SR forside à

Formidling

holdets intranet à

http://euv.hum.ku.dk à

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

Formidling 2003-4: Når eksamen nærmer sig: opgivelser og andre spørgsmål

 [Sidst revideret d. 27/10 2003]

 

Eksamensformer

 

Spørgsmål

 

Begge eksamensformer à

Hvordan påvirkes eksamensformen hvis man ikke har deltaget aktivt i undervisningen?

 

Fri mundtlig med materiale à

 

Hvem skal aflevere opgivelser?

Hvor meget skal der opgives?

Er der en skabelon til fælles opgivelser?

Hvad er materiale og synopsis?

 

 

Fri skriftlig hjemmeopgaveà

 

 

Udvidelse fra ¼ til 3/8 eller ½ stå

Hvad er en studierapport?

Hvad er en mappeløsning?

 

 

Hvem skal aflevere opgivelser?

Folk der melder sig til

Eksamensformen fri mundtlig med materiale,

 

skal aflevere opgivelser i 3 eksemplarer ved instituttets skrankeekspedition, senest engang i slutningen af april  [dato offentliggøres af administrationen]. Blanket hertil kan fås på instituttets hjemmeside, www.nordisk.ku.dk. Send udkast til opgivelser pr. e-mail til underviseren senest et par dage før seneste frist for underskrift.

Til grund for skabelonopgivelserne ligger den seneste studieordning. Studerende der er optaget til bacheloruddannelsen med Dansk som grundfag d. 1. september 1996 eller senere, skal såfremt de ønsker at studere en kandidatuddannelse i Dansk, studere efter denne ordning. Ordningen kan ses på instituttets hjemmeside, www.nordisk.ku.dk, og downloades i pdf-format.

 

 

Hvor meget skal der opgives?

 

Formidling tilhører den kategori af emner hvorom det i ordningen hedder: "Ved sproglige emner på 1/4 årsværk hvis formål er at øge færdigheden i at udtrykke sig i ikke-akademiske genrer, vil opgivelserne normalt være på 800 sider, suppleret med 60 sider tekstprøver." Samtidig hedder det: "Opgivelsernes sammensætning kan ved sproglige emner variere stærkt, afhængigt af emnets art".

"800 sider" vil sige "800 sider sekundærtekst"; "60 sider tekstprøve" vil sige "60 sider primærtekst". Det umiddelbare misforhold mellem opgivelsesomfang ved sproglige over for litterære og medieanalytiske emner (1200 sider) er kun tilsyneladende, da ideen er at en væsentlig del af de 60 siders tekstprøver er produceret af eksaminanden selv med en omregningsfaktor (ifølge ordningens bilag 2) på 1 s = 20 normalsider. De øvrige opgivne tekstprøver vil tilhøre andre kategorier som opregnes i bilag 2 med omregningsfaktor, fx kategorien "tekster som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 ns er på 420 enheder", dvs. omregningsfaktoren er 1 s = 5 normalsider.

Deltagere som har bidraget til kurset med tekster, taler, oplæg og andet skal være opmærksom på at sådant selvproduceret materiale kan – og faktisk bør – opgives, og at det tæller således: 1 s. = 20 normalsider, 1 minut (tale = lydbånd) = 10 normalsider, jf. bilag 2 i OB-ordningen.

Hvis man ønsker at erstatte nogle af de værker som er nævnt i en eventuel skabelon nedenfor med andre, må det begrundes. For folk som går til eksamen som selvstuderende, skal opgivelserne justeres så de på rimelig vis dækker det øgede pensum på 2000 sider.

 

Skabelon til fælles opgivelser (med plads til individuelle variationer)

 

[Kommer eventuelt efter nærmere aftale med underviseren]

Materiale og synopsis (disposition)

 

Der skal dels afleveres et materiale som normalt ved emner på ¼ stå er på op til 6 sider, dels medbringes en disposition – en såkaldt synopsis – til eksaminationen. Materialet bliver til efter samråd med eksaminator og afleveres til instituttets eksamensadministration senest 14 dage før eksaminationen. Det er praktisk at aflevere dispositionen sammen med materialet – bl.a. fordi du samtidig med forberedelsen af materialet skal forberede hvordan du vil bruge det i den mundtlige præsentation som den mundtlige eksamination starter med. Synopsen er en indholdsoversigt over denne præsentation i stikordsform. Du kan aflevere en foreløbig synopsis sammen med materialet, og så medbringe den endelige til selve eksaminationen. Også synopsen afleveres i 3 eksemplarer.

I materialet skal indgå både (en del af) noget selvproduceret i en ikke-akademisk genre og (en del af) din teoretisk-analytiske forklaring af det selvproducerede. Op til halvdelen af materialet kan være selvproduceret.

 

 

 

Udvidelse fra ¼ til 3/8 eller ½ stå

 

Udvidelserne er kun mulige ved

 

Eksamensformen fri skriflig hjemmeopgave.

 

Når du opgraderer, skal du ikke søge studienævnet om dispensation, men orientere din vejleder og eksaminator. Du anfører simpelt hen den ønskede stå-vægt eksamen skal have, når du udfylder blanketten ved eksamenstilmeldingen.

