Studielederens hjørne, forside à

Studielederens dogmer og universi­tets­love ßà

Spørgsmål og svar ßà

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

ßà Studielederens breve ßà

Studielederens semesterplaner ßà

Arbejdsplaner for INSS: undervisning og bemanding

 

Arbejdsplan: undervisning og bemanding på INSS

Gå direkte til planerne >>

 

 

Senest opdateret 24-04-2009 16:59:24

Arbejdsplan: undervisning og bemanding på INSS 1

Definition af ’arbejdsplan’ med underbegreberne ’undervisningsplan’ og ’bemandingsplan 2

Næste semestres planers status som arbejdspapirer 2

Hvert semester planlægning af næste semesters undervisning 2

1. Selvangivelse for seneste semester og overblik over de seneste 8 semestre 2

2. Indkaldelse af undervisningsforslag fra vipper 2

3. Indkaldelse af undervisningsforslag fra deltidslærere som er ansatte i semester B 3

4. Eventuelle opslag af deltidsstillinger 3

5. Skemalægning og indtastning i SIS 3

Omkring årsskiftet: planlægning af Åbent Universitet og BA-tilvalget 3

Inden udgangen af november: indtastning i SIS af næste undervisningsårs Åbent Universitetsundervisning 4

Inden udgangen af januar: indtastning i SIS af næste undervisningsårs BA-tilvalgsundervisning 4

Ansvarsforhold 4

Undervisningsplanerne danner grundlag for skemalægningen 5

Fag è 5

Dansk 5

Audiologopædi 5

Lingvistik 5

Indoeuropæisk 5

Finsk 5

Sprogpsykologi 5

IT og sprog 5

IT og kognition 5

Dansk som andet- og fremmedsprog 5

Kønsstudier 5

Dokumentation og formidling 5

Fagdidaktik og universitetspædagogik 5

Semester 5

Fag è 6

 

Definition af ’arbejdsplan’ med underbegreberne ’undervisningsplan’ og ’bemandingsplan

Arbejdsplanerne dækker et semester. De består af planen for undervisningen og bemandingsplanen. Planen for undervisning viser hvem der skal undervise på hvilket kursus med hvor mange timer. Bemandingsplanen giver en oversigt over de ansatte og hvilken stillingskategori de tilhører, og hvad den enkelte skal præstere inden for undervisning, vejledning og administration det pågældende semester. Selv om man ikke underviser det pågældende semester, står man alligevel i bemandingsplanen hvis man er ansat.

Gå direkte til planerne >>

Næste semestres planers status som arbejdspapirer

Planerne for efterår 2009 og senere, er under udarbejdelse. Planlægningen af Åbent Universitet og af BA-tilvalget omfatter både efteråret 2009 og foråret 2010. Du får altså et kig ind i en arbejdsproces, et øjebliksbillede. Heri ligger så også at de kan blive ændret. Det er først når du direkte får en meddelelse (e-mail eller papirsbrev eller notits under ’Seneste nyt’ her i hjørnet om at arbejdsplanen er vedtaget) fra studielederen at det der står i planerne, kan betragtes som besluttet. Det gælder bl.a. spørgsmål som: Hvor mange timer en ekstern lektor kan regne med, og om en vip kan regne med at få et ansøgt forskningssemester. De versioner der ligger under kommende semestre, gør det muligt for alle at følge planlægningen af disse semestre. Enhver af planerne er forsynet med en dato for den pågældende version. Også planer for indeværende semester kan blive justerede, fx hvis en underviser må melde fra eller hvis en ansat uventet går af.

Gå direkte til planerne >>

Hvert semester planlægning af næste semesters undervisning

1. Selvangivelse for seneste semester og overblik over de seneste 8 semestre

Så snart semester A er gået i gang,  beder vi professorer, lektorer, adjunkter, ph.d.-stipendiater og andre vipper med undervisningsforpligtelse om at melde deres selvangivelsestal til administrationen. Ideen er at hver vip kort inde i semestret kender sin placering på over- eller underarbejdsskalaen. Denne skala viser hvorledes man ligger arbejdsmæssigt samlet inden for undervisning og administration over de seneste 8 semestre (4 år). Altså til og med det netop afsluttede semester.

På grund af mange arbejdsopgaver i administrationen og udskiftning i personalet har det desværre ikke været muligt de seneste semestre at gennemføre denne fase i planlægningen af næste semester (semester B). Der arbejdes i øjeblikket (marts 2009) med at indsamle og bearbejde selvangivelsestallene fra året 2008, men ingen vip har ved sin tilbagemelding med undervisningsforslag til studielederen i marts 2009 altså haft sin totalopgørelse over de seneste 8  semestre til rådighed. Vi regner med at det kommer på plads fra og med næste semester.

