Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk

 

[Senest opdateret d. 12/7 02]

 

Forfatter:     Marianne Kofod Mogensen

 

Titel:       Redelig argumentation eller politisk manipulation?

 

Omfang:  106 s. Hertil 2 skriftlige bilag, hvoraf den ene er ret omfattende med 4 landsmødetaler, og 1 videobånd med afslutningsdebatten på DR1 d. 27/9 2000.

 

Indleveret d. 3. april 2002, karakter d. 6. juli 2002.

 

Vejleder: Klaus Kjøller

 

Formålet er at undersøge om udvalgte danske politikere argumenterede uredeligt på landsmøder og i en afslutningsdebat på DR1 i 2000. Det skal også undersøges om redelighedsbegrebet kan bruges til en sådan undersøgelse.

     Der bygges bl.a. på en antagelse om at den danske politiske argumentation de seneste ca. 10 år er blevet mere uredelig, og at dette skyldes dels en øget konkurrence mellem tv-kanalerne, dels en tiltagende påvirkning fra engelske og amerikanske politikere.

     De undersøgte landsmødetaler holdes af Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet), Anders Fogh Rasmussen (Venstre), Bendt Bendtsen (Det Konservative Folkeparti) og Pia Kjærsgaard (Dansk Folkeparti), som alle var ledere af deres parti på undersøgelsestidspunktet. Med Pia Kjærsgaard udskiftet med Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkeparti) undersøges samme politikeres replikker i den tv-debat som d. 27/9 2000 på DR1 afsluttede kampagnen om ja eller nej til Danmarks tilslutning til tredje fase af ØMU’en. Landsmødetalerne analyseres ud fra talernes manuskripter som hentes på partiernes hjemmesider. Afslutningsdebatten analyseres på grundlag af en videooptagelse, hvoraf udvalgte eksempler transskriberes.

     Først diskuteres redelighedsbegrebet ud fra Jørgensen & Onsberg, J.F. Mikkelsen, Etisk Råd, K.E. Løgstrup, Kjøller  m.fl. Begrebets umiddelbare underkategorier: løgn, fortielse og fordrejning præsenteres og søges præciseret.

     Herefter kommer specialets to analyse-kapitler. Som grundlag for analysen defineres i hvert kapitel først henholdsvis den ideelle landsmødetale og den ideelle afslutningsdebat. Formålet er bl.a. at tilpasse redelighedskravet til de to forskellige genrer. Opfattelsen er at løgn altid er uredeligt, uanset genre -- og uanset om løgnen er hvid. Bedømmelse af fortielse og fordrejning er derimod genreafhængig. Grænsen mellem det acceptable og det uacceptable søges præciseret ud fra en række eksempler.

     Analysen finder i landsmødetalerne kun 5 eksempler på uredelig argumentation: 2 overdrivelser hos Anders Fogh Rasmussen og 1 overdrivelse samt to former for forenkling hos Pia Kjærsgaard. I afslutningsdebatten med 12 deltagende politikere findes, ifølge analysen, 11 eller 8 fordrejninger.

     En sammenligning af analyseresultaterne viser at der ikke påvises nogen sammenhæng mellem hvilke politikere der argumenterer uredeligt i landsmødetalen og i afslutningsdebatten. Der afsluttes med en vurdering af redelighedens fremtid: 1) Over for politikerne bør man bruge argumentet om at deres ethos kan komme i fare hvis de er uredelige. 2) De unge under 30 år skal bringes til i højere grad at interessere sig for nyheds- og aktualitetsstoffet i medierne. Det vil gøre dem mere kritiske og ruste dem bedre til at gennemskue politisk argumentation.

     I konklusionen sættes resultaterne i relation til problemformuleringen og  undersøgelsens objektivitet og repræsentativitet diskuteres. Objektiviteten diskuteres, bl.a. ud fra den iagttagelse at antallet af de uredeligheder der blev fundet i afslutningsdebatten -- 11 eller 8 -- afhang af analytikerens holdning til om det var ja-sigerne eller nej-sigerne til euroen der havde ret i deres fremtidsscenarier.

kkj@hum.ku.dk