SR forside -->

Sprogbeskrivelse

 

 

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

Sprogbeskrivelse:

Plan for kurset 2001-2002

[senest opdateret d. 24/4 2002]

Tid og sted: efterår 2001 (Tine Basse Christensen), forår 2002 (Klaus Kjøller); mandag 13.15-16 i lokale 16.1.14; ca. midtvejs holder vi en pause på ca. 30 minutter.

Generelt:

Formål

Undervisningsformer

Kursets forløb:

1. semester:

Indledning

Grammatisk analyse

 Sprogstil: hvad, hvorfor og hvordan?

Informationsanalyse: tekstrevision: fra tekst til netværk til tekst

tekstproduktion: fra situation til netværk til tekst

 

 

2. semester:

Arbejdsproces

Kursets bolde i spil

Aflevering af beskrivelser af rådgivningsopgave

Fællestimer med kurset Sprog og norm

Vejledning

Fremlæggelse

 

Formål

Formålet fremgår af rammebeskrivelsen i studieordningen: Kurset skal give deltagerne viden og færdigheder så de kan

Denne rammebeskrivelse er fokuseret på intern tekstanalyse. I forhold til den vil vi på dette kursus især fokusere på analysebegreber som er velegnet når man skal producere en tekst. Kun ca. halvdelen af en sproglig rådgivers arbejde består i analyse; den anden halvdel består i produktion -- af vejledning, eller af tekster i ikke-akademiske genrer. Og analyse som ikke samtidig på én eller anden måde skal udmønte sig i en ændret praksis, forekommer ikke. Det er derfor meget vigtigt at enhver træning i analyse kobles tæt med træning i produktion. Kun et analyseapparat som er brugbart til tekstproduktion, er til hjælp i praksis.

Dette ændrede formål medfører en hel del omprioriteringer i forhold til den akademiske tradition som er meget koncentreret omkring syntaksanalyse og periodeskemaer.

Rammebeskrivelsen har også en bestemt rådgivningssituation i fokus: Der ligger en tekst på bordet som ikke er helt god; nu skal så rådgiveren forklare forfatteren hvori det mindre gode består og så vidt muligt sørge for at det bliver bedre i fremtiden.

Men i mange rådgivningssituationer foreligger der ingen tekst, men en situation, hvori rådgiveren skal producere en tekst, enten selv eller få andre til det -- eller begge dele, som fx når der skal skrives en tale som skal holdes af chefen.

Men disse fokustilpasninger af rammebeskrivelsen ændrer ikke ved at vi så vidt muligt på dette kursus vil koncentrere os om tekstinterne forhold. Vi vil gå i dybden med ofte ganske små tekster -- også langt dybere end der bare tilnærmelsesvis er tid til når man arbejder som sproglig rådgiver. Men det er jo også meningen med et universitetskursus at man skal gøre det. Men når vi så har været i dybden, går vi i højden: Det detaljerede arbejde med at få modtageren til fortsætte med at læse, lytte eller se forudsætter at vi også må træne i at arbejde med meta-argumentation og med at finde historien i og omkring det der skal formidles. Kurset trækker altså også klart på elementer fra danskstudiets medieanalytiske og litterære områder.

 

 Undervisningsformer

Timerne vil først og fremmest bestå i fremlæggelse og diskussion af deltageropgaver. Opgavernes indhold vil i første semester være forholdsvis præcist defineret af kursusholderen, ligesom rammerne for besvarelserne vil være meget målrettet mod lige netop den pågældende fase i kurset.

I andet semester er det deltagerne der sætter dagsordenen ved deres individuelle valg af opgaver inden for kursets ramme.

 

Forløb

Behøver jeg fremhæve at planen for forløbet til stadighed vil være udsat for diverse tilpasninger? Denne plan er fra den dato som står øverst på denne side, hvoraf det fremgår hvornår jeg senest har revideret denne side.