2. Indkaldelse af undervisningsforslag fra vipper

Studielederen udsender brev til alle vipper med undervisningsforpligtelse hvor man bedes om at komme med undervisningsforslag til semester B. Se skabelonen til dette brev her >>. Forslagene kommes ind i undervisningsplanerne for semestret og studielederen og skemalæggeren afklarer eventuelle tvivlspørgsmål om kvantiteten og indholdet af tilbudene med dem der har afgivet dem. Audiologopædi og de mindre fag foretrækker typisk at melde tilbage samlet gennem deres fagkoordinator.

3. Indkaldelse af undervisningsforslag fra deltidslærere som er ansatte i semester B

Når vippernes tilbud er foreløbigt på plads i planerne, udsender studielederen brev til de deltidslærere som er ansatte i semester B og indkalder forslag om undervisning. Ideen er at deltidslærerne kan gå ind og se i de allerede foreløbigt udfyldte planer og finde ud af hvad det er muligt at byde ind på. Visse deltidslærere vil dog allerede stå i planerne. Det gælder bl.a. dem der er ansat til særlige kurser. Men deltidslærere med bredere ansættelsesområder kan jo byde bredt ind på de ledige kurser der måtte være.

4. Eventuelle opslag af deltidsstillinger

Fase 3 fører så typisk frem til at der i planerne findes en række røde felter dér hvor vi stadig mangler undervisere. Studielederen sonderer terrænet for at vurdere om der mon er mulighed for at fordele de forhåndenværende undervisningskræfter – både vip og dvip – mere hensigtsmæssigt. Og foretager eventuelle e-mailudvekslinger eller samtaler i den forbindelse.

Hvis der stadig findes røde felter i planen efter dette, så skal der opslås deltidslærerstillinger. Dette sker typisk midt i semester A’s næstsidste undervisningsmåned (april/ november). Der skal så nedsættes bedømmelsesudvalg som typisk består af den pågældende fagkoordinator + eventuelt yderligere en vip . Og studielederen indstiller til institutlederen hvem af de kvalificerede der skal ansættes.

Herefter kan de sidste røde felter i planen erstattes med navne på undervisere. Dette sker senest den sidste uge i undervisningsperioden (maj/ december).

5. Skemalægning og indtastning i SIS

Skemalæggeren har allerede parallelt med at arbejdsplanen er blevet udfyldt, arbejdet med at lægge skemaet. Så skemaet er normalt færdigt samtidig med at den seneste underviser kommer på plads. Der holdes så ’Åbent vindue i SIS’ i semestrets seneste undervisningsuge.

Samtidig godkendes undervisningsplanerne og der udgår meddelelse til dem der har søgt forskningssemester og afspadsering.

Se eventuelt en oversigt over forløbet i ’Studielederens semesterplaner’ >>

Gå direkte til undervisningsplanerne >>

 

Omkring årsskiftet: planlægning af Åbent Universitet og BA-tilvalget

Inden udgangen af november: indtastning i SIS af næste undervisningsårs Åbent Universitetsundervisning

Vi har igennem mange år på Åbent Universitet udbudt grundfagsuddannelsen på Dansk og Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge (på kandidatniveau, 60 ects). Det er sekretariatet for Åbent Universitet der skemalægger denne undervisning, men de skal normalt inden udgangen af november have bekræftelse på hvilke uddannelser vi ønsker udbudt i undervisningsåret som omfatter det følgende efterår og forår. Der skal altså allerede inden udgangen af november år X planlægges for efterår år X+1 og forår år X+2. Det skyldes at deltagerne allerede i løbet af årets første uger skal kunne melde sig til kurserne. Deltagerne er typisk folk i arbejde, fx lærere i folkeskolen eller på ungdomsuddannelserne.

Der er også et mindre antal der tager forskellige kurser på daguniversitetet som Åbent Universitetskurser. De går ind på ”tomme pladser”. Det sker fx på Audiologopædi og vil muligvis også ske i fremtiden på Kulturformidling.

Inden udgangen af januar: indtastning i SIS af næste undervisningsårs BA-tilvalgsundervisning

Proceduren er her at studienævnssekretæren tidligt i januar beder fagkoordinatorerne melde tilbage om der er ændringer til forrige års tilbud. Også her er vi mere end et år fremme med planerne: Der gøres klar til at fakultetets og andre fakulteters grundfagsstuderende – på KU’s indre marked – kan vælge de BA-tilvalgskurser som de skal have det følgende efterår (15 ects) og forår (30 ects).

Se oversigten over vores BA-tilvalgsuddannelser på instituttets hjemmeside >>.

