Først lagt op 09-08-2021; senest opdateret 09-08-2021 17:59

 

 

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Bladtyper 1

Bondeagtigt navn 1

Pigernes Kaj 1

Primitiv teknik 1

Skriveøvelser 1

Bladmiljøer 1

Mangler “Smut” 1

Mange slags prosa 1

Plagiat 1

Anmeldelserne 1

Litteratur 1

 

 

Henrik Cavling (1858-1933), Danmarks bedst kendte journalist, skrev kun én roman. Den handlede om en opportunistisk journalist, og er nu fuldstændig glemt.

 

Fra de dybe Dale (1894) er historien om den talentfulde og stræbsomme Kaj Lønge. Vi følger ham, fra han bliver fejret ved et svendegilde på Frederiksdals kro, til han bliver gift med en etatsrådsdatter i Johanneskirken i København. Han er uddannet som smed, men kommer via fagforeningsarbejde ind i journalistikken, først på arbejderavisen Lavetten, dernæst på det store liberale blad Figaro og sluttelig på den gamle konservative Adresse-Tidende, svarende til henholdsvis Social-Demokraten, Politiken og Berlingske Tidende.

 

 

Bladtyper

 

Der er tale om typologiske portrætter; fremstillingen af Figaro/Politiken er dog så detaljeret og konturfast, at vi nærmer os nøgleromanen og satiren. En fjerde type, repræsenteret ved Lytte-Posten, er skandalebladet, som får Kaj Lønge fældet som fagforeningsmand ved at afsløre, at han har gjort en pige gravid og er løbet fra sit ansvar. Med denne udstilling af Kaj Lønges moralske fallit slutter den første af romanens tre dele.

 

 

Bondeagtigt navn

 

Kaj Lønge er en ærlig og helhjertet stræber. Da moderen spørger, hvorfor han har udskiftet sit egentlige fornavn Christen, svarer han, at det lød så “bondeagtigt”. Egentlig var familiens efternavn Madsen. Cavling trækker på egne erfaringer; han var født Olsen.

 

Der er altid fest og glæde omkring Kaj Lønge. Da han var smedelærling, var det ham, der stod for festlighederne og skrev sangene. Han er vellidt, sådan en, som pigerne falder for og som deres fædre ser en velegnet svigersøn i. Selv den svigtede pige bliver ved med at være glad for ham.

 

 

Pigernes Kaj

 

Han holder fut i fire piger på en gang. På et tidspunkt, da han er ansat på Figaro, modtager han på en og samme dag breve fra tre af dem plus en invitation til begravelsen af den fjerde. Forfatteren noterer selv, at det var noget af et tilfælde!

 

Stræbermotivet og kærlighedsmotivet er forbundet på den måde, at de fire piger tilhører hvert sit trin på samfundsstigen. Lavest står hørkræmmerens datter, Hanne, som bliver gravid. Højest står etatsrådens datter, Agnete, som han bliver gift med. Hende kan han også diskutere journalistik med.

 

 

Primitiv teknik

 

Motivsammenkædningen er nogle steder forbløffende primitiv. Som her, hvordan Agnete spiller op til Kaj på en af deres rideture:

 

Det interesserede Kaj at samtale med den unge kloge Dame. Hun satte hans Tanker i Bevægelse og gav ham tit en god Ide.

   Saadan havde hun nu en Dag paa sin sæd­vanlige ligegyldige Maade spurgt ham:

   „Hvad Formaal har De egentlig som Journalist?"

   Han var bleven hende Svaret skyldigt, for hvad andet Formaal havde han end det at gøre Karriere, men han følte, det var ikke noget Svar.

   Han svarede derfor spøgende, at hans Formaal var at glæde Læserne, gavne Aktionærerne og be­hage Gud i Himlen.

   Og saa talte de om andre Ting.

 

Det lyder jo som en dialog fra en didaktisk roman, og det syn på journalistikken, der kommer frem, er forbløffende gammeldags i sammenligning med det aktivistiske, Cavling kom til at stå for ti år senere.

 

Men nogle Dage senere kom de ind paa samme Emne, og som om Spørgsmaalet ikke synderlig interesserede Agnete, ytrede hun:

   „Jules Girardin sagde de berømte Ord: Le journalisme mene à tout pourvue qu'on sait le quitter à temps. (Journalistikken kan føre til alt, forudsat at man forlader den i tide”, andre kilder tillægger Jules Janin udsagnet, jcj). Han havde hermed villet sige, at den forgængelige Avis, der læses og glem­mes, ikke selv er et Formaal, men kun er et Red­skab til Opnaaelsen af Formaal. Gjaldt nu dette i et Kulturland, hvor Pressen var en gammel Institu­tion, gjaldt det meget mere i et Land, hvor Publi­kum havde den Opfattelse af Bladene, at deres for­nemste Opgave var at bringe Dagens Nyt. En Mand, der vilde noget, brugte et Blad. Han lod sig ikke bruge af et Blad."