Plan for efterår 2001

 

Underviser efteråret 2001: Tine Basse Christensen

 

1.     gang

10. september

 

Introduktion til faget, vores arbejdsmetoder, litteratur og hele semestrets forløb.

Udlevering af ledsætnings- og periodeskemaøvelser.

 

Litteratur til 1. semester:

Tekster i kompendium:

 

Tekst 1: Henrik Jørgensen: Indføring i Dansk Syntaks. Århus Universitet 2000, p.19-35 + 51-62. Intet ISBN. (i alt 29 sider af 116)

 

Tekst 2: Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen: af: Håndbog i Nudansk, 1990, Politikens Forlag, København, s. 38-46, 156-158, 251-257, 469-472

(i alt 23 s. ud af 527 sider)

 

Tekst 3: Henning Olsen: Surveymetodens skrøbelige retorik, i: Retorikmagasinet, nr. 28, årg. 8, maj 1998 (3 sider)

 

Tekst 4: Ole Togeby: Skribentens 10 bud. Oles hjemmeside: www.hum.au.dk/nordisk/norot/10bud.htg/10bud.htm

 

Tekst 5: Erik Hansen: Den hemmelige præmis. I: K. Kjøller: Analyser af sprogbrug og argumentation. Borgen. 1975. p. 88-101

 

Tekst 6: Klaus Kjøller: af: Image, 1997, Akademisk Forlag, København, p. 89-100 + 113-126.  ISBN: 87-500-3502-9

 

Tekst 7: Klaus Kjøller: af: Gode Grunde? Introduktion til argumentationsanalyse, 1980, Gjellerup, København, p. 72-95  ISBN: 87-13-02788-3 (i alt 23 sider af 96 sider)

 

Øvrige tekster:

Henrik Galberg Jacobsen og Peder Skyum-Nielsen: Dansk Sprog, en grundbog.1996, Schønberg, København. p. 69-139

 

Anne Marie Heltoft mfl.: Perleporten, Introduktion til grammatik.1999, Gads Forlag, København.

 

Erik Hansen: Dæmonernes Port, 1977, Hans Reitzels Forlag, København, p. 43-83

 

Klaus Kjøller: Nudansk Fremstilling, p. 246-273 + 309-312.

 

 

 

2-5 gang: grammatisk analyse

Litteratur:       Dansk sprog, p., 69-139

                      Perleporten

                      Dæmonernes Port: p.43-83

                      Indføring i Dansk Syntaks: p.19-35 + 51-62

 

2.     gang

17. september

Grammatisk analyse

Ledsætninger, periodeskema og sætningsafløsere

 

Aflever højest 1 A-4 ark med sagprosa som du selv har produceret. Skal bruges til at give mig en idé om jeres sprog og sprogstil. Udlevering af funktionsøvelser til næste gang + øvelse 1 (afleveres)

 

Tekster:

Dansk Sprog:128-135

Dæmonernes Port: 78-80

Indføring i Dansk Syntaks: 51-62

 

 

3.     gang

24. september

Grammatisk analyse

Ledsætninger fortsat og funktionsanalyse. Udlevering af sætningsskemaøvelse

 

Tekster:

Perleporten

Dansk Sprog: 74-79

 

 

4.     gang

1. oktober

Grammatisk analyse

Funktionsanalyse og sætningsskema med nominalhelheder. Udlevering af helhedsøvelse + øvelse 2 (afleveres)

 

Tekster:

Dansk sprog: 80-121

 

 

5.     gang

8. oktober

Grammatisk analyse

Opsamling med helhedsøvelser.

Vi diskuterer den afleverede øvelse. Udlevering af øvelse 3

 

Tekster:

Som gang 2-4

 

 

 

6. gang: sprogstil: hvad, hvorfor og hvordan?

 

Litteratur:       Dansk sprog, p. 124-140

Henning Olsen: Surveymetodens skrøbelige retorik

Håndbog i Nudansk: p. 156-158- Fremstillingsformer, 251-257 - Kommunikation,

469-472 -Teksttyper.

