Studielederens hjørne, forside à

Studielederens dogmer og universi­tets­love ßà

Spørgsmål og svar ßà

Oversigt over instituttets fag, centre, fagkoordinatorer og seneste studieordninger

ßà Studielederens breve ßà

Studielederens semesterplaner ßà

Arbejdsplaner for INSS: undervisning og bemanding

 

Studielederens semesterplaner for INSS

 

 

Studielederens semesterplaner for INSS.. 1

Arbejdsfordelingen i sekretariatet: Hvem gør hvad? à... 2

2007_2.. 4

Juli 4

August. 4

September. 4

Oktober. 6

November. 7

December. 9

2008_1.. 11

Januar. 11

Februar. 12

Marts. 14

April 14

Maj 16

Juni 17

2008_2.. 19

Juli 19

August. 19

September. 19

Oktober. 20

November. 20

December. 22

2009_1.. 22

Januar. 22

Februar. 24

Marts. 25

April 25

Maj 27

Juni 27

2009_2.. 27

Juli 27

August. 27

 

Senest revideret d. 4/4 2009

 

Memento:

 

Trods sin klare ambition om at være altomfattende og fejlfri så er planen nedenfor menneskeværk, dvs. fejlbehæftet, ak. Meld straks fejl til mig – men kig lige grundigt efter en ekstra gang inden du sender mailen.

 

 

Alfabetisk emneindeks over projekter

 

Afslutningsarrangement for færdigbedømte specialeskrivere;

 

BA-tilvalg;

 

Dansk grundfagsordning, faglig og økonomisk udvikling/ justering;

 

Eksamen;

Eksterne lektorer;

 

grundfag;

 

Holdoptælling;

 

Instituttets kontrakt med fakultetet;

 

kandidat;

KA-tilvalg;

 

Selvangivelser fra og til vip;

Skemalægning;

Specialer;

Studienævnets møder m.m;

Studieordninger;

 

Undervisnings­tilbud fra vip;

 

 

 

 

 

 

Kronologisk oversigt ê

(kronologien er ikke komplet, så du er nødt til også at kigge i den systematiske oversigt)

Systematisk oversigt ordnet efter projekter î

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faste projekter î

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særlige projekter î

 

 

 

 

 

Arbejdsfordelingen i sekretariatet: Hvem gør hvad? à

Selvangivelser fra og til vip.

 

Undervisnings­tilbud fra vip og arbejdsplaner

 

Eksterne lektorer 

 

Holdoptælling.

Undervisnings­evaluering.

Specialer.

Afslutnings­arrangement for færdigbedømte speciale­skrivere.

 

Skemalægning og indtastning i SIS/ Syllabus

 

Eksamen, bortset fra specialer 

 

Studie­ordninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvår  ê

Måned ê

Del af måned ê

 

 

Ansvarlig: Lise Jeremiassen indtil vi får en ansat til bl.a. det

 

Ansvarlig: Peter Christiansen

 

Ansvarlig for opslag: Mette Asmuss;

for ansættelsesbrev og timeblanketter som dækker hele semestret: Mette Asmuss;

for alle andre timeblanketter og lønudbetaling: Diana Koch.

Indsamling af evalueringer: Tine Marie Svensson,

 

Specialer: Helle Trolle Lüttichau

 

Skemalægning og indtastning i SIS/ Syllabus: 

Peter Christiansen, suppleret med studenter­medhjælp

 

Ansvarlige: Især for Dansk, Kønsforskning og Finsk: Lis Lachtane; for andre fag: Marianne Andersen

Grundfagene
Ansvarlige: Fag­koordinatorerne

BA-tilvalg

Ansvarlige: Fag­koordinatorerne

Kandidat

Ansvarlige: Fag­koordinatorerne

KA-tilvalg

Ansvarlige: Fag­koordinatorerne

Studienævnets møder m.m.

