Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Mette Hein Bang

Lille tekst på væggen der. Et kandidatspeciale om et dansk museums genstandstekster og deres betydning for museets kommunikation med publikum

Kontakt: mettebang27@hotmail.com

Problemformuleringen er:

 

  • Hvordan kommer den klassisk borgerlige museumsmodel til udtryk i genstandsteksterne i Davids islamiske samling? Og hvilke konsekvenser har museets traditionsbundne tekstlige formidling for et nutidigt publikum og for kommunikationen mellem museet og dets publikum generelt?

Der analyseres og vurderes otte genstandstekster, dvs. tekster på museet som er placeret ved de genstande de forklarer om. Der udvælges 4 tekster fra den historisk-geografiske samling, 2 tekster fra museets rum med kulturhistoriske temaer og 2 fra museets rum med kalligrafier og miniaturer. Teksterne analyseres og vurderes dels ud fra sprog- og kommunikationsteori (især  Serrell, Ravelli, Jensen, Kjøller, Skyum-Nielsen & Galberg Jacobsen, Grice, Hansen), dels ud fra museologisk teori (især  Hooper-Greenhill, Kavanagh, McManus, Hudson, Larsen). Afsenders egentlige intention eller modtagers reception undersøges ikke empirisk. Dog interviewes museumsinspektøren til brug for specialets baggrundsinformationer.

Fremstillingen af den klassisk borgerlige museumsmodel i forhold til andre relevante modeller bygger især på Hooper-Greenhill, Carey, Bennett, Duelund, Nielsen, Huyssen, Bille, Ravelli, Holmstrøm. Den islamiske samlings udstillingspraksis forklares især ved hjælp af Folsach

Det konkluderes bl.a. at samlingen er visuelt indbydende, men at publikums engagement dræbes af de tunge og indforståede tekster. I forlængelse heraf gives en række generelle råd om udformningen af genstandsteksterne, idet det samtidig fremhæves at også andre elementer i kommunikationen bør ændres i retning af noget mere dialogisk og interaktivt.  

 

 

[senest opdateret 14/10 2011]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk