SR forside à

Sprogbeskrivelse 06-07

holdets intranet à

https://uvp.hum.ku.dk/

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Eksamen

 

 

 

 

Sprogbeskrivelse: Plan for kurset efterår 2006 - forår 2007

 

Underviser: Tina Reichstein

Tid og sted: se kursusbeskrivelsen i lektionskataloget: http://www.sis.ku.dk/lp/visafsnit.asp?snr=38544&sprog=dk&inframe=0

Sprogbeskrivelse efterår 2006. 2

Sprogbeskrivelse forår 2007. 3

Litteratur til Sprogbeskrivelse 2006-2007. 5

 

 

Tid og sted: torsdag 13.15 – 16.00 i lokale 22.0.49

Fremmøde: Min. 75% fremmøde

Opgaver: Min 50% afleveret og godkendt. Opgaver afleveres den følgende undervisningsgang eller sendes til mig, så jeg har den senest fredag.

Oplæg: Alle skal i løbet af de 2 semestre holde mindst 1 oplæg om dagens emne på mellem 15- 30 min., første gang d. 12/10 om kancellisprog.  Der er 2 oplæg pr. gang, og I skal selv fordele rollerne imellem jer.

 

Sprogbeskrivelse efterår 2006

 

7. september

Introduktion til kurset.

 

14. september

Periodeskema og sætningsskema. Vi arbejder med at revidere sætninger – dvs. skrive dem om, så de bliver mere forståelige.

Læs Dæmonernes Port s. 47 – 84 og  Dansk Sprog  s 73 – 120.

Opgaver udleveres

Oplæg fordeles.

 

21. september

Mere sætningsskema, periodeskema og hypotagmer. Læs s. 135-139 i Dansk sprog.

Opgave: Analyse og sammenligning.

 

28. september

Kommakursus + test.

 

5. oktober AFLYST

 

12. oktober

Gennemgang af kommatest.

Kancellisprog. Læs LBJ, Kancellistil eller A.A. kap 3 – 4. Peter Harms Larsen, Skriv sundere s. 15 – 31.

Oplæg:

Opgave. Analyse og omskrivning (min. 2 A4, maks. 5 A4)

 

19. oktober

Efterårsferie

 

26. oktober

Informationsanalyse. Læs K.K. Tekst for viderekomne kap. 3 + K.K. Image kap. 9.

Oplæg:

Opgave. Analyse og omskrivning (min. 2 A4, maks. 5 A4).

 

2. november

Informationsanalyse fortsat. Læs K.K. Tfv. Kap. 4.

Oplæg:

Opgave: Skriv en tekst, som skal ”sælge” dansk-studiet til de kommende studenter. (maks. ½ A4).

 

9. november

Argumentationsanalyse. Læs Charlotte Jørgensen, Merete Onsberg, Praktisk argumentation kap. 1 + 3. Charlotte Jørgensen, Christian Kock, Lone Rørbech, Retorik der flytter stemmer s. 309-321.

Oplæg:

Opgave: Lav en argumentationsanalyse af et læserbrev, du selv vælger.

 

16. november

Høfligheds- / effektivitetsprincippet i tekst og tale. Læs Auditorium X, John E. Andersen, Sprogets takt og tone + ”Møveri” fra Hvad går vi ud fra, Peter Harder (sidstnævnte udleveres).

Oplæg:

Opgave: Analyse med hovedvægt på høfligheds og effektivitetsteori (min. 1½ A4, maks. 3 A4) 

 

23. november

Hvad gør forskellen. Betydningsforskelle, positivt, negativ ladede ord. Læs: Sproget i tekstens rum, Uwe Geist (udleveres).

Oplæg:

Opgave udleveres. (min. 2 A4, maks. 5 A4)

 

30. november

Tekst på internettet. Læs Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk, Brugervenlighed på internettet, kap. 3.

Oplæg:

Opgave: Lav en analyse og omskrivning af en kort net-tekst, du selv vælger. (min. 2 A4, maks 5 A4)

 

7. december

I skal alle komme med en kort præsentation af den tekst, I vil bruge til eksamen. Afrunding af semestret

 

Sprogbeskrivelse forår 2007

 

1. februar

Opgave om net-tekster retur. Gennemgang af semesterplanen, fordeling af oplæg til fagsprog og godt sprog. Status på fremmøde. Tekster til eksamen?

 

 

8. februar

Fælles undervisning med Sprog og Norm.

Godt sprog – hvad er det; holder de kendte råd. Diskussion af den sproglige udvikling.

Litt.: Dansk sprog, Skriftlig fremstilling s. 13-38, Håndbog i Nudansk, Godt sprog s. 155-164 og Togeby, Ole (1976): Kong Gulerod og vatnisserne. I: Mål og Mæle, 3. årg. Nr. 4, 1976.

