Først lagt op 23-02-2021; senest opdateret 24-02-2021 09:34

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Klassisk tilbageblik. 1

Hans sidste aften. 1

Klar som en vision. 1

Tilværelsens egen mystik. 1

Avisens skabelse. 1

Mellem gråd og latter 1

Følelser og kampagner 1

Rolig prosa. 1

Indvandrere. 1

Fortællinger om bord. 1

Smedelærling smudser bøger 1

Teatret trækker 1

Godt kryds var godt nok. 1

Krudtmøllen eksploderer 1

Endelig referent 1

Bag om hjemkaldelsen. 1

Konflikten med Edvard Brandes. 1

Handlingens mand. 1

I fængsel for Hørup. 1

Smagsdommerne. 1

Afskedsgilde og afrejse. 1

Litteratur - af Cavling. 1

Litteratur - om Cavling. 1

 

Klassisk tilbageblik

I overensstemmelse med sin status som journalist af første rang har Henrik Cavling (1858-1933) tilrettelagt sine memoirer efter et klassisk litterært mønster, hvor den erindrende står ved vejs ende og ser tilbage på livets begivenheder.

Modellen er strukturdannende. Den angiver endemålet for hovedpersonens stræben og fortæller os samtidig noget om, hvem der hjalp og hvad der skulle overvindes.

Hans sidste aften

Cavlings Efter Redaktionens Slutning (1928) begynder med seks kursiverede sider kaldet “Min sidste Aften”:

Det er Aften nu, min sidste Aften i Politiken. Under Hjørnevinduet ligger Raadhuspladsen drivende af Væde efter et Regnskyl, udslagne Paraplyer bæres hastigt mellem Sporvognene, langt ude et par Autoer med Lanterner, der svagt blinker i det store Halvmørke.

Det er et stemningsbillede, som vi kender det fra romanerne.

Klar som en vision

Billedet rykkes tilbage til samme dags morgen, hvor unge mennesker på cykler var på vej til arbejde. ‘Morgen’ og ‘Aften’ anvendes metaforisk:

Men det er ikke Morgen nu. Det er for alvor Aften. Fjerne Skygger glider gennem Skumringen, og min Tanke indfanges af et Barndomsminde, som kan synes taabeligt, men som trofast har fulgt mig op gennem Livet og som nu i Aften pludselig træder frem for mig, klar som en Vision.

Vi var i Lyngby en snes Drenge, samlede for at synge en Sang ved Modtagelsen af Kronprins Frederik, der som nygift vendte hjem fra Sverige sammen med Prinsesse Louise.

Og så ruller billederne forbi. I dag vil mange komme til at tænke på filmens fortælleteknik. Næste billede er et nærbillede: Tre herrer trækker deres notesblokke op af lommen og giver sig til at skrive.

Jeg vidste dengang ikke, hvad en Referent var, men jeg forstod, at disse Mænd nedskrev, hvad der foregik for senere at give Offentligheden Meddelelse derom.

Drengen oplever en rystelse, en slags indvielse. De tre mænd understreger oplevelsens eventyrlige karakter.

Det mærkelige skete da, at denne i ydre Henseende saa ringe Gærning ikke blot fremkaldte en pludselig voldsom Interesse hos mig, men overraskede mig, saa jeg aldeles glemte Tid og Sted, grebet af den Mystik i Tilværelsen uden hvilken Menneskelivet vilde være en simpel Reguladetri. (dvs. reglen om de tre; simpel mekanisk regel om at udlede et fjerde forholdsled ud af tre).

Tilværelsens egen mystik

Oplevelsen ligner noget religiøst, men påstanden er, at den ikke river drengen ud af denne verden, den bringer ham tvært imod i overensstemmelse tilværelsens egen mystik. Tankegangen kendes fra forfatteren Johannes V. Jensen, Cavlings nærmeste litterære ven, hvis kronikker han havde redigeret i en årrække.

Jeg blev Journalist og knyttedes straks i min Ungdom til et Blad, hvis Redaktør jeg dybt beundrede, og hvis Anskuelser snart helt blev mine.

Bladet var Politiken og redaktøren Viggo Hørup, Cavlings journalistiske og politiske idol. At møde Hørup var en lykke:

En anden Lykke var, at jeg kom ind i Pressen paa en Tid, da Flertallet af Befolkningen kæmpede for at bevare Friheden.

Den politiske Retning var klar. Konseilspræsident Estrups regime skulle bekæmpes.

