Først lagt op 19-07-2020; senest opdateret 19-07-2020 10:22

Mini-essay 24

 

Det nordiske

 

Litteraturforskere og -kritikere i Danmark, Sverige, Norge og Island nyder godt af Foreningen Norden og de nordiske fonde og kursussteder. Navnene og stederne er minde-musik i mine øren: Hindsgavl på Fyn, Biskop Arnö i Mälaren, Nordens Hus i Reykjavik og Schæffergården i Jægersborg, og Lysebu på Voksenkollen, de to sidste ejet af Fondet for dansk-norsk samarbejde.

Flere gange i liv har jeg været begunstiget af rejser og legater fra Foreningen Norden, den første gang endog uden at søge.

Det var da jeg gik i 2.g. på Christianshavns Gymnasium. Foreningen Norden inviterede en elev fra gymnasiet med på en rundrejse i Sverige sammen med en busfuld andre udvalgte danske og norske gymnasieelever. Jeg ved ikke, hvordan udvælgelsen var foregået. Rektor meddelte mig blot, at man havde peget på mig. “Man” var efter alt at dømme min dansklærer Børge Andersen, som var mig venligt stemt og skrev opmuntrende ord i min meddelelsesbog. Måske havde min historielærer Ole Barfoed også en finger med i spillet.

Vi kørte til Göteborg og forenedes med de norske gymnasieelever. Herfra gik turen til Dalarne, og derefter til Uppsala og Stockholm. Altsammen såvidt jeg husker, for jeg har ingen fotografier eller ting fra turen. Men meget står skærende klart for mig. Det var min første store udenlandsrejse (når vi ser bort fra en konfirmationsrejse til Schweiz og Italien).  Det var noget særligt at være på egen hånd, dvs. uden mine forældre og uden mine venner og hjemlige skolekammerater.

Vi fik set en masse arkitektur og kunst. Drottningholm slot selvfølgelig, og de store kunstmuseer. Vi besøgte også flere små museer, bl.a. på Anders Zorns hus i Mora. Zorn havde jeg et særligt forhold til, fordi vi havde en Zorn-skravering hængende derhjemme.  Det var vores mest værdifulde stykke kunst. Min mor havde fået det af en dame, hun gjorde rent hos. Damen havde lagt mærke til, at min mor altid stod og kiggede på det billede, når hun var i lejligheden. En dag fik hun det så i gave.

Tilbage til rejsen:  Vigtigere end museerne var de venskaber, jeg stiftede. Der var Kjersti Dahlstedt fra Uppsala. Hun kom senere til Danmark, på Askov, og besøgte mig engang på Bornholm. Hun var en dygtig tegner og blev senere kendt som maler. Vi udvekslede breve i årevis.

Per Børdahl fra Hamar og Vibeke Edelberg fra Ribe mødte hinanden på turen og giftede sig få år efter. Vibeke Børdahl blev siden en anerkendt sinolog. Per Børdahl blev klinik-overlæge og professor. Per og Vibeke var uadskillelige på turen. De blev hængende sammen i de efterfølgende år. I 1967 var vi rygsækturister sammen i Grækenland.

Per må være en af Nordens mest belæste gynækologer. Vi har udvekslet danske og norske bøger livet igennem. En roman af Rifbjerg for en roman af Solstad osv.

Effekten af rejsen var altså varige nordiske kontakter på det personlige plan.

Arbejdskontakter fik jeg på Hindsgavl i 1971. Jeg fremlagde nogle resultater af mit speciale på et kritikerseminar, og Karl Erik Lagerlöf hyrede mig på stedet til at anmelde ny dansk litteratur i Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning. Det gjorde jeg i to år. Så lagde universitetet og Politiken beslag på al min tid.

Men interessen for det nordiske perspektiv var ikke forsvundet. Tvært imod.

I 1980 tog jeg orlov uden løn fra universitetet for at kunne rejse rundt i Norden og interviewe forfattere om deres syn på forfatterrollen. Rejserne var finansieret dels af Politiken og dels af Foreningen Norden.

