Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Louise Klint Nielsen

Spiselig sundhedsformidling for alle? En analyse af formidlingen af de 8 kostråd og kostkompasset

Kontakt: louiseklint@hotmail.com

Formålet med specialet er at opnå større indsigt i hvilke forhold der har indflydelse på hvornår og hvordan informationskampagner har en effekt – og hvorfor de ikke har. Der stilles en række underspørgsmål, bl.a.:

  • Hvorfor har sundhedskampagner ringe effekt blandt visse befolkningsgrupper?
  • Hvilken argumentation anvendes i analyseobjekterne?
  • Hvilke diskurser italesættes i analyseobjekterne, og hvad er disse udtryk for?
  • Kan man ændre sundhedsadfærd ved hjælp af sundhedsformidling?

Der arbejdes ud fra denne hypotese: Informationskampagner på sundheds- og ernæringsområdet er tilrettelagt således at gruppen af socialt dårligt stillede, dvs. arbejdsløse, ufaglærte, faglærte og lavere funktionærer, som bevisligt har reelle fedme- og sundhedsproblemer, ikke rammes fordi kommunikationsstrategierne kommer til kort. Problemet ligger i den argumentation og diskurs som anvendes. Denne hypotese bekræftes af undersøgelsen.

For at sandsynliggøre at problemerne er af kommunikationsmæssig art foretages der en situationsanalyse (Sepstrup) som bl.a. omfatter 1) private og statslige aktører inden for området, 2) en historisk oversigt over ernærings- og sundhedsområdet, 3) fedme og følgesygdomme, 4) en rapport om den nuværende situation. Der præsenteres kort en række teorier om adfærdsændringer (Dahl, Dalum m.fl., Andersen & Kaspersen, Schutz, Bandura, Hochbaum & Rosenstock, Meillier, Nowak & Wärneryd, Sepstrup, Prochaska & DiClementes).

Analysematerialet består af pjecen Kostkompasset – vejen til en sund balance (Fødevarestyrelsen i samarbejde med andre private og statslige  aktører) og testen Det interaktive kostkompas (på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.altomkost.dk). Begge er valgt fordi de repræsenterer noget af det nyeste (fra 2007) inden for sundhedsformidling. Analysen trækker især på Galberg Jakobsen & Skyum-Nielsen, Fairclough, Jørgensen & Onsberg, Jørgensen & Phillips).

Der gives en række råd i forlængelse af analysens resultater.

 

 

[senest opdateret 29/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk