SR forside -->

Formidling

 

 

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

Formidling: opgivelser

[Sidst revideret d. 5/9 02]

Hvem skal aflevere opgivelser?

Folk der melder sig til andre eksamensformer end fri skriftlig hjemmeopgave, skal aflevere opgivelser i 3 eksemplarer på instituttets skrankeekspedition sidst i april (se nærmere på intituttets hjemmeside når tiden nærmer sig). Blanket hertil kan fås på instituttets hjemmeside, www.nordisk.ku.dk.

Til grund for de skabelonopgivelser som vil komme her når tiden er moden, ligger den seneste studieordning. Studerende der er optaget til bacheloruddannelsen med Dansk som grundfag d. 1. september 1996 eller senere, skal såfremt de ønsker at studere en kandidatuddannelse i Dansk, studere efter denne ordning. Ordningen kan ses på ekspeditionen og eventuelt rekvireres via e-mail fra Lis Lachtane (kan gøres via instituttets hjemmeside).

Hvor meget skal der opgives?

Fomidling tilhører den kategori af emner hvorom det i ordningen hedder: "Ved sproglige emner på 1/4 årsværk hvis formål er at øge færdigheden i at udtrykke sig i ikke-akademiske genrer, vil opgivelserne normalt være på 800 sider, suppleret med 60 sider tekstprøver." Samtidig hedder det: "Opgivelsernes sammensætning kan ved sproglige emner variere stærkt, afhængigt af emnets art".

"800 sider" vil sige "800 sider sekundærtekst"; "60 sider tekstprøve" vil sige "60 sider primærtekst". Det umiddelbare misforhold mellem opgivelsesomfang ved sproglige over for litterære og medieanalytiske emner (1200 sider) er kun tilsyneladende, da ideen er at en væsentlig del af de 60 siders tekstprøver er produceret af eksaminanden selv med en omregningsfaktor (ifølge ordningens bilag 2) på 1 s = 20 normalsider. De øvrige opgivne tekstprøver vil tilhøre andre kategorier som opregnes i bilag 2 med omregningsfaktor, fx kategorien "tekster som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 ns er på 420 enheder", dvs. omregningsfaktoren er 1 s = 5 normalsider.

Deltagere som har bidraget til kurset med tekster, taler, oplæg og andet skal være opmærksom på at sådant selvproduceret materiale kan -- og faktisk bør -- opgives, og at det tæller således: 1 s. = 20 normalsider, 1 minut (tale = lydbånd) = 10 normalsider, jf. bilag 2 i OB-ordningen. Der vil også kunne opgives tekster og materialer som den enkelte deltager planlægger at benytte/producere i kursets sidste fase.

Skabelon til fælles opgivelser (med plads til individuelle variationer)

[mangler]