SR forside à

Sprogbeskrivelse

holdets intranet à

http://euv.hum.ku.dk à

Gruppenavn: Sprogbeskrivelse02-03

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

Sprogbeskrivelse 2002-3: eksamensformer, opgivelser, materiale, synopsis og aktiv deltagelse

[senest revideret 9/4 2003]

 

Reglerne

Godkendelse af opgivelser

Materiale og synopsis (disposition)

Utilstrækkelig  kursusdeltagelse

Skabelon til fælles opgivelser

Omregning ved materiale der indgår i opgivelser

 

 

Reglerne

Der er mulighed for to eksamensformer: Fri skriftlig hjemmeopgave og fri mundtlig med materiale. Kun ved den sidste skal der afleveres opgivelser. De skal for BA-studerende være på 1200 ns., hvoraf 50-60 ns. skal være tekstprøver som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet. Opmærksomheden henledes på at de 50-60 siders tekstprøver, hvoraf en del vil være selvproduceret materiale, takket være studienævnets omregningstabel, § 3.5. i Grundfagsordningen: Normalsideberegning, i praksis vil udgøre ca. halvdelen af opgivelserne.

Hvis emnet tages som sprogligt emne på Dansk overbygning (1/4 STÅ), skal opgivelserne være på 800 sider, suppleret med 60 sider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet.

 

Godkendelse af opgivelser

De folk der har meldt sig til fri mundtlig eksamen med materiale, skal aflevere opgivelser i 3 eksemplarer på instituttets skrankeekspedition. Blanket hertil kan fås på instituttets hjemmeside, www.nordisk.ku.dk. Opgivelserne må ikke udelukke væsentlige elementer fra undervisningen. Der er et forslag til opgivelser her på siden. Opgivelserne skal underskrives af læreren. Send et udkast til mig et par dage inden du gerne vil have dem underskrevet, kkj@hum.ku.dk, så jeg kan nå at kigge dem igennem. Seneste frist for aflevering til instituttet er d. 28/4 2003, kl. 15.00.

 

Materiale og synopsis (disposition)

Der skal dels afleveres et materiale som normalt er på op til 6 sider [her bruges ingen omregning, selv om der afleveres selvproduceret materiale eller materiale som gøres til genstand for indgående sproglig analyse], dels medbringes en disposition – en såkaldt synopsis – til eksaminationen i mindst 2 eksemplarer. Materialet bliver til efter samråd med eksaminator og afleveres til instituttets eksamensadministration senest 14 dage før eksaminationen. Det er praktisk at aflevere dispositionen sammen med materialet.

I materialet skal indgå både (en del af) noget selvproduceret i en ikke-akademisk genre og (en del af) din teoretisk-analytiske forklaring af det selvproducerede. Op til halvdelen af materialet kan være selvproduceret.

 

Utilstrækkelig  kursusdeltagelse

Hvis man ikke har deltaget tilstrækkeligt aktivt i kurset, dvs. været til stede mindst 75% af tiden og løst mindst 50% af de stillede opgaver, så betragtes man som selvstuderende. Så skal folk der går op mundtligt, forinden have godkendt en korpusliste på 2000 sider (2,5 gange 800 sider). Folk som skriver hjemmeopgave, skal aflevere en studierapport.

 

Skabelon til fælles opgivelser

Teoretisk analytisk prosa m.m. (sekundærtekst)

Kjøller Din fede tekst Kompendieudsalg-Humaniora 2002

Hansen, E. Dæmonernes port Kbh: Hans Reitzel 1997

Jacobsen, H.G., Skyum-Nielsen, P. Dansk sprog. En grundbog Kbh: Schønberg 1996. Kapitlet ”Juridisk sprogbrug” (m. trappediagrammer), s. 124-140

Kjøller Sprogbeskrivelse – Tekstproduktion: Valg af varietet og stil  Kompendieudsalg-Humaniora 2002.

Kjøller Introduktion til dansk grammatik Kompendieudsalg-Humaniora 2002. 4.2 Ledsætningsskemaet, s. 35-39, 7. Overfladestruktur, s. 49, 8. Dybdestruktur, s. 49-54.

Kjøller Image Kbh. 1997, kap. 9: Tekstarbejdet s. 89 -100.

s. 91-99 fra Peter Harms Larsens Faktion som udtryksmiddel Kbh. 1992.

papir om Regel 5: Alting blandes sammen 2: Vertikalt. (Kjøller Spindoktor 2001)

Papir nr. 1, 2, 3 og 4

Jensen, L.B. Kancellistil eller Anders And-sprog?En undersøgelse af forvaltningssproget og dets institutionelle betingelser Roskilde Universitetsforlag 1998.

Jensen, L.B. Ud af elfenbenstårnet – fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie Roskilde Universitetsforlag 1998.

 

I alt for tilvalgsstuderende

Hertil må overbygningsstuderende supplere med ca. 130 sider efter eget valg, fx i forbindelse med den selvvalgte større opgave

 

120 s

155 s

16 s

 

24 s

9 s

 

11 s

8 s

 3 s

10 s

173 s

 

142 s

 

671 s

 

130 s

 

I alt for overbygningstuderende

 

801 s

 

Tekstprøver som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet (primærtekst)

Denne opgørelse viser tallene for en optimalt aktiv opgavebesvarer, dvs. én som aktivt og tilfredsstillende har besvaret mindst 50% af de stillede opgaver under a), b) og c), og som har deltaget i fællestimen, jf. d); den skal justeres nedad for mindre aktive deltagere som har besvaret et mindre antal opgaver, eventuelt mindre udførligt.

Alle opgavetekster og dine fyldestgørende opgavebesvarelser af alle opgaverne i

 

a) Papir 1-4: tekst nr. 4, 1, 5, 9, 11, 10; opg. 19 og 26 i IDG

b) Situation 20, 21 og 22.

c) Opgave 31, 32.

d) Opgaver til fællestime med Sprog og norm (ingen skriftlige besvarelser)

I alt

Overbygningsstuderende skal opgive yderligere 10 sider, som jo passende kan hentes fra den selvvalgte opgave i slutningen af kurset

Sådanne tekstprøver tæller med en faktor 15, se nedenfor.

15 s

15 s

15 s

5 s

50 s

Omregnet til normalsider:

750 ns

 

Omregning ved materiale der indgår i opgivelser

Teoretisk-analytisk prosa: 1 s = 1 ns.

For alt andet tekstmateriale på kurset gælder følgende:

Tekster som ikke er produceret af eksaminanden og som gøres til genstand for indgående sproglig analyse: 1 ns er på 420 enheder. (dvs. 1 side = 5 ns)

Sprogligt materiale som er produceret af eksaminanden (pjecer, manualer, vejledninger m.v.): 1 side = 20 ns

Jeg vurderer at de opgavetekster og situationsbeskrivelser jeg har produceret (1 = 5 ns) udgør 1/3 af materialet, og de skriftlige besvarelser deltagerne giver (1 = 20 ns) udgør 2/3. Dvs. at den gennemsnitslige omregningsfaktor for materialet som helhed bliver [(1/3 x 5) + (2/3 x 20)] = 15.

 

 


Til toppen af siden