Aftagerpanel

Ansvarlig: Peter Christiansen (sekretær) og Erik Skyum-Nielsen (formand)

Instituttets kontrakt med fakultetet

Ansvarlig: Lise Jeremiassen

grundfag
BA-tilvalg
kandidat
KA-tilvalg

diverse

Dansk grundfags­ordning, faglig og økonomisk udvikling/ justering

2007_2

2007_2

Juli

primo

medio

ultimo

 

August

primo

medio

ultimo

Septem­ber

primo

medio

14/9: absolut sidste frist for fagkoordinatorernes tilbagemelding til administrationen med rettelser/justeringer af BA-tilvalgsordninger.

17/9: De af studiekontoret reviderede 2005-ordninger for grundfagene sendes fra studieafdelingen til de respektive studieledere.

18/9: sidste frist for SN’s tilbagemelding til fak’s studiekontor med godkendte BA-tilvalgsordninger.

Udsendelse af (forudfyldte) selvangivelser til alle vip

Udsendelse af (forudfyldte) selvangivelser til alle vip

17/9: De af studiekontoret reviderede 2005-ordninger for grundfagene sendes fra studieafdelingen til de respektive studieledere.

14/9: absolut sidste frist for fagkoordinatorernes tilbagemelding til administrationen med rettelser/justeringer af BA-tilvalgsordninger.

18/9: sidste frist for SN’s tilbagemelding til fak’s studiekontor med godkendte BA-tilvalgsordninger.

ultimo

Alle vip afleverer selvangivelse for forrige semester + forskudsopgørelse for indeværende semester

Alle vip afleverer selvangivelse for forrige semester + forskudsopgørelse for indeværende semester

Fagkoordinato­rerne for kandidat­uddannelserne forsynes med word-versioner af eksisterende KA-ordninger. Og orienterer sig i dokumenterne i grupperummet ’KA2008’. Enhver kan blive medlem af dette åbne grupperum. Her kan bl.a. hentes den såkaldte volapyk­skabelon for kandidatstudie­ordninger

26/9 kl 13-15: møde.

Her skal bl.a. evaluerings- og den faglige udviklingsproces for Dansk grundfag tilrettelægges.

Oktober

primo

Alle vip modtager opgørelse over de seneste 4 års timetal.

Der indkaldes undervisningstilbud fra alle vip.

8/10: seminar med Torben K. Jensen ang målbeskrivelser i studordninger. For alle som arbejder med disse ordninger: SN-medlemmer, fagkoordinatorer.

Alle vip modtager opgørelse over de seneste 4 års timetal.

Der indkaldes undervisningstilbud fra alle vip.

Holdoptælling på alle hold. Antal meldes pr. e-mail fra underviseren

8/10: seminar med Torben K. Jensen ang målbeskrivelser i studordninger. For alle som arbejder med disse ordninger: SN-medlemmer, fagkoordinatorer.

8/10: seminar med Torben K. Jensen ang målbeskrivelser i studordninger. For alle som arbejder med disse ordninger: SN-medlemmer, fagkoordinatorer.

8/10: seminar med Torben K. Jensen (AU) ang målbeskrivelser i studordninger. For alle som arbejder med disse ordninger: SN-medlemmer, fagkoordinatorer.

8/10: seminar med Torben K. Jensen ang målbeskrivelser i studordninger. For alle som arbejder med disse ordninger: SN-medlemmer, fagkoordinatorer.

medio

De justerede grundfagsordninger lægges i grupperummet ’Ledelse, studienævn og administration’ til skriftlig forhandling med frist d. 25/10

15/10: Instituttet sender sin kontrakt til fakultetet

ultimo

Frist for tilmelding til vintereksamen.

Alle vip afleverer undervisningstilbud for næste semester.

26/10: De justerede grundfagsordninger er godkendt af fagene og sendes i censorhøring

Alle vip afleverer undervisningstilbud for næste semester.

Midtvejs­evaluering på alle hold

Frist for tilmelding til vintereksamen.

26/10: De justerede grundfagsordninger er godkendt af fagene og sendes i censorhøring

31/10, kl. 13-15: møde.

