SR forside àà

Koko med praktik

 ààà

holdets intranet:

http://euv.hum.ku.dk

gruppenavn: KOKO2002 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Praktik

Deltagere

Opgivelser

Koko 2002-3: Når eksamen nærmer sig: opgivelser og andre spørgsmål

 [Sidst revideret d. 11/4 2003]

 

Eksamensformer

 

Spørgsmål

 

Begge eksamensformer à

Hvordan påvirkes eksamensformen hvis man ikke har deltaget aktivt i undervisningen?

 

Fri mundtlig med materiale à

 

Hvem skal aflevere opgivelser?

Hvor meget skal der opgives?

Er der en skabelon til fælles opgivelser?

Hvad er materiale og synopsis?

 

 

Fri skriftlig hjemmeopgaveà

 

 

Udvidelse fra ¼ til 3/8 eller ½ stå

Hvad er en studierapport?

 

 

Hvem skal aflevere opgivelser?

Folk der melder sig til

Eksamensformen fri mundtlig med materiale,

 

skal aflevere opgivelser i 3 eksemplarer ved instituttets skrankeekspedition, senest engang i slutningen af april 2003 [dato offentliggjort af administrationen: 28/4, inden kl. 15.00]. Blanket hertil kan fås på instituttets hjemmeside, www.nordisk.ku.dk. Send udkast til opgivelser pr. e-mail til kkj@hum.ku.dk senest et par dage før seneste frist for underskrift.

Til grund for skabelonopgivelserne ligger den seneste studieordning. Studerende der er optaget til bacheloruddannelsen med Dansk som grundfag d. 1. september 1996 eller senere, skal såfremt de ønsker at studere en kandidatuddannelse i Dansk, studere efter denne ordning. Ordningen kan ses på instituttets hjemmeside og downloades i pdf-format.

 

 

Hvor meget skal der opgives?

 

Koko tilhører den kategori af emner hvorom det i ordningen hedder: "Ved sproglige emner på 1/4 årsværk hvis formål er at øge færdigheden i at udtrykke sig i ikke-akademiske genrer, vil opgivelserne normalt være på 800 sider, suppleret med 60 sider tekstprøver." Samtidig hedder det: "Opgivelsernes sammensætning kan ved sproglige emner variere stærkt, afhængigt af emnets art".

"800 sider" vil sige "800 sider sekundærtekst"; "60 sider tekstprøve" vil sige "60 sider primærtekst". Det umiddelbare misforhold mellem opgivelsesomfang ved sproglige over for litterære og medieanalytiske emner (1200 sider) er kun tilsyneladende, da ideen er at en væsentlig del af de 60 siders tekstprøver er produceret af eksaminanden selv med en omregningsfaktor (ifølge ordningens bilag 2) på 1 s = 20 normalsider. De øvrige opgivne tekstprøver vil tilhøre andre kategorier som opregnes i bilag 2 med omregningsfaktor, fx kategorien "tekster som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 ns er på 420 enheder", dvs. omregningsfaktoren er 1 s = 5 normalsider.

Deltagere som har bidraget til kurset med tekster, taler, oplæg og andet skal være opmærksom på at sådant selvproduceret materiale kan – og faktisk bør – opgives, og at det tæller således: 1 s. = 20 normalsider, 1 minut (tale = lydbånd) = 10 normalsider, jf. bilag 2 i OB-ordningen. Der skal især opgives tekster og materialer som den enkelte deltager har produceret eller på anden vis beskæftiget sig med i praktikken.

Deltagere kan også ønske at opgive værker som specielt har noget at gøre med deres praktikophold. Hvis man ønsker at erstatte nogle af de værker som er nævnt her i skabelonen med andre, må det begrundes. For folk som går til eksamen som selvstuderende, skal opgivelserne justeres så de på rimelig vis dækker det øgede pensum på 2000 sider.

 

Skabelon til fælles opgivelser (med plads til individuelle variationer)

 

Teoretisk analytisk prosa m.m. (sekundærtekst)

Kjøller Image Kbh: Akademisk 1997

Schein, E.H. Organisationskultur og ledelse, 2. udg. Kbh, 1994. Uddrag:

Kap. 1 - 7, s. 10 - 139.

Kap. 11 - 17, s. 196 - 331.

