Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

[senest opdateret d. 9/12  2003]

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk

 

 

Specialenr.

4199

 

Forfattere

Christina Nielsen

Trine Lykke Frederiksen

Titel

Værdier i spil – En kommentar til tidens kritik af danske virksomheders værdibrug.

 

Omfang

196 normalsider. Hertil et bind med 27 bilag.

 

Individuelle ansvarsområder

Christina Nielsen hæfter for kap. 6.1, 8, 9.3 og 11.2.1; Trine Lykke Frederiksen hæfter for kap. 4, 5, 6.2, 6.3, 9.2, 10 og 11.2.2.

 

Indleveret

1. august 2003

 

Eksaminator og vejleder

Klaus Kjøller

 

 

 

 

Formålet er at undersøge om det er et reelt problem for danske virksomheder at de opererer med en række enslydende værdier. Der tages udgangspunkt i nogle journalistiske citater hvori det bl.a. hævdes at det er de samme 20 ord som går igen. Top-fem-ordene er kompetent, kvalitet, troværdighed, kundefokus og ansvarlighed.

   

Specialets undersøgelse resulterer i det svar at det ikke er et reelt problem at forskellige virksomheder bruger de samme betegnelser, hvis blot værdibetegnelserne indgår i et ”integreret organisationsspil”, dvs. 1) at betydningen af værdiordene afhænger af virksomhedens struktur, kultur, identitet og kommunikation, 2) at værdiordene bruges som forandringsredskaber til kulturjustering, strukturændringer, kommunikationsprocesser og identitetsfastsættelse, både internt og eksternt. Specialet konkluderer derfor at solidt og holistisk værdiarbejde kan give de samme værdiord forskelligt indhold og dermed gøre værdierne identitetsbærende i forskellige virksomheder.

 

Del I rummer problemstillingen, redegør for de grundlæggende valg af teori og empiri og giver et overblik over specialets struktur.

 

Del II undersøger værdiernes rolle internt i organisationen. De belyses dels teoretisk, dels gennem case-studium. Der trækkes organisationsteoretisk bl.a. på Jørgen Frode Bakka, Egil Fivelsdal, Mary Jo Hatch, Majken Schultz, Edgar H. Schein og Steen Hildebrandt. Til den sprog- og kommunikationsteoretiske belysning af værdier benyttes bl.a. Simon Ulrik Kragh, Kjøller, Elisabeth Hoff-Clausen, Helle Petersen, Saussure, Barthes og Pierce.

   

Den teoretiske behandling suppleres af en beskrivelse og analyse af Danske Bank-koncernens interne værdiarbejde, både på koncernplan og på divisionplan med fokus på forholdet mellem Danske Bank- og BG Bank-brandet. Undersøgelsen bygger dels på interview med 5 ledere som har været direkte involveret i værdiprocessen, dels på analyse af to værdifoldere som har været centrale i processen. Danske Bank og BG Bank har de samme 5 erklærede værdier: ordentlig, kompetent, værdiskabende, engageret og tilgængelig. Det vises hvorledes disse udtryk tolkes og nuanceres i værdipjecerne for de to divisioner af koncernen og i det billede lederinterviewene giver af koncernens værdiarbejde.

   

Del III behandler værdiernes funktion i organisationens eksterne kommunikation. Med belæg i teori argumenteres for at succesfuldt eksternt værdiarbejde forudsætter et succesfuldt internt værdiarbejde fordi virksomheden ellers uvægerligt vil komme til at udsende signaler som undergraver de værdier man officielt ønsker at udsende. Herefter følger en analyse af de to divisoners hjemmesider, www.danskebank.dk og www.bgbank.dk. Den viser bl.a. at koncernens 5 værdier primært udtrykkes implicit og ikke eksplicit. Dette mindsker faren for at udsende flotte ord uden dækning og styrker troværdigheden.

   

Del IV’s perspektiv er det kombinerede interne-eksterne; sidst i denne del findes konklusionen. Undersøgelserne viser at værdierne i Dansk Bank-koncernen er unikke fordi de erklærede værdier (profilen) svarer til realiteterne (kulturen i virksomheden). De empiriske analyser har således vist at arbejdet med værdier fører til selvrefleksion, både internt, hvilket giver øget fornemmelse for virksomhedens identitet, og eksternt, hvilket giver et sammenhængende billede af virksomheden, fx på hjemmesiderne.

 

kkj@hum.ku.dk