Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk     

 

[Senest opdateret d. 4/7 2002]

 

Forfatter: Tine Jensen.

 

Titel:  En organisation – to historier? Om identitet, image, troværdighed i en virksomhedsledelses kommunikation

 

Omfang:  101 s. Hertil 5 tekstbilag.

 

Indleveret d. 2. marts 2001, karaktakter d. 14. maj 2001.

 

Vejleder: Klaus Kjøller

 

Specialets formål er at svare på disse spørgsmål:

1.    Hvordan bruger en virksomhedsledelse sproget i sin kommunikation med medarbejdere og eksterne interessenter?

2.    Hvordan ynder denne ledelse at italesætte virksomheden?

3.    Og kan ledelsens samlede kommunikation karakteriseres som holistisk, og er den derfor troværdig?

Det første spørgsmål fokuserer på effektiviteten af ledelsens sprogbrug med henblik på taktiske mål. Det andet på ledelsens legitimering af virksomheden, dvs. strategi og mission. Det tredje fokuserer på om ledelsen i sin totale kommunikation giver et sammenhængende billede af virksomheden. I den forbindelse opererer Tine Jensen med begreberne ’image’og ’identitet’. Organisationens image definerer TJ ud fra dens skueværdier (Schein): Den officielt erklærede selvopfattelse. Organisationens identitet defineres ud fra artefakterne (også Schein): Det er organisationen som den afspejles i artefakterne, herunder sine handlinger. Jo større overensstemmelse der er mellem identitet og image, jo større er organisationens troværdighed.

     Som case vælges ALKA forsikring, og til analyse udvælges a) to tekster fra den eksterne kommunikation: en stillingsannonce fra Magisterbladet d. 17/8 2000 og årsberetningen for 1999, og b) to tekster fra den interne kommunikation: et hæfte med selskabets visioner 1999 og en invitation til firmafesten, august 2000.

     Efter at have indkredset emnet giver TJ et overblik over ledelseskommunikation som bl.a. sammenføjer elementer fra flere teorier med Habermas, Total Quality Management  – som er ALKA forsikrings officielle ledelsesprincip – Corporate Communication (van Riel) og holistisk kommunikation (Holten Larsen og Schultz) som de dominerende.

     Så følger en præsentation og kulturanalyse (Schein) af ALKA hvor TJ trækker på sine iagttagelser og analyser fra sin praktik i foråret 1999 og efterfølgende ansættelse. Herefter analyseres virksomhedens ledelseskommunikation som den viser sig i de 4 udvalgte tekster. Analysen munder ud i en vurdering af ALKAs image: Ledelsen forsøger at overbevise modtagerne om at ALKA er et professionelt og moderne selskab (= image), men teksternes praksis viser et andet billede (= identitet).

     Til slut diskuteres sammenhængen mellem kultur- og tekstanalyse. TJ forklarer troværdighedsproblemerne ud fra manglende sammenhæng både mellem skueværdier og mellem skueværdier og teksternes implicitte udsagn. Specialets resultater perspektiveres endelig ud fra selskabets uafklarede placering enten som en del af kooperationen (fagbevægelsens virksomheder) eller som en aktør på det frie marked.

kkj@hum.ku.dk