriver Jørn Lund, som (også) gik til grammatik hos ham. Men snart opdagede man, at det ikke var facitlisteundervisning. Hansen var “dynamisk og skarphjernet”. Han kom med sit eget materiale, og man kunne, som Jørn Lund formulerer det, “drøfte beskrivelsesgrundlaget”. Det var undervisning, hvor præmisserne hele tiden var til debat. Man sad ikke bare og terpede et sætningsskema. Man undersøgte, hvordan det var blevet til, og diskuterede, hvad det i øvrigt kunne bruges til. Denne villighed til at rokke ved fundamentet var Hansens form for oprør.

 

I det pædagogiske arbejde med syntaksen viste Hansens oprørskhed sig ved en overvældende interesse for sætningsknuder og sætningskløvninger. Han var afvigelsernes mand.

 

Et valgslægtskab

Erik Hansen passede til Jørn Lunds gemyt. Hos de andre lærere registrerede Lund efterplapren og faglig konservatisme. For eksempel var fonetiklæreren Poul Levin “et offer for den strukturalistisk orienterede lingvistik, som har hærget Københavns Universitet i årtier”. Blandt litteraturlærerne foretrak han Sven Møller Kristensen, som “spændte vidt, udtrykte sig klart og var meget elskværdig, når de studerende ville drøfte noget med ham”, modsat Aage Henriksen, som virkede som en “astral, fortænkt mystiker med sit helt eget projekt”. Og så var der Billeskov Jansen, hvis forelæsninger “rummede lige lovlig mange referater af værkerne.”

 

Lund-citaterne er fra Lært (2010). Det er det bind af Jørn Lunds erindringer, som dækker perioden 1960-1990, hans studieår og hans tid som forsker og underviser ved Institut for Nordisk Filologi ved Københavns Universitet. Om sin barndom og opvækst fortalte han i Hørt (2010). Det sidste bind, Sket (2017), er essayistiske betragtninger efter sidste dag på den sidste arbejdsplads, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Der var noget symbolsk rigtigt i, at Jørn Lund endte som direktør for det selskab, der udgav de fineste af vores studiebøger.

 

Lund og jeg begyndte nogenlunde samtidig på studierne, havde de samme lærere, og vi blev begge amanuenser i 1971, Lund i dansk sprog, jeg i dansk litteratur. Derefter var vi kolleger, indtil Lund i1978 fik en professorstilling på Danmarks Lærerhøjskole. Dette blot for at indskyde, at jeg har en særlig adgang til Lunds erindringer om denne periode - og at vi kender hinanden godt, har udvekslet bøger og været konsulenter, censorer, redaktører for hinanden, kort sagt været gode venner på kollegial basis, hvilket alt sammen ikke skal forhindre mig i at karakterisere og vurdere Lund som sagprosaist.

 

Erindringsstilen

Lunds erindringsstil i Lært er nøgternt refererende, uden litterære ambitioner i form af scenisk livagtighed eller subtil komposition, men med mange små skarpe portrætter og godt huskede replikker. Han glemte f.eks. aldrig, hvad institutlederen, Thorkil Damsgaard Olsen, sagde til ham, da han utålmodigt rykkede for en sag: “Unge Lund, du vil erfare, at der er meget få ting i tilværelsen, der haster.”

 

Værre end trægheden i det administrative system var uforsonligheden i de kollegiale kampe. Lund nøjes ikke med at ironisere, som det er almindeligt i akademisk prosa, han melder pas, forlader lokalet og smækker med døren. Det politiserede universitetsmiljø karakteriserer han med ét ord som “rædselsfuldt”!

 

Da der i 1980 blev et professorat ledigt på Danmarks Lærerhøjskole, tog han uden sorg springet fra Amager til Emdrup.

 

Samarbejdet med Hansen

Han fastholdt dog samarbejdet med Erik Hansen. De var begge praktiske, udadvendte folk. De samarbejdede i Sprognævnet og skrev og redigerede i fællesskab bøger om fremmedordene i dansk (Kulturens gesandter, 1994) og om retskrivningsreformerne i Danmark (Det er korrekt, 1998).

