Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

[senest opdateret d. 23/3 2003]

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk

 

Specialenr.

3675

Forfatter

Ulla Nelholt

Titel

Hvad får teamledere ud af at tage på lederkursus i KPMG? – Evaluering af kommunikationen på og omkring kurset ”Ledelse af et team 1”

Omfang

94 s. Hertil 31 bilag på i alt ca. 300 s.

Indleveret

16. december 2002

 

 

Eksaminator og vejleder

Klaus Kjøller

 

 

Formålet er at evaluere og rådgive om et kursus i den store internationale revisorvirksomhed KPMG som har omkring 1300 medarbejdere i Danmark, hvoraf halvdelen arbejder på hovedkontoret i København. Virksomheden afholder over 160 interne kurser hvert år, hovedsageligt kurser der indgår i uddannelsen til statsautoriseret revisor. Det kursus som skal evalueres, ”Ledelse af team 1”, er et 3-dages internat-kursus der tages efter ca. 5 års arbejde som revisor. Det handler om den menneskelige side af teamledelse. Kurset er en del af den obligatoriske uddannelse til autoriseret revisor.

 

Specialets formål præciseres således:

 

1)  en evaluering af kommunikationen til kursusdeltagerne på og omkring kurset i forhold til a) human resource-afdelingens formål med kurset, b) deltagernes forventninger til kurset,

2)  der fokuseres på hvilken rolle kommunikationen spiller for overførsel af viden fra kurset til deltagernes hverdag,

3)  der udarbejdes en evalueringsrapport til rekvirenten i KPMG (lederen af uddannelsesafdelingen som indgår i HR-afdelingen).

 

Efter kapitler med formål og med begrundelse for valg af virksomhed følger kapitel 3 om de anvendte og fravalgte metoder. For at afdække 1) og 2) udføres der kvalitative interview (Kvale Interview 1997) med 6 af de 10 deltagere på det udvalgte kursus. Hver interviewes 2 gange: inden kurset og ca. 6 uger efter kurset. Desuden foretages der observationer på selve kurset. Interview og kursus båndoptages.

 

Haslebo & Nielsen Konsultation i organisationer (1997) definerer to konsulentroller: ekspertrådgiveren og proceskonsulenten. På basis heraf karakteriserer specialeskriveren i kapitel 4 sin egen rolle som ekspertrådgiver og ekstern konsulent. Hun må acceptere rekvirentens opfattelse af problemet: Kursusdeltagerne bruger ikke kurset nok i deres arbejde efter kurset. To andre vigtige aktører: den eksternt rekvirede underviser og lederen af HR-afdelingen, opfatter ikke at der er et problem her. For at få dem til at ønske at justere kurset ud fra evalueringen, skal specialeskriveren i evalueringen få dem til at opleve et problem ved at påvise en uacceptabel forskel mellem deres forventninger til kurset og den oplevede tilstand som evalueringen fører til.

 

I kapitel 5 kastes der lys over organisationskulturen ud fra interview med kursusdeltagerne og de kursusansvarlige. Bl.a. afdækkes den udtalte værdi (’espoused value’, Schein Organisationskultur og ledelse 1994) at teamledelse ikke opfattes som en opgave der i sig selv kræver uddannelse. Derfor er det et problem at kurset i så høj grad fokuserer på generel ledelse og i mindre omfang på værktøjer til at tackle bestemte situationer som fx det at give kritik på en pæn måde. En anden udtalt værdi som interviewene dokumenterer, er at fejlfri revision og glade kunder er vigtigt; resten, bl.a. ”blød” ledelse og human resource-management, belønnes og bedømmes reelt ikke i virksomheden. En tredje er at deltagerne af de mange interne kurser har lært den fælles ting at man ikke arbejder med det man har lært på et kursus, når man kommer hjem i hverdagen. En fjerde at de interviewede er meget sociale og kan lide at have det sjovt sammen.

 

I kapitel 6 sammenlignes forventninger og realiteter. KPMG’s erklærede mål med kurset afdækkes gennem analyse af interview med HR-afdelingens leder. Dette sammenlignes med de forventninger som fremgår af deltagerinterview. HR’s og kursisternes formål med og ønsker til kurset stemmer i høj grad overens. Kursets mange emner præsenteres, og der udvælges to temaer til nærmere analyse: personlighedsmodellen DiSC og teamrolle-temaet. Det første betegnes som vellykket fordi deltagerne efterfølgende kan huske det og erklærer at bruge det. Det andet tema mislykkes ud fra samme kriterier. Men generelt konkluderes at deltagerne fik det med hjem som var hensigten og forventningerne; samtidig peger deltagerne på at kurset var overfladisk og havde for meget stof uden relevans for deres hverdag. Ud fra Herskin Undervisning i praksis (2000) evalueres en række væsentlige træk ved kurset. På basis heraf anbefaler specialeskriveren bl.a. at der bruges mindre foredrag på kurset og mere øvelse af færre værktøjer som er direkte anvendelige i deltagernes hverdag.

 

Ud fra Krag Jacobsen 25 spørgsmål (1997) begrundes i kapitel 7 formidlingen af specialets videnskabelige undersøgelse og vurdering i en evalueringsrapport til rekvirenten i KPMG.

kkj@hum.ku.dk