Bl.a. disse punkter:

Kurser som skal udbydes på ÅU i 2008-9

Bilag til punkter på SN-møder: se i grupperummet ’Ledelse, studienævn og administration’

Novem­ber

primo

9/11 Frist for censorhøring (grundfagsordninger)

9/11 Frist for censorhøring (grundfagsordninger)

medio

Eventuelle eksterne lektoropslag.

16/11 Alle grundfagsordninger er endeligt udarbejdet og sendt til studieafdelingen

20/11: sidste frist for Studienævn, der ønsker at annoncere kurser på Åbent Universitet. Kurserne skal være registreret i SIS med kursusbeskrivelser og øvrige oplysninger.

Eventuelle eksterne lektoropslag.

Afslutnings­arrangement for færdig­bedømte speciale­skrivere (måtte desværre udgå pga af mangel på arbejdskraft i sekretariatet)

16/11 Alle grundfagsordninger er endeligt udarbejdet og sendt til studieafdelingen.

Møde i aftagerpanelet, bl.a. om kandidat­studierne

ultimo

23/11 Alle grundfagsordninger godkendt og sendt til fagene som pdf.-fil

29/11 Møde i aftagerpanelet med de fagkoordinatorer der tager sig af kandidatuddannelserne. Studienævnet er indbudt. Alle vipper er velkomne (kl. 16-18, 22.0.11)

23/11 Alle grundfagsordninger godkendt og sendt til fagene som pdf.-fil

21/11, kl. 13-15: møde

Her kunne man ideelt set forestille sig at man vedtog næste års budget for studienævnet

29/11 Møde i aftagerpanelet med de fagkoordinatorer der tager sig af kandidatuddannelserne. Studienævnet er indbudt. Alle vipper er velkomne (kl. 16-18, 22.0.11)

Decem­ber

primo

Eksamensleder mødes med formandsskabet for Danskcensorerne og fordeler censorer til mundtlig og i et vist omfang også skriftlig eksamen.

Eksamensleder mødes med formandsskabet for Danskcensorerne og fordeler censorer til mundtlig og i et vist omfang også skriftlig eksamen.

medio

Evt. bedømmelsesudvalg ang. ekst.lekt. afgiver indstilling.

Evt. bedømmelsesudvalg ang. ekst.lekt. afgiver indstilling

Slutevaluering på alle hold (måtte desværre aflyses)

ultimo

Eventuelle nyopslåede eksterne lektorater er besat.

17/12: afleveringsfrist for bundne skriftlige hjemmeopgaver (10-dages og ugeopgaver).

Skemaet for næste sem er lagt inden juleferien

Eventuelle nyopslåede eksterne lektorater er besat.

Skemaet for næste sem er lagt inden ferien

17/12: afleveringsfrist for bundne skriftlige hjemmeopgaver (10-dages og ugeopgaver).

2008_1

2008_1

Januar

primo

2/1 08: afleveringsfrist for frie skriftlige hjemmeopgaver (herunder ba-projektopgaver),

2/1 08: afleveringsfrist for frie skriftlige hjemmeopgaver (herunder ba-projektopgaver),

Mundtlig og skriftlig eksamen

medio

Mundtlig og skriftlig eksamen

ultimo

Alle vip melder eventuelle justeringer af deres forskudsangivelse for E07 til Helle J.

Der indkaldes undervisningstilbud fra vip og dvip til BA-tilvalgsundervisningen efterår 2008 – forår 2009

Der ligger skabeloner for arbejdsplanerne for E08 og F09 i Studielederens hjørne

Mundtlig og skriftlig eksamen

Seneste frist for aflevering af karakterer ved vintereksamen. Alle karakterer SKAL være fakultetet i hænde 4. februar, så Lis Lachtane skal have dem senest i uge 5 for at kunne nå at indtaste dem.

16/1: studienævnsmøde hvor bl.a. instituttets kandidatuddannelses­ordninger, herunder sidefagsordningen (”kandidattilvalg”) for Dansk, skal godkendes.

