KK arkiv à

SR: Sprogbeskrivelse 00-01

 

 

 

 

emnebeskrivelse

kursusplan

deltagere

opgivelser

Sprogbeskrivelse:

Emnebeskrivelse med eksamensfordringer og -bestemmelser (= de officielle bestemmelser for "Studieelement nr. D55" fra Studieordningen for Sproglig rådgivning I)

[Opdateret d. 22/9 2000]

Den aktuelle udfyldning af rammebestemmelserne nedenfor finder du i det formål som er i kursusplanen.

Studieelement nr. D55:

Sprogbeskrivelse (1/4 årsværk)

- BA-niveau

Undervisningen:

Færdighed i sprogbeskrivelse trænes i studiets tidlige del som grundlag for arbejdet med de øvrige emner, Træningen består bl.a. i at øve beherskelsen af beskrivelseskategorierne fra grunduddannelsens sproglige og tekstanalytiske dele. Men især arbejdes der med at beskrive teksten som helhed, som sammenhæng og forløb - som handling.

Emnerne kan være:

 

Fordringer:

Ved prøven skal eksaminanden kunne

  1. analysere en tekst grammatisk-stilistisk,
  2. gøre rede for teksters komposition, informationsstruktur og argumentatoriske opbygning, og vejlede i forbedring heraf,
  3. gøre rede for træk der er karakteristiske for bestemte sprogbrugssfærer og genrer.

 

Pensum:

Der opgives 1200 ns., hvoraf 50-60 ns. skal være tekstprøver som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet.

Der opereres ikke med en grundbog på kurset, men følgende kan anføres som eksempler på litteratur som kan indgå:

Becker Jensen, L. Kancellistil eller Anders And-sprog?, RUC, 1994.

Statens Informationskontor - Og uden omsvøb, tak Kbh, (uden årstal)

Hansen, E. Ping- og pampersprog Kbh: Hans Reitzel 1971.

Kjøller, K. Sprogets vej til sindets fred Kbh: Hekla 1982.

Kjøller, K. Få din vilje! Tal og skriv effektivt Kbh: Akademisk 1996.

von Eyben AJuridisk stil og sprogbrug@ i Kap. VI af Juridisk Grundbog 1968.

 

Eksamensbestemmelser:

Prøveform: Den studerende vælger mellem prøveformerne A og B

A. Fri, mundtlig prøve med materiale.

B: Fri, skriftlig hjemmeopgave.

Censur: Prøven er med ekstern censur.

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 13-skalaen.

 

A. Fri, mundtlig prøve med materiale:

Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling på ca. 10 minutter ved eksaminanden efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand.

Ved eksaminationens begyndelse skal der foreligge en disposition for sagsfremstillingen i 2 eksemplarer.

Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve.

Omfang: Prøven varer 30 min. inkl. votering. Ved gruppeprøve se studieordningens bestemmelser.

Hjælpemidler: Nødvendige hjælpemidler – primært opgivne tekster – kan medbringes.

 

 

B: Fri, skriftlig hjemmeopgave.

Ved fri prøve fastlægges opgaveformuleringen af eksaminator og eksaminand i fællesskab.

Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve.

Omfang: Hjemmeopgaven skal være af et omfang på 15 - 20 normalsider. Ved gruppeprøve se generelle eksamensbestemmelser 3.6.

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt.

Særlige bestemmelser: Der skal i hjemmeopgaven indgå en redegørelse for valg af stof og metode.

Forudsætningen for at kunne benytte denne prøveform er at man har deltaget aktivt i undervisningen (med aktivt forstås deltagelse i mindst 75% af undervisningen, eventuelt med oplæg). Hvis dette ikke er tilfældet, skal der sammen med hjemmeopgaven afleveres en studierapport.