Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

[senest opdateret d. 26/1 2003]

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk

 

 

Forfatter

Sandra Eskildsen

Titel:

Carl Bro – En organisation, flere historier

Omfang:

103 s. Hertil en bilagsrapport med 8 bilag.

Indleveret

19/9 2002

 

 

Eksaminator og vejleder:

Klaus Kjøller

 

 

Formålet er at besvare spørgsmålet: Hvad er forholdet mellem Carl Bros identitet, profil, image og graden af troværdighed?

     Carl Bro er et internationalt rådgivende ingeniørfirma med over 3000 ansatte som er fordelt på mere end 80 kontorer i hele verden. Firmaets udgangspunkt er Danmark med hoveddomicil i Glostrup.

     De tre centrale begreber ’identitet’, ’profil’ og ’image’ defineres i overensstemmelse med Femø Nielsen Under lup i offentligheden (2000). Identiteten er firmaet ”som det er i virkeligheden”, image er omgivelsernes og ansattes opfattelse af firmaet, profil er det firmaimage som ledelsen ønsker at skabe.

     Første kapitel rummer problemformulering, baggrunden for opgaven og forskellige afgrænsninger af materiale, teori og metode.

     I kapitel 2 beskrives kulturen ud fra Scheins funktionalistiske og Schultz’ symbolistiske tilgang. Analysens empiriske grundlag er de iagttagelser som Sandra Eskildsen har gjort gennem 6 års tilknytning til firmaets hoveddomicil, bl.a. gennem ansættelsesforhold. Kulturanalysen afdækker en række interne modsigelser som har ført til at de ansatte i de seneste år er gået fra at føle sig som en familie til at være grupperet i små enheder: Subkulturerne er blevet styrket; firmaets ”vi” er blevet mindre stabilt, dvs. identiteten er blevet svækket.

     I kapitel 3 undersøges firmaets profil gennem tre tekstanalyser: årsberetningen 1999-2000, en jobannonce og et dokument på to A4-sider ”Carl Bro as – Firmaprofil” som udsendes til kunder sammen med tilbudsmateriale. Analyserne afdækker at der indgår både hårde tekniske værdier og bløde menneskelige værdier i profilen.    

     I kapitel 4 analyseres firmaets image. Det sker 1) gennem en receptionsanalyse af de tre tekster som også dannede grundlag for profilanalysen, 2) gennem interview med fire samarbejdspartnere til Carl Bro, og 3) ved sammenfatning af resultaterne fra Carl Bros egen ”markedsscreening”, hvori bl.a. indgår en undersøgelse af hvordan kunder og forretningsforbindelser ser på firmaet og deres forhold til det. Analysen konkluderes med at Carl Bro opfattes som et gammeldags konservativt firma hvis faglige kompetence er bred, og som styrer sine projekter meget professionelt. Derimod savnes fleksibilitet, proaktivitet og fremsynethed. Endvidere er kundeloyaliteten mere afhængig af egenskaber hos den ansvarlige person i Carl Bro som firmaet har kontakt til, end af egenskaber hos Carl Bro som virksomhed.

     Kapitel 5 rummer konklusionen: Der er en klar inkongruens mellem det som virksomheden er, siger, gør og opfattes som. Firmaet har altså et alvorligt troværdighedsproblem: identiteten ligger ikke til grund for profilen, og image bliver derfor usammenhængende.

 

kkj@hum.ku.dk