Først lagt op 14-02-2021; senest opdateret 14-02-2021 17:27

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Flyvende Korrespondent 1

Internationalt snit 1

Amerika-trilogien. 1

Dagens Nyheder 1

Offentlighed og sensation. 1

Watt som udspørger 1

På besøg hos Longfellow.. 1

Vurderer for læseren. 1

Vaklende vandringer 1

Relative vurderinger 1

Brandes og Bang kom imellem.. 1

En rigtig journalist?. 1

I havn i Tivoli 1

Litteratur 1

 

Flyvende Korrespondent

Robert Watt bragte et Pust af Storluft med sig ind i den danske Hjemmefødnings-Presse. Han havde lært fransk Lethed og amerikansk Uforknythed. Han blev dansk Presses første ‘flyvende Korrespondent’ og første ‘Reporter’”, skrev Peter Nansen i sin nekrolog over Robert Watt (udtalt vat) i Politiken 12.6.1894.

‘Flyvende’ havde intet med luftfart at gøre. Det betød omkringrejsende. Den flyvende korrespondent havde fast base i en fremmed storby. Robert Watt slog sig først ned i Paris, hvor han tilegnede sig så meget fransk diplomati, at han kunne hjælpe den stakkels H.C. Andersen med at finde et bordel, hvor han kunne nøjes med at konversere de sanselige damer. Når det kom til stykket, tændte eventyrdigteren vist mere på sine unge mandlige rejseledsagere. I Watt havde han fundet en charmerende og verdensvant cicerone. Det var nu ikke kun for manererne skyld, Watt havde slået sig ned i Paris. Den franske presse dannede forbillede for danske redaktører og journalister i 1800-tallet. En journalist, der ikke kunne læse fransk, haltede bagefter.

Internationalt snit

Der var et internationalt snit over Robert Watt (1837-1894). Hans farfar var en fra Skotland indvandret hørkræmmer. Roberts far var proprietær. Selv lagde han efter sin skolegang i Århus an til en handelsuddannelse, men brød af og rejste til Australien, kun 20 år gammel, for at besøge en onkel. Egentlig skulle onklen hjælpe ham, men Robert lærte at hjælpe sig selv. Han afprøvede forskellige erhverv, blandt andet som diligencekusk, indtil han tre år efter vendte hjem med det formål at blive skuespiller. I Australien havde han også skrevet lidt til Illustreret Tidende og opdaget, at rejsejournalistikken lå godt for ham. Den kom han nemt til, og den kunne kaste penge af sig både i blade og bøger. Han samlede sine indtryk fra Australien i bøgerne Fra Avstralien (1862) og I Verandaen (1863).

I 1863 sendte han sine første Pariserbreve hjem til det konservative Dagbladet. Brevene vakte opsigt, og flere samlinger blev udgivet i bogform. Samtidig søgte Watt at overføre sin succes til danske forhold. For Dags-Telegraphen skrev han 24 feuilletoner om livet i København gennem døgnet 24 timer: på torve og gader, på avisredaktioner osv. (jf. Lehrmann, 1996; 212-13).

Amerika-trilogien

Robert Watts største satsning som forfatter var Amerika-trilogien Hinsides Atlanterhavet (1872-74). Midterbindet Vandringer i New York (1873) indtager en særlig stilling i dansk pressehistorie, fordi det er her interviewet som journalistisk form bliver præsenteret for et dansk publikum.

Dagens Nyheder

I første omgang var artiklerne skrevet for de henved 5.000 købere af Dagens Nyheder, “et slags halvlitterært boulevardblad” (Niels Thomsen, 1972:254).

Watt havde selv udviklet det på basis af ugebladet Figaro, som også var hans egen opfindelse. Som mange entreprenører var han hurtig til at suge nye ideer til sig - og bedre til at finde på end til at holde ud.

