Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

           

 

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk         25. august 2000

 

Forfatter: Jacob Lund Jørgensen

 

Titel:   Kommunikation og demokrati -- og sproglig rådgivning som demokratiets førstehjælper. Om problemer med sproget og kommunikationen i Ribe Kommunes borgerinformation og med nogle overvejelser over hvad det har af konsekvenser for demokratiet. Men også med forslag til hvordan kommunikationen i kommunen bliver bedre

 

Omfang: 94 s. Hertil 4 bilag.

 

Indleveret d. 9/6 2000

 

Eksaminator: Klaus Kjøller

 

 

Formålet er besvare følgende spørgsmål:

 

a)     Lever informationsmaterialet om Ribe Kommunes kommuneplan op til de sproglige og stilistiske krav som er opstillet i kommunens informationspolitik?

b)     Er kommunikationen god?

c)      Lægger kommunikationen op til debat, og styrkes det lokale demokrati gennem kommunikationen?

d)     Kan kommunikationen gøres bedre og eventuelt hvordan: Hvilke muligheder har en sproglig rådgiver for at udvikle kommunens informationsmateriale og kommunikationskanaler til gavn for borgerne og i sidste ende til gavn for demokratiet?

 

Den teoretiske ramme for arbejdet med at besvare spørgsmålene hentes bl.a. hos Kjøller (Image m.fl), Jørgensen & Onsberg (Praktisk argumentation), Becker Jensen (Kancellistil eller Anders And-sprog?), Krag Jacobsen (25 spørgsmål), Sepstrup (Tilrettelæggelse af information), Schein (Organisationskultur og ledelse) og Gundelach & Sandager (Organisationskultur og ledelse i det offentlige). Når arbejdet skal perspektiveres demokrati-teoretisk trækkes på Hal Koch (Hvad er demokrati?) og Brink Lund & Horst (Den offentlige debat).

 

Af al den information som udgår fra kommunen og dens mange institutioner vælger Jacob Jørgensen at koncentrere sig om den som udsendes centralt til borgerne generelt som målgruppe i almindeligt tilgængelige medier, eller som ligger til afhentning på biblioteket og i kommunens servicebutik. Også den voksende mængde information fra kommunen på internettet henregnes hertil.

 

Kommunens erklærede mål med sin kommunikation findes i en intern Designmanual, vedtaget af byrådet i 95. Efter en kritisk gennemgang af relevante afsnit i denne udvælger Jacob Jørgensen én af kommuneplanens publikationer: Hovedstruktur-- Kommuneplan 1998-2009 (i alt 18 s.) til nøjere granskning med henblik på at vurdere i hvilken grad kommunen i sin praksis lever op til sine erklærede mål med kommunikationen. Hovedstruktur beskriver de overordnede målsætninger og tanker bag kommunens planlægning og er således et langt mere eksplicit politisk dokument end andre mere tekniske dele af kommuneplanen. Dette gør den også, ifølge Jacob Jørgensen, normsæt¬tende for den kommunikationsindsats kommunens medarbejdere yder i det daglige arbejde. Om denne publikation koncentreres derfor specialets analyse, kritik og rådgivning.

 

 

Gennem en lang række punkter gives ros (lidt) og ris (meget) til Hovedstruktur: bl.a. disposition (både overordnet og informationsstruktur i tekstafsnit), ortografi, sproglig præcision, sammenhæng, klarhed og informationsmængde, argumentation. Sprogstilen karakterises og vurderes samlet som udpræget Aforvaltningskode@: en blanding af kancellistil, fag- og formidlingssprog (jf. Becker Jensen). Jacob Jørgensen søger at sandsynliggøre at visse tilsyneladende tekniske kommunikations¬mangler skyldes et politisk ønske om at gøre negative kendsgerninger positive. Tekstens problemer kommer af at den på én gang søger at kommunikere til politikerne, internt til forvaltningen selv og eksternt til borgerne. De 3 forskellige implicitte målgrupper betyder at teksten underminerer kommunens image hos borgerne.

 

Denne kritiske analyse af Hovedstruktur er specialets vægtigste del. Den afsluttes med en nuanceret vurdering af teksten som demokratisk handling: dens bidrag til kommunikation mellem politiker og borger, og om der lægges op til debat. De negative træk dominerer klart, efter Jacob Jørgensens vurdering.

 

Herefter følger specialets rådgivningsdel. Her skitseres ud fra udvalgte teoretikeres anvisninger, en kommunikationsplan for kommunen. På baggrund heraf skitseres nogle handleplaner. Jacob Jørgensen sandsynliggør at forklaringen på kommunikationsproblemerne ligger i modsigelser mellem forvaltningskulturens skueværdier og grundlæggende antagelser: Man ønsker i realiteten ikke at være åbne, trods erklæringer herom. Det er den egentlige forklaring på uklarhed omkring målgruppe og afsættelse af minimale ressourcer til løsning af kommunikationsopgaver. Kurser og skrivevejlednin¬ger er derfor ikke tilstrækkelige. Specialet anbefaler at der opbygges en egentlig informationsafdeling med flere ansatte som kan hjælpe med til at ændre kulturens grundantagelser indefra. Endelig gives der nogle teksteksempler på hvorledes kommunen kan bruge internettet til at informere om kommuneplanen.