Avisens skabelse

Efter dette velordnede tilbageblik er Cavling tilbage i udgangspositionen i hjørneværelset.  Han hører, hvordan man i redaktionslokalerne omkring ham er ved at forberede afskedsfesten for ham, alt imens avisen til næste dag gøres færdig. Øjeblikket skildres som en skabelsesproces i et sprog ladet med hverdagsmystik efter Johannes V. Jensens mønster:

Det er henimod Midnat, og Øjeblikket er for Haanden, da Bladet, som endnu kun er et ubeskrevet Papirstykke, vokser op, faar en faktisk Tilværelse, og om faa Minutter aabenbarer sig som Levende Blad.

Mellem gråd og latter

I mellemtiden er redaktionslokalerne blevet fyldt med gæster, der vil sige farvel til den gamle redaktør. Han lader sig hylde af journalistiske kolleger og bevæger sig derefter op i huset for at sige farvel til sætterne, hvis hyldest gør ham så bevæget, at gråden slår om i latter. Som nattens sidste handling går han ned i hjørneværelset, hvor hans mors billede står på skrivebordet i en sølvramme, han har fået af en journalistisk kollega, Anker Kirkeby.

Med dette under Armen siger jeg Farvel til det Blad, der var mit Liv.

Således slutter denne optakt med, at den skrivende ser sig selv udefra i afskedssituationen. Billedet er ladet med følelser. Det samme er fotografiet i billedet: Moderen, som har bevidnet hans liv (‘ægteskab’) med bladet. Som i kunsten er sådanne billeder ikke effektsikrede. Nogle læsere vil opleve dem som oprigtigt følelsesfulde, mens andre vil finde dem sentimentale.

Følelser og kampagner

Henrik Cavlings journalistiske prosa havde det med at kamme over, når han drev kampagnejournalistik og engagerede sig følelsesmæssigt i den.

På et tidspunkt, hvor Politiken var ved at køre fast i et politisk spor, bad Hørup, der kunne være en ganske kynisk strateg, Cavling om “at rejse et eller andet københavnsk Spørgsmaal, der kunde bringe Diskussionen hen i en anden Gade” (Cavling. 1928:201).

Med et emotionelt raseri kastede Cavling sig over byens ågerkarle og lånehajer. Han hængte dem ud ved navns nævnelse og udmalede deres fysiske hæslighed.

Eksempler på en sådan følelsesladet journalistisk prosa indgår i samlingen Nogle Avisartikler, som Cavling udgav ved sit 25 årsjubilæum i 1910, og som forlaget Ajour i år 2000 lod genoptrykke i sin klassikerserie med forord af Gert Smistrup. Tiden må snart være inde til en rigtig tekstkritisk udgave, hvor man sammenligner teksterne i bogen med dem, der oprindelig stod i avisen. Stikprøver viser, at Cavling ændrede i sine artikler, når de skulle udgives i bogform. Men raseriet ser han ud til at have bevaret.

Rolig prosa

Erindringsbogen er affattet i en roligere prosa. Den fortæller i kronologisk orden om Cavlings opvækst, skolegang og uddannelse med vægten på de træk, der hæmmede eller fremmede ham på hans løbebane, begyndende med forældrenes og specielt faderens analfabetisme:

At der i vort Hus ikke fandtes andre Bøger end Almanaken, maa forklare den Besynderlighed, at mine Forældre havde været gift en halv Snes Aar, før Mor tilfældig erfarede, at Far ikke kunde læse. Selv havde hun lært at læse i Skolen. At skrive derimod lærte hun først, da hun var blevet Halvtreds. Med Vemodig Glæde modtog jeg paa en Rejse hendes første Brev.

Indvandrere

Begge forældre var indvandrere fra Sverige. Faderen Jeppe Olsen (egentlig Olsson) blev bestyrer af et teglværk i Lyngby. Senere ernærede han sig som brændehandler. Moderen, Bengta, født Cavling, var en stærk, selvstændig kvinde. Hun bestyrede et vaskeri, som familien selv grundlagde. Ægteparret fik 10 børn, hvoraf 8 overlevede. Henrik var den næstældste. En af hans mindre brødre, Frejlif, blev chefredaktør på Ekstra Bladet. Børnene klarede sig generelt godt i samfundet. Hjemmet havde lært dem at tage fat.

Fortællinger om bord

Straks efter konfirmationen meldte Henrik Cavling sig til marinen som “frivillig lærling”. I samværet med de andre besætningsmedlemmer på panserskonnerten Absalon opdagede han, at han kunne fortælle historier om de andre, som fik folk til at lytte. De huggede hans dagbog fra ham og læste op af den. Deres interesse for at læse noget, der involverede dem selv, gav ham en vag anelse om, hvad man kunne udrette med aviser.