Liste til vejledning og fremlæggelser lægges frem. Se evt. under 8/3 og 12/4

Oplæg:

Opgave: Analyse og omskrivning af standard-salgsbrev, udleveres. (min 2 A4, maks. 5A4)

 

22. februar

Godt sprog fortsat – vores bud på en prioriteret liste over gode råd om godt sprog.

Fagsprog, hvad er godt, hvad er skidt. Hvor ligger konflikterne?

Litt. Hans Veirup, Klart og enkelt – Kort og godt (udleveres i kopi), Leif Becker Jensen, Den sproglige dåseåbner s. 33-100.

Oplæg:

Opgave: Omskrivning af fagtekst - udleveres (min 2 A4, maks 5 A4).

 

1. marts

Fagsprog fortsat .

Litt: Leif Becker Jensen, Ud af elfenbenstårnet (hele bogen), Christian Kock & Birthe Tandrup, Skriv kreativt kap. 3, 4 & 5..

Oplæg:

Papir om efterkritik udleveres – til brug d. 22/3.

 

8. marts

Vejledning. Det er obligatorisk med mindst én gang vejledning. Hertil kan komme flere gange efter individuelt behov og efter eget ønske – både før og efter fremlæggelsen for holdet. En liste bliver lagt frem d. 8/2, her kan I skrive jer på et ønsket vejledningstidspunkt. Der er plads til 5 pr. gang. Senest 2 dage inden vejledningen skal jeg have noget skriftligt materiale med udkast til dele af opgaven. Send altid (foreløbig) disposition og opgavens formål med.

 

15. marts

Vejledning

 

22. marts

Om efterkritik: Vi skal blive enige om en fælles model for efterkritik, fordi hver fremlægger får kritik af 2 andre deltagere på holdet. Repetition af sætningsskema og trappediagram? Evt. 1-2 til vejledning.

 

29. marts

Vejledning

 

5. april

Påskeferie

 

12. april

Fremlæggelser og diskussion. Jeg regner med 3-4 fremlæggelser pr. gang. I skal skrive jer på et skema d. 8/2 – så tænk over, hvornår I gerne vil til. Hold gerne flere muligheder åbne, så der ikke bliver kamp om datoerne!

Husk, materialet til jeres eksamen skal udleveres til de andre på holdet min. 1 uge før jeres fremlæggelse. Evt. disposition, spørgsmål osv. til efterkritikkerne udleveres/sendes senest 3 dage før fremlæggelsen (også til mig).

 

Dagsordenen for fremlæggelse og konstruktiv kritik af de forskellige opgaver bliver således:

 

1. Mundtlig fremlæggelse: 15 minutter

 

Materialet er studeret af deltagerne i forvejen, men den skal alligevel forelægges mundtligt af forfatteren (-erne). For det første for at give lejlighed til at komme med uddybninger, pointeunderstregninger, rettelser osv. til det skriftlige materiale; for det andet for at give mulighed for at præsentere elektroniske bilag (radio, tv, internet); for det tredje for at give lejlighed til at træne mundtlig fremstilling.

 

2. Deltagernes kritik af opgaven: 2 stk. á 5 minutter.

 

Denne foregår kun mundtligt. For at sikre at der virkelig bliver fremført konstruktiv deltagerkritik, har jeg til hver fremlæggelse udpeget 2 deltagere, som skal fremføre kritik. Hver kritiker får ca. 5 minutter. Herudover vil alle andre deltagere naturligvis kunne bidrage med kritik.

 

3. Min kritik - hvis det er nødvendigt - dels af opgaven, dels af diskussionen omkring opgaven (jf. punkt 1 & 2)

 

 

19. april

Fremlæggelser og diskussion

 

26. april

Fremlæggelser og diskussion

 

3. maj

Fremlæggelser og diskussion

Opsummering af de 2 semestre – indhold afhænger af holdets ønsker og behov. Afslutning.

 

 

 

Litteratur til Sprogbeskrivelse 2006-2007

(listen er foreløbig)

Albeck, U. Dansk stilistik København: Gyldendal 1963.

Beaugrande, R. de Text, discourse and processes: Toward a multidisciplinary science of texts Norwood, N.J. 1980.

Carlsen, M. På skriftens vinger – om at formidle det svære. Akademisk Forlag 1997. Praktisk håndbog for akademikere som gerne vil formidle deres viden i en journalistisk genre.

Diderichsen, P. Elementær Dansk Grammatik. Gyldendal 1968.

Fairclough, N. Discourse and Social Change, UK: Polity Press 1999 (1. udg. 1992).

Hoff-Clausen, E Set gennem nettet – organisationers troværdighed på hjemmesider Kbh: Samfundslitteratur 2002.

Hansen, E. Dæmonernes port Kbh: Hans Reitzel 1997. Er jo central fordi det er den alle på Dansk grundfag lærer at analysere sætninger efter.

Hansen, E. Ping- og pampersprog Kbh: Hans Reitzel 1971.

Hansen, E, Inge Lise Petersen og Ib Poulsen (red.) Auditorium X, Amanda 1991.

