Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

Lisbeth Volf: (Bruger)undersøgelse af sprogbrugen i Gladsaxe Kommune

 

Specialenr.

4443

Forfatter

Lisbeth Kjærgaard Volf

Titel

(Bruger)undersøgelse af sprogbrugen i Gladsaxe Kommune. En analyse af sprogbrugen i Gladsaxe Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning der belyser konflikten mellem den ideelle information i en kommune og de institutionelle betingelser

Omfang

105 s. (95 normalsider). Hertil 25 bilag på i alt ca. 120 s.

Indleveret

27. november 2003

 

 

Eksaminator og vejleder

Klaus Kjøller

 

 


Formålet er at undersøge og give forslag til forbedringer af sprogbrugen i Gladsaxe Kommune ud fra denne tre-delte problemformulering: 1) Hvad er årsagen til at sproget af og til er uklart? 2) Hvad mener brugerne? Og 3) Hvordan bliver sproget bedre?

   

Specialet er inddelt i 3 hovedafsnit, ud over teoriafsnit og afslutning. I kapitel 2 diskuteres betingelserne for kommunikationen. I kapitel 3 fremlægges og begrundes analysen og kritikken. Endelig byder kapitel 4 på forslag til forbedringer.

   

Specialet bygger på iagttagelser og undersøgelser som Lisbeth Volf har udført i forbindelse med et 3 måneders praktikophold i kommunens informationsafdeling i 2003: tekster, samtaler (halvstrukturerede interview) med relevante medarbejdere, møder og interview af brugere. Kommunens størrelse gør det nødvendigt at udvælge én af de fire forvaltninger som repræsentativ for hele kommunens informationspraksis.

   

De analyserede tekster er primært pjecer, men også standardbreve og hjemmesidetekster. Brugerundersøgelserne består dels af en kvantitativt rettet spørgeskemaundersøgelse med 33 deltagere, dels af et fokusgruppemøde med 6 deltagere.

   

Kapitel 2 belyser en række betingelser for kommunikationen i den valgte forvaltning, hvis kultur bl.a. karakteriseres ud fra Schein, Bakka & Fivesdal og Christensen. Det konkluderes bl.a. at det er muligt og fagligt forsvarligt at gøre flere af forvaltningens tekster mere forståelige og brugervenlige.

   

Kapitel 3 rummer tekstanalysen. Først karakteriseres kommunikationen overordnet, derefter gives analyse af de forskellige genrer: Sags- og forvaltningsafgørelse, information om service, hjemmeside, ældreblad og jobannoncer. Produkterne vurderes, især ud fra Becker Jensens krav om 1)  relevans, 2) forståelighed, 3) hensynet til fagligheden, kompetenceproblemet og afhængighedsproblemet, og 4) relationsproblemet. Der trækkes også på Kjøller (informationshierarki, komposition og argumentation), Møller & Olsen, Jacobsen, Gammeltoft-Hansen.  

   

I kapitel 4 gives en lang række kommunikative og sproglige råd til forvaltningen, bl.a. ”Tag udgangspunkt i den svage læser!”, ”Jo klarere du formulerer dig, jo mere kompetent er du i borgernes øjne!” og ”Brug dine kolleger og skriv bedre tekster!”

   

Konklusionen sammenfatter analysen og kritikken. Det konkluderes bl.a. at kommunens kommunikation på mange områder lever op til kommunens erklærede værdier: respekt, faglighed og ansvarlighed. Men også at der mangler en del på andre områder, bl.a. fordi de ansatte ikke retter sig efter de vejledninger som allerede foreligger. Overordnet vurderes årsagen dog at være at kommunen endnu ikke har gennemløbet den proces som kan føre frem til en eksplicit formuleret sprogpolitik og kommunikationsstrategi.

   

I et afsluttende kapitel stilles og besvares kort en række perspektiverende spørgsmål til specialets problemområde.