Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 


Beskrivelse af speciale i faget Dansk

 

(Senest opdateret 23/1 2002)

 

Forfatter:     Viken Wetlesen

 

Titel:       Den sidste vilje -- en analyse af de humanitære og almennyttige organisationers kommunikation om testamentet

 

Omfang:  88 s. Hertil et bind med 10 bilag (analysematerialet)

 

Indleveret d. 6. november 2001.

 

Vejleder: Klaus Kjøller

 

 

Formålet er at analysere de humanitære og almennyttige organisationers kommunikation om testamentet. Analysen skal især fokusere på modtagerens holdninger til emnet, og den skal resultere i en praktisk vejledning i, hvordan organisationerne kan forbedre kommunikationen.

     Materialet for undersøgelsen af organisationernes kommunikation hentes i følgende organisationer: Amnesty International, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Blindesamfund, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Kræftens Bekæmpelse, Læger uden Grænsen, Red Barnet, Ældre Sagen. Materialet inddeles i to grupper. Den ene gruppe består af vejledende tekster hvor organisationens rolle er nedtonet eller helt væk i teksten. Herfra udvælges pjecen fra Hjerteforeningen til nærmere analyse. Den anden gruppe består af vejledende tekster der også er argumenterende. Herfra udvælges pjecen fra Verdensnaturfonden til analyse.

     Til tekstanalysen anvendes Faircloughs diskursteori suppleret med argumentationsteori (Onsberg & Jørgensen, Kjøller). Teksterne karakteriseres og sammenlignes på grundlag af den implicitte modtager og afsender, og den implicitte relation mellem dem. Den anvendte diskurs beskrives som et kompromis mellem to etablerede diskursformer: vejlednings- og reklamediskurs.

     Til undersøgelse af målgruppen interviewes 6 kvinder mellem 61 og 92. Den anvendte metode er kvalitative, semistrukturerede dybdeinterview som karakteriseres og diskuteres ud fra Kvale og Flick. Resultaterne af undersøgelsen fremlægges i form af en række udvalgte citater som ordnes efter centrale temaer og kommenteres. Det konkluderes bl.a. at organisationerne ikke opfattes som konkurrenter, at det er svært at komme med en entydig forklaring på hvilke bevæggrund der ligger bag det at skrive testamente, og at sparsommelighed og nøjsomhed er dyder som målgruppen sætter meget højt og som derfor skal respekteres i en pjece. Her findes pjecen fra Verdensnaturfonden mindre egnet.

     Efter en analyse (ud fra Fairclough) af grunden til behovet for at etablere en diskurs om testamentet kommer et kort kapitel med praktisk vejledning til organisationerne. Det foreslås bl.a. at der oprettes en fælles rådgivning for organisationerne, og at pjecerne bygger på vejledningsdiskurs som rummer et klart billede af afsenderen.

 

kk, 23/1 2002