Kjøller: specialeskrivere >> resumé

 

[senest opdateret 17/3 2006]

Jeanette Marie Grøn Nielsen

Det gode a-kassebrev. Komparativ ideologikritik af udvalgte breve i it-fagets a-kasse og forslag til sprogpolitik

Kontakt:  jmgm@get2net.dk

 

Formålet er at besvare spørgsmålet: Understøtter PROSAs a-kasses breve til medlemmerne organisationens værdi: at være til for medlemmerne? Endvidere skal følgende to spørgsmål besvares: Hvad kendetegner PROSAs a-kasses skriftlige brevkommunikation? Og hvordan kan den konkret forbedres?

Der arbejdes ud fra 3 hypoteser:

  • PROSAs skriftlige kommunikation er ikke hensigtsmæssig.
  • Den er præget af orgacentri (Kjøller)
  • Den kommer ikke i tilstrækkelig grad medlemmerne i møde. Hverken i forhold til medlemmets specifikke situation eller i forhold til at få synliggjort forbundets relevans over for det enkelte medlem.

PROSA er it-fagets fagforening med ca. 14.500 medlemmer. Som andre fagforeninger er den udsat for en øget konkurrence om medlemmerne efter en lovændring i 2002 som indførte det fri a-kassevalg. I Arbejdsdirektoratets ”benchmarkingundersøgelse” 2003 lå a-kassen i top med kontingentstørrelse og i bund med med kvalitet af sagsbehandling. En anden undersøgelse fra 2005 giver PROSA en placering blandt de 3 mindst populære blandt medlemmerne. Den brændende platform og ledelsens høje engagement i sagen gør organisationen i høj grad modtagelig for sproglige rådgivning.

Specialets empiriske grundlag udgøres af

  • alle udgående breve fra PROSA i 14 dage i december 2004. E-mails indgår ikke i undersøgelsen.
  • Kvalitative interviews (Kvale) med 5 brugere.
  • Supplerende ustrukturerede interviews med ansvarlig leder og andre ansatte, heraf en fuldmægtig i Arbejdsdirektoratet.

Registreringen viste at A-kassen er den afdeling der bruger breve mest, og at disse breve hovedsageligt er standardbreve. Brevene, 3599 i alt, inddeles i 12 genrer, og der udvælges 7 til kvalitativ analyse (Fairclough, Kjøller, Jensen, Schein, Lund, Goffmann). Analysen viser at der på alle områderne: selektion, komposition og stil, brydes groft mod værdien om at være til for medlemmerne. Den faktiske modtager er stort set forudsætningsløs, men brevenes implicitte modtagere er interesserede og har forudsætningerne for at forstå vigtige a-kasseforhold. Specialets hypoteser kan altså bekræftes.

De 7 udvalgte breve omskrives og forklares i forlængelse af analyserne. Endelig udformes der en sprogpolitik i form af en vejledning med konkrete råd til de ansatte om brevskrivningen.

 

kkj@hum.ku.dk


Tekniske oplysninger

                             

 

Vedr. specialenr.

13671

 

Speciale af:

Jeanette Marie Grøn Nielsen

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

2/12 2005

Titel:

Det gode a-kassebrev. Komparativ ideologikritik af udvalgte breve i it-fagets a-kasse og forslag til sprogpolitik

Omfang:

85 s. (198.000  enheder). Hertil 1 sides abstract og 20 bilag som bl.a. rummer 7 omskrevne standardbreve.

Eksaminator:

Klaus Kjøller