SR forside à

Sprogbeskrivelse

holdets intranet à

http://euv.hum.ku.dk à

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

Sprogbeskrivelse: Sprog à Tekst

Plan for kurset 2003-2004

 [senest opdateret d. 6/2 2004]

Underviser: Helle Lehrmann Madsen

Tid og sted: torsdag 13.15-16 i lokale. 27.0.49. Ca. midtvejs holder vi en pause på ca. 30 minutter. Første undervisningsgang i efterårssemestret er d. 4/9.

 

Plan for efteråret

Plan for foråret

Litteraturliste

 

 

Sprogbeskrivelse efterår 2003

 

Forslag til semesterplan

 

1.     4. september:                                     Introduktion til kurset. Den grammatiske analyse sættes ind

 i en større ramme. Forberedelse til næste gang:

·        Læs Dæmonernes Port s. 47-84.

·        Sæt endvidere flg. sætning (som stammer fra et portræt i Politiken) i sætnings- og periodeskema:

”Et par kilometer uden for Odense bor der en mand, som

synes, det er spændende og ikke spor kedeligt at gå i

kirke.” Aflever opgaven til mig i min postkasse senest

tirsdag klokken 14! (Skriv navn på).

·        Aflever ligeledes højst 1 A-4 ark med sagprosa som du selv har produceret.

 

2.   11. september:                                     Periodeskema og sætningsskema. Revision (vi omskriver de analyserede sætninger til noget mere forståeligt. Dvs. at man undgår den dybe hypotaks, omfattende helheder, overflødige eller svært forståelige ord). Opgaver udleveres.

 

3.   18. september:                                     Periodeskema og sætningsskema. Revision. Opgaver udleveres.

 

4.   25. september:                                     Kancellistil. Læs Kancellistil eller Anders And-sprog s.

29-58. Analyseeksempel udleveres.

 

5.     2. oktober:                                         Skrevet talesprog. Vi prøver at møde virkeligheden:

syntetisk og analytisk sprog – når det skriftlige skal siges og det sagte skal skrives: radiosprog. Besøg af Claus Johansen, DR

                     

6.     9. oktober:                                         Kommatering

 

      16. oktober:                                         Efterårsferie

 

7.   23. oktober:                                         Informationsanalyse: fra tekst til hierarki. Vi læser uddrag

af Kjøller: Fed tekst for viderekomne. Sproglig rådgivning

unlimited (udleveres) + Kjøller: Image, kap. 9.

8.   30. oktober:                                         do./ Informationskomposition

9      6. november:                                      do.

10. 13. november:                                      do.

11. 20. november:                                      Informationsanalyse: fra situation til hierarki til tekst

      27. november:                                      Aflyst pga. konference

12.   4. december:                                      Informationsanalyse fortsat

13. 11. december:                                      do./ Acceptkomposition

14. 18. december:                                      Præsentation af deltageroplæg til selvvalgte opgaver

 

 


Sprogbeskrivelse forår 2004

 

Forslag til semesterplan

 

1.     5. februar:                                          I bad om en gennemgang af kursets teoretiske ramme. Den

får I i dag. Vi genopfrisker efterårets pointer, eller i hvert

fald nogle af dem. Og så kigger vi frem på resten af semesteret. Opgave til næste gang: Værløse kommune (uddeles). Aflever tirsdag som sædvanligt. Læs endvidere – igen! – kapitel 9 i Kjøller: Image.

 

2.   12. februar:                                          Gennemgang af Værløse-kommuneopgave. Vi genopfrisker Kjøllers analyseapparat med udgangspunkt i kapitel 9 i Image. Opgave til næste gang: se under den 19. februar.

 

3.   19.februar:                                           Læs Ud af elfenbenstårnet af Leif Becker Jensen og omskriv teksten fra en af sidste semesters opgaver – vælg selv hvilken. Aflever tirsdag som sædvanligt. Desuden 4 korte studenteroplæg (højst 10 minutter), som uddrager de væsentligste, mest interessante og/eller problematiske pointer i bogen. (Hvis I får brug for at illustrere jeres pointer med eksempler – sådan som Becker Jensen hele tiden gør det – så prøv at finde nogle andre frem end hans!).