 

En pige, man så henkastet kan diskutere fag med, er naturligvis hende, man bør gifte sig med. Og når hendes far er etatsråd med en million på bankbogen, er sagen klar. I referat lyder det kynisk, men det lykkes for Cavling at lægge et skær af uskyld hen over Kaj Lønge, som skifter pennenavn, efterhånden som han avancerer: fra Kaj Lønge til L. Kaj og Kaj Lykke.

 

 

Skriveøvelser

 

Skrivefærdighederne og de krav, de forskellige avistyper stiller, må Kaj Lønge selv skaffe sig indsigt i. Her forsøger han at formulere et indlæg i den arbejdskamp, han selv har været med til at sætte i gang:

 

Mens de Strejkende om Aftenen holdt et af

deres sædvanlige Møder, sad han paa sit Værelse i Meinungsgade og nedskrev en Artikel, som skulle gøre det af med Bladenes vidtløftige Kompromis Betragtninger. Det var hans første egentlige Avis­-artikel, og han udarbejdede den derfor med en vis Højtidelighed. Men besynderligt var det, hvor Sætningerne strittede imod hans Tanke. Han skrev saa Sveden sprang ham ud af Panden, men lige meget hjalp det. Da Artiklen endelig laa ren­skreven foran ham, indeholdt den, hvad han vilde sige, men det var sagt i et ubehjælpsomt knudret Sprog.

   Han begyndte forfra og vilde nu skrive elegant

og vittigt, saadan som de overgivne Journalister skrev i Figaro. Men hvor blev de af, alle disse lette Ord, der i Figaro dansede hen over Linierne i Balsko! De flygtede for hans Pen, og tilbage blev kun de store grove Ord, der slubrede afsted i Træsko. Han skrev og strøg og skrev igen, indtil han omsider dødtræt lagde Pennen bort og modløs kastede sig paa sin Seng.

 

Hvordan Kaj Lønge konkret får løst sine formuleringsproblemer, får vi ikke at vide, men en vigtig forudsætning er at skaffe sig tillid hos redaktørerne. Det er han dygtig til.

 

 

Bladmiljøer

 

Fra de dybe Dale indeholder også beskrivelser af bladmiljøerne og arbejdsgangen. De er lidt bedre integrerede i handlingen:

 

Dér hvor den promenerende Vrimmel standsede et Øjeblik og følte sig i Byens Hjerte, laae et for­nemt graat Hus. Over Husets Dør stod i mat Guld det ene Ord: Figaro. Det var nok. Enhver vidste, at i dette Hus havde det liberale Blad sin Redaktion.

   Forinden man naaede op i Bladets Allerhelligste,

passerede man en Vestibule, en Trappe og en dobbelt Glasdør, som de yngre Medarbejdere aabnede med et nonchalant Spark. Var man kommet gen­nem denne Glasdør, befandt man sig paa en bred tæppebelagt Gang, hvorfra Blinddøre førte ind til de forskellige Departementer, der var mærkede med Bladets Overskrifter, saa som „Udland", „Indland", „Dagens Nyt" og „Børs".

 

Kaj Lønge bliver modtaget med imødekommenhed. Hvad han stiller i udsigt er hverken partijournalistik eller elegant artisteri. Han vil belyse en side af samfundet, som avisen er dårligt underrettet om, men han vil gøre det med let hånd:

 

Hvor saa venlige Følelser var tilstede, faldt det ikke Kaj vanskeligt at opnaa, hvad han ønskede. Under Strejken havde han bemærket, at Figaro var slet underrettet om Bevægelserne i Arbejder­verdenen. Her var en tom Plads, og han troede nok, at han var Manden for at kunne skabe noget nyt paa den Plads.

   Og da Redaktøren øjensynligt troede det samme, blev det aftalt, at Kaj skulde gøre et Forsøg paa at behandle Arbejderspørgsmaal i en let og livlig Form.

 

 

Mangler “Smut”

 

Med stor begejstring begynder Kaj på sin Figaro-journalistik. Og så sker der noget mærkeligt, som siden blev et fast mønster i Politiken-traditionen: Artiklerne ryger i papirkurven! Kaj Lønge får at vide, at de mangler “Smut” - uden nogen dog forklarer ham, hvad det er. Det har nok noget med elegance at gøre, men i bund og grund er manøvren et disciplineringsmiddel: Folk skal ikke tro, at de kan komme lige ind fra gaden og tro, at de uden videre kan få trykt en artikel i Figaro/Politiken.

