Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

           

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk    Den 15. december 2000

 

Forfatter: Lisbeth Jensen,

 

Titel: (U)orden i organisationskulturen? En undersøgelse af sammenhængen mellem AF-Vestsjællands eksterne skriftlige kommunikation og deres image

 

Omfang:   93 s. Hertil 19 mindre bilag.

 

Indleveret 26/9 2000

 

Eksaminator: Klaus Kjøller

 

 

Formålet er at undersøge sammenhængen mellem AF-Vestsjællands eksterne skriftlige kommunikation og AF’s image i offentligheden, og at afdække mulighederne for at AF-Vestsjælland kan forbedre sit image på længere sigt. Dette mål søges nået gennem en række delmål:

 

1) at belyse et repræsentatitivt udvalg af regionskontorets eksterne teksters stærke og svage sider ud fra en kommunikationsteoretisk vinkel,

 

2) at afdække den organisationskultur som regionskontorets tekster bliver til i,

 

3) at give et bud på hvordan det er muligt at forbedre regionskontorets eksterne skriftlige kommunikation.

 

Redskaberne til analysen hentes dels i kommunikationsteorien (Fairclough suppleret med Kjøller, Becker Jensen, Spanheimer m.fl.), dels i organisationsteorien (Schein suppleret med Schultz).

 

Ud af den eksterne kommunikation vælges nogle repræsentative pressemeddelelser, foldere og standardbreve ud til analyse og vurdering.

 

Gennem analyserne afdækkes det at afsenderen, AF-Vestsjælland, har et uafklaret forhold til sine to identiteter som henholdsvis serviceorgan og kontrolorgan over for de arbejdsløse. Der er, ifølge Lisbeth Jensen, tale om en splittet identitet, som medfører at de arbejdsløse opfattes på to uforenelige måder.

 

Resultaterne af tekstanalyserne perspektiveres og forklares med en organisationskulturanalyse. Analysen af skueværdier viser klar fokusering på servicefunktionen. LJ forklarer den splittede identitet med at kontrolfunktionen historisk er kommet ind langt senere end servicefunktionen som var den oprindelige. Skueværdianalysen viser også en forskel mellem det centrale niveau, Arbejdsmarkedsstyrelsen, og personalet i regionskontorerne. De regionale sagsbehandleres skueværdier nedprioriterer kontrolfunktionen. Når man så tvinges til at omtale sine pålagte kontrolfunktioner, gør man det, iflg. LJ, ved at objektivisere den arbejdsløse, dvs. gennem abstrakt upersonligt sprog som gør den arbejdsløse til et passivt objekt, ikke til et selvstændigt handlende individ. Herved minimeres risikoen for at de ansatte kan blive tvunget til at træde ud af deres servicerolle fordi de bliver nødt til at kontrollere. Samtidig har det den uheldige konsekvens at den arbejdsløse -- som kan betragtes som den vare kontoret skal formidle -- fremstilles negativt, som passiv.

 

LJ’s råd til organisationen er at man mildner de afdækkede problemer  gennem 1)  refleksion, 2) inddragelse af kontrolfunktionen i AF-Vestsjællands identitet (dvs. selvopfattelse), 3) øget målgruppebevidsthed og 4) decentralisering i form af divisionering af regionskontoret. Som illustration af hvorledes problemerne løses på tekstniveau, omskriver LJ en pressemeddelelse.