Schultz, M. Kultur i organisationer. Kbh 1990. Uddrag:

Kap. 3: ”Funktionalistisk kulturanalyse” (s. 43-68)

Kap. 5: ”Symbolsk kulturfortolkning” (s. 87-117)

 

Kjøller Aschehougs store bog om at holde tale 2002, del III: ”Taler uden for familien”, s. 192-292

Haslebo, G. & Nielsen K. S. Konsultation i organisationer – hvordan mennesker skaber ny mening Kbh. 1997; uddrag:

Kapitel 1: Oganisationskonsultation i systemisk perspektiv" s. 13-28;

Kapitel 2: "Organisationskonsultation og læring" s. 29-46;

Kapitel 5: "Systemiske nøglebegreber", s. 95-127.

Kapitel 6: "Konsulentens erkendelsesprocesser i praksis: Når to konsulenter arbejder sammen", s. 129-143.

Fisher, R., Ury W. Få ”ja” når du forhandler Kbh: Borgen 1990 (og senere).

Indledningen s. 17-29

”svære situationer” s. 121 – 178

 

Uddrag af Kapitel 6: "Public Speaking in Political Campaigns" (s. 173-198) i Trent, J.S. & Friedenberg, R.V. Political Campaign Communication. Principles and Practices. Fourth Edition. London m.fl.: Praeger, 2000. I kursuskompendiet.

Deluca, Kevin Michael Image Politics. The New Rhetoric of Environmental Activism London: The Guilford Press 1999 Ch. 1: “Making Waves” s. 1-22, plus kapitlets noter s. 165-168. I kompendiet.

 

Larsen, P. Harms Faktion som udtryksmiddel Kbh. 1992: Fra 2. del: "Det systematiske synspunkt" s. 85-192 læser vi

"Faktion og dramaturgi", "Tre fremstillingsmåder" og TV-SUM-dramaturgiens muligheder og begrænsninger", s. 85-110;

"Faktaprogrammernes fortælleteknik: de tre niveauer" og "Faktaprogrammer i lyset af SUM-dramaturgien", "Sandhedens dramaturgi" s. 111-146.

 

 

 

 142 s

 

129 s

 135 s

 

22 s

30 s

 

100 s

 

 

15 s

17 s

32 s

14 s

 

 

12 s

57 s

 

25 s

 

24 s

 

 

 

25 s

 

35 s

 

 

I alt

 814 s

 

Tekstprøver som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet (primærtekst)

Denne opgørelse skal først og fremmest omfatte selvproducerede produkter i praktikken.

Der kan også indgå opgaveløsninger og mundtlige oplæg fra forløbet inden praktikken.

 

 

 

 

I alt

60 s

Materiale og synopsis (disposition)

 

Der skal dels afleveres et materiale som normalt ved emner på ¼ stå er på op til 6 sider, dels medbringes en disposition – en såkaldt synopsis – til eksaminationen. Materialet bliver til efter samråd med eksaminator og afleveres til instituttets eksamensadministration senest 14 dage før eksaminationen. Det er praktisk at aflevere dispositionen sammen med materialet – bl.a. fordi du samtidig med forberedelsen af materialet skal forberede hvordan du vil bruge det i den mundtlige præsentation som den mundtlige eksamination starter med. Synopsen er en indholdsoversigt over denne præsentation i stikordsform. Du kan aflevere en foreløbig synopsis sammen med materialet, og så medbringe den endelige til selve eksaminationen. Også synopsen afleveres i 3 eksemplarer.

I materialet skal indgå både (en del af) noget selvproduceret i en ikke-akademisk genre og (en del af) din teoretisk-analytiske forklaring af det selvproducerede. Op til halvdelen af materialet kan være selvproduceret.

 

 

 

Udvidelse fra ¼ til 3/8 eller ½ stå

 

Udvidelserne er kun mulige ved

 

Eksamensformen fri skriflig hjemmeopgave.

 

Når du opgraderer, skal du ikke søge studienævnet om dispensation, men orientere din vejleder og eksaminator. Du anfører simpelt hen den ønskede stå-vægt eksamen skal have, når du udfylder blanketten ved eksamenstilmeldingen.

 

Din situation

Du gør følgende

Du har fulgt kurset aktivt og ønsker ikke at udvide

Du skriver en fri skriftlig hjemmeopgave på 15-20 sider.