 

 

Mange slags prosa

 

Kajs vej fra Figaro til Adresse-Tidende går over Italien og Frankrig. I Syditalien møder han Agnete og hendes formuende far. Kaj får stillet en chefredaktørpost i udsigt. Tingene flasker sig i varmen! Beskrivelserne af landskaberne på Riviera-kysten er som løftet ud en rejsebrochure. I Paris overværer Kaj og Agnete en guillotinering. Skildringen demonstrerer Cavlings evner som reportagejournalist.

 

 

Plagiat

 

Hvad der får Cavlings roman til at hænge sammen, er ikke stilen, for den stritter i alle retninger, men handlingen, og den havde han tyvstjålet fra Maupassants Bel-Ami (1885). Hakon Stangerup har fundet en hel snes “parallelsteder”, et eufemistisk udtryk for steder, hvor Cavling har planket Maupassant (Stangerup, 1968:125-30), øjensynlig ud fra den forestilling, at hver eneste forfatter ikke behøver at opfinde den dybe tallerken forfra. Når nu en fransk forfatter havde fået så mange gode ideer til skildringen af en stræbsom journalist, hvorfor så ikke låne de bedste af dem til en dansk roman? Den franske bog findes jo ikke på dansk, som en anonym anmelder bemærkede det (København, 27.4.1894).

 

Den første danske oversættelse, Smukke Ven!, ved Oscar Madsen kom i 1898.  Loulou Marcussen oversatte den 1904: Smukke-Ven. Nu, hvor den ægte efterligning, oversættelsen, lå tilgængelig for danske læsere, var Cavlings efterligning mindre interessant.

 

 

Anmeldelserne

 

De bedst udrustede anmeldere af Cavlings roman følte sig tvunget til at tage problemet med Maupassant-imitationerne op. Dette udspillede sig på et tidspunkt, hvor de internationale regler om ophavsret først lige var ved at finde form. Den såkaldte Bernerkonvention blev vedtaget i 1886 og tiltrådt af Danmark i 1903.

 

Men et var jura, noget andet moral. Det har aldrig set godt ud at låne i så store mængder, som Cavling gjorde her. Og Cavling havde i forvejen et flosset ry (Jørgensen, 2010:303ff).

 

Cavlings litterære chef på Politiken, Edvard Brandes, tacklede problemet med delikatesse. Han skrev, at Hr. Cavling tydeligvis bevidst havde fremstillet et dansk sidestykke til den franske nydelsessøgende magtstræber. “Bevidst gjorde Hr. Cavling derfor sin Kaj Lønge af et blødere Stof, af en naivere fremgangsmåde end Franskmanden” (30.4.1894)

 

I det konkurrerende organ Aftenbladet (24.4.1894) tog man Cavling ovenfra og nedefter: “Naa, der er naturligvis ikke noget at sige til, at Hr. Cavling gaar i Maupassants Forspor, kun var det jo rigtignok ønskeligt, om han ogsaa havde noget af hans Talent” (signeret H.L., dvs. Helmer Lind).

 

Flere af anmelderne, også de kritiske, forudså, at Cavlings roman ville blive meget læst, fordi den var så underholdende skrevet. Men selv som underholdningslitteratur var den for løs i betrækket. Bogen nåede aldrig ud over første oplag. Cavling fandt da også snart ud af, at den journalistiske stil lå bedst for ham, også når han skrev bøger.

 

Fra de dybe Dale var en ulyksalig litterær debut. Den usikre Cavling var så afhængig af sine franske forbilleder, at han efterlignede ikke blot deres stilarter, men også deres overvejende negative syn på journalistikken som noget der fordærver og korrumperer romantiske sjæle. Havde han i stedet ladet sig inspirere af de erfaringer, han gjorde sig om pressen på sine rejser i Amerika, kunne han have fremholdt journalistikkens evne til at skære igennem og levere kendsgerninger til et myndigt og selvbevidst publikum (jf. Cavling: Fra Amerika, 1, 1897:88). Det ville have givet helte med sammenbidte kæber, folk, der kunne skrive under på Johannes V. Jensens diktum om, at journalistikken i vor tid omtrent er “den eneste håndtering, der sømmer sig for en mand” (jf. Krogh Andersen, 2006:52).

 

 

Litteratur

 

Henrik Cavling: Fra de dybe Dale. Roman, 1894

 

Hakon Stangerup: Henrik Cavling og den moderne avis, 1968

 

Sven Ove Gade:  Journalisten. En biografi om Henrik Cavling, 2009

 

John Chr. Jørgensen: Kommer De som ven eller som interviewer? Interviewets historie i Danmark, 2010

 

Martin Krogh Andersen: Døgnets kævl. Johannes V. Jensens avis “Pressen”, 2006

 

 

Anmeldelser af Fra de dybe Dale:

 

Edvard Brandes i Politiken 30.4.1894

 

Helmer Lind i Aftenbladet 24.4.1894

 

Anonym i København, 27.4.1894

 

 

 

 

©John Chr. Jørgensen