Prodekanen for undervisning deltager i mødet (gæstevisit)

Februar

primo

Første februar 2008: De nye kandidatstudieordninger (inklusive KA-tilvalg) som er godkendt af studienævnene sendes til Studiekontoret.
Hermed indledes første behandlingsfase hvori Studiekontoret laver legalitetskontrol og kommenterer ordningeme i forhold til forskellige lovkrav samt indhold, sammenhæng og kompetencebeskrivelser.

Første februar: sidste frist for aflevering af nye, studienævnsgodkendte tilvalgsordninger til studiekontoret

Alle vip modtager opgørelse over de seneste 4 års timetal. Det fremgår heraf klart hvordan man ligger angående over- og underarbejde angående undervisning

Der kommer undervisningstilbud fra vip og dvip til BA-tilvalgsundervisningen efterår 2008 – forår 2009

Første februar: sidste frist for aflevering af nye, studienævnsgodkendte tilvalgsordninger til studiekontoret

1. februar 2008 De nye kandidat­studieordninger (inklusive KA-tilvalg, bl.a. vores sidefag i Dansk) som er godkendt af studienævnene sendes til Studiekontoret.
Hermed indledes første behandlingsfase hvori Studiekontoret laver legalitetskontrol og kommenterer ordningeme i forhold til forskellige lovkrav samt indhold, sammenhæng og kompetence­beskrivelser.

Do.

medio

18/2: sidste frist for inddatering af tilvalgsudbud for studieåret 2008-9

18/2: sidste frist for inddatering af tilvalgsudbud for studieåret 2008-9

ultimo

Der indkaldes undervisningstilbud fra alle vip for de næste to (2) semestre: efterår 2008, forår 2009.

Frist for tilbagemelding: d. 28/2

Der ligger skabeloner for arbejdsplanerne for E08 og F09 i Studielederens hjørne

Marts

primo

3. marts 2008: Studiekontoret sender KA-ordningeme til aftagerhøring hos censorformænd og evt. rektorforeninger (for gymnasiefagenes vedkommende) for de ordninger som studienævnene ikke selv har foretaget høring af. Desuden sendes de til de studerende der sidder i Akademisk Råd.

Primo marts: Strategien for fakultetets studiestart modtaget til høring hos studienævnene.

3. marts 2008: Studiekontoret sender KA-ordningeme til aftagerhøring hos censorformænd og evt. rektorforeninger (for gymnasiefagenes vedkommende) for de ordninger som studienævnene ikke selv har foretaget høring af. Desuden sendes de til de studerende der sidder i Akademisk Råd.

Do.

medio

ultimo

27. marts 2008: tilvalgsdag/ -basar er foreløbigt lagt denne dag.

31. marts 2008: Frist for høringssvar ang. KA-ordninger (der kan også være individuelt fastsatte høringsfrister)

Der udgår brev til alle eksterne lektorer angående ønsker for de næste to semestre. Frist for tilbagemelding: d. 31/3

Der ligger skabeloner for arbejdsplanerne for E08 og F09 i Studielederens hjørne – nu med vippernes undervisning

31. marts 2008: Frist for høringssvar ang. KA-ordninger (der kan også være individuelt fastsatte høringsfrister)

do

April

primo

Tirsdag d. 1. april: Frist for tilbagemelding af kontaktdata på tutorer og kontaktpersoner på instituttet og uddannelserne til Studiestartkontoret.

Der ligger skabeloner for arbejdsplanerne for E08 og F09 i Studielederens hjørne – nu med vippernes og ansatte dvippers undervisning

medio

4. april: ansøgningsfrist for BA-tilvalg

16. april 2008: Studiekontoret sender denne dato KA-studieordningerne (de rettidigt indkomne) med høringssvar til fagene.

Eventuelle eksterne lektoropslag afgår fra instituttet.

16. april 2008: Studiekontoret sender denne dato KA-studieordningerne (de rettidigt indkomne) med høringssvar til fagene.

do

ultimo

Onsdag d. 30. april: Fakultetet afholder første del af det obligatoriske uddannelsesseminar for alle tutorer (kl. 15.30 - 19).