Han redigerede Dagens Nyheder i årene 1868-71 og fik ved kvik journalistik banket oplaget op til 7.000 i 1870. “Nyt var især reportagens ubundne emnevalg og dens frie fortællende stil”, skriver presseforskeren Niels Thomsen (1972:254), som desværre også prøver at bilde sine læsere ind, at bladet bragte mange interviews. Det bliver ikke mere sandt af at blive gentaget i Søllinge & Thomsen (1989:144). I Watts redaktørperiode gjorde Dagens Nyheder ikke udstrakt brug af interview. Watt registrerede først genrens eksistens under en rejse i 1871, og han var ikke begejstret for det, han så.

Han introducerede og kritiserede interviewet i artiklen “Et Kig paa Bladene”, der stod trykt i Dagens Nyheder 23.12.1871. Som et stykke aktuel pressehistorie var den selvskreven til at indgå i Watts række af blæret udstyrede rejsebøger med signatur og kobberstik.

Offentlighed og sensation

I “Et Kig på Bladene” ser Robert Watt interviewet som en konsekvens af det amerikanske princip om ‘offentlighed i alt’ kombineret med jagten efter sensationer.

Han skriver, at enhver person, der har tiltrukket sig interesse, bliver belejret af journalister, der vil skaffe sig et interview, en samtale:

Undertiden anvendes de mest desperate Midler for at faa en saadan Sammenkomst bragt i Stand. Hotelopvartere bestikkes, der lægges Baghold i offenlige Kjøretøier, paa Trappegange osv., og den Mand, der skal kunne sige Ét eller Andet, som en dristig Reporter ikke vil være i Stand til at koge Suppe paa, man være meget snedig. Undertiden sender en Referent blot sit Kort op til Vedkommende, og denne, der i Reglen ikke tør nægte at tilstede en Samtale, hengiver sig resigneret i sin Skæbne og svarer paa alle Spørgsmaal, som straks bliver stenograferede, thi enhver Referent kan denne Kunst først og fremmest. Viser Offeret sig lidt modstræbende og forsøger han at knibe ud paa visse Punkter, noteres det altsammen, og han kan da læse Referatet næste Dag forsynet med en masse Parentheser, i hvilke der nærmere beskrives, hvorledes han har forholdt sig under hele Pumpningsprocessen. Disse Interviews refereres altid, som om Beretningen var et Brudstykke af en Komedie, og Scenen, hvor Samtalen foregaaer, beskrives i Reglen først med stor Nøiagtighed.

Som det ses, er sympatien på ‘offeret’s side. Watt diagnosticerer interviewet som en svulst, en “Udvæxt paa enhver Presse”. Kan sygdommen stoppes eller bare modvirkes? Det gør han sig ingen forestillinger om. Han registrerer modvilligt fænomenet.

Watt som udspørger

Alligevel er der noget ved interviewet, der pirrer ham så meget, at han i det små må forsøge sig selv som interviewer. Det sker i et kapitel om et besøg på en brandstation, hvor han udspørger en overingeniør.

“Og naar Alarmklokken lyder, maa De saa altid selv være paa Færde?” spurgte jeg Overingeniøren.

(…)

“Det hænder vel, at De bliver purret ud mere end en Gang om Døgnet?” fortsatte jeg mit Krydsforhør.

(…)

“Var De i Seng i Nat?” tillod jeg mig at indskyde.

Man kan se, at intervieweren er bevidst om, at han gør noget dristigt ved at spørge så pågående, men ‘pumpningen’ fører ingen steder hen. Han har ikke set interviewets muligheder.

På besøg hos Longfellow

Da Watt i bogens syttende og sidste kapitel opsøger digteren Henry Longfellow i Boston og får adgang til ham takket være et anbefalende brev fra H.C. Andersen, er han så benovet, at han ikke stiller et eneste spørgsmål, men nøjes med at referere, hvad den amerikanske digter af egen drift kommer frem med af artigheder om Danmark.

