Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

[senest opdateret 18/10 05]

Kristian Rise: Den dialogiske designmaskine - Analyse af legitimering og profilering i Dansk Design Centers offentlighedsrelation.

Kontakt forfatteren: kristian@k-rise.dk

 

 

Specialenr.

12824

 

Resumé

af speciale af:

Kristian Rise

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

17. juni 2005

Titel:

Den dialogiske designmaskine - Analyse af legitimering og profilering i Dansk Design Centers offentlighedsrelation.

Omfang:

101 s (95,1 ns). Hertil 11 bilag (10 skriftlige, 1 online/ cd).

Eksaminator:

Klaus Kjøller

 

 

Dansk Design Center er en selvejende institution som er forankret i Økonomi- og Erhvervsministeriet. DDC’s formål er at øge brugen af design i dansk erhvervsliv, brande dansk design internationalt og skærpe offentlighedens interesse for design. Centret blev etableret i 1978.

Specialets formål er at afdække og vurdere hvordan DDC placerer sig imellem de to sider af designbegrebet: som et æstetisk-kulturelt fænomen og som en forretningsmæssig nødvendighed. Problemformuleringen er: Hvordan legitimerer DDC sig igennem sin offentlighedskommunikation som dialogisk videnscenter og proaktiv talsmand i en dansk designbranche i forandring? Ved ’offentlighedskommunikation’ forstås kommunikation til den almindelige dansker.

Analysematerialet udgøres af tekster og interview. Teksterne er dels et udvalg af DDC’s egne produkter: skriftligt præsentationsmateriale med hovedvægt på ”Dialogfolderen”, magasinet Designmatters, hjemmeside og udstillinger, dels centrets behandling i pressen, især i Berlingske Tidende og Politiken. Ud fra fra centrets egne publikumsundersøgelser udvælges og interviewes 6 typiske udstillingsgæster. Tekstanalysen trækker især på Faircloughs diskursteori, Toulmins argumentationsmodel og Lakoff & Johnsons metaforteori. Interviewmetodikken hentes hos Kvale.

Parallelt med analysen kritiseres DDC’s eksterne kommunikation for mangler på en række punkter. Specialet slutter med en række råd, bl.a. at DDC bør have større bevidsthed omkring sin rolle som værdiskaber og vise mere proaktiv handlen i det offentlige rum.

kkj@hum.ku.dk