Deadline for indsendelse af semesterbookinger til fælleslokaler

Efter onsdag d. 30. april skal alle bookinganmodninger fremsendes via online web-formularen, der bruges til ad hoc bookinger, og herefter vil de blive prioriteret og behandlet som ad hoc bookinganmodninger.

Maj

primo

medio

13. maj: frist for aflevering af pensumopgivelser til sommereksamen 2008

Evt. bedømmelsesudvalg ang. ekst.lekt. afgiver indstilling

ultimo

21. maj 2008: Studiekontoret skal have de tilrettede KA-ordninger tilbage, så de kan gøres klar til møde i Akademisk Råd inden de godkendes af Dekanen

29. maj: udlevering af spørgsmål til bundne ugeopgaver.

Eventuelle nyopslåede eksterne lektorater er besat.

Skemaet for næste semester er lagt

21. maj 2008: Studiekontoret skal have de tilrettede KA-ordninger tilbage, så de kan gøres klar til møde i Akademisk Råd inden de godkendes af Dekanen

do

Juni

primo

6. juni: frist for aflevering af bundne ugeopgaver og ti-dagesopgaver

medio

juni 2008: KA-studieordningerne fremsendes til Akademisk Råd som på sit møde d. 12. juni behandler studieordningerne. Herefter godkendes og underskrives de af dekanen.

juni 2008: KA-studieordningerne fremsendes til Akademisk Råd som på sit møde d. 12. juni behandler studieordningerne. Herefter godkendes og underskrives de af dekanen.

do

ultimo

20. juni: frist for aflevering af frie skriftlige hjemmeopgaver, herunder ba-projektopgaver

2008_2

Juli

primo

medio

18. juli: frist for aflevering af underskrevne karakterblanketter til Marianne og Lis.

ultimo

25. juli: alle eksamensresultater fra sommereksamen 2008 skal være offentliggjort

August

primo

Onsdag d. 6. august/ Onsdag d. 20. august: Fakultetet afholder anden del af det obligatoriske uddannelsesseminar for alle tutorer (kl. 10-14). Første del holdes onsdag d. 30. april.

medio

ultimo

Ultimo august: Mulighed for indkaldelse til ekstra ordinært møde i Akademisk Råd med henblik på behandling af de sidste KA-studieordninger

Ultimo august: Mulighed for indkaldelse til ekstra ordinært møde i Akademisk Råd med henblik på behandling af de sidste KA-studieordninger

do

27/8 08: studienævnsmøde

Septem­ber

primo

1. september: De nye KA-studieordninger (2008) træder i kraft

Alle vip (også adj og ph.d.-stip) afleverer selvangivelse for forrige semester + forskudsopgørelse for indeværende semester

1. september: De nye KA-studieordninger træder i kraft

do

medio

Alle vip modtager opgørelse over de seneste 4 års timetal. Det fremgår heraf klart hvordan man ligger angående over- og underarbejde angående undervisning

17/9 08: studienævnsmøde.

ultimo

Oktober

primo

Der indkaldes undervisningstilbud fra alle vip for forår 2009

8/10 08: studienævnsmøde

medio

Alle vip afleverer undervisningstilbud for forår 2009

ultimo

Der indkaldes undervisnings­ønsker fra allerede ansatte eksterne lektorer angående F2009

Novem­ber

primo

Alle eksterne lektorer afleverer ønsker for F2009

5/9 08: studienævnsmøde

1/11 08: frist for forsknings­strategi­rapport.

1/11 08: frist for Uddannelses­strategi­rapport

medio

17. nov: frist for indtastning af ÅU 2009-10 i SIS

Eventuelle eksterne lektoropslag.

ultimo

Decem­ber

primo

Evt. bedømmelsesudvalg ang. ekst.lekt. afgiver indstilling

3/12 08: studienævnsmøde

medio

Eventuelle nyopslåede eksterne lektorater er besat.

ultimo

Skemaet for næste sem er lagt inden ferien: Åbent vindue i SIS i uge 50.

