Først lagt op 09-05-2021; senest opdateret 10-05-2021 10:41

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Vindings kulturhistorie. 1

Mennesker han kendte. 1

Steder i byen. 1

Med Amor på reportage. 1

Præstesønnen der blev krigskorrespondent 1

Revet op med rode. 1

Brødrene Brandes. 1

Henrik Cavling med nuancer 1

Kynikeren Cavling. 1

Herman Bangs søndagsmatiné. 1

Vinding som forfatter 1

Efterord med afvejning. 1

Litteratur 1

 

Vindings kulturhistorie

Andreas Vinding (1881-1950) var så langt fremme i samfundets rækker, at han kunne skrive erindringer og kulturhistorie i et og samme moment. Han havde talt med alle, der betød noget i kulturlivet. Hans chef på Politiken, Henrik Cavling, var besat af interviewet, og Vinding var en mester inden for genren.

Mennesker han kendte

Sorgløse Tider (1942) tegner et rids af Vindings personlige udvikling som ung journalist i Aarhus og København (1902-13) og portrætterer samtidig kulturpersonligheder, han lærte at kende, hvoriblandt forfatterne Herman Bang og Emma Gad, kritikerne Edvard og Georg Brandes, komponisten Carl Nielsen, maleren L.A. Ring foruden foresatte og kolleger i pressens verden, fra Henrik Cavling og nedefter. At bogen er tiltænkt en funktion som kulturhistorisk opslagsværk, fremgår af det fyldige navneregister. De hyppigst optrædende er Cavling og Bang, hvis navne også figurerer i overskrifterne til kapitlerne.

Steder i byen

Bogen kunne også have haft et register over gader og pladser i København, for Vinding var en begejstret skildrer af livet i byen. Som en instruktør kunne han befolke en scene og sætte den i bevægelse. Grundlaget var kærlighed. Vinding var i dobbelt betydning forelsket i byen:

I Østergades yndefulde Krumninger syntes Livet for hvert Skridt at faa nyt Perspektiv. Det var en Gade, hvor man forelskede sig. Det var en Gade for Stævnemøder, hvor den vi ventede eller den vi søgte kunde vise sig ved næste Drejning eller uventet smutte frem fra de smaa, snævre Sidegader, og pludseligt stod vi da, ligesom tilfældigt, Ansigt til Ansigt. Hvor bankede ikke vore unge Hjerter i sød Forventning!

Med Amor på reportage

Under særlig gunstige omstændigheder kunne Vinding også bruge Amor som assistent i den politiske reportage.

Da justitsminister Alberti skulle afsløres som svindler, manglede der længe et led i bevisførelsen:

Da dumpede jeg tilfældigt en Dag over det manglende Led i min Kombination. Eller rettere sagt, det var en Nat, i en Hyrdetime hos en smuk og begavet Dame med Forbindelser i Højfinansen, hvor vi i Stedet for at foretage os noget nyttigere begyndte at tale Politik. Igen blot en Antydning, kun et lille Ord - men hvor ofte har ikke saadan et lille uforsigtigt Ord, udtalt af en yndig Pigemund, fældet de største Potentater!

Vinding bragte det ”lille ord” videre til Politikens politiske redaktør Ove Rode, som bearbejdede Alberti i spalterne, indtil han selv meldte sig til politiet.

Da Vinding på den store afsløringsdag kom ind i redaktørernes hjørneværelse, sprang Ove Rode op og tog imod ham med udbredte arme:

Jeg har ved Kassen anvist Dem et Ekstra Gratiale paa 20 Kr.

I Sammenligning med Albertis 16 Millioner var det jo ikke noget stort Beløb, men stolt som en Prins gik jeg over paa Kassekontoret og hævede mine 20 Kr. Journalistens Arbejde bærer Lønnen i sig selv.

Vindings erindringsbog er fyldt med den slags situationer, som formidler sig selv, men som stedvis kalder på mere eftertanke, end Vinding selv er villig til mobilisere.