 

Kendte helt ud i landets fjerneste kroge af landet blev Hansen og Lund for deres sprogindslag i Danmarks Radio, hvor de også fungerede som konsulenter. Et varigt produkt af dette samarbejde er bogen 60 Sprogminutter, 1988.

 

Brink og Lund

Lund havde helt særlige forudsætninger, når det gjaldt det mundtlige sprog. Sammen med skolekammeraten og vennen Lars Brink, som senere blev professor i dansk sprog og litteratur ved Islands universitet, havde han skrevet Dansk Rigsmål 1-2, 1975. Brink og Lund gik rundt og samlede materiale til deres undersøgelse. Når man sad på en læsesal, kunne de komme forbi og spørge, hvordan man udtalte verbet ‘køber’. Med b eller v? De to uadskillelige ordsamlere fortsatte samarbejdet med redigeringen af De store Danske Udtaleordbog, 1991. Disse indsatser i de unge år blev Lunds væsentligste bidrag til dansk sprogvidenskab.

 

En pædagogisk version af Brinks og Lunds udforskning af rigsmålet gav Lund i et kapitel i Sprog og sprogbrug i dag (1982), som i en omarbejdet form kom til at hedde Sproglig status (2001). Det er en elegant fortalt lærebog om udviklingen i det danske sprog i de sidste 100 år, de nye ord, forskydninger i sprogbrugen osv.

 

Lund i udvalg

Lund forblev højproduktiv, men hans udgivelser knyttede sig efterhånden mere og mere til hans utallige hverv i dansk uddannelses- og kulturpolitik, bl.a. Sidste udkald. Om dannelse og uddannelse (1998) og Det faglige løft - om greb og misgreb i uddannelse og forskning (2007). Han var den fødte administrator og endte som regel med at blive formand for de udvalg og organer, han lod sig indvælge i. “Jørn Lund er konciliant”, sagde professor Billeskov Jansen. Jeg slog ordet op. Det kunne vist både betyde ‘forsonende’ og ‘medgørlig’. Uanset hvad, kom de to til at virke sammen i Det danske Akademi, hvor det lykkedes den forsonlige Lund at forsone sig med tanken om at sige ‘du’ og ‘Frederik’ til Billeskov.

 

Der er en foruroligende automatik i den måde, hvorpå Lund forklarer - eller rettere ikke forklarer - sin overtagelse af administrative poster: “I 1980 blev jeg indvalgt i Dansk Sprognævn”, “I 1989 blev jeg indvalgt i Det Danske Akademi.”

 

Hvem spurgte ham? Hvad skulle de bruge ham til? Hvorfor sagde han bare ja? I eftertankerne til Lært forklarer han sin velvillighed med en dybtliggende usikkerhed. Han blev simpelt hen så glad for, at nogen kunne bruge ham til noget.

 

Selv har jeg hver gang, Lund påtog sig et nyt formandskab, først tænkt: Utroligt, at han gider! Dernæst har jeg tænkt: Jamen, så sidder der i hvert fald ét fornuftigt menneske i det udvalg. Men når man kigger ned over spalten med ministerielle udvalg i Jørn Lunds biografi i Kraks Blå Bog, må man spørge sig selv, om al denne aktivitet var et udtryk for en ægte lyst til at gå ind i uddannelsespolitik eller en flugt fra forskningen.

 

Som formidler har Jørn Lund udfoldet sig veloplagt gennem alle årene. Grundidéen har været “at skærpe læserens sproglige opmærksomhed”. Lunds særlige tilskud til dette sprogpædagogiske arbejde for voksne har været hans højtudviklede evne til at lytte til det talte sprog. Derfor valget af dæknavnet Professor Higgins, se f.eks. udvalget Tidens sprog pejlet af Professor Higgins (1999). Lunds ugentlige sprogklummer i Politiken toppede listerne over bladets mest læste artikler. Sprogforskeren har sans for nyheder og afsætningen af dem. Kommentarer og kroniker er løbende blevet samlet op og udgivet i så vidt muligt tematisk ordnede skrifter.

