Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

[senest opdateret d. 26/1 2003]

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk

 

Specialenr.

3570

Forfatter

Janne Lundsgaard

Titel

Udfordringen er ikke at flytte, men at flytte sammen. Empirisk analyse af fusionsprocessen i Kuoni Danmark

Omfang

100 s. Hertil 6 appendikser og 7 bilag på i alt ca. 100 sider.

Indleveret

3/11 2002

 

 

Eksaminator og vejleder

Klaus Kjøller

 

 

Baggrunden for specialet er en større fusion af rejsebureauer: Den schweiziske rejsegigant Kuoni ejede allerede Alletiders Rejser og opkøbte i 2000 også Apollo, Dane Tours og Kisbye Rejser. De 4 danske bureauer flyttede i marts 2002 til et fælles københavnsk hovedkontor. Specialets formål er at besvare spørgsmålene:

1.  Hvordan perciperede medarbejderne fusionen?

2.  Skabte fusionen modstand blandt medarbejderne, og hvordan kom det i bekræftende fald til udtryk?

3.  Kunne kommunikationen af fusionen være grebet bedre an af ledelsen? I bekræftende fald: Hvordan?

 

Ud over et indledende afsnit med problemformulering og casebeskrivelse rummer specialet tre hoveddele der efterfølges af en reflekterende diskussion og en konklusion.

     I kapitel 3 fastlægges specialets approach i forhold til overordnede begreber som hermeneutik, kommunikation og demokrati. Undersøgelsen karakteriseres overordnet som et casestudy der består af et spørgeskema til alle de medarbejdere der har været involveret i den fysiske sammenlægning, dybdeinterview med 6 medarbejdere samt observationer, analyse og vurdering. Der arbejdes både kvantitativt og kvalitativt, med hovedvægt på det kvalitative.

     I kapitel 4 fremlægges den teoretiske og empiriske analyse. Det er indsamlingen og analysen af de indsamlede data der styrer hvilke teoretiske elementer der inddrages. Kapitlet rummer en kulturanalyse (Schein og Schultz) som bruges som ramme for tre tematiske analyser/ afsnit: Psykisk arbejdsmiljø, Kommunikation og Modstand mod forandring.

     Kapitel 5 og 6 rummer et begrundet forslag til en kommunikationskampagne som

er bedre end den som firmaet faktisk anvendte. Den foreslåede kampagne bygger bl.a. på de tre dogmer i forandringskommunikation: kommunikér til medarbejderne via nærmeste leder, benyt ansigt-til-ansigt-kommunikation og kommunikér på lokalt plan i medarbejderens egen afdeling frem for centralt. Kampagnen er disponeret i to dele: tryghedskampagne og kulturkampagne, som har til formål henholdsvis at mindske modstanden mod forandring og at bygge bro mellem de forskellige kulturer.

     Kapitel 7 rummer en reflekterende diskussion af kampagneforslagene og af JL’s rolle i processen. Her vurderes bl.a. hvor realistiske kampagneforslagene er, hvilke problemer det giver at være specialeskrivende (dvs. studerende) konsulent, og værdien af at JL gennem hele undersøgelsen har maksimeret sin objektivitet gennem en stadig justering af sin ’hermeneutiske forforståelse’ af teksten Kuoni Danmark.

     I kapitel 8 ekspliciteres kort svarene til problemformuleringens tre spørgsmål. Den bagvedliggende tese om at der både i individ, gruppe og organisation ligger nogle faktorer som kan hæmme en forandringsproces, er blevet bekræftet.

 

 

kkj@hum.ku.dk