 

Din situation

Du gør følgende

Du har fulgt kurset aktivt og ønsker ikke at udvide

Du skriver en fri skriftlig hjemmeopgave på 15-20 sider.

Du har fulgt kurset aktivt og ønsker at opgradere til 3/8 à

Du udarbejdes en korpusliste (litteraturliste) på 1000 sider teoretisk-analytisk litteratur (”sekundærlitteratur”). Denne korpusliste indlemmes i studierapporten over den selvstuderede ottendedel stå. Den fri skriftlige hjemmeopgaves omfang er 25-30 s.

 

Du har fulgt kurset aktivt og ønsker at opgradere til 1/2 à

Du udarbejdes en korpusliste (litteraturliste) på 2000 sider teoretisk-analytisk litteratur (”sekundærlitteratur”). Denne korpusliste indlemmes i studierapporten over den selvstuderede fjerdedel stå. Den fri skriftlige hjemmeopgaves omfang er 35-40 s.

 

Du har fulgt kurset, men ikke tilstrækkeligt aktivt. Du ønsker at gå til eksamen

Du går til eksamen som selvstuderende.

 

 

Definitioner

 

Korpusliste

 

Korpuslisten godkendes af eksaminator inden aflevering af pensumopgivelserne, eller indlemmes ved fri skriftlig hjemmeopgave i studierapporten.

 

Studierapport

 

En studierapport tilsigter dels (1) at redegøre for studiet af den del af den studerendes emne som hver­ken er behandlet i undervisningen eller i den fri skriftlige hjemmeopgave, dels (2) at redegøre for den research der ligger til grund for affattelsen af den fri skriftlige hjemmeopgave, og som har mu­liggjort indkredsningen af emnet, formuleringen af opgaven og siden dens løsning. Første del af rap­porten (1) skal rumme den oversigt over eksaminandens læsning af primær og sekundær litteratur, og eventuelt refleksioner over en eller flere problemstillinger i det læste. Anden del af rapporten (2) kan begynde med ideen til opgaven, fortsætte med de vink lærerens vejledning har givet, redegøre for bib­lioteks­søgning, for læsning af bøger, film, billeder, komme ind på problemer, vanskeligheder og ­person­lige overvejelser, nå frem til igangsættelsen af skriveprocessen og endelig strejfe grænserne for researchen og dermed opgaven.           

 

Studierapporten skal rumme en oversigt over det der er læst, en redegørelse for hovedlinjer­ne i det læste, samt en redegørelse for fremgangsmåden ved studiet af elementet. Studierapporten har et omfang af 5-8 sider og afleveres i tre eksemplarer sammen med hjemmeopgaven. Studierapporten godkendes af eksaminator, men indgår ikke i bedømmelsen af opgaven.

 

Mappeløsning

En mappeløsning er en fri skriftlig hjemmeopgave som helt eller delvis består af et udvalg af eksaminandens opgavebesvarelser fra undervisningsforløbet. De vil typisk være revideret i lyset af underviserens og andre holddeltageres tilbagemelding på opgaverne, fx ved en fremlæggelse på holdet. De kan suppleres med nyt selvproduceret materiale og nye teoretisk-analytiske forklaringer. Samlingen af opgavebesvarelser bearbejdes og forsynes med en indledning og en afslutning, så de danner en helhed. En mappeløsning er en undertype af Fri skriftlig hjemmeopgave og skal derfor opfylde de sædvanlige generelle krav til denne eksamensform.

 

 

Skematisk oversigt

 

 

 

 

¼ stå, aktiv holddeltalgelse

 

¼ stå aktiv holddeltagelse + 1/8 stå selvstuderet

 

¼ stå aktiv holddeltagelse + ¼ stå selvstuderet

 

 

teoretisk-analytisk

tekstprøver

teoretisk-analytisk

tekstprøver

teoretisk-analytisk

tekstprøver

opgivelser

800

60

800+400

60+30

800+800

60+60

korpusliste = 2,5 * opgivelser

 

 

1000

ingen

2000

ingen

fri skriftlig hj.opg.

15-20 s.

 

25-30 s. + studierapport på 5-8 sider

 

35-40 s. + studierapport på 5-8 sider

 

 

 

 

Eksamen for ikke-aktive deltagere

Hvor kravet om aktiv deltagelse i kurset ikke er opfyldt, betragtes studiet som selvstuderet. At deltage aktivt vil sige at deltage aktivt i mindst 75% af undervisningen, dvs. være til stede, i tilfredsstillende grad deltage i øvelser og diskussioner, og komme med oplæg.

 

Hvis dette krav ikke er opfyldt, betyder det at du som selvstuderende til en eksamen på ¼ stå skal have godkendt en pensumliste på 2,5 gange det omfang som gælder for de aktive studerende, dvs. 2,5 gange 800 = 2000 sider.

 

Korpuslisten (pensumlisten) skal afspejle de læste tekster i forbindelse med selvstudiet af emnet og danner grundlaget for eksaminationen på linje med undervisningsdeltagelsen i et ikke-selvstuderet emne.

                     

Ved prøveformen fri mundtlig prøve med materiale godkendes korpuslisten af eksaminator inden aflevering af pensumopgivelserne.

 

Ved prøveformen fri skriftlig hjemmeopgave indlemmes korpuslisten i studierapporten.