Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

[senest opdateret 17/11 04]

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk  

 

Specialenr.

11499

Forfatter

Anne Maja Larsen

Titel

På oplevelse med museet – en undersøgelse af Øregaard Museums kommunikation i lyset af oplevelseskulturen

Omfang

86 s., heri indgår resumé på engelsk (1 s.). Hertil 9 bilag

Indleveret

30. juli 2004

 

 

Eksaminator og vejleder

Klaus Kjøller

 


Formålet er at besvare følgende spørgsmål:

 

 

I forlængelse af besvarelsen af disse spørgsmål gives der også en kort besvarelse af spørgsmålet: Hvordan udfører Øregaard Museum bedst denne kommunikation?

 

Indledningskapitlet giver – ud over problemformuleringen – en præsentation af specialet: bl.a. disposition, teorier, metoder og centrale begrebsdefinitioner.

                

I kapitel 2 gives en kortfattet beskrivelse af Øregaard Museum. Det blev oprettet i 1921 som ramme om en kunstgave til Gentofte Kommune. Gaven var en samling af historiske billeder med motiver fra København og omegn. Denne gave udgør stadig hovedbestanddelen i museets samling. I 2003 blev der ansat en direktør og en etnolog. Indtil 2003 blev museet forvaltet og ledet af bestyrelsen. Den nye organisationsform har indebåret en række nye initiativer som danner det empiriske grundlag for specialet. Specialeskriveren indtager rollen som ekstern konsulent.

                

Kapitel 3 gennemgår museumsteoretiske tilgange (Habermas, Bennett, Hooper-Greenhill, Peter Duelund, Hudson). Den historiske udvikling indebærer en højere prioritering af oplevelser (særudstillinger, iscenesættelser, begivenheder) på bekostning af oplysning. Denne tendens kombineres i specialet med fremtidsforskeren Rolf Jensens tanker om drømmesamfundet som et samfund der især bygger på følelser og oplevelser.

                

Kapitlerne 4-8 er kommunikationsteoretiske og tekstanalytiske.

 

Kapitel 4 gennemgår udvalgte teorier om museumskommunikation (bl.a. McLean, Hooper-Greenhill). Bl.a. præsenteres de forskellige typiske genrer.

 

I kapitel 5 analyseres og vurderes Øregaards Museums kommunikationsprodukter: logo (med sammenhængende fortælling), udstillinger (herunder udstillingstyper, udstilingens struktur, udstillingens tekster), formidlingsprodukter (herunder kataloger, omvisninger, undervisningsmaterialer) events, public relations (herunder udstillingsprogrammer, website, pressemeddelser, annoncering), og endelig omtale i medier, især lokalavisen.

 

Kapitel 6 rummer en meget detaljeret analyse og vurdering af museets præsentationsfolder fra 2003, visuelt, sproglig-stilistisk og fortællemæssigt. Bl.a. påvises den store æstetiske lighed med livsstilsmagasiner som Isabellas, og det afdækkes at den implicitte modtager er en yngre, veluddannet kvinde der interesserer sig for æstetik, kunst og kultur. Dette vurderes som problematisk da pjecen officielt er for alle kommunens borgere. Også pjecens nedprioritering af hårde kendsgerninger, som fx kontaktoplysninger, er et problem.

 

Kapitel 7 sammenfatter de kommunikative pointer og perspektiverer dem som udtryk for oplevelseskulturen. I kapitel 8 gives en række korte råd i form af konkretiseringer af pointer fra specialets analyser og vurderinger. Endelig rummer kapitel 9 konklusionen i form af eksplicitering og diskussion af de svar specialet har givet på sine problemformuleringer, vurdering af validiteten og en perspektiverende diskussion som bl.a. peger på relevante fremtidige undersøgelser i kølvandet på specialet.