Jeg brugte Biskops Arnö som lokation for en samtale med fem forfattere, en norsk, en svensk, en dansk, en islandsk og en finsk. Fælles for dem var et engagement på venstrefløjen, men de var uenige om, hvilke konsekvenser dette engagement skulle have for deres litterære virksomhed.

Lysebu blev brugt som udgangspunkt for en samtale med norske forfattere og kritikere, som hellere diskuterede politik end litteratur. Sådan var tiden.

Da jeg kom til Island, sagde bibliotekaren på Nordens Hus i Reykjavik, at jeg ikke behøvede rejse rundt for at finde islandske forfattere. Jeg skulle bare sætte mig ud i kantinen. Dér kom alle forfatterne. En af de forfattere, jeg mødte her, sagde, at de islandske forfattere havde det bedre, end de fortjente. Det fortrød han. Næste dag opsøgte han mig for at gøre det sagte usagt. Man skulle tro, at jeg var i Polen, som jeg også besøgte i 1980. Her kunne fortalelser være fatale.

I Finland besøgte jeg en tidstypisk kvindelig forfatter, Märta Tikkanen, som var finlandssvensk og havde et stort publikum i både Finland og Sverige, og som med sine selvbiografiske og feministiske bøger også nåede ud til danske og norske læsere. Hun favnede hele Norden. Hun vaskede tøj og hængte det til tørre, mens jeg interviewede hende.

Finnerne var i øvrigt meget foretagsomme, når det gjaldt promoveringen af deres litteratur. De arrangerede rundrejser for norske, svenske og danske kritikere. De serverede dem så at sige på et fad for os.

Mine artikler blev løbende trykt som kronikker i Politiken og derefter udgivet samlet i scrapbogen Kulturopbruddets år (1982).

Da jeg vendte tilbage til mit arbejde som underviser og forsker, fastholdt jeg den nordiske dimension. Det var til en vis grad en selvfølgelighed, for jeg var ansat på et institut, der først bar navnet Institut for Nordisk Filologi og derefter omdøbtes til Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Vi havde svenske og norske lektorer ansat, ofte prominente og produktive personer, fx Eva Haettner Aurelius, Anders Palm og Gunnar Syréhn og Øystein Rottem og Jørgen Haugan.

Lærerne på instituttet medvirkede ved kurser for norske studerende på Schæffergården. Vi rejste med vores ph.d.-studerende til seminarer i Lund. Vi brugte i høj grad norske og svenske bedømmere i vores disputatsudvalg, fx Per Rydén i det udvalg, som bedømte min egen disputats om Det danske anmelderis historie. Jeg indtrådte i stillingsbedømmelsesudvalg i Norge, indtil jeg opdagede, at de ikke mere var interesserede i vores afvejning af ansøgerne; vi skulle bare blåstemple de ansøgere, som de derefter frit ville vælge imellem. Tomas Forser inviterede mig til seminar i Göteborg, og jeg blev gæstevejleder for en af hans ph.d.-studerende, Stina Otterberg. I egenskab af litteraturredaktør blev jeg bedt om at levere kritisk gennemgang af avisen Sydsvenskan.

Fordelen ved dette nordiske samarbejde var, at vi havde nogle fælles værdier og normer, og at vi uden besvær kunne forstå hinandens sprog. Det er en kendsgerning, at danske, norske og svenske lærebøger krydser grænserne. Afsnit af mine bøger om litteraturkritik bruges på norske universiteter. De behøver ingen oversættelse.

På den første skandinavistik-konference, jeg deltog i, var der en forelæser, der spurgte: “Skal jeg prate skandinaviska?” Spørgsmålet blev besvaret med et rungende “Nej!” Tilhørerne ville høre indlæg på de originale sprog, og ingen havde dengang fantasi til at forestille sig, at fællessproget blandt nordiske videnskabsmænd skulle blive et primitivt og unuanceret engelsk.

 

©John Chr. Jørgensen