 

6.     gang

22.   oktober

Sprogstil og kommunikation der lykkes

Hvem er modtageren, hvorfor er han/hun vigtig? Og hvordan når man ham/hende?

 

 

7-14. gang: Informationsanalyse: tekstrevision: fra tekst til netværk til tekst

tekstproduktion: fra situation til netværk til tekst

 

Litteratur:       Klaus Kjøller: Nudansk Fremstilling:             p. 246-312

--------do-----: Gode Grunde:  p. 71-95

-------do------: Image                                   p.89-100 + 113-126

 

7.     gang

29. oktober

Informationsnetværk og tekstkomposition

Tekstproduktion og tekstrevision. Udlevering af øvelse 4

 

Tekster:

Nudansk Fremstilling:            p. 246-273

 

 

8.     gang

5. november

Informationsnetværk og tekstkomposition

Tekstproduktion og tekstrevision.

 

Tekster:

Nudansk Fremstilling:            p. 246-283

 

 

 

9.     gang

12. november

Informationskomposition - punkt/totalfremstilling

Udlevering af øvelse 6

 

Tekster:

Nudansk Fremstilling:            p. 283-308

 

 

 

 

10.                               gang

19. november

Informations og acceptkomposition

Udlevering af øvelse 7

 

Tekster:

Nudansk Fremstilling:            p. 309-312

Image:                                  det hele

 

 

11.                               gang

26. november

acceptkomposition og argumentation

Udlevering af øvelse 8

 

Tekster:

Nudansk Fremstilling:            p. 309-312

Gode Grunde:                       p. 71-95

 

 

12.                               gang

3. december

acceptkomposition og argumentation

Grupperne afleverer kopier af deres oplæg til næste gang

 

Tekster:

Som sidst

 

 

13.                               gang

10. december

Fremlæggelse af rådgivningssituation

 

 

14. gang,

17. december

Fremlæggelse af rådgivningssituation

 


Plan for foråret 2002

Underviser foråret 2002: Klaus Kjøller.

2. semester:

815 (4/2). Tilbageskuen, fremadskuen, planlægning.

Deltagerliste

***

Kursets bolde i spil, Arbejdsproces

8816 - 18. (11/2, 18/2, 25/2) Vi tager 3 realistiske opgaver hvor vi spiller på hele klaviaturet i kurset. Besvarelser afleveres  i dueslaget på instituttet senest torsdag kl. 12, eller vedhæftet pr. e-mail til kkj@hum.ku.dk senest torsdag aften.

Vi sætter også fokus på arbejdsprocessen, specielt ved lidt større skriftlige arbejder.

ž Yderligere litteratur til arbejdsproces:

Kjøller Skriv bedre opgaver Kbh 1995

Formidlingscentrets instruktioner om dette.

816 (11/2) Opgave 31: Pjece fra offentlig myndighed til borger. [Om hjemmepleje, se i hængemappen i Palmehaven hvis du mangler den]. De uddelte papirer om skabelonerne for brugerfiksering og orgacentri er uddrag fra den reviderede introduktion til informationshierarki på nettet.

817 (18/2) Opgave 32: Borgmesterforord. Opgave 32-33 findes her. De findes i word-format på vores intranet, www.groupcare.dk, gruppen Sprogbeskrivelse01-02. Du skal selv tilmelde dig denne gruppe, hvorefter jeg godkender, hvis du er deltager på kurset af samme navn.

818 (25/2) Opgave 33: Ministerindlæg i pressen.

Aflevering af beskrivelser af rådgivningsopgave; placer oplægget på www.groupcare.dk, gruppen Sprogbeskrivelse01-02, mappen ’Opgaveoplæg’ – eller medbring den til timen i det fornødne antal og uddel den.