                                                                 Side 9-37:

                                                                 side 37-79:

                                                                 side 79-119:

                                                                 side 119-147:

 

4.   26.februar:                                           Opgavegennemgang. Peter Harms Larsen: historiefortælling. Desuden: status på opgaveskrivningen – har nogen mon fælles problemer?

 

5.    4. marts:                                             10 råd til skribenten: Dansk sprog, Håndbog i nudansk,

Ole Togeby: Skribentens ti bud. Vi sammenligner og inddrager det vi har lært.

 

6.   11. marts:                                            Fællestime med sprog og norm. Normproblemer og deres udtryk i teksten. Ideologi og værdier i den sproglige rådgivning.

 

7.   18.marts:                                             Vejledning. Det er obligatorisk med mindst én gang vejledning for enhver deltager. Hertil kan komme flere gange efter individuelt behov og efter eget ønske, både før og efter fremlæggelsen for holdet. En liste vil blive fremlagt den 12. februar: her kan I skrive jer på et ønsket vejledningstidspunkt. Der er plads til 5 pr gang. Senest to dage inden vejledningen skal jeg have noget skriftligt materiale med udkast til dele af opgaven. Send altid (foreløbig) disposition og opgavens formål med.

 

8.   25. marts:                       Vejledning

 

9      1. april:                                              Genopfriskning af efterkritik. Vi nærlæser noterne fra

Claus Johansens besøg på holdet i september. Andre ønsker?

 

       8. april                                               Skærtorsdag

 

10. 15. april:                                              Vejledning

 

11. 22. april:                                              Fremlæggelser og diskussion. Vi regner med 3-4 fremlæggelser pr. gang. I får mulighed for at skrive jer på et skema den 12. februar – så tænk over, hvornår I gerne vil til. Hold gerne flere muligheder åbne, så der ikke bliver kamp om datoerne!

Dagsordenen for forelæggelse og konstruktiv kritik af de forskellige opgaver bliver således:

1. Mundtlig forelæggelse: 15 minutter

Opgaven er studeret af deltagerne i forvejen, men den skal alligevel forelægges mundtligt af forfatteren (-erne). For det første for at give lejlighed til at komme med uddybninger, pointeunderstregninger, rettelser osv. til det skriftlige materiale; for det andet for at give mulighed for at præsentere elektroniske bilag (radio, tv, internet); for det tredje for at give lejlighed til at træne mundtlig fremstilling.

Varighed: normalt 15 min.

2. Deltagernes kritik (= bedømmelse) af opgaven: 2 stk. a 5 minutter

Denne foregår kun mundtligt. For at sikre at der virkelig bliver fremført konstruktiv deltagerkritik, er der til hver undersøgelse udpeget mindst to deltagere som skal fremføre en kritik. Hver kritiker får normalt op til 5 minutter. Herudover vil enhver deltager naturligvis kunne bidrage med kritik.

3. Min kritik, dels af opgaven, dels af diskussionen omkring opgaven (jf. punkt 1 og 2).

 

 

12. 29. april:                                              Fremlæggelser og diskussion.

 

13.   5. maj:                                               Fremlæggelser og diskussion.

 

14. 13. maj:                                               Fremlæggelser og diskussion. Afrunding af kurset.

 

 

 


Helle Lehrmann Madsen

Litteratur til Sprogbeskrivelse 2003- 2004.

Kommentarerne er skrevet af Kjøller og overtegnede.

Albeck, U. Dansk stilistik København: Gyldendal 1963.

Beaugrande, R. de Text, discourse and processes: Toward a multidisciplinary science of texts Norwood, N.J. 1980.

Carlsen, M. På skriftens vinger – om at formidle det svære. Akademisk Forlag 1997. Praktisk håndbog for akademikere som gerne vil formidle deres viden i en journalistisk genre.

Diderichsen, P. Elementær Dansk Grammatik. Gyldendal 1968.

Fairclough, N. Discourse and Social Change, UK: Polity Press 1999 (1. udg. 1992).

Hoff-Clausen, E Set gennem nettet – organisationers troværdighed på hjemmesider Kbh: Samfundslitteratur 2002.

Hansen, E. Dæmonernes port Kbh: Hans Reitzel 1997. Er jo central fordi det er den alle på Dansk grundfag lærer at analysere sætninger efter.

Hansen, E. Ping- og pampersprog Kbh: Hans Reitzel 1971.

