KK arkiv à

Den politiske rådgiver

 

 

 

 

emnebeskrivelse

kursusplan

deltagere

opgivelser

Den politiske Rådgiver: skabelon til fælles opgivelser med individuelle variationer

[Sidst revideret d. 25/4 2000. Hvis du ikke ser en menu ude i venstre side af skærmen, så klik her.]

De folk der har meldt sig til andre eksamensformer end fri skriftlig hjemmeopgave, skal aflevere opgivelser i 3 eksemplarer på instituttets skrankeekspedition senest fredag d. 28/4 kl. 15.00. Blanket hertil kan fås på instituttets hjemmeside, www.nordisk.ku.dk. Opgivelserne skal underskrives af mig, senest d. 27/4 efter undervisningen. Hvis det ikke er muligt for dig at komme på dette tidspunkt, må du i god tid inden sidste frist træffe en anden aftale med mig.

Til grund for disse skabelonopgivelser ligger den seneste studieordning. Studerende der er optaget til bacheloruddannelsen med Dansk som grundfag d. 1. september 1996 eller senere, skal såfremt de ønsker at studere en kandidatuddannelse i Dansk, studere efter denne ordning. Ordningen kan ses på ekspeditionen og eventuelt rekvireres via e-mail fra Lis Lachtane (kan gøres via instituttets hjemmeside).

Den politiske Rådgiver tilhører den kategori af emner hvorom det i ordningen hedder: "Ved sproglige emner på 1/4 årsværk hvis formål er at øge færdigheden i at udtrykke sig i ikke-akademiske genrer, vil opgivelserne normalt være på 800 sider, suppleret med 60 sider tekstprøver." Samtidig hedder det: "Opgivelsernes sammensætning kan ved sproglige emner variere stærkt, afhængigt af emnets art".

"800 sider" vil sige "800 sider sekundærtekst"; "60 sider tekstprøve" vil sige "60 sider primærtekst". Det umiddelbare misforhold mellem opgivelsesomfang ved sproglige over for litterære og medieanalytiske emner (1200 sider) er kun tilsyneladende, da ideen er at en væsentlig del af de 60 siders tekstprøver er produceret af eksaminanden selv med en omregningsfaktor (ifølge ordningens bilag 2) på 1 s = 20 normalsider. De øvrige opgivne tekstprøver vil tilhøre andre kategorier som opregnes i bilag 2 med omregningsfaktor, fx kategorien "tekster som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 ns er på 420 enheder", dvs. omregningsfaktoren er 1 s = 5 normalsider.

Jeg skal beklage at jeg indtil i dag (d. 25/4) har været forsynet med et eksemplar af den principgodkendte ordning som ikke opererede med kategorien Sprogligt emne. Mit nuværende eksemplar er dateret d. 20/4 og må derfor påregnes at være gældende når opgivelserne skal afleveres.

Hvis du ønsker at erstatte nogle af de her nævnte fælles opgivelser med andre, må det særligt begrundes. Skriv mig en mail derom i god tid inden d. 27.

800 sider sekundærtekst

Kjøller, K. (red.) Kompendium til Den politiske rådgiver, Institut for Nordisk Filologi 2000, (købes via Kompendieudsalg Humaniora for ca. 50 kr.). Overvejende sekundærtekst: I alt 257 s.

Kjøller, K. Image. Effektive råd til virksomheden om sprog og kommunikation Kbh. 1997. Sekundærtekst. 142 s.

Schein, E.H. Organisationskultur og ledelse Kbh, 1989 (er også kommet i senere udgaver. Disse udgaver kan være stærkt reviderede og vil derfor ikke svare til kapitelangivelserne nedenfor): Kapitel 8: "Observation af kulturs opståen i små grupper" s. 187-210. Kapitel 4: "Kulturindhold og kulturniveauer" s. 91-115. Kapitel 10: "Hvordan ledere videregiver og indarbejder kultur" s. 225-244. Sekundærtekst. I alt: 66 s.

Haslebo, G. & Nielsen K. S. Konsultation i organisationer – hvordan mennesker skaber ny mening Kbh. 1997. Overvejende sekundærtekst.167 s.

Cook, T.E. Governing with the News. The News Media as a Political Institution Chicago & London 1998. "Introduction: Why don’t We Call Journalists Political Actors?" S. 1-16; "5: The Political News Media" s. 85-116; "6: The Uses of News: Theory and (Presidential) Practice". Sekundærtekst. s. 120-140. I alt 67 s.

Larsen, P. Harms Faktion som udtryksmiddel Kbh. 1992 (og senere): Fra 2. del: "Det systematiske synspunkt" s. 85-192 læste vi "Faktion og dramaturgi", "Tre fremstillingsmåder" og TV-SUM-dramaturgiens muligheder og begrænsninger", s. 85-110; og "Faktaprogrammernes fortælleteknik: de tre niveauer" og "Faktaprogrammer i lyset af SUM-dramaturgien", "Sandhedens dramaturgi" s. 111-146; sekundærtekst. I alt 60 s.

Atkinson, M. Our Masters Voices. The language and body language of politics London 1992 (1. Udg. 1984); "1. Politicians in need of attention", s. 1-16; "2. Appreciation in the usual manner", s. 17-46; "3. Claptrap", s. 47-85; sekundærtekst. I alt 82 s.

Ovenstående giver i ca. 840 sider, hvoraf en mindre del ikke er sekundærtekst; men da flere af disse 840 sider ligger over normalsidestørrelsen på 2100 enheder vil sideomfanget klart være opfyldt med disse opgivelser.

60 sider primærtekst

Opgavesæt til gang 6 og 7, med deltagerbesvarelser: 20 s. Primærtekst.

Opgavesæt til Ghostwriting, med deltagerbesvarelser: 25 s. Primærtekst.

Deltagere som har bidraget til kurset med tekster, taler, oplæg og andet skal være opmærksom på at sådant selvproduceret materiale kan -- og faktisk bør -- opgives, og at det tæller således: 1 s. = 20 normalsider, 1 minut (tale = lydbånd) = 10 normalsider, jf. bilag 2 i OB-ordningen. Der vil også kunne opgives tekster og materialer som den enkelte deltager planlægger at benytte/producere i kursets sidste fase.

Deltagere kan også ønske at opgive værker som specielt har noget at gøre med deres selvvalgte rådgivningsopgave i kursets sidste fase. Hvis man ønsker at erstatte nogle af de værker som er nævnt her i skabelonen med andre, må det begrundes.