Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

[senest opdateret d. 29/10 02]

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk

 

 

Forfatter:     Malene Michelsen

 

Titel:       Borgerbetjening via internettet – en kommunikationsanalyse af Glostrup Kommunes hjemmeside

 

Omfang:  95 s. Hertil 21 skriftlige bilag og en CD med elektroniske bilag som omfatter 85 skærmbilleder. Resumé på engelsk på ca. 1 ½ s.

 

Indleveret d. 19. september 2002.

 

Eksaminator: Klaus Kjøller

 

 

Alle 275 danske kommuner har  i dag en hjemmeside. De sidste kom med i løbet af 2001. Til undersøgelse i dette speciale er udvalgt Glostrup Kommunes hjemmeside til eksemplarisk analyse. Kommunen er udvalgt fordi det er en mellemstor kommune som lægger et stort engagement i at udvikle hjemmesiden. Malene Michelsen har skrevet specialet i tæt kontakt med kommunens udviklingsarbejde og har forelagt sine resultater og anbefalinger på et seminar for de ansvarlige ansatte i kommunen medio september 2002. Som referenceramme for specialet ligger den udgave af hjemmesiden som fremgår af bilagsmaterialet. Den kan efterfølgende være væsentligt ændret, bl.a. som følge af feedback fra specialet.

    

De to problemspørgsmål specialet besvarer, er

 

1)  Har Glostrup Kommune etableret en hjemmeside der er vellykket ifølge a) teori om kommunikation og internetkommunikation og b) kommunens egen målsætning med hjemmesiden?

2)  Hvilke områder kan der sættes ind på for at forbedre hjemmesiden?

 

I kapitel 2 fremlægges og begrundes de teoretiske modeller og begreber som ligger til grund for analysen. Det er først og fremmest den pragmatiske kommunikationsanalyse som den diagrammatisk findes udformet i Det retoriske kompas (Lemée & Lund). Den generelle pragmatiske tilgang præciseres med særligt henblik på hypertekst i En model for analyse og produktion af hypertekst (Barner-Rasmussen). Endelig trækkes der på en række titler om hvordan man skriver gode nettekster (Appel & Borup, Ulf Jensen m.fl.)

    

I kapitel 3 præsenteres kommunens målsætning. Blandt de mange punkter som indgår, udvælges de særligt danskfagligt relevante. Hjemmesiden skal fremme åbenhed, nærdemokrati og dialog. Den skal tilbyde borgerne information hele døgnet. Hertil kommer en række krav som angår mere konkrete ting: Glostrup.dk skal have en sammenhængende sproglig stil og være strukturelt enkel og overskuelig. Kommunen har som erklæret målgruppe alle borgere. Den oplagte mulighed af at supplere denne altomfattende primære målgruppe ved at lade dele af hjemmesiden henvende sig til særlige grupper af borgere i særskilte sektioner af hjemmesiden udnyttes ikke af Glostrup.dk. Sådanne sekundære målgrupper er fx erhvervslivet, turister, folk der ønsker at flytte til kommunen, folk der ønsker at arbejde i kommunen.

    

Kapitel 4 er det første centrale kapitel med analyse og kritik af indhold og struktur. Her behandles emner som brug af menuer og af links, indretning efter brugerbehov over for organisationens struktur. Kapitlet munder ud i en række råd til Glostrup.dk som skal nærme hjemmesiden til de erklærede mål.

    

Kapitel 5 er det andet centrale kapitel med analyse og kritik af teksterne. Efter en præsentation af de forskellige genrer og genretyper: referater, sektionsforsider, statisk materiale, historisk artikel, tryksager, gås der i detaljer med udvalgte eksempler fra den genre som kaldes ’artikler om serviceydelser’.

    

Specialet afsluttes med diskussion af forbedringsvilkår (kap. 6), konklusion (7) og perspektivering (8). Kapitel 6 rummer en række helt konkrete råd til kommunen som tager hensyn til de ressourcemæssige rammer. Rådene er ment som et oplæg til debat blandt de relevante ansvarlige medarbejdere i kommunen.

 

kkj@hum.ku.dk