Du har fulgt kurset aktivt og ønsker at opgradere til 3/8 à

Du udarbejdes en korpusliste (litteraturliste) på 1000 sider teoretisk-analytisk litteratur (”sekundærlitteratur”). Denne korpusliste indlemmes i studierapporten over den selvstuderede ottendedel stå. Den fri skriftlige hjemmeopgaves omfang er 25-30 s.

 

Du har fulgt kurset aktivt og ønsker at opgradere til 1/2 à

Du udarbejdes en korpusliste (litteraturliste) på 2000 sider teoretisk-analytisk litteratur (”sekundærlitteratur”). Denne korpusliste indlemmes i studierapporten over den selvstuderede fjerdedel stå. Den fri skriftlige hjemmeopgaves omfang er 35-40 s.

 

Du har fulgt kurset, men ikke tilstrækkeligt aktivt. Du ønsker at gå til eksamen

Du går til eksamen som selvstuderende.

 

 

Definitioner

 

Korpusliste

 

Korpuslisten godkendes af eksaminator inden aflevering af pensumopgivelserne, eller indlemmes ved fri skriftlig hjemmeopgave i studierapporten.

 

Studierapport

 

En studierapport tilsigter dels (1) at redegøre for studiet af den del af den studerendes emne som hver­ken er behandlet i undervisningen eller i den fri skriftlige hjemmeopgave, dels (2) at redegøre for den research der ligger til grund for affattelsen af den fri skriftlige hjemmeopgave, og som har mu­liggjort indkredsningen af emnet, formuleringen af opgaven og siden dens løsning. Første del af rap­porten (1) skal rumme den oversigt over eksaminandens læsning af primær og sekundær litteratur, og eventuelt refleksioner over en eller flere problemstillinger i det læste. Anden del af rapporten (2) kan begynde med ideen til opgaven, fortsætte med de vink lærerens vejledning har givet, redegøre for bib­lioteks­søgning, for læsning af bøger, film, billeder, komme ind på problemer, vanskeligheder og ­person­lige overvejelser, nå frem til igangsættelsen af skriveprocessen og endelig strejfe grænserne for researchen og dermed opgaven.           

 

Studierapporten skal rumme en oversigt over det der er læst, en redegørelse for hovedlinjer­ne i det læste, samt en redegørelse for fremgangsmåden ved studiet af elementet. Studierapporten har et omfang af 5-8 sider og afleveres i tre eksemplarer sammen med hjemmeopgaven. Studierapporten godkendes af eksaminator, men indgår ikke i bedømmelsen af opgaven.

 

 

 

Skematisk oversigt

 

 

 

 

¼ stå, aktiv holddeltalgelse

 

¼ stå aktiv holddeltagelse + 1/8 stå selvstuderet

 

¼ stå aktiv holddeltagelse + ¼ stå selvstuderet

 

 

teoretisk-analytisk

tekstprøver

teoretisk-analytisk

tekstprøver

teoretisk-analytisk

tekstprøver

opgivelser

800

60

800+400

60+30

800+800

60+60

korpusliste = 2,5 * opgivelser

 

 

1000

ingen

2000

ingen

fri skriftlig hj.opg.

15-20 s.

 

25-30 s. + studierapport på 5-8 sider

 

35-40 s. + studierapport på 5-8 sider

 

 

 

 

Eksamen for ikke-aktive deltagere

Hvor kravet om aktiv deltagelse i kurset ikke er opfyldt, betragtes studiet som selvstuderet. At deltage aktivt vil sige at deltage aktivt i mindst 75% af undervisningen, dvs. være til stede, i tilfredsstillende grad deltage i øvelser og diskussioner, og komme med oplæg.

 

Hvis dette krav ikke er opfyldt, betyder det at du som selvstuderende til en eksamen på ¼ stå skal have godkendt en pensumliste på 2,5 gange det omfang som gælder for de aktive studerende, dvs. 2,5 gange 800 = 2000 sider.

 

Korpuslisten (pensumlisten) skal afspejle de læste tekster i forbindelse med selvstudiet af emnet og danner grundlaget for eksaminationen på linje med undervisningsdeltagelsen i et ikke-selvstuderet emne.

                     

Ved prøveformen fri mundtlig prøve med materiale godkendes korpuslisten af eksaminator inden aflevering af pensumopgivelserne.

 

Ved prøveformen fri skriftlig hjemmeopgave indlemmes korpuslisten i studierapporten.