Smedelærling smudser bøger

Han fik smag for bøger. Da han senere blev ansat som lærling på en maskinfabrik på Nørrebro, opdagede han, at den dannede verden ikke uden videre godtog en smedelærling, der hungrede efter viden. “Nu maa De ikke tage Bogen med paa Smedeværkstedet. Beskadiges den, skal De betale dens Værdi”, sagde bibliotekaren til ham, da han ville låne en dansk oversættelse af en fransk litteraturhistorie.

For at låne bøger og høre foredrag meldte han sig ind “Arbejderforeningen af 1860”. Det var ikke en fagforening, men en slags oplysningsforbund.

Teatret trækker

Teatret trak i ham. I tiden før film, radio og tv, var teatret det store fælles medium. Det var her den håbefulde forfatter drømte om se sit navn på plakaten. Allerede som smedelærling forfattede Cavling to komedier til Folketeatret, men fik dem i hovedet igen.

Godt kryds var godt nok

Men han lod sig ikke slå ud. Han var - i egen opfattelse - en glad og energisk ung mand på vej frem i samfundet. Han tog en præliminæreksamen samtidig med, at han læste til maskinist. Til dagen og vejen skaffede han sig bl.a. ved at undervise. En provst af hans bekendtskab foreslog ham at tage en lærereksamen. Han kom på Blaagaard Seminarium og afsluttede i 1881 uddannelsen med pæne karakterer i alt undtagen dansk stil, hvor han fik godt kryds. “Men paa dette Kryds besluttede jeg at grunde Fremtiden, idet jeg nu definitivt tog Pennen i Haand.” Sådan taler en mand, der tror på poesien og på sig selv.

Krudtmøllen eksploderer

Sin debut som reportagejournalist fik han i Dag-Avisen den 20. maj 1882 med en artikel om en eksplosion i en krudtmølle. Artiklen (som gengives i uddrag s. 149-50 i erindringsbogen) viste skriveevner, som pegede ud over føljetonjournalistikken med dens følsomme fortæller og frem mod den moderne journalistik, hvor den rå virkelighed klaskes lige i synet på læseren (jf. Lehrmann 2002:78, hvor hele teksten optrykkes).

Endelig referent

For Morgenbladet blev han sendt ud som referent - og han havde hermed opnået, hvad han som dreng kun gysende turde drømme om.

Både Dags-Avisen og Morgenbladet var Venstre-aviser. Den sidste var den direkte forløber for Politiken, som var blevet grundlagt i 1884 og som Cavling i 1886 begyndte at sende korrespondancer hjem til fra Berlin, hvor han af egen drift slog sig ned, indtil Herman Bing kaldte ham hjem og bad ham indtræde i Politikens redaktion.

Bag om hjemkaldelsen

“Mit kæreste Ønske blev dermed opfyldt”, skriver Cavling i selvbiografien. Det lyder, som om det hele går glat. Men bag hjemkaldelsen af Cavling lå en alvorlig krise, hvor Edvard Brandes, Peter Nansen m.fl. havde prøvet at udmanøvrere bladets forretningsfører Herman Bing, fordi han efter deres mening blandede sig for meget i de redaktionelle beslutninger. Men Bing var ikke sådan at skubbe ud, for han og hans familie havde store aktieposter i bladet, og Hørup kunne se det fornuftige i Bings bladfilosofi, som gik ud på, at Politiken skulle bringe listestof og andre hverdagsoplysninger, som gjorde det unødvendigt for læserne at holde andre aviser.

Hørup og Bing enedes om at lade Brandes og Nansen fare og tilbyde stillingerne til Herman Bang og Henrik Cavling. Bang takkede nej, men Cavling slog til. Da Brandes og Nansen opdagede, at de havde tabt magtspillet, kom de tilbage med halen mellem benene. Men nu var Cavling ansat (jf. Koppel,1946, 1:28ff., Jørgensen, 2019:59ff).

Cavling tog straks toget hjem fra Berlin og gik op på redaktionen, hvor Hørup modtog ham med stor venlighed, takkede ham for korrespondancerne og tilføjede:

De er nu fast ansat i Politiken med en Løn af 350 kr. om Maaneden og kan etablere Dem med det samme. Klokken er 8. Vil De efter Aftale med Redaktionssekretæren gaa ud paa Dagmarteatret, hvor der nok er en Nybesættelse.

