Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

[senest opdateret 5/9 2006]

Kristine Blom Hoffbeck

Troværdighed og succes – holistisk kommunikation med rod i kulturen. Kommunikationsarbejde i en nystartet virksomhed

Kontakt: k.hoffbeck@vip.cybercity.dk

Formålet er at analysere, kritisere og rådgive om en lille, nystartet virksomheds kommunikation. Virksomheden hedder Normobiz. Den leverer serviceydelser som massage og mental træning. Virksomheden blev startet i marts 2003. Specialeskriveren var i praktik i virksomheden i februar – maj 2004, og specialet handler om perioden frem til maj 2004, men indrager også i kapitel 5 enkeltheder fra forløbet derefter.

Ud over stifteren bestod firmaet af 3 ansatte, heraf én på fuld tid. Desuden havde man (en meget løs) kontakt til 7 freelancere.

Kapitel 1 rummer problemformuleringen som stiller 3 spørgsmål: 1) Hvor kommer troværdigheden i virksomheden fra? 2) Opfatter interessenterne virksomheden som troværdig? 3) Hvordan kommunikerer virksomheden troværdigt på sin hjemmeside? Der redegøres for specialets teoretisk-metodiske ramme. Grundlæggende begreber, bl.a. ’identitet’, ’image’, ’profil’, ’imagevision’, ’etos’, ’ry’, ’corporate identity’, ’organisatorisk identitet’ og ’kultur’ præsenteres og søges afklaret.

Kapitel 2 behandler kulturen (ud fra Schein). Først præsenteres firmaets fysiske rammer, de forskellige undergrupper af ansatte og freelancere, og lederen. Sproget og tonen i virksomheden karakteriseres dels ud fra interne samtaler, dels ud fra den eksterne kommunikation, bl.a. hjemmesiden. Dernæst beskrives og vurderes, ud fra den systemiske tilgang (Haslebo & Nielsen), specialeskriverens rolle i virksomheden og hendes rådgivningsstrategi. Efter en præsentation af virksomhedens skueværdier og grundlæggende antagelser gennemgås dels hvordan specialeskriveren anvendte den systemiske metode, dels hvad kulturafdækningen betød for rådgivningsarbejdet.

Kapitel 3 ”Net-etos på Normobiz’ hjemmeside” består dels i en spørgeskemaundersøgelse med 16 respondenter, dels i kritisk analyse af to tekster fra hjemmesiden ud fra det retoriske kompas og dyderne (Lund & Petersen, Hoff-Clausen).

Kapitel 4 ”Den helstøbte hjemmeside” forbereder den nye hjemmeside som specialeskriveren anbefaler. Ud fra bl.a. Goffmann, Kjøller, Eco, Jauss, Lund, J. Nielsen og Rolf Jensen opstilles en lang række krav til den gode nettekst, og to nettekster forklares, især ud fra det retoriske kompas, dyderne og storytelling. Endvidere kritiseres produkterne på grundlag af de indsigter specialeskrivningen har givet.

Kapitel 5 rummer sammenfatning, konklusion og perspektiver: Svarene på problemformuleringens 3 spørgsmål opregnes kort, og det diskuteres kort hvad henholdsvis direktøren og specialeskriveren har lært af processen.

 

kkj@hum.ku.dk


Tekniske oplysninger

Specialenr.

11961

Forfatter

Kristine Blom Hoffbeck

Titel

Troværdighed og succes – holistisk kommunikation med rod i kulturen. Kommunikationsarbejde i en nystartet virksomhed

Omfang

95 s., hertil resumé på engelsk (2 s.). Hertil 30 bilag.

Indleveret

22. november 2004

Eksaminator og vejleder

Klaus Kjøller