 

Se oversigten over fagkoordinatorer her i Hjørnet >>

Ansvarsforhold

Det er under den nuværende styrelseslov institutlederen som er ansvarlig for alt, men studielederen rådgiver jo ret kraftigt angående undervisningsplaner. Men studielederen sidder ikke i større omfang personligt og putter navne og tal ind i planerne. Det har vi udmærkede folk til. Og det er altså dem du venligst bedes rette henvendelse til hvis du ikke synes at det der står i undervisnings- eller bemandingsplan svarer til den virkelighed du kender.

De ansvarlige sekretærer for at indføre og ajourføre oplysninger i planerne er

Bemanding: ansættelsesforhold og personoplysninger (ude i højre kolonne under ’Bemærkninger’): Hvip og dvip: Mette Asmuss, masmuss@hum.ku.dk.

Bemanding: antal timer: Peter Christiansen, pechri@hum.ku.dk. Det er også Peter som står for skemalægning og indtastning i SIS. Der er oprettet en særlig mailadresse til brug for arbejdsplanarbejdet: inss-skema@hum.ku.dk.

Undervisning: Peter Christiansen, pechri@hum.ku.dk. Det er som nævnt Peter som står for skemalægning og indtastning i SIS. Der er oprettet en særlig mailadresse til brug for arbejdsplanarbejdet: inss-skema@hum.ku.dk.

Mere principielle og hårdnakkede spørgsmål rettes selvfølgelig til studielederen, inss-studieleder@hum.ku.dk

Gå direkte til planerne >>

Undervisningsplanerne danner grundlag for skemalægningen

Undervisningsplanerne er meget vigtige arbejdsredskaber. De danner grundlag for skemaet som offentliggøres i SIS. Vi holder såkaldt ”Åbent vindue” i uge 22, 2009 (sidste uge i maj). Her bønfaldes alle om at gå ind og tjekke deres tider, lokaler m.v. og melde eventuelle ønskelige justeringer tilbage til skemalæggeren på inss-skema@hum.ku.dk.

 

 

 

 

 

 

 

Fag è

Dansk

Audiologopædi

Lingvistik

Indoeuropæisk

Finsk

Sprogpsykologi

IT og sprog

(ba-tilvalg)

IT og kognition

(Kandidat)

Dansk som andet- og fremmedsprog

Kønsstudier

Dokumentation og formidling

Fagdidaktik og universitets­pædagogik

Semester

ê

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning: se Dansk

 

Undervisning: se Dansk

 

07_2

Undervisning

Bemanding

Deltidslærer­regnskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08_1

Undervisning

Bemanding

 

Undervisning

Bemanding

 

Undervisning

Bemanding

 

Undervisning

Bemanding

 

Undervisning

Bemanding

 

Undervisning

Bemanding

 

 

Undervisning

Bemanding

 

 

Bemanding

 

Undervisning

Bemanding

 

 

Bemanding

 

 

Bemanding

 

08_2

 

Undervisning

Bemanding

 

Undervisning og Bemanding

 

Undervisning og Bemanding

 

Undervisning og Bemanding

 

Undervisning og Bemanding

 

Undervisning og Bemanding

 

Undervisning og bemanding

 

Undervisning

Bemanding

 

Bemanding

 

Undervisning og Bemanding

 

Undervisning og Bemanding: se Dansk

 

Undervisning: se Dansk.

Bemanding

Antal vip (norm) på bemandings­planen (47 i alt)

30

5

2,5

1

1

2

0

0

2,5

1

0 (se Dansk)

2

09_1

Undervisning

Bemanding

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Se It og kognition

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Undervisning: Se Dansk

Bemanding: se planerne for efteråret 2008 (ovenfor)

Undervisning

Bemanding: se planerne for efteråret 2008 (ovenfor)

Undervisning: se Dansk

Bemanding: se planerne for efteråret 2008 (ovenfor)

 

Undervisning: se Dansk

Bemanding

09_2

Undervisning

Bemanding

Undervisning

Bemanding

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Undervisning

Bemanding: se IT og kognition

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Undervisning: Se Dansk

Bemanding

Undervisning

Bemanding: oplysningerne findes i undervisnings­planen

Undervisning: se Dansk

Bemanding: se Dansk

Undervisning: se Dansk

Bemanding

Fag è

Dansk

Audiologopædi

Lingvistik

Indoeuropæisk

Finsk

Sprogpsykologi

IT og sprog (ba-tilvalg)

IT og kognition (Kandidat)

Dansk som andet- og fremmedsprog

Kønsstudier

Dokumentation og formidling

Fagdidaktik og universitets­pædagogik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.