For at forstå betydningen af denne velkomst rigtigt, skal man erindre sig, hvad der ovenfor er sagt generelt om teatrets betydning i tiden og om Cavlings bestræbelser på at få foden indenfor. Nu var det endelig lykkedes for ham.

Konflikten med Edvard Brandes

Og hvorfor forbigik han, at han var blevet ansat som ‘reserve’ i en konfliktsituation? Fordi Edvard Brandes stadig bidrog til Politiken, og forholdet mellem dem var eksplosivt til det sidste. Da Henrik Cavling hen mod slutningen af næste erindringsbind, Journalistliv, forsøgte at skrive noget sammenfattende om sit forhold til Edvard, udløste det en ordstrid på gravens rand mellem de to gubber. Cavling mente, at Edvard Brandes havde en tendens til at politisere alting. Edvard Brandes mente, at Cavling havde et lemfældigt forhold til sandheden (Cavling, 1930:285ff, Stangerup, 1968:217ff).

Handlingens mand

Efter Redaktionens Slutning er historien om en mand, der ved talent og energi baner sig vej op i samfundet. Hvad der skulle til rent psykologisk, filosoferer han ikke meget over. Han er en handlingens mand og giver sig ikke af med selvanalyse. Han synes at være uden nære venner. Følelsesmæssigt og intellektuelt er han til stadighed nærmest knyttet til sin mor.  Også efter at han blev gift i 1886, havde han moderens billede stående på skrivebordet foran sig. Der er noget symbolsk rigtigt i, at han i 1889 lægger efternavnet Olsen væk og antager moderens slægtsnavn Cavling.

I fængsel for Hørup

Bogens to sidste kapitler skildrer de politiske kampe i anden halvdel af 1880’erne. Begivenhederne er dramatiske - og fremstillingen rodet.

Så er det, at Hørup beder Cavling om at skabe en ny dagsorden. Cavling involverer sig på Hørups side. Han er villig til at tage en duel med en af krænkerne. Men da duelleren var forbudt, måtte Cavling i stedet tilbringe en uge i kachotten for “duelforsøg”.

Smagsdommerne

Cavling parerer ordrer og går i flæsket på Københavns ågerkarle, hvis metoder han kendte fra læreårene på Nørrebro. Han skyer ingen midler, og mens han hugger løs på blodsugerne, må han konstatere, at han har skaffet sig nogle fjender blandt kollegerne, der anser ham for en upålidelig sensations- og ballademager. Med et retorisk greb identificerer han sine kritikere med Johan Ludvig Heiberg og de formalistiske akademikere (‘formskærerlauget’), mens han placerer sig selv som oprøreren, den ædle vilde fra folkedybet:

Johan Ludvig Heiberg’erne, der leverede Æstetik til Datidens Blade, betegnede mig som “amerikansk Reporter”. Det var mig kun kært. Min Hu havde netop længe staaet til Amerika, hvis Presse saa afgjort blændede ved Ungdom, Galskab, Vovemod og Geni.

Afskedsgilde og afrejse

Men foreløbig skulle han til Paris. Medarbejderne holder et afskedsgilde for ham. Der bliver sunget for ham og holdt taler. Georg Brandes, er med. Så kan det ikke blive bedre. Bagefter spadserer de på Langelinie, og Cavling tager formiddagstoget til Paris. Ringen er sluttet til festen i begyndelsen af bogen. Cavling har vist sit håndelag som selvbiografisk forfatter.

På en særskilt side til sidst står der:

Anden del af “Efter Redaktionens Slutning”, der udkommer ad Aare, indledes med Udstillingssommeren 1888 og føres op til Tiden efter Verdenskrigen.

Den bebudede bog udkom i 1930 under titlen Journalistliv.

Litteratur - af Cavling

Nogle Avisartikler 1885-1910, 1910; genudgivet med introduktion af Gert Smistrup, 2002

Efter Redaktionens Slutning, 1928

Journalistliv, 1930

Litteratur - om Cavling

Valdemar Koppel: Af Politikens Historie, 1, 1946

Svend Dahl: Dansk Skønlitterært Forfatterleksikon 1900-1950, 1959

Chr. Rimestad: “Cavling, Henrik”, i: Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., bd. 3, 1979

Ulrik Lehrmann (red.): Danske Avistekster 1840-1920, 2000

Ulrik Lehrmann: “Den unge Henrik Cavling og det moderne gennembrud i dansk journalistik”, i: Grafiana, 2001

Sven Ove Gade: Journalisten. En biografi om Henrik Cavling, 2009

John Chr. Jørgensen: Herman Bang og Politiken, 2019

 

©John Chr. Jørgensen