Klaus Kjøller lektoral forside à

Sprog 2 som sidefag

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

 

[senest opdateret d. 19/10 04]

 

Sprog 2 som sidefag 2004-5: Emnebeskrivelse

 

Sidefagsstudiet i Dansk sigter mod at give de studerende mulighed for at opnå faglig kompetence til at undervise i dansk litteratur og sprog i gymnasieskolen.

Studiet bygger videre på den viden om dansk og nordisk litteratur, sprog og medier, den studerende har erhvervet sig ved det 1-årige tilvalgsfagsstudium.

 

Studerende, der har bestået en BA-uddannelse med det 1-årige tilvalgsfagsstudium i Dansk samt det 2-årige grundfagsstudium i et andet fag ved Københavns Universitet har adgang til det 1/2-årige sidefagsstudium i Dansk.

 

Dette kursus i Sprog 2 henvender sig altså til kommende cand.mag.’er som får dansk som bifag. Formålet med kurset er at sætte deltagerne i bedst mulig stand til at undervise i sproglige og kommunikative emner i Dansk på det gymnasiale niveau: gymnasium, hf, htx m.m. Der lægges vægt på at deltagerne forsynes med ideer og konkret stof som direkte kan omsættes i en undervisning til typisk 16-19-årige. Og at deltagerne trænes i at omsætte de mest undervisningsrelevante dele af det omfattende pensum i studieelement nr. D351 (den formelle kursusramme, se nedenfor) i brugbar undervisning.

 

 

 

Studieelement nr. D351:

 

Sprog II med svensk og norsk

(1/4 årsværk)

- Kandidatniveau

 

Undervisning:

Der undervises i dansk sprog med inddragelse af eksempler fra og sammenligning med svensk og norsk sprog 3 timer ugentlig i 2 semestre. I løbet af disse semestre gives der desuden 15 timers undervisning udelukkende i svensk og norsk sprog.

 

Målsætning:

Det er formålet med undervisningen i vidensområdet Sprog at sætte den studerende i stand til at karakterisere typiske sproglige problemer i danske tekst- og sprogprøver med mulighed for at kunne perspektivere til svensk og norsk sprog.

                     

Efter endt uddannelse skal kandidaten have et grundigt kendskab til sprogvidenskabens discipliner og metoder og kunne anvende denne viden i selvstændigt arbejde med et typisk sprogligt problem og kunne formidle sine resultater i et klart dansk.

                     

Kandidaten skal desuden have et overblik over den nordiske sproghistorie og over forskelle og ligheder i dansk, svensk og norsk i dag, samt have færdighed i at forstå talt og skrevet svensk og norsk.

 

Strukturering af studiet:

Sprog II med svensk og norsk består af delelementerne Betydning, Sproghandling og samtaleanalyse og Sprogteori.

                     

Studiet af Sprog II med svensk og norsk omfatter både skriftsprog og autentisk talesprog. Det tilstræbes at den studerende i løbet af studiet beskæftiger sig ligeligt med skrift- og talesprog. I alle elementer behandles det danske sprog både historisk og systematisk. Svenske og norske eksempler skal inddrages ved eksemplificeringen af de sproglige problemstillinger.

 

Ved studiet af de enkelte elementer skal videnskabsteoretiske problemstillinger tilgodeses.

 

I den særskilte undervisning i svensk og norsk sprog skal den studerende gives

 

·        et overblik over de nordiske sprogs fælles historie, samt over ligheder og forskelle i deres udvikling,

·        færdigheder i at beskrive de vigtigste sproglige træk hvorved dansk, svensk og norsk adskiller sig semantisk, syntaktisk, morfologisk, fonologisk og prosodisk; det skal ske bl.a. med henblik på beskrivelse af de typiske problemer danskere har med at forstå og tale svensk og norsk, og de typiske problemer nordmænd og svenskere har med at forstå talt og skrevet dansk,

·        færdigheder i at læse skøn- og faglitteratur på svensk og norsk, samt forstå svensk og norsk talesprog.