Præstesønnen der blev krigskorrespondent

Fortællesituationen er denne: Fra en position som 60- årig korrespondent med internationalt renomme ser Vinding tilbage på sine formative år som 25-30-årig journalist på Politiken lige efter århundredskiftet. Udadtil var det en succeshistorie. Men i den præstegårdskultur, som Vinding udgik fra, var opfattelsen den, at han var kommet på afveje med sin journalistik. Han skulle have studeret teologi, så han kunne blive præst ligesom faderen. Og når dét nu ikke var muligt, så skulle han have valgt noget solidt som for eksempel nationaløkonomi. Selv foretrak han kunsthistorie, men han sprang helt væk fra den akademiske verden og over i journalistikken, da lejlighed bød sig. I Studentersamfundet” kom Jeppe Aakjær en aften hen til ham og spurgte, om han ikke kendte en ung mand, der kunne rejse til Århus og skrive for den socialdemokratiske avis Demokraten. Jo, jeg selv”, svarede Vinding, som hurtigt gjorde sig hurtigt bemærket på den århusianske scene. Han sendte også korrespondancer til Politiken, hvor han dog var for tyndbenet til Edvard Brandes. Men fra 1905 blev han en prominent figur på Henrik Cavlings nye hold. Andreas Winding står som prototypen på den elegante københavnerjournalist. Hans dæknavn lyste op: Per Pryd”.

Revet op med rode

Fra 1913 vovede han springet og skiftede scene til Paris, hvor han snart skulle bevise, at hans evner rakte ud over de sorgløse tider, og at der var gods i ham til mere end society-journalistik. Andreas Vinding blev under 1. verdenskrig en internationalt anerkendt krigskorrespondent.  Han blev såret ved Somme Offensiven i 1916 og udnævntes til officer af Æreslegionen efter krigen.

Men set fra præstegården derhjemme var det altså en tvivlsom succes. Her anså man journalistik for en overfladisk håndtering. Det gjorde det ikke bedre, at den blev udøvet på gudløse aviser. Og den unge mands letfærdighed blev bare understreget, da han interviewede sig til et giftermål med en seks år ældre skuespillerinde.

Til sidst i erindringsbogen fortæller han, at han besøgte forældrene i julen 1913, og han kunne mærke, at han havde skuffet dem. De mindedes helst den artige dreng, han havde været i Randers. Men at de selv var medskyldige i miseren, det havde han gjort klart for læseren allerede i bogens indledning:

Præstesønner har det ikke godt. De spredes med de skiftende Kald ud over hele Landet og har ikke blivende Sted. Da min Far havde holdt sin Fratrædelsesprædiken i Voer Kirke, gemte jeg mig i den mørkeste Krog oppe paa Præstegaardens Loft og græd saa hjerteskærende som aldrig før eller senere i mit Liv. Jeg følte det, som var jeg revet op med Rode og aldrig, aldrig skulde finde en Jord, hvori jeg kunde gro. Fremmede Folk rykkede ind og besatte min Barndoms Land.

Den sidste sætning skal læses med reference til situationen i bogens udgivelsesår: 1942. Danmark er besat. Andreas Vindings forældre er væk, moderen døde som den sidste i 1927. Fra samme år skrev Andreas Winding, som han hed på dåbsattesten, sit efternavn med enkelt V. I en årrække har han boet i sit andet fædreland, Frankrig. Sorgløse Tider er svøbt i minder.

Brødrene Brandes

Når Andreas Vinding mindes mennesker, er det næsten altid i bestemte situationer. Edvard Brandes husker han som en Mefistofeles-skikkelse, der med et elskværdigt, lidt spottende, men samtidigt vindende Smil” lytter til hans anmodning om at blive ansat på Politiken. Edvard Brandes kan ikke bruge Vinding, men bliver tvunget til at leve med ham, da Cavling kommer med ham under armen efter paladsrevolutionen i 1905. Edvard Brandes og Andreas Vinding kommer ikke nærmere hinanden (Forgæves Visit hos Doktoren”).

Georg Brandes hyldes under kapitelrubrikken Vor Ungdoms store, gamle mester”. Men det, læseren husker, er beskrivelsen af ham som midtpunkt for selskabeligheden:

Naar denne lille spinkle Mand med de levende Øjne, halvt dækkede af de let inflammerede Øjenlaag, med et forbindtligt Smil traadte ind i et Selskab, samledes der straks en lyttende Skare omkring ham. Han talte, gerne, og gennem sin Konversation løftede han Tilhørerne op i et højere Luftlag. Forlod han et Selskab før de øvrige Gæster, føltes Stuen tom efter hans Bortgang.

Vinding havde ikke nogen høj stjerne hos Georg Brandes. Han ringeagtede den letbenede københavnske Journalistik, som jeg repræsenterede (…) Spøgende kaldte han mig en Guldpen”. Vinding har overskud til at modtage Georg Brandeskritik og rygrad til at replicere elegant: i Ringeagten for Genren blandede sig ogsaa en Smule ærgrelse over, at disse unge, svagt funderede københavnske Journalister var saa forholdsvis godt betalte.”  Til Brandesmindre flatterende egenskaber hørte foruden misundelse også forfængelighed. Det var pinligt, når han fremviste sin samling af beundrerbreve.

