SR forside -->

Koko med praktik

 

 

 

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Praktik

Deltagere

Opgivelser

Koko 2001-2: Når eksamen nærmer sig: opgivelser m.m.

 [Sidst revideret d. 10/6 2002]

 

Hvem skal aflevere opgivelser?

Hvor meget skal der opgives?

Skabelon til fælles opgivelser

Materiale og synopsis

Udvidelse fra ¼ til 3/8 stå

 

 

Hvem skal aflevere opgivelser?

Folk der melder sig til eksamensformen fri mundtlig med materiale, skal aflevere opgivelser i 3 eksemplarer på instituttets skrankeekspedition, senest d. 25/4 2002 kl. 15.00. Blanket hertil kan fås på instituttets hjemmeside, www.nordisk.ku.dk. Send udkast til opgivelser pr. e-mail til kkj@hum.ku.dk senest et par dage før seneste frist for underskrift. Tag udgangspunkt i skabelonen nedenfor.

Til grund for skabelonopgivelserne ligger den seneste studieordning. Studerende der er optaget til bacheloruddannelsen med Dansk som grundfag d. 1. september 1996 eller senere, skal såfremt de ønsker at studere en kandidatuddannelse i Dansk, studere efter denne ordning. Ordningen kan ses på instituttets hjemmeside og downloades i pdf-format.

Hvor meget skal der opgives?

Koko tilhører den kategori af emner hvorom det i ordningen hedder: "Ved sproglige emner på 1/4 årsværk hvis formål er at øge færdigheden i at udtrykke sig i ikke-akademiske genrer, vil opgivelserne normalt være på 800 sider, suppleret med 60 sider tekstprøver." Samtidig hedder det: "Opgivelsernes sammensætning kan ved sproglige emner variere stærkt, afhængigt af emnets art".

"800 sider" vil sige "800 sider sekundærtekst"; "60 sider tekstprøve" vil sige "60 sider primærtekst". Det umiddelbare misforhold mellem opgivelsesomfang ved sproglige over for litterære og medieanalytiske emner (1200 sider) er kun tilsyneladende, da ideen er at en væsentlig del af de 60 siders tekstprøver er produceret af eksaminanden selv med en omregningsfaktor (ifølge ordningens bilag 2) på 1 s = 20 normalsider. De øvrige opgivne tekstprøver vil tilhøre andre kategorier som opregnes i bilag 2 med omregningsfaktor, fx kategorien "tekster som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 ns er på 420 enheder", dvs. omregningsfaktoren er 1 s = 5 normalsider.

Deltagere som har bidraget til kurset med tekster, taler, oplæg og andet skal være opmærksom på at sådant selvproduceret materiale kan – og faktisk bør – opgives, og at det tæller således: 1 s. = 20 normalsider, 1 minut (tale = lydbånd) = 10 normalsider, jf. bilag 2 i OB-ordningen. Der skal især opgives tekster og materialer som den enkelte deltager har produceret eller på anden vis beskæftiget sig med i praktikken.

Deltagere kan også ønske at opgive værker som specielt har noget at gøre med deres praktikophold. Hvis man ønsker at erstatte nogle af de værker som er nævnt her i skabelonen med andre, må det begrundes.

Skabelon til fælles opgivelser (med plads til individuelle variationer)

Teoretisk analytisk prosa m.m. (sekundærtekst)

Kjøller Image Kbh: Akademisk 1997

Kjøller Få din vilje. Tal og skriv effektivt Kbh. 1996: Uddrag: kapitel 4: "Modtagerens kærlighed, din styrke", s. 51-63; kapitel 7: "Hvordan du får din argumentation til at hænge sammen", s. 77-85; kapitel 10: "Hvad skal stå først og hvad sidst?…", s. 107-124; kapitel 11: "Brug din stemme…", s. 125-131; kapitel 15: "Sig noget! Du er på!", s. 157-161.

Kjøller Spindoktor Kbh: Aschehoug 2001, Kapitel 15, s. 159-197.

 

Schein, E.H. Organisationskultur og ledelse, 2. udg. Kbh, 1994. Uddrag:

Kap. 1 - 7, s. 10 - 139.

Kap. 11 - 17, s. 196 - 331.

 

Haslebo, G. & Nielsen K. S. Konsultation i organisationer – hvordan mennesker skaber ny mening Kbh. 1997; uddrag:

Kapitel 1: Oganisationskonsultation i systemisk perspektiv" s. 13-28;

Kapitel 2: "Organisationskonsultation og læring" s. 29-46;

Kapitel 5: "Systemiske nøglebegreber", s. 95-127.

Kapitel 6: "Konsulentens erkendelsesprocesser i praksis: Når to konsulenter arbejder sammen", s. 129-143.

 

Uddrag af Kapitel 6: "Public Speaking in Political Campaigns" (s. 173-198) i Trent, J.S. & Friedenberg, R.V. Political Campaign Communication. Principles and Practices. Fourth Edition. London m.fl.: Praeger, 2000. I kursuskompendiet.