 

Oversolgt

For eksempel har han taget kommercialiseringen af sproget op til kritisk granskning i en bog, der hedder Sprog til salg (2005). Han har glimrende eksempelstof (“Desværre, hr. Kirken er booket, ja, booket i hele den måned”), men ikke nok til at bære hele bogen. Snart efter handler den om opstyltet sprog og nordisk sprogpolitik og meget andet godt. Lund forsøger i et selvironisk forord at afvæbne denne kritik ved at karakterisere bogen som en pose blandede bolsjer. Men arrangementet røber, at han er sig bevidst, at bogen bliver oversolgt på titel, omslag og bagsidetekst. En mindre rastløs Lund ville have ventet med at udgive bogen, til han havde samlet mere materiale sammen og skaffet sig tid til at bearbejde det. Så kunne han have givet os en ny tids version af Erik Hansens systematisk underholdende Reklamesprog (1965; 1977).

 

Lund & Brostrøm

På Danmarks Lærerhøjskole fandt Jørn Lund en ideel samarbejdspartner i Torben Brostrøm, litteraturprofessor på stedet siden 1979. Sammen skrev de en perspektivrig lille bog med punktstudier i H.C. Andersens sprog set i en eksistentiel sammenhæng. Digteren “levede i udtrykket”, “flygtede ind i det og gav det flugt” (Brostrøms formuleringer fra indledningen). Analysen viste, “at den store sprogbruger kendte sprogets begrænsninger som udtryksmiddel” og at hans “drift efter poetisk udfoldelse også var en drøm om selvudfoldelse” (Lunds formuleringer fra afslutningen).

 

Samarbejdet om Flugten i sproget var en erkendelsesrejse, som indbefattede en faktisk rejse. Brostrøm og Lund arbejdede med stoffet under et ophold på Lysebu, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejdes kursussted i Norge. Jørn Lund fortæller i sine erindringer, hvordan de hver forfattede et afsnit om dagen og læste dagens resultater op for hinanden om aftenen og derefter drøftede, hvordan de skulle gå videre. En samarbejdsform hvor kapitlerne blev flettet sammen samtidig med, at hver forfatter fik lov til at beholde sin individuelle stemmeføring: Brostrøm sin poetisk-akademiske og Lund sin begrebs-akademiske. En note foran i bogen fortæller, hvem der hæfter for hvilke afsnit.

 

Encyklopædien

Jørn Lund befandt sig godt med kollegerne på Danmarks Lærerhøjskole, men han var utilfreds med skolens generelle kurs hen mod en svækkelse af de faglige miljøer til fordel for de pædagogiske, og det var formentlig en medvirkende faktor, da han i 1990 lod sig overtale til at blive chefredaktør for Den Store Danske Encyklopædi, som udkom i 20 bind i årene 1994-2001. Gyldendal prøvede at holde på ham ved at gøre ham til en del af direktionen. Men efter 2001 var hans rolle uklar. Da Gyldendal i 2004 udsendte et supplementsbind kunne redaktionen i en opdaterende biografi meddele, at Lund havde forladt forlaget i 2002 og var indtrådt som direktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

 

Med Nationalencyklopædien havde han opfyldt sin mission for Gyldendal. Ikke mange andre - om overhovedet nogen - kunne have bragt dette projekt igennem til tiden og inden for de givne pladsmæssige og økonomiske rammer. Det var på alle måder en kolossal satsning. I dag ligger værket frit tilgængeligt på nettet.

 

Om arbejdet med “Encyklopædien og sproget” har Lund skrevet et instruktivt essay publiceret i samlingen - med sproget som indsats (1993).

 

Et gennemgående problem var transponeringen af fagudtryk, således at

 

acusticusneurinom ikke mere forklaredes som

 

cerebellopontin vinkeltumor, derivat (Schwannom) af det scwannske neurilemma i nervus vestibulocochlearis

 

men som en

 

godartet, langsomt voksende svulst på hørenerven i det indre øre.