Sådanne såkaldte ‘besøgsartikler’ uden interview var almindelige i tidens journalistik. De udmærkede sig som regel ved udførlige beskrivelser af boliger med interiører og karakteristiske detaljer. Robert Watts beskrivelser havde en tilbøjelighed til at blive hængende i det pænt almindelige som her om det værelse, Longfellow modtager ham i:

Værelset var hyggeligt og elegant meubleret, store Hylder med Bøger bedækkede en Del af Væggene. Bordene var ligeledes fulde af Bøger og Blade, foran Kaminen, hvor en munter Ild blussede, stod et Par magelige Lænestole, paa Skrivebordene laa Breve og trykte Sager, og hele Værelsets lyse og tiltalende Udseende forhøiedes end mere ved smukke Malerier og Tegninger, ved Statuer og Blomster

Vurderer for læseren

Som journalistik var Robert Watts stil litterær - og som litteratur var den af gammeldags slags, hvor forfatteren vurderer på vegne af læseren. Det gælder også eksteriører, som her i en deskription fra kapitlet “Ved Coopers Grav”:

Et venligt udseende Hotel opfordrer til et Besøg og et Ophold i den lille Landsby Fort Plain. Egnen her byder ligesom hele Vejen dertil, en evig Afvexling for Øiet; Høje og Dale, Trægrupper og smaa Søer ere sammenmeltede til et harmonisk Hele.

Watt dyrkede den fortællende feuilleton-stil med den berettende journalist i forgrunden (jf. Lehrmann, 2002:41ff). Det faldt naturligt, eftersom det meste af det, han skrev, var artikler, hvor læserne fulgte ham på hans rejser rundt omkring i verden. Teksternes problem ligger heller ikke i, at han fører læserne, men i, at han ikke giver dem mulighed for at se selv.

Vaklende vandringer

De 17 artikler i Vandringer i New York behandler presseforhold, underholdnings- og reklamebranchen, forretningslivet, offentlige myndigheder som politiet og brandvæsenet, foreningslivet og kunsten.

Watt ser ikke ud til at have haft nogen fast plan for bogen ud over den ramme, der er lagt med ankomst og forestående afrejse.

Artiklerne giver et alsidigt indtryk af storbyens liv. Men stoffet samler sig ikke til nogen helhed. Watt afstår fra at redigere og omkomponere sine bladartikler, så de kunne danne en ny helhed i bogformen.

Artiklerne er informative, nogle af dem endda massivt oplysende. Watt er dygtig til at indsamle fakta, men dårlig til at sortere i dem. Han videregiver øjensynlig alle de tal, han får udleveret af sine kilder. Når det gælder evnen til at selektere, strukturere og profilere, er Watt ingen mester.

Hertil kommer, at Watts stil om at komponere savner finesse og humor. Man mærker ingen glæde ved leg med sproget. Selv når Watt i kapitlet om “Den skandinaviske Forening” kommer ind på dansk-amerikanske sprogforbistringer, er morskaben begrænset: “En Bar-Mand er ikke en Mand uden Klæder, men betyder et Menneske, der star bag en Skænk (a bar).”

Relative vurderinger

Når man vurderer Watts stil, må man være opmærksom på, at den virkede anderledes på hans samtidige, end den senere har gjort.

“Læser man de Føljetoner, han i Bladene skrev under Mærket Bob, og som han siden udgav i Bogform, synes man, de er særdeles lige ud af Landevejen” skrev Peter Nansen i sin nekrolog over Watt i 1894. “Men for 30 Aar siden imponerede de Kjøbenhavnerne som noget splinternyt og mærkværdigt.”

Hvordan kan en prosa vurderes så forskelligt efter kun 30 år? Det har jeg et forslag til en forklaring på:

Brandes og Bang kom imellem

Der var kun fem år mellem Robert Watt og Georg Brandes. De var som unge begge orienterede mod frisind og fransk kultur.

Watt kunne ligne det moderne gennembruds folk ved sin iderigdom, udadvendthed og foretagsomhed. Men han var politisk konservativ, og stilistisk sad han fast i romantikken.

Den nyskrevne prosa, som Watt udgav i Vandringer i New York, lignede den, Brandes udstillede som gammeldags - rosende i stedet for malende - i Det moderne Gjennembruds Mænd, 1883, (jf. Jørgensen, 1980:325).

