SR forside -->

Sprog og norm

 

 

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

[opdateret d. 22/3 2002]

Kursusplan for Sprog og norm 2001-2

Underviser: Jon Milner

Fr 13-16, 10.2.53 (hvor andet ikke er angivet)

efterår 2001

forår 2002

Efterår 2001

7. september                        Introduktion

 

14. september                      Rigssprogsnormen (RSN)

Hansen, Erik (1979): ”Den danske rigssprogsnorm”. In: Erik Hansen og Peder Skyum-Nielsen: Nydanske Studier & Almen kommunikationsteori (NyS) 12.

 

28. september                      Hvem bestemmer eller hvem skal bestemme?

Hansen, Erik (1975): ”Den skjulte præmis”. In: Klaus Kjøller (red.): Analyser af sprogbrug. Argumentation. København: Borgen.

 

Henriksen, Lars (1979): ”Om rigtighed i sproget”. In: Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1979 nr. 1.

 

Schleimann, Jørgen (1990): ”Intet kan lignes ved ordet”. In: Sprog og kvalitet. Modersmål-Selskabets Årbog 1990.

 

5. oktober                            Normativitet og deskriptivitet.

Diderichsen, Paul (1968): Sprogsyn og sproglig opdragelse, kapitel 4: ”Sprogrigtighed – sprogvurdering – sprogregulering.” København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk.

 

12. oktober                          En opsummering af debatten om RSN og en videre diskussion.

Kristiansen, Tore (1990): Udtalenormering i skolen, kapitel 7: ”Udtaleproblemet i debatten om modersmålsundervisningen.” København: Gyldendal.

 

19. oktober – efterårsferie

 

26. oktober                          Sproghistorie

Detlef, Claus og Jørn Lund (1986): Stavning, kapitlet: Det historisk/sociologiske perspektiv. København: Dansklærerforeningen.

 

Hansen, Erik (1989): ”Count down”. In Erik Hansen: Da lo hun så hjerteligt. København: Fremad.

 

2. november                         Nation, sprog og identitet.

Anderson, Benedict (1991): Imagined Communities, kapitel 1: ”Introduction”, og kapitel 3: ”The Origins of National Consciousness.” London: Verso.

 

Jørgensen, Normann og Tore Kristiansen:  ”Pæredansk og perkerdansk.” Kronik i Information onsdag d. 4. februar 1998. (uddeles).

 

9. november                         Nation, sprog og identitet

Billig, Michael (1995): Banal Nationalism, kapitel 5: ”Flagging the Homeland Daily.” London: Sage.

 

23. november                       Magt, sandhed og viden

Foucault, Michel (1980): Power/Knowledge, kapitel 6: Truth and Power. London: Harvester Wheatsheaf.

 

Danaher, Geoff, Tony Schirato og Jen Webb (2000): Understanding Foucault, kapitel 3: Discourses and institutions. London: Sage.

 

30. november                       Konsensus om normer

Habermas, Jürgen (1981): ”Hvad er universalpragmatik?” In: Jürgen Habermas: Teorier om samfund og sprog. København: Gyldendals Sprogbibliotek.

 

Andersen, John E. (1980): ”Hvad hedder egentlig berufsverbot på russisk?” In: Peter Harder og Arne Poulsen (red.): Hvad går vi ud fra? Om forudsætninger i sprog og handling. København: Gyldendals sprogbibliotek.

 

7. december                         Værdier og normer

Milner, Jon (2000): Etik hos Habermas og Foucault – i forhold til ideologibegrebet i kritisk diskursanalyse. Arbejdspapir nr. 36, Skolefag, Læring og Dannelse. Danmarks Pædagogiske Universitet.

 

14. december                       Værdier og normer

Bauman, Zygmunt (1993): Postmodern Ethics, introduktion: Morality in Modern and Postmodern Perspective. Oxford: Blackwell.

 

21. december                       Værdier og normer

Bauman, Zygmunt (1993): Postmodern Ethics, Kapitel 3: The Elusive Foundation, og slutningen af kapitel 8: Postmodern wisdom, postmodern impotence. Oxford: Blackwell.

 

 
Semesterplan forår 2002 for Sprog og norm

 

Fredage klokken 13-16, lokale 10.2.53 (hvis ikke andet er angivet)

 

 

1. februar                             Værdier og normer

Bauman, Zygmunt (1993): Postmodern Ethics, introduktion: Morality in Modern and Postmodern Perspective. Oxford: Blackwell.

 

8. februar                             Universitetsopgaver: Hvad er en god/dårlig opgave?

                                            Materiale udleveres på dagen

 

15. februar                           Værdier og normer

Bauman, Zygmunt (1993): Postmodern Ethics, Kapitel 3: The Elusive Foundation, og slutningen af kapitel 8: Postmodern wisdom, postmodern impotence. Oxford: Blackwell.

 

22. februar                           Den sproglige rådgiver

Fairclough, Norman (1995): Critical language awareness and self-identity in education. In: Critical discourse analysis: the critical study of language. London: Longman. S. 219-232.