Størst betydning for Vinding fik Georg Brandes som stilistisk ideal:

Han lærte os at skrive, for det er ikke de sjældne sprogfornyere, som almindelige skribenter skal søge at efterligne, det er det rene, klare, logisk opbyggede Dansk, som Georg Brandes skrev.

Henrik Cavling med nuancer

Af alle de Personligheder, jeg har mødt i mit lange journalistliv, er Henrik Cavling en af de ejendommeligste og stærkeste”, skriver Winding. Han giver ikke meget for Tom Kristensens karikatur i Hærværk. Cavlings distraktion og glemsomhed har udelukkende gyldighed for den ældre Cavling.

Men den unge Cavling, som vi husker ham, da han overtog Politikens Redaktion, var en helt anden. En enestaaende Energi, lige saa umulig at standse som de japanske Mennesketorpedoer (…) Under sin kaade Latter, der som et Krigsraab ildnede Medarbejderne til at følge ham, glemte han aldrig Maalet: Alt for Bladet!

Metaforerne er påfaldende militante. I ærefrygt for den afdøde kriger tør Vinding ikke sammenfatte dem i en karakteristik: Jeg frygter at se hans smilende blaa Øjne sløres af træt Vemod: Ogsaa du min Søn Brutus!”

Kynikeren Cavling

Indirekte, gennem handlinger og replikker, skildres Cavling som en mand med et let håndelag og en god portion kynisme:

Han greb et Emne tilsyneladende tilfældigt ved et eller andet Hjørne og lod det selv udfolde sig, efterhaanden som Publikum forlangte mere. Ingen dansk Journalist har som han kunnet skabe Interessen om et Stof. I Virkeligheden var hans impulsive og lette Greb fast og villet.

Bag ved letheden lå kynismen, som var en egoisme på bladets vegne:

Blev jeg skilt, sagde han: Det var dog altid en Oplevelse! Gik jeg fallit, spurgte han: Kunde De ikke skrive en Kronik derom?

Spalterne skulle fyldes ud med attraktivt stof. Vinding var bare en af leverandørerne. Cavling lod ham føle, at han godt kunne have været mere flittig. Det fremgår ikke af portrættet, om Cavling var klar over, hvilken stjerneskribent han havde i Vinding. En langt sikrere stilist end redaktøren selv.

Herman Bangs søndagsmatiné

Herman Bang var den danske digter, som Andreas Vinding omfattede med størst kærlighed. Han portrætterer han i erindringsbogens mest sprudlende kapitel, Middag hos Bang”.

I en lavloftet Lejlighed foran på Gamle Kongevej med Udsigt over St. Jørgens Sø, boede Digteren Herman Bang, og hans Søster, Fru Nina Holst førte Hus for ham. Hver Søndag samlede Bang en lille Kres til Middag.

Vinding remser navnene op på alle de forfattere, skuespillere osv., som har deltaget. Det giver stof til navneregistret.  Pointen er naturligvis, at Vinding selv har været med i kredsen og derfor kan fortælle om Bangs excentriske optræden og søsterens forsøg på at opdrage på ham. Hvis Bang under middagen udslynger et uartigt ord, beder hun ham om at gå udenfor og skamme sig. Så står han ude i gangen og skammer sig, til han er helt artig. Endelig kan han vende tilbage, og komedien kan fortsætte. Herman Bang er centrum for opmærksomheden. De taler om hans bøger. Han beder tjeneren om at hente en stak, som han så giver sig til at skrive dedikationer i. Vinding har et eksemplar af artikelsamlingen Herhjemme og derude, hvori Bang har skrevet: Den første og største Egenskab hos en Journalist er, at han altid føler sit Ansvar og altid øver Barmhjertighed.”

Når klokken var præcis 21 rejste Bang sig, fuldstændig udslukt og vaklede i seng. Det hele var teatralsk. Uanset stedet og årstiden. Livet var en scene. Om Bang var såret og nedtrykt, så havde han en replik, der passede til situationen, og som kunne refereres for andre bagefter. Herman Bang havde ikke noget imod at være ham, man talte om.

Vinding fortæller om sine møder med Bang. På et tidspunkt skal Bang instruere et stykke, Vinding har skrevet. Da prøverne er forbi, får Vinding endelig lejlighed til at se forestillingen. Han kan slet ikke genkende handlingen. Men kan ikke blive vred på Bang.

I sidste ende blev det teatralske tragisk. Da Herman Bang fortalte om sin dødelige udmattelse og sygdom, troede vennerne, at det var teater. Men så døde han.