 

Fordringer:

Ved prøven i Sprog II med svensk og norsk skal den studerende i besvarelsen af det stillede spørgsmål demonstrere

 

·        grundigt kendskab til det opgivne stof samt evne til dybtgående historisk og teoretisk analyse,

·        evne til at behandle sit stof selvstændigt og på videnskabelig vis,

·        evne til at skaffe sig overblik over en større vidensmængde og til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt,

·        evne til at diskutere såvel fagligt vedtagne som personligt indtagne positioner,

·        et overblik over de nordiske sprogs fælles historie, samt over ligheder og forskelle i deres udvikling.

 

Betydning

Ved prøven i delelementet skal eksaminanden

 

·        dokumentere sikkert kendskab til almen tegnteori og indholdslære (semantik), herunder teorier om indholdskomponenter og semantiske roller

·        kunne redegøre for teorier om etymologi og ordforråd,

·        kunne redegøre for principper og praksis i leksikografiske beskrivelser af dansk,

·        kunne bruge teori og håndbøger i betydningsanalyse af tekster.

 

Sproghandling og samtaleanalyse

Ved prøven i delelementet skal eksaminanden kunne analysere typiske problemer i dansk skriftsprog

og autentisk talesprog ud fra grundigt kendskab til

 

·        teorier om sproghandlinger og sproglig interaktion, herunder samtaleanalyse,

·        tekstteori, herunder teorier om fiktive tekster,

·        teorier om argumentation og sammenhængen mellem tekst og institution.

 

Sprogteori

Ved prøven i delelementet skal eksaminanden

 

·        dokumentere velfunderet overblik over sprogforskningens discipliner, deres teoretiske grundlag og indbyrdes forhold,

·        have sikkert kendskab til forskellige sprogsyn og kunne perspektivere dem videnskabsteoretisk,

·        kunne afdække de teoretiske antagelser bag analyser af sproglige problemer og have kendskab til vigtige diskussioner af forholdet mellem sprogvidenskab og litteratur- og tekstvidenskab.

 

Pensum:

Til prøven i Sprog II med svensk og norsk opgives et pensum på i alt 570 ns., der fordeler sig ligeligt på lærebogsstof og afhandlinger, og ligeligt på de tre elementer, der indgår i prøven. Disse opgivelser må ikke indeholde pensum opgivet til prøven i Sprog I (studieelement D50 i 1998-tilvalgsfagsstudieordningen i Dansk).

 

Eksamensbestemmelser:

Prøveform: Bunden, mundtlig prøve med forberedelse. [Studienævnet for Dansk har desuden generelt godkendt eksamensformen Fri skriftlig hjemmeopgave (projektopgave) som prøveform ved Sprog 2 som sidefag, se beskrivelsen under ’Opgivelser’.]

Censur: Prøven er med ekstern censur.

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 13-skalaen.

Særlige bestemmelser: For at kunne aflægge eksamen i Sprog II med svensk og norsk skal den

studerende have deltaget aktivt i den særskilte undervisning i svensk og norsk sprog (med aktiv forstås

deltagelse i mindst 75% af undervisningen). Der vil desuden blive stillet en 3-siders hjemmeopgave

i svensk og norsk sprog, som skal være godkendt, før eksaminanden kan aflægge eksamen i

studieelementet. Opgaven stilles og godkendes af den pågældende underviser i hhv. svensk og norsk.

 

Bunden, mundtlig prøve med 30 minutters forberedelse.

Prøven består i en besvarelse af et af eksaminator skriftligt formuleret spørgsmål, der udleveres til

eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Spørgsmålet ligger inden for et af studieelementets

tre delelementer Betydning, Sproghandling og samtaleanalyse og Sprogteori og tager udgangspunkt

i en af eksaminanden ikke opgiven tekst. Eksaminationen begynder med en sagsfremstilling

på ca. 10 minutter ved eksaminanden, der efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand.

 

Gruppebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.

Omfang: Prøven varer 30 minutter inkl. votering, og der gives 30 minutters forberedelsestid.

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler kan medbringes til forberedelsen og eksaminationen.

Særlige bestemmelser: I det andet af de to semestres undervisning i Sprog II med svensk og norsk stilles der en opgave på 5 opgavesider. Besvarelsen skal inddrage stof fra mindst et af de tre delelementer, der gennemgås på Sprog II med svensk og norsk, og skal besvares tilfredsstillende som forudsætning for at aflægge eksamen i studieelementet.