I litteraturen såvel som i journalistikken blev det Brandes-linjen, der sejrede. Skribenterne lærte at skjule sig i deres tekster (jf. Lehrmann, 2001). Den subjektive stil kom i miskredit, indtil den såkaldte new journalist og vendte det hele på hovedet igen og genindsatte journalisten i rollen som fortæller. Rehabiliteringen af fortælleren kunne have genskabt interessen for Robert Watts feuilletoner. Men Watts prosa savnede kvaliteter både i struktur og i tekstur, og så fik han en efterfølger, som overgik ham i alle henseender: Herman Bangs 210 feuilletoner i Nationaltidende 1879-84 havde journalistiske og kunstneriske kvaliteter, som Watt aldrig kom i nærheden af.

En rigtig journalist?

I sin bog om Henrik Cavling og den moderne avis (1968) skriver Hakon Stangerup, at Robert Watt var en rigtig journalist, der så det hele og gav livfulde indtryk af alt det, han kom i berøring med, også af sit eget fags problemer og muligheder, men at han ikke overførte noget af alt det, han så i det amerikanske til Danmark. Som forklaring (?) anfører Stangerup, at Watt kort efter udgivelsen af Amerika-trilogien forlod bladvirksomheden og journalistikken til fordel for en direktørstilling for Folketeatret. (1876), Tivoli (1886) og Casino (1890).

Modsat Stangerup mener jeg ikke, at Robert Watt forstod sit eget fags muligheder. Hvis han havde set interviewets muligheder kunne han have kommet Cavling i forkøbet med den moderne avis. Han var hverken rigtig intellektuel eller rigtig kunstner. Men foretagsom og iderig var han. Han havde mod til at rejse ud, sprogfærdigheder til at begå sig blandt fremmede og skrivefærdigheder nok til at underholde hjemmefødningerne med det, han oplevede. Han kunne med andre ord lidt af det hele, men var ikke rigtig god til noget. Den anonyme forfatter af nekrologen i Dagens Nyheder fremhæver dog Watts evner til at flyde ovenpå, repræsentere og sprede glæde (12.6.1894).

I havn i Tivoli

Peter Nansen rammede ham groft og godt ind i nekrologen i Politiken:  Watt var entreprenøren uden udholdenhed. Et sorgløst søndagsbarn. En morskabsarrangør for sine bysbørn. Han stillede sig tilfreds med at være artistisk direktør for Tivoli. Det var en vellønnet Stilling, der ikke behøvede at volde megen anstrengelse. “I Tivoli endte Robert Watt. Efter i vælig (dvs. livskraftig) Ungdom rastløst at have befaret Verdens store Have, lagde denne urolige, en trofaste Kjøbenhavner-Fregat sig til Hvile i Tivolis illuminerede Havn”. Et sådant billedsprog kunne Robert Watt ikke selv have præsteret: “Den flotte og solide Skude var medtagen af Livets stormfulde Sejladser; nu, efter den har ligget nogle Aar i Havn, har Døden hugget den op.”

Litteratur

Robert Watt: Vandringer i New York og et Par Udflugter derfra, 1873

Carl Behrens: Watt, Robert, i: Dansk Biografisk Leksikon, 3. bd., 1926

Hakon Stangerup: Henrik Cavling og den moderne avis, 1968

Niels Thomsen: Dagbladskonkurrencen, 1972

John Chr. Jørgensen: Den sande kunst, 1980

Robert Neiiendam: Watt, Robert, i: Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg, bd. 15, 1984

Jette D. Søllinge & Niels Thomsen (red.): De danske Aviser 2, 1848-1917, 1989

Ulrik Lehrmann: “Flanøren og føljetonen”, s. 210ff i: Klaus Bruhn Jensen: Dansk Mediehistorie,1, 1840-1880, 1996

Ulrik Lehrmann: “Den unge Henrik Cavling og det moderne gennembrud i dansk journalistik”, i: Grafiana, 2001.

Ulrik Lehrmann (red.): Danske avistekster 1840-1920, 2002

Jens Andersen: Andersen, en biografi, 1-2, 2003

©John Chr. Jørgensen