Jacobsen, H.G., Jørgensen, P.S. Politikens håndbog i nudansk. Opslagsbog i praktisk sprogbrug, 3. udgave Kbh: Politiken 1997. Her finder man gode og kompetente forklaringer på næsten alt: fra traditionelle sprogrigtighedsspørgsmål til problemer om valg af genre.

Jacobsen, H.G., Skyum-Nielsen, P. Dansk sprog. En grundbog Kbh: Schønberg 1996. Udgør vist sammen med Erik Hansens Dæmonernes port efterhånden introduktionen til Dansk sprog på universitetsniveau. Introducerer meget bredt til en bred vifte af emner, herunder mundtlig fremstilling og skriv let-regler – og så selvfølgelig sætningsanalyse og periodeskema (”trappediagram”).

Jensen, L.B. Kancellistil eller Anders And-sprog?En undersøgelse af forvaltningssproget og dets institutionelle betingelser Roskilde Universitetsforlag 1998. Den mest kompetente samlede beskrivelse af forvaltningssprogets særlige problemer og eksistensgrundlag.

--- (95) Ud af elfenbenstårnet – fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie Roskilde Universitetsforlag 1998. Jordnær, kort og eksempelbåret introduktion til ”storytelling”.

--- (01) Den sproglige dåseåbner – om at formidle faglig viden forståeligt Roskilde Universitetsforlag 2001. Her på listen findes flere bøger om hvordan man skriver let og godt. Men hvis én skal fremhæves, kan man nævne denne.

Jensen, Per Anker, Principper for grammatisk analyse, Erhvervsøkonomisk Forlag 1985

Jørgensen, C., Onsberg, M. Praktisk argumentation. Teknisk Forlag 1987.

Jørgensen, M.W., Phillips, L. Diskursanalyse som teori og metode, Kbh: Samfundslitteratur 1999.

Kjøller, K. Tekst for viderekomne – tekstproduktion og sproglig rådgivning. Samfundslitteratur 2004.

--- Nudansk Fremstilling Institut for Nordisk Filologi 1984. (Bør findes indbundet på Institutbiblioteket).

--- Manipulation. En håndbog Kbh: Borgen 1996 (1. udg. 1991)

--- Image Kbh: Akademisk 1997. Det er specielt kapitel 9 „Tekstarbejdet“ som kort rummer dette kursus’ indhold.

--- Aschehougs store bog om at holde tale Kbh: Aschehoug 2002.

Kock, Christian og Birthe Tandrup, Skriv Kreativt, Gyldendal 1989

Kyrø, E. Skriv bedre Kbh: Høst & Søn 2001.

Källgren, G. Innehåll i text. En genomgång av faktorer av betydelse för texters innehåll, uppbygnad och sammenhang Stockholm 1979.

Larsen, P. Harms Faktion som udtryksmiddel Kbh.: Amanda 1992

Larsen, P. Harms Skriv sundere Teknisk Forlag 1987.

Lemée, P.S., Lund, A.K. Troværdighed. Tal godt for dig! Kbh: Frydenlund 1999.

Lindhardt, Jan  Tale og skrift to kulturer Munksgaard 1989.

McGovern, g, Norton, R. Professionel webkommunikation. Børsen 2002.

Munk, T.B., Mørk, K. Brugervenlighed på internettet. En introduktion Kbh: Samfundslitteratur 2002. Der står også her på listen et par andre bøger om nettets særlige forhold.

Nys 2: Nydanske studier og almen kommunikationsteori 2, 1972, Kbh: Akademisk.

Rask, Kirsten Brevbogen Grafisk Litteratur 1992.

Rask, Kirsten Skriv sikkert Forsikringshøjskolens Forlag 1996.

Retskrivningsordbogen, 3. udgave Kbh: Aschehoug 2001. En sproglig rådgiver som ikke er perfekt inden for det som dækkes af denne bog, er en død sproglig rådgiver. Så enkelt er det. Men Gud nåde en sproglig rådgiver som kun har forstand på hvad der står i Retskrivningsordbogen.

Retskrivningsordbogen på nettet, se www.dsn.dk,  er en forenklet udgave af cd-rom-versionen af ROs 3. udgave. Netudgaven giver kun mulighed for at foretage helt enkle opslag i ordbogen, og den indeholder ikke retskrivningsreglerne.

Rosenmeier, L. Kommunikation på internettet. En grundbog i arbejdet med virksomheders hjemmesider Kbh: Akademisk 2002.

Statens Informationskontor - Og uden omsvøb, tak Kbh, 1991.

Togeby, O. "Men hva' med kongen. Om tekstlingvistisk analyse" NyS 10/11, s. 26-103 (spec. kap. V).

Veirup, H. Klart og enkelt – kort og godt. Sproglige råd til den fagmand, der skriver til gud og hvermand Systime 1998.

Werlich, E. A text grammar of English Heidelberg 1976.

[senest opdateret d. 29/1 2007]

Øverst i dokumentet