Der er vist også noget med at Åbent Universitet skal have vores udbud for sæsonen 2009-10 omkring juletid

31/12 08: frist for Formidlings­strategi­rapport

2009_1

2009_1

 

Januar

primo

Der indkaldes undervisningstilbud fra vip og dvip til BA-tilvalgsundervisningen efterår 2009 – forår 2010

Mundtlig og skriftlig eksamen

 

medio

Der kommer undervisningstilbud fra vip og dvip til BA-tilvalgsundervisningen efterår 2009 – forår 2010

Mundtlig og skriftlig eksamen

 

ultimo

30/1 09:

Inddateringsfristen til SIS Tilvalg ligger i denne runde på d. 30. januar 2009

Alle vip melder eventuelle justeringer af deres forskudsangivelse for E08 til Milena.

Der ligger skabeloner for arbejdsplanerne for E09 og F10 i Studielederens hjørne

Mundtlig og skriftlig eksamen

 

Februar

primo

Alle vip modtager opgørelse over de seneste 4 års timetal. Det fremgår heraf klart hvordan man ligger angående over- og underarbejde angående undervisning


 

medio

 

ultimo

Der indkaldes undervisningstilbud fra alle vip for de næste to (2) semestre: efterår 2009, forår 2010.

Frist for tilbagemelding: d. 28/2

Der ligger skabeloner for arbejdsplanerne for E09 og F10 i Studielederens hjørne

 

Marts

primo

 

medio

BA-Tilvalgsbasaren er planlagt til d. 17. marts.

 

ultimo

Der udgår brev til alle eksterne lektorer angående ønsker for de næste to semestre. Frist for tilbagemelding: d. 2/4

Der ligger skabeloner for arbejdsplanerne for E09 i Studielederens hjørne – nu med vippernes undervisning

 

April

primo

Tirsdag d. 1. april: Frist for tilbagemelding af kontaktdata på tutorer og kontaktpersoner på instituttet og uddannelserne til Studiestartkontoret.

3. april: BA-tilvalg: Ansøgningsfristen til tilvalg vil være d. 3. april.

Der ligger skabeloner for arbejdsplanerne for E09 i Studielederens hjørne – nu med vippernes og ansatte dvippers undervisning

 

medio

Eventuelle eksterne lektoropslag afgår fra instituttet.

 

ultimo

28/4 09: Fakultetet afholder første del af det obligatoriske uddannelsesseminar for alle tutorer (kl. 15.30 - 19).

Deadline for indsendelse af semesterbookinger til fælleslokaler

herefter skal alle bookinganmodninger fremsendes via online web-formularen, der bruges til ad hoc bookinger, og herefter vil de blive prioriteret og behandlet som ad hoc bookinganmodninger.

Ansøgningsfrist mandag d. 27/4 kl. 12. Bedømmelsesudvalg nedsættes og får bilag d. 28/4

 

Maj

primo

Evt. bedømmelsesudvalg ang. ekst.lekt. afgiver indstilling senest d. 7/5 09

 

medio

 frist for aflevering af pensumopgivelser til sommereksamen 2009

Eventuelle nyopslåede eksterne lektorater er besat.

 

ultimo

27/5: frist for aflevering af fri skriftlige hjemmeopgaver.

Skemaet for næste semester er lagt.

Åbent vindue i SIS

 

Juni

primo

 

medio

 

ultimo

 

2009_2

 

Juli

primo

 

medio

3. juli: frist for aflevering af underskrevne karakterblanketter til Marianne og Lis.

 

ultimo

 alle eksamensresultater fra sommereksamen 2009 skal være offentliggjort

 

August

primo

d. 5. august/  d. 19. august: Fakultetet afholder anden del af det obligatoriske uddannelsesseminar for alle tutorer (kl. 10-14). Første del holdes d. 28. april.

 

medio

19. august: anden del af uddannelsesseminar for tutorer

 

ultimo

Ultimo august: Mulighed for indkaldelse til ekstra ordinært møde i Akademisk Råd med henblik på behandling af de sidste KA-studieordninger

do

27/8 08: studienævnsmøde