 

Togeby, Ole (1976): Kong Gulerod og vatnisserne. In: Mål og Mæle, 3. årg. Nr. 4, 1976.

 

1. marts                               Tekster, værdier og ledelse

Project Director Thomas Munk Plum fra Staffs & Quality Mangagement, Novo Nordisk A/S, kommer og (af)holder foredrag og work shop. Foredragets titel er: Værdier og visioner i praksis. En case om Novo Nordisk-vejen.

 

4. marts                               Fællestime med Klaus Kjøller (sprogbeskrivelse) kl. 13-16

                                            Foregår i 11.2.20

 

8. marts                               Danske dialekter (NB klokken 10.15!)

Stud.mag. Gitte Gravengaard vil holde et oplæg om sin hjemmeside ”dialekt.dk” (som bedes tjekkes ud!)

 

Derudover er der følgende læsning til dagen som optakt til næste uges besøg på Sprognævnet:

 

Jacobsen, Henrik Galberg mfl. (1979): Principperne for Dansk Sprognævns rådgivning. In: Sprog i Norden 1979. København: Gyldendal. S. 34-65.

 

Hansen, Erik (2000): Normering og Sprognævn. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 7-20.

 

15. marts                             Besøg på Dansk Sprognævn

Vi mødes klokken 12.45 i Palmehaven, og klokken 13.00 er vi inviteret indenfor hos Sprognævnet hvor Vibeke Sandersen vil guide, tegne og fortælle om nævnets arbejde (trappe og etage: 17.3).

 

Kristiansen, Tore (2000): Normering og holdninger. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 21-58.

 

Phillipson, Robert (2000): En sprogpolitik for Danmark. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 153-161.

 

22. marts                             Eksamensvejledning – Opgaven er at hver af jer skriver cirka en halv side om jeres eksamensprojekt, som I sender til mig senest to dage før pr. mail eller brev, og at I over denne tekst hver forbereder to minutters oplæg som fx kan være en beskrivelse af projektet eller en bestemt problemstilling i projektet, som kræver nærmere overvejelser. Derefter diskuterer vi, kommer med kommentarer og perspektiverer i plenum. Derudover kan der være generel eksamenssnak.

 

29. marts                             Påske

 

5. april                                 Grammatik og normering

Lisbeth Falster Jakobsen (1998): ”Funktionalisme – et sprogvidenskabeligt paradigme.” I: Mål & Mæle 3. 1998. København.

 

Hansen, Erik (1998): ”Glæden ved grammatik.” I: Mål & Mæle 4. 1998. København.

 

Henriksen, Lars (1995): ”Grammatik? – Så har vi balladen!” I: Mål & Mæle 2. 1995. København.

 

12. april                               Udtale og normer

Heger Steffen (1981): Sprog og lyd. København: Akademisk Forlag. Læs kapitlerne: ”Sociofonetik” og ”Hvad hedder det?”, som i min version er s. 43-62.

Videre læsning (eller genlæsning):

Erik Møller (1991): ”Lad talesproget komme til orde!” I: Erik Hansen m. fl. (red.): Auditorium X. København. S. 181-203.

Lund, Karen (1991): ”Dansk med mange accenter.” I: Erik Hansen m. fl. (red.): Auditorium X. København: Amanda.

 

 

 

19 . april                                Danskernes sprogholdninger (NB fakultetets forskningsfredage lok. 8.1.13, kl. 13.15 -15.00)

 

Opgave: Da I kender lidt til Tore Kristiansen, skal I forberede tre kritiske spørgsmål til TK. Stil mindst ét under diskussionen efter nedenstående foredrag (som er et uddrag fra annoncefolderen):

”Danskerne opfatter gerne sig selv som mere liberale end nordmænd og svenskere, men på sprogområdet er danskerne mere autoritetstro og autoritære end de fleste”. Omtrent sådan plejer Tore Kristiansen at ordlægge sig når han tager danskerne og deres sprogholdninger under kærlig behandling. Kristiansen har gennem mange år forsket i danskernes holdninger til dialekter og standardsprog, sådan som de kan studeres både hos folk i almindelighed og i institutionerne. Han deltager gerne i en diskussion om de pædagogiske og politiske aspekter af sprogholdningsproblematikken.

                                           

                                     Orienter jer i Kristiansen, Tore (1990): Udtalenormering i skolen. Skitse af en ideologisk bastion. København: Gyldendal.

 

3. maj                                  Genre og normer

Palmer, Jerry (1990): ”Genrer og medier – et kort overblik.” I: MedieKultur 14. 1990. Aalborg: Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark.

 

10. maj                                Opsummering af kurset - oversigtsdag

 

17. maj                                Eksamensvejledning

Opgaven er, som d. 22. marts, at hver af jer skriver cirka en halv side om jeres eksamensprojekt, som I sender til mig senest to dage før pr. mail eller brev, og over denne tekst forbereder to minutters oplæg som fx kan være en beskrivelse af projektet eller en bestemt problemstilling i projektet, som kræver nærmere overvejelser.