Vinding sammenfatter billedet af ham i disse ord:

Vid og Medfølelse strømmer gennem Herman Bangs Værk, og ingen Digter mindes med en Varigere Taknemmelighed, end den, der skænker os den medfølende humor.

Karakteristikken er klar og logisk efter Georg Brandesideal, men stilen er følelsesfuld, som vi kender den fra Bang: Medfølelse strømmer”, mindes”, Taknemmelighed”, skænker os”, medfølende Humor”.

Påvirkningssammenhængene lader sig vanskeligt præcisere, for både Brandes, Bang og Vinding er alle inspirerede af fransk journalistik. Vindings beskrivelser tilhører den såkaldt dekorerede elegance fra la belle epoque (jf. Jørgensen, 2018:19ff).  Hans fortællende prosa er scenisk-anekdotisk som Herman Bangs.

Vinding som forfatter

Andreas Vinding forsøgte sig som forfatter, først med Den skønne Ubekendte (1912), en floromvunden roman om tabt kærlighed og forliste digterdrømme, så med en fortælling fra Paris, Ingeborg Jarl og hendes Kæreste (1913) og endelig med en samling fortællinger under titlen Rosen og Martyren (1915).

Disse forsøg førte ikke til noget gennembrud, og han havde selv forklaringen i erindringsbogen: Han manglede skikkelsesdannende evne. Det er Journalistens Forbandelse. Alt det ydre kan Journalisten skildre, det indre Liv magter han ikke” (Forgæves Visit hos Doktoren”)

Derfor holdt han sig for fremtiden til journalistikken, også når han skrev bøger: Krigsidyller. Skildringer fra Paris og Nordfrankrig under Krigen (1914-15), (1915), Ærens Land. Frankrig 1915-16 (Skildringer fra fronten) (1916), Hvor Livet begynder forfra (Den franske front) (1917), Glæde over Danmark (Essays) (1924) m.fl.

Efterord med afvejning

Det kan være svært at måle journalistiske erindringsbøger op mod hinanden. De dækker jo vidt forskellige erfaringer, og hvad er det, man måler, erfaringens rigdom eller stilens prægnans? I øvrigt forfølger de vidt forskellige mål, idet selvbiografien analyserer og vurderer jegets livsbane, mens memoireværket belyser en række personer, som den erindrende journalist har mødt. Frejlif Olsens En københavnsk Journalist er en selvbiografi med tydelige eksistentielle træk. Andreas Windings Sorgløse Tider er memoirer af oplysende og underholdende karakter. Politiken offentliggjorde værket som føljeton fra 1.3.-8.11.1942.

Sorgløse Tider er den mest righoldige og bedst skrevne af de journalistiske erindringsbøger, jeg har læst. Jeg har haft fat den i flere sammenhænge, i bøger om interviewets historie i Danmark, om elegante skribenter og om Herman Bang (se litteraturlisten nedenfor), og den bliver ved med at overraske mig ved alt det, den meddeler, og ved de mange gennemtænkte formuleringer. Den er et vigtigt kildeskrift, ikke blot for pressehistorikere, men for kulturhistorikere generelt. Herman Bangs og Georg Brandesypperste levnedsskildrere har brugt Vinding som kilde (se Jørgen Knudsen, 1998:273 og Harry Jacobsen, 1966:130).

Andreas Vinding har ry for at være overfladisk, men - for at sige det med Johannes Møllehave - så stikker hans overfladiskhed ikke så dybt.

I hvert fald ikke så dybt, at han ikke selv er i stand til at få øje på den.

Litteratur

Andreas Vinding: Sorgløse Tider, 1942

Nekrologer ved Frederik Poulsen, Anker Kirkeby, Helge Wamberg, i Politiken, 28.1.1950

Svend Dahl: Dansk Skønlitterært Forfatterleksikon 1900-1950, bd. 3, 1964:430ff.

Tage Taaning: Andreas Vinding, i: Hammerich & Koch (red.): 100 publicister, 1980

Verner Jespersen: Andreas Vinding, i: Dansk biografisk leksikon, 3. udg., bd. 15, 1984

John Chr. Jørgensen: Kommer De som Ven eller som interviewer? Interviewets historie i Danmark, 2010

John Chr. Jørgensen: De elegante. Portrætter af elleve danske prosaister, 2018

John Chr. Jørgensen: Herman Bang og Politiken, 2019

Harry Jacobsen: Den tragiske Herman Bang, 1966

Jørgen Knudsen: Magt og afmagt 1896-1914, 1998

 

 

©John Chr. Jørgensen