SR forside -->

Sprogbeskrivelse

 

 

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

Emnebeskrivelse:

Sprogbeskrivelse 2001-2002

Skrivning af småtekster

[senest opdateret d. 17/10 01]

Kursus på 1/4 stå som indgår i studiemønstret Sproglig rådgivning. Kurset er placeret som et tværhumanistisk BA-tilvalg, dvs. det kan vælges af alle studerende på fakultetets bachelorstudier, herunder danskstuderende. Det udbydes fra og med efteråret 2001 én gang om året med begyndelse hvert efterår.

Kurset kan også tages af studerende på dansk kandidatstudium (overbygningen). Der skal ikke søges om dispensation til dette.

Titlen er i forhold til kursets udvikling de senere omgange det har kørt, lidt misvisende. Der arbejdes med sprogbeskrivelse, men aldrig i isolation og ikke først og fremmest. Kursets fokus er produktion af små-tekster. Der arbejdes mere med informationsstruktur end med sprogbeskrivelse, og sigtet er hele tiden at producere tekster og at forklare hvorfor de kommer til at se ud som de gør, bedst muligt. Der fokuseres på de aspekter af tekstproduktion som er uafhængig af genre og organisatorisk ramme. Genre er i fokus på et andet af mønstrets kurser, Formidling. Den organisatoriske ramme på kurset Kommunikationsanalyse og -vejledning. Begge disse kurser findes på Danskstudiets overbygning.

Sprogbeskrivelseskursets slogans:

Nutid:

Underviser på kurset 2001-2002: Tine Basse Christensen

Plan, deltagerliste m.m. for kørende kursus: se øverst på siden.

 

Arkiv: Sprogbeskrivelse 2000-2001:

Underviser: Klaus Kjøller

Detaljeret plan og målsætning for kurset

Kursusdeltagere

Opgivelser og eksamensvejledning

 

Formalia:

De officielle bestemmelser for kurset "Studieelement D55": ramme og eksamensformer.

 

Emnebeskrivelse med eksamensfordringer og -bestemmelser (= de officielle bestemmelser for "Studieelement nr. D55" fra Studieordningen for Sproglig rådgivning I)

Den aktuelle udfyldning af rammebestemmelserne nedenfor finder du i det formål som er i kursusplanen.

Studieelement nr. D55:

Sprogbeskrivelse (1/4 årsværk)

- BA-niveau

Undervisningen:

Færdighed i sprogbeskrivelse trænes i studiets tidlige del som grundlag for arbejdet med de øvrige emner, Træningen består bl.a. i at øve beherskelsen af beskrivelseskategorierne fra grunduddannelsens sproglige og tekstanalytiske dele. Men især arbejdes der med at beskrive teksten som helhed, som sammenhæng og forløb - som handling.

Emnerne kan være:

 

Fordringer:

Ved prøven skal eksaminanden kunne

1.      analysere en tekst grammatisk-stilistisk,

2.      gøre rede for teksters komposition, informationsstruktur og argumentatoriske opbygning, og vejlede i forbedring heraf,

3.      gøre rede for træk der er karakteristiske for bestemte sprogbrugssfærer og genrer.

 

Pensum:

Der opgives 1200 ns., hvoraf 50-60 ns. skal være tekstprøver som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet.

Der opereres ikke med en grundbog på kurset, men følgende kan anføres som eksempler på litteratur som kan indgå:

Becker Jensen, L. Kancellistil eller Anders And-sprog?, RUC, 1994.

Statens Informationskontor - Og uden omsvøb, tak Kbh, (uden årstal)

Hansen, E. Ping- og pampersprog Kbh: Hans Reitzel 1971.

Kjøller, K. Sprogets vej til sindets fred Kbh: Hekla 1982.

Kjøller, K. Få din vilje! Tal og skriv effektivt Kbh: Akademisk 1996.

von Eyben AJuridisk stil og sprogbrug@ i Kap. VI af Juridisk Grundbog 1968.

 

Eksamensbestemmelser:

Prøveform: Den studerende vælger mellem prøveformerne A og B

A. Fri, mundtlig prøve med materiale.

B: Fri, skriftlig hjemmeopgave.

Censur: Prøven er med ekstern censur.

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 13-skalaen.

 

A. Fri, mundtlig prøve med materiale:

Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling på ca. 10 minutter ved eksaminanden efterfulgt af dialog mellem eksaminator og eksaminand.

Ved eksaminationens begyndelse skal der foreligge en disposition for sagsfremstillingen i 2 eksemplarer.

Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve.

Omfang: Prøven varer 30 min. inkl. votering. Ved gruppeprøve se studieordningens bestemmelser.

Hjælpemidler: Nødvendige hjælpemidler – primært opgivne tekster – kan medbringes.

 

 

B: Fri, skriftlig hjemmeopgave.

Ved fri prøve fastlægges opgaveformuleringen af eksaminator og eksaminand i fællesskab.

Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller som gruppeprøve.

Omfang: Hjemmeopgaven skal være af et omfang på 15 - 20 normalsider. Ved gruppeprøve se generelle eksamensbestemmelser 3.6.

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt.

Særlige bestemmelser: Der skal i hjemmeopgaven indgå en redegørelse for valg af stof og metode.

Forudsætningen for at kunne benytte denne prøveform er at man har deltaget aktivt i undervisningen (med aktivt forstås deltagelse i mindst 75% af undervisningen, eventuelt med oplæg). Hvis dette ikke er tilfældet, skal der sammen med hjemmeopgaven afleveres en studierapport.