Det arbejde der -- gruppevis eller individuelt -- skal udføres i forbindelse med denne opgave, kan opgøres som nedenfor i punkterne a - n. Det er kun punkt a-c som udføres denne gang; resten kommer senere.

 1. Udformning af en beskrivelse på højst én A4-side af den påtænkte rådgivningsopgave. Beskrivelsen skal rumme en (foreløbig) beskrivelse af 1) rådgivningssituationen, 2) din egen rolle i situationen,.3) målet med din rådgivning som skal inkludere fremstilling af tekst i en ikke-akademisk genre.
 2. Fremlæggelse for og kritik/spørgsmål fra holdet. Kopier dit foreløbige oplæg til holdet. Mundtlig fremlæggelse og eventuelle spørgsmål: i alt 5-8 minutter.
 3. Eventuelt revision af beskrivelsen efter b.
 4. Indsamling, analyse og vurdering af informationer om rådgivningsssituationen, fx ved interview og indsamling af trykt materiale.
 5. Genovervejelse af din beskrivelse (c.)
 6. Fremstilling af din din rådgivning: opgavens praktiske del. Omfang: højst halvdelen af opgaven, dvs. 10 normalsider.
 7. Udformning af dine forklaringer af de valg der ligger bag f.: opgavens teoretisk-analytiske del. Omfang: højst 10 normalsider.
 8. Teknisk fremstilling og mangfoldiggørelse af din opgave (bortfalder ved e-mail). Husk dobbelt linjeafstand og rimelig margin. Omfang: højst 20 normalsider, men mindre kan også gøre det.
 9. Fordeling af opgaven til holdets deltagere, senest en uge før opgaven skal på dagsordenen. Det letteste er at benytte e-mail og så vedhæfte opgavefilen.
 10. Modtagerne studerer opgaven.
 11. Opgaven forelægges mundtligt.
 12. Modtagerne bedømmer opgaven mundtligt.
 13. Eventuelt revision af opgaven i lyset af l (altså forrige punkt).

Aflevering af opgaven som fri skriftlig hjemmeopgave (eksamensopgave). Opgaven kan også bruges som materiale i forbindelse med eksamensformen fri mundtlig eksamen med materiale.

***

Fællestimer med kurset Sprog og norm

819. (d. 4/3 2001) Fællestime med BA- sproglig rådgivningskurset Sprog og norm (v. J. Milner). Der er hertil lavet et sæt opgaver. Mundtlig forberedelse.

***

Vejledning

8820 - 23. (11/3, 18/3, 8/4, 15/4) Vejledning. Der er ingen undervisning mandagene 25/3 og 1/4.

Inden vejledning bør man sende mig nogle sider med udkast til dele af opgaven. Det giver det bedste grundlag for en vejledningssamtale at vejlederen har noget konkret at forholde sig til.

Generelt: Deltagerne vælger mange forskellige genrer. Læs om muligt om jeres genre i Jacobsen, H.G. & Jørgensen, P.S. Håndbog i Nudansk, København: Politikens Forlag 1997. En del vælger at skrive inden for en offentlig forvaltningsramme. Her giver Jensen, L.B. Kancellistil eller Anders And-sprog? Papirer om faglig formidling 24/90, Kommunikationsuddannelsen, RUC, 1994, en god perspektivering som kan bruges fx i indledning og/eller afslutning.

820 (11/3)

13.15  - 13.50: Louise Christensen.

13.50 - 14.25:

14.45  - 15.20: Betina Kjerulf-Jensen

15.20 - 15.55: Mette Hvistendahl

821 (18/3)

13.15 -13.50: Kristine M. Pedersen

13.50 - 14.25: Camilla Farlov

14.45 - 15.20: Lise Schleemann

15.20 - 15.55: Sara Aabolt.

822 (8/4)

13.15 - 13.50: Anna Henneberg

13.50 - 14.25:

14.45 - 15.20: Maj Dahl-Rasmussen

15.20 - 15.55: Louise Christiansen

15.55 – 16.30: Mette V. Kristensen

8Torsdag d. 11/4 kl. 12.25 – 13.00: Caroline Bjerkan.

