Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

           

 

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk    Den 6. oktober 2000

 

Forfatter: Jonas Barder,

 

Titel: Præsidentvalget -- en argumentationsanalyse af et folketingsvalg.

 

Omfang: 105 s. Der indgår illustrationer hentet fra tv-programmer. Hertil bilagshæfte med udskrifter på i alt 78 s.

 

Indleveret d. 25/8 2000

 

Eksaminator: Klaus Kjøller

 

 

Formålet er at foretage en kvalitativ indholdsanalyse af udvalgte partiers argumentation op til folketingsvalget i marts 1998 for at bestemme graden af personfiksering. Der lægges vægt på

 

 

1) at identificere og kortlægge hovedlinjerne i de enkelte udvalgte partiers positive og negative handlingsargumentation

 

2) at redegøre for de enkelte partiers brug af implicit og eksplicit ethosargumentation, herunder i hvilket omfang denne ethosargumentation foregår i en eksplicit metaargumentation og/eller i hvilket omfang den foregår implicit i handlingsargumentationen.

 

3) at redegøre for brugen af retoriske virkemidler i det omfang repræsentanterne for de enkelte partier benytter retoriske virkemidler i særlig karakteristisk grad

 

4) på baggrund af de ovennævnte tre punkter at redegøre for i hvilket omfang – om overhovedet – de enkelte partier med deres samlede argumentation bidrager til personfikseringen i valgkampen.

 

For at begrænse materialet udvælges 6 partier som fordeler sig symmetrisk omkring skillelinjen mellem regeringen og det borgerlige alternativ: Socialdemokratiet, Venstre, SF, CD, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti. Analysematerialet udgøres

 

a) af partiernes præsentationsprogrammer på DRTV1. Disse udsendelser bestod dels af fem minutters præsentationsvideo, dels af fyrre minutters spørgerunde hvor to repræsentanter fra partiet besvarede spørgsmål fra journalister og studiepublikummet.

b) af videooptagelser af to partilederrunder, dagen efter valgets udskrivelse og dagen før stemmeaf¬givelsen.

c) en tv-duel mellem Uffe Ellemann-Jensen og Poul Nyrup Rasmussen.

 

Specialet falder i tre dele. I første del analyseres statsministerens valgudskrivelsestale, bl.a. med det formål at introducere den valgte analysemetode. I anden del analyseres argumentationen hos SF, CD, de radikale og de konservative. I tredje del analyseres Poul Nyrup Rasmussens og Uffe Ellemann-Jensens argumentation.

 

De analysebegreber som benyttes i analysen hentes dels hos Jørgen & Onsberg Praktisk argumen¬tation (påstand, hjemmel, belæg), dels hos Kjøller Politisk argumentation (ethos- >< handlingsargu¬mentation, implicit >< eksplicit, deduktiv >< induktiv, meta- >< objekt-arg.)

 

 

Efter en meget tæt analyse i specialets del 2 og 3 af udvalgte dele af materialet, hvor hvert af de udvalgte partiers særlige argumentationslinje i valgkampen karakteriseres, sammenfattes analysens store linjer på specialets konkluderende ca. 10 sider. Analysen benyttes som grundlag for at det er rimeligt at karakterisere valget som et Apræsidentvalg@, dvs. et valg med høj grad af personfiksering på to personer.