Deluca, Kevin Michael Image Politics. The New Rhetoric of Environmental Activism London: The Guilford Press 1999 Ch. 1: “Making Waves” s. 1-22, plus kapitlets noter s. 165-168. I kompendiet.

 

Larsen, P. Harms Faktion som udtryksmiddel Kbh. 1992: Fra 2. del: "Det systematiske synspunkt" s. 85-192 læser vi

"Faktion og dramaturgi", "Tre fremstillingsmåder" og TV-SUM-dramaturgiens muligheder og begrænsninger", s. 85-110;

"Faktaprogrammernes fortælleteknik: de tre niveauer" og "Faktaprogrammer i lyset af SUM-dramaturgien", "Sandhedens dramaturgi" s. 111-146.

 

Hertil ca. 125 sider efter eget valg, som fx enten kan vælges ud fra kursets øvrige litteratur eller i forbindelse med praktikken.

 

142 s

 

 

43 s

38 s

 

 

129 s

 135 s

 

 

15 s

17 s

32 s

14 s

 

 

25 s

 

24 s

 

 

 

25 s

 

35 s

 

 

125 s

I alt

 799 s

 

Tekstprøver som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet (primærtekst)

Denne opgørelse skal først og fremmest omfatte selvproducerede produkter i praktikken.

Der kan også indgå opgaveløsninger og mundtlige oplæg fra forløbet inden praktikken.

 

 

 

 

I alt

60 s

 

Materiale og synopsis (disposition)

Der skal dels afleveres et materiale som normalt ved emner på ¼ stå er på op til 6 sider, dels medbringes en disposition – en såkaldt synopsis – til eksaminationen. Materialet bliver til efter samråd med eksaminator og afleveres til instituttets eksamensadministration senest 14 dage før eksaminationen. Det er praktisk at aflevere dispositionen sammen med materialet – bl.a. fordi du samtidig med forberedelsen af materialet skal forberede hvordan du vil bruge det i den mundtlige præsentation som den mundtlige eksamination starter med. Synopsen er en indholdsoversigt over denne præsentation i stikordsform. Du kan aflevere en foreløbig synopsis sammen med materialet, og så medbringe den endelige til selve eksaminationen. Også synopsen afleveres i 3 eksemplarer.

I materialet skal indgå både (en del af) noget selvproduceret i en ikke-akademisk genre og (en del af) din teoretisk-analytiske forklaring af det selvproducerede. Op til halvdelen af materialet kan være selvproduceret.

 

Udvidelse fra ¼ til 3/8 stå

 

Udvidelsen er kun mulig ved eksamensformen fri skriflig hjemmeopgave og aktiv deltagelse i holdundervisningen: Der udarbejdes en korpusliste (litteraturliste) på 1000 sider teoretisk-analytisk litteratur. Denne korpusliste indlemmes i studierapporten over den selvstuderede ottendedel stå. Den fri skriftlige hjemmeopgaves omfang er 25-30 s.

 

 

Skematisk oversigt:

 

 

¼ stå, aktiv holddeltalgelse

 

¼ stå aktiv holddeltagelse + 1/8 stå selvstuderet

 

 

teoretisk-analytisk

tekstprøver

teoretisk-analytisk

tekstprøver

opgivelser

800

60

800+400

60+30

korpusliste = 2,5 * opgivelser (400)

 

 

1000

ingen

fri skriftlig hj.opg.

15-20 s.

 

25-30 s. + studierapport på 5-8 sider

 

 

Korpusliste

Korpuslisten godkendes af eksaminator inden aflevering af pensumopgivelserne, eller indlemmes ved fri skriftlig hjemmeopgave i studierapporten.

 

Studierapport

En studierapport tilsigter dels (1) at redegøre for studiet af den del af den studerendes emne som hver­ken er behandlet i undervisningen eller i den fri skriftlige hjemmeopgave, dels (2) at redegøre for den research der ligger til grund for affattelsen af den fri skriftlige hjemmeopgave, og som har mu­liggjort indkredsningen af emnet, formuleringen af opgaven og siden dens løsning. Første del af rap­porten (1) skal rumme den oversigt over eksaminandens læsning af primær og sekundær litteratur, og eventuelt refleksioner over en eller flere problemstillinger i det læste. Anden del af rapporten (2) kan begynde med ideen til opgaven, fortsætte med de vink lærerens vejledning har givet, redegøre for bib­lioteks­søgning, for læsning af bøger, film, billeder, komme ind på problemer, vanskeligheder og ­person­lige overvejelser, nå frem til igangsættelsen af skriveprocessen og endelig strejfe grænserne for researchen og dermed opgaven.         

 

Studierapporten skal rumme en oversigt over det der er læst, en redegørelse for hovedlinjer­ne i det læste, samt en redegørelse for fremgangsmåden ved studiet af elementet. Studierapporten har et omfang af 5-8 sider og afleveres i tre eksemplarer sammen med hjemmeopgaven. Studierapporten godkendes af eksaminator, men indgår ikke i bedømmelsen af opgaven.