Jacobsen, H.G., Jørgensen, P.S. Politikens håndbog i nudansk. Opslagsbog i praktisk sprogbrug, 3. udgave Kbh: Politiken 1997. Her finder man gode og kompetente forklaringer på næsten alt: fra traditionelle sprogrigtighedsspørgsmål til problemer om valg af genre.

Jacobsen, H.G., Skyum-Nielsen, P. Dansk sprog. En grundbog Kbh: Schønberg 1996. Udgør vist sammen med Erik Hansens Dæmonernes port efterhånden introduktionen til Dansk sprog på universitetsniveau. Introducerer meget bredt til en bred vifte af emner, herunder mundtlig fremstilling og skriv let-regler – og så selvfølgelig sætningsanalyse og periodeskema (”trappediagram”).

Jensen, L.B. Kancellistil eller Anders And-sprog?En undersøgelse af forvaltningssproget og dets institutionelle betingelser Roskilde Universitetsforlag 1998. Den mest kompetente samlede beskrivelse af forvaltningssprogets særlige problemer og eksistensgrundlag.

--- (95) Ud af elfenbenstårnet – fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie Roskilde Universitetsforlag 1998. Jordnær, kort og eksempelbåret introduktion til ”storytelling”.

--- (01) Den sproglige dåseåbner – om at formidle faglig viden forståeligt Roskilde Universitetsforlag 2001. Her på listen findes flere bøger om hvordan man skriver let og godt. Men hvis én skal fremhæves, kan man nævne denne.

Jørgensen, C., Onsberg, M. Praktisk argumentation. Teknisk Forlag 1987.

Jørgensen, M.W., Phillips, L. Diskursanalyse som teori og metode, Kbh: Samfundslitteratur 1999.

Kjøller, K. Uddrag fra Fed tekst for viderekomne. Sproglig rådgivning unlimited. Endnu ikke publiceret. (side 46-116)

--- Nudansk Fremstilling Institut for Nordisk Filologi 1984. (Bør findes indbundet på Institutbiblioteket).

--- Manipulation. En håndbog Kbh: Borgen 1996 (1. udg. 1991)

--- Image Kbh: Akademisk 1997. Det er specielt kapitel 9 „Tekstarbejdet“ som kort rummer dette kursus’ indhold.

--- Aschehougs store bog om at holde tale Kbh: Aschehoug 2002.

Kyrø, E. Skriv bedre Kbh: Høst & Søn 2001.

Källgren, G. Innehåll i text. En genomgång av faktorer av betydelse för texters innehåll, uppbygnad och sammenhang Stockholm 1979.

Larsen, P. Harms Faktion som udtryksmiddel Kbh.: Amanda 1992

Lemée, P.S., Lund, A.K. Troværdighed. Tal godt for dig! Kbh: Frydenlund 1999.

McGovern, g, Norton, R. Professionel webkommunikation. Børsen 2002.

Munk, T.B., Mørk, K. Brugervenlighed på internettet. En introduktion Kbh: Samfundslitteratur 2002. Der står også her på listen et par andre bøger om nettets særlige forhold.

Nys 2: Nydanske studier og almen kommunikationsteori 2, 1972, Kbh: Akademisk.

Retskrivningsordbogen, 3. udgave Kbh: Aschehoug 2001. En sproglig rådgiver som ikke er perfekt inden for det som dækkes af denne bog, er en død sproglig rådgiver. Så enkelt er det. Men Gud nåde en sproglig rådgiver som kun har forstand på hvad der står i Retskrivningsordbogen.

Retskrivningsordbogen på nettet, se www.dsn.dk,  er en forenklet udgave af cd-rom-versionen af ROs 3. udgave. Netudgaven giver kun mulighed for at foretage helt enkle opslag i ordbogen, og den indeholder ikke retskrivningsreglerne.

Rosenmeier, L. Kommunikation på internettet. En grundbog i arbejdet med virksomheders hjemmesider Kbh: Akademisk 2002.

Statens Informationskontor - Og uden omsvøb, tak Kbh, 1991.

Togeby, O. "Men hva' med kongen. Om tekstlingvistisk analyse" NyS 10/11, s. 26-103 (spec. kap. V).

Veirup, H. Klart og enkelt – kort og godt. Sproglige råd til den fagmand, der skriver til gud og hvermand Systime 1998.

Werlich, E. A text grammar of English Heidelberg 1976.