 

Kun to af Encyklopædiens mere end 400 fagkonsulenter vinkede farvel, fordi de ikke kunne acceptere, at udtryk fra deres fagmiljø blev oversat til dansk.

 

Et andet gennemgående problem var at få skribenterne til at leve op til leksikonprosaens dobbelte krav om læselighed og knaphed.

 

Artikelforfatterne var blandt landets førende kapaciteter på deres fagområder. Mange af dem var uvante med at få deres tekster rettet og forkortet. De fandt sig kun i det, fordi der stod respekt om chefredaktøren som sprogforsker, administrator og formidler. Jørn Lund var en autoritet.

 

For bedriften med Encyklopædien modtog Lund flere legater og priser, bl.a. Den faglitterære pris og Paul Hammerich-Prisen i 1998. Og for sit arbejde med sprog og kultur og specielt for erindringsbindet Hørt (det klart bedste af de tre) belønnedes han i 2009 med Holberg-prisen og -medaljen.

 

Han fortsatte sit folkelige formidlingsarbejde efter, at han var trådt af fra direktørstillingen på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i 2011. Ud over den populære ugentlige sprogklumme i Politiken, var han altid god for et foredrag uden manuskript. Han siger, at han har holdt over 1.000 af slagsen, og det skal nok passe. Jeg har kun overværet nogle få af dem. At han var fri af manuskriptet understregede han ved at vandre rundt i lokalet, mens han talte. Han syntes kort sagt at være i god form, da han pludselig kom en tur på hospitalet.

 

Utilsigtet hændelse

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Styrelsen for Patientsikkerhed

 

I januar 2017 blev Jørn Lund genstand for det, man i sundhedsvæsenet kalder en ‘utilsigtet hændelse’. Han var efter nogen tid med hoste blevet indlagt på et hospital. Her lå han med feber et par uger og var øjensynlig ved at komme sig, da han en nat pludselig fik et hjertestop. Noget slim havde sat sig fast og blokerede luftvejene. Ingen havde aktivt gjort noget forkert. Derfor kunne man ikke kalde det en ‘fejl’. At kalde det et ‘hændeligt uheld’ ville også være forkert, for hjertestoppet var ikke et resultat af en bestemt begivenhed. Det var bare sket. Det var en “utilsigtet hændelse”.

 

“En utilsigtet hændelse” er et begreb, som Jørn Lund kunne have endevendt ud fra en sprogkritisk synsvinkel. Han kunne have påvist, hvordan det kan bruges til ansvarsforflygtigelse, og hvordan det er i slægt med det, hans lærer Erik Hansen kaldte ”Ping- og pampersprog”. Det er det sprog, der begynder med skiltet, som giver et gys i små børn: “Cykler fjernes uden ansvar”. Formuleringen nævner ikke, hvem der går rundt og fjerner cykler. “Det virker som om det er en uidentificerbar højere magt; og særlig betagende og skræmmende er er det at denne usynlige magt uden videre erklærer at den handler uden ansvar.” (Hansen 1991, 1996:17).

 

Nu var Jørn Lund blevet offer for den usynlige magt.

Hospitalet havde glemt at holde øje med ham. Hvem der burde have sørget for det, fortaber sig i subjektløse konstruktioner, “problemer med teknisk udstyr” og andre “uhensigtsmæssige forhold”. Teksten fra Styrelsen for Patientsikkerhed er uklar: Har man virkelig kun ansvar for en handling, hvis den er intenderet?

 

Den utilsigtede hændelse medførte i dette tilfælde en hjerneskade. Skaden betød, at patienten havde mistet evnen til at tale. Det ville være et stort tab for ethvert menneske, men det var et helt ekstraordinært tab for en sprogprofessor med speciale i talesprog.

 

Halvandet år efter hjertestoppet var Jørn Lund i stand til at skrive en kronik om forløbet: “Om at tabe sproget - og genvinde det”. Kronikken indeholdt en skarp kritik af sundhedsvæsenet og det offentlige, især for at have svigtet ved genoptræningen. (Politiken 3.6.2018).

 

 

©John Chr. Jørgensen