Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk

 

[Senest opdateret d. 7/9 02]

 

Forfatter:     Lene Moesgaard Kring.

 

Titel:       Fra strategi til handling. Hvordan virksomhedsværdier realiseres i væsentlige tekster fra Novo Nordisk og Novozymes

 

Omfang:  96 s. Hertil særskilt bind med bilag A - M.

 

Indleveret d. 24. april 2002, karakter d. 3. juli 2002. Specialet er offentliggjort på www.kommunikationsforum.dk i september 2002. Der er også udarbejdet artikler på basis af det til diverse medier.

 

Vejleder: Klaus Kjøller

 

I 2000 blev en del af Novo Nordisk til en selvstændig virksomhed: Novozymes. Specialet undersøger 1) hvordan de to virksomheders forskellige erklærede værdier kom til udtryk i nogle væsentlige tekster i perioden efter opsplitningen, og 2) om det var vellykket værdikommunikation -- og hvis ikke: Hvad kan der gøres ved det?

     De udvalgte tekster er: fra Novo Nordisk: en jobannonce, to tekster fra årsrapporten 2001 og to tekster fra en imagebrochure; fra Novozymes: en jobannonce, to tekster fra miljø- og socialrapporten 2001 og to brochurer om enzymer. Ud over i særlig grad at kommunikere værdier så er disse tekster produceret af forskellige afdelinger og til delvis forskellige målgrupper.

     Specialet er inddelt i 9 kapitler. I kapitel 2 beskrives nogle væsentlige tendenser i virksomhedskommunikation. Kapitlet præsenterer den kontekst, virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes agerer i i dag.

     I tredje kapitel med overskriften “Fra strategi til handling” tages bl.a. begrebet troværdighed op til diskussion og defineres i forhold til tre andre væsentlige begreber: kultur, identitet og image.

     I det sidste teorikapitel inden præsentationen af analyseredskaberne er sproget i fokus. Her præsenteres argumenterne for, at man overhovedet kan bruge den lingvistiske tilgang som redskab i en organisationsanalyse af Novo Nordisk og Novozymes. Dernæst følger et metodekapitel som præsenterer Faircloughs diskursanalyse, Scheins organisationsteori og interviewteknikken. Til belysning af tekstanalyserne interviewes ni personer med ansvar for tekstproduktionen i organisationerne.

     De næste to kapitler, 7 og 8, rummer analyserne. Analysen i kapitel 7 er objektivt beskrivende, mens analysen i kapitel 8 er vurderende og leder frem til en række råd til de to virksomheder.

     I specialets sidste kapitel opsummeres analysens resultater og diskuteres antagelsen om et gennemgående værdisæt som et succeskriterium for virksomhedens kommunikation. Endvidere diskuteres en række svagheder ved specialet, og der gives flere forslag til emner for andre organisationssproglige specialer.

         

kkj@hum.ku.dk