823 (15/4)

13.15 - 13.50: Jacob Pindstrup

13.50 - 14.25: Morten Nielsen

14.35 - 15.10: Tina Foldberg

15.10 - 15.45: Anders Eiberg

15.50 – 16.25: Lisbeth Volf

8Torsdag d. 25/4 kl. 16.00 – 16.35: Anne Straarup Jensen

 

***

Fremlæggelser

8824.- 28. (22/4 - 27/5) Fremlæggelse og kritik. Vi regner med 3 i ilden pr. gang; med 15 deltagere giver det 5 gange.

Dagsordenen for forelæggelse og kritik af de forskellige opgaver bliver således:

1. Mundtlig forelæggelse.

Opgaven er studeret af deltagerne i forvejen, men den skal alligevel forelægges mundtligt af forfatteren (-erne). For det første for at give lejlighed til at komme med uddybninger, pointeunderstregninger, rettelser osv. til det skriftlige materiale; for det andet for at give mulighed for at præsentere elektroniske bilag (radio, tv, internet); for det tredje for at give lejlighed til at træne mundtlig fremstilling. Det skriftlige oplæg kan bestå af 1) den fri skriftlige hj.opgave, så langt som den nu er kommet, 2) det materiale som man påtænker at benytte til fri mundtlig med materiale.

Varighed: normalt 15 min.

Sørg for at deltagerne kan hente dit skriftlige materiale til fremlæggelsen på Groupcare i mappen ’Fremlæggelser’ senest torsdag formiddag før den mandag hvor du fremlægger. [vi dispenserer fra denne regel den første gang, hvor kravet er at det skriftlige materiale ligger klar til deltagerne senest torsdag midnat.]

2. Deltagernes konstruktive kritik (= bedømmelse) af opgaven.

Denne foregår kun mundtligt. For at sikre at der virkelig bliver fremført konstruktiv deltagerkritik, er der til hver undersøgelse udpeget mindst to deltagere som skal fremføre en kritik. Hver kritiker får normalt op til 5 minutter. Det kan være en fordel at de to kritikere lige taler sammen inden seancen, således at kritiker b ikke planlægger at sige det samme som kritiker a.

Herudover vil enhver deltager naturligvis kunne bidrage med kritik.

3. Min konstruktive kritik, dels af opgaven og fremlæggelsen, dels af diskussionen omkring opgaven (jvf. punkt 1 og 2).

Jeg har i sinde kun at fungere som ordstyrer under de to første punkter, og altså ikke blande mig (alt for meget) i diskussionen.


**

gang

dato

fremlægger

kritiker a

kritiker b

24

22/4

Morten

Louise Christensen

Maj

 

 

Mette V.K.

Jacob

Lisbeth

 

 

Anders Eiberg

Tina

Hilde

25

29/4

Lise

Sara

Mette Hvistendahl

 

 

Kristine

Anna

Louise Christiansen

 

 

Camilla [udgår]

Anne

Betina K.

 

 

Louise Christensen

Maj

Caroline

26

6/5

Jacob

Mette Hvistendahl

Morten

 

 

Tina

Hilde

Mette V.K.

 

 

Sara

Lisbeth

Anders Eiberg

 

 

Anna

Louise Christiansen

Lise

27

13/5

Anne

Betina K.

Kristine

 

 

Maj

Caroline

Camilla [udgår]

 

 

Mette Hvistendahl

Morten

Louise Christensen

 

 

Hilde

Mette V.K.

Jacob

28

27/5

Lisbeth

Anders Eiberg

Tina

 

 

Louise Christiansen

Lise

Sara

 

 

Betina K.

Kristine

Anna

 

 

Caroline

Camilla [udgår]

Anne

 


Tilbage til toppen af siden.