SR forside -->

Sprog og norm

 

 

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

[opdateret d. 31/3 2003]

Kursusplan for Sprog og norm 2002-3

Efterår 2002

Forår 2003

 

Underviser: Jon Milner

Fredag kl. 10-13, lokale 27.1.49 (i efteråret var lokalet 4.1.15).

 

Ekstern lektor Jon Milner.

Privat: Caroline Amalievej 77, 2800 Lyngby. Telefon 45 88 11 25

Arbejde: Lokale 22.3.57, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, Njalsgade 120, 2300 København S. Telefon 35 32 83 35

Arbejde: Lokale B319, Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrupvej 101, 2400 København NV. Telefon 88 88 90 00 lok. 9594. Mail: jomi@dpu.dk.

 

 

 

 

 

Semesterplan efterår 2002 for Sprog og norm

Fredage klokken 10-13, lokale 27.1.49

 

 

6. september                Introduktion

 

 

13. september              Sproghistorie

 

Detlef, Claus og Jørn Lund (1986): Stavning, kapitlet: Det historisk/sociologiske perspektiv. København: Dansklærerforeningen.

 

Hansen, Erik (1989): ”Count down”. I: Erik Hansen: Da lo hun så hjerteligt. København: Fremad.

           

 

20. september              Normativitet og deskriptivitet.

 

Diderichsen, Paul (1968): Sprogsyn og sproglig opdragelse, kapitel 4: ”Sprogrigtighed – sprogvurdering – sprogregulering.” København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk.

 

 

27. september              Rigssprogsnormen (RSN)

 

Hansen, Erik (1979): ”Den danske rigssprogsnorm”. In: Erik Hansen og Peder Skyum-Nielsen: Nydanske Studier & Almen kommunikationsteori (NyS) 12.

 

 

4. oktober                    Hvem bestemmer eller hvem skal bestemme?

 

Hansen, Erik (1975): ”Den skjulte præmis”. In: Klaus Kjøller (red.): Analyser af sprogbrug. Argumentation. København: Borgen.

 

Henriksen, Lars (1979): ”Om rigtighed i sproget”. In: Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1979 nr. 1.

 

Schleimann, Jørgen (1990): ”Intet kan lignes ved ordet”. In: Sprog og kvalitet. Modersmål-Selskabets Årbog 1990.

 

 

 

11. oktober                  Aflyst pga. konferencedeltagelse

 

 

18. oktober                  Efterårsferie

 

 

25. oktober                  Nyere synspunkter i debatten

 

Kristiansen, Tore (2000): Normering og holdninger. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 21-58.

 

Phillipson, Robert (2000): En sprogpolitik for Danmark. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 153-161.

 

 

1. november                 Lingvistik(ken)

 

Saussure, Ferdinand de (1983): Course in General Linguistics. London : Duckworth. Siderne 65-78 og 110-120

 

Gregersen, Frans (1995): Strukturalisme. I: Finn Collin og Simo Køppe: Humanistisk Videnskabsteori. København: Danmarks Radio Forlaget.

 

 

8. november                 Nyere grammatikker            

                                   

Materiale udleveres

 

 

15. november               Aflyst pga. undervisning i Nepal

 

 

22. november               Aflyst pga. undervisning i Nepal

 

 

 

29. november               Nyere grammatikker            

                                   

Materiale udleveres

 

6. december                 Nation, sprog og identitet.

 

Anderson, Benedict (1991): Imagined Communities. London: Verso. Kapitel 1: “Introduction”, og kapitel 2: “Cultural Roots.”

 

 

13. december               Nation, sprog og identitet.

 

Anderson, Benedict (1991): Imagined Communities. London: Verso. Kapitel 3: “The Origins of National Consciousness.”

 

 

20. december               Sprog og identitet

 

Billig, Michael (1995): Banal Nationalism, kapitel 5: ”Flagging the Homeland Daily.” London: Sage.

 


 
Semesterplan forår 2003 for Sprog og norm

 

 

 

7. februar                     Magt, sandhed og viden

 

Foucault, Michel (1980): Power/Knowledge, kapitel 6: Truth and Power. London: Harvester Wheatsheaf.

 

Danaher, Geoff, Tony Schirato og Jen Webb (2000): Understanding Foucault, kapitel 3: Discourses and institutions. London: Sage.

 

 

14. februar                   Den sproglige rådgiver

                                   

Fairclough, Norman (1995): Critical language awareness and     self-identity in education. In: Critical discourse analysis: the           critical study of language. London: Longman. S. 219-232.

 

Togeby, Ole (1976): Kong Gulerod og vatnisserne. In: Mål og Mæle, 3. årg. Nr. 4, 1976.

 

 

21. februar                   Konsensus om normer

                                   

Habermas, Jürgen (1981): Hvad er universalpragmatik? In:   Jürgen Habermas: Teorier om samfund og sprog. København:             Gyldendals Sprogbibliotek.

 

Andersen, John E. (1980): ”Hvad hedder egentlig berufsverbot på russisk?” In: Peter Harder og Arne Poulsen (red.): Hvad går vi ud fra? Om forudsætninger i sprog og handling. København: Gyldendals sprogbibliotek.

 

 

28. februar                   Værdier og normer

                                   

Milner, Jon (2000): Etik hos Habermas og Foucault – i forhold         til ideologibegrebet i kritisk diskursanalyse. Arbejdspapir nr.           36, Skolefag, Læring og Dannelse. Danmarks Pædagogiske      Universitet. (Udleveres)

 

 

4. marts:

Fællestime med det andet kursus som indgår i Sproglig rådgivning 1: Sprogbeskrivelse (v. K.Kjøller), tirsdag d. 4. marts kl. 13-16 i lokale 27.0.49. Der er hertil lavet et sæt opgaver.

 

           

 

 

7. marts                        Eksamensvejledning – Opgaven er at hver af jer skriver

cirka en halv side om jeres eksamensprojekt, som I sender til mig senest to dage før pr. mail eller brev, og over denne tekst forbereder to minutters oplæg som fx kan være en beskrivelse af projektet eller en bestemt problemstilling i projektet, som kræver nærmere overvejelser. Derefter diskuterer vi så i plenum. Derudover er der generel eksamenssnak.

 

 

14. marts                      Værdibaseret ledelse - baggrund, opbygning og implementering i praksis

                                   

Project Director Thomas Munk Plum fra Staffs & Quality Mangagement, Novo Nordisk A/S, kommer og (af)holder foredrag og work shop.

 

 

21. marts                      Dansk sprognævn

 

Jacobsen, Henrik Galberg mfl. (1979): ”Principperne for Dansk Sprognævns rådgivning.” In: Sprog i Norden 1979. København: Gyldendal. S. 34-65.

 

Hansen, Erik (2000): Normering og Sprognævn. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 7-20.

           

 

28. marts                      Opsamling på værdier og normer

 

Bauman, Zygmunt (1993): Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell. Læs: “Introduction: Morality in Modern and Postmodern Perspective”, samt slutningen af kapitel 8 ”Postmodern wisdom, postmodern impotence”.

 

 

4. april                          Besøg på Dansk Sprognævn

                                   

Selve besøget er klokken 11, men vi mødes som normalt.

                                    Sprognævnets adresse er Njalsgade 136.

                                   

                                    Genlæs eventuelt:

Kristiansen, Tore (2000): Normering og holdninger. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 21-58.

 

Phillipson, Robert (2000): En sprogpolitik for Danmark. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 153-161.

 

 

11. april                        Hvordan kunne forestillingen om sproglig standardisering opstå og blive en ”naturlig” forudsætning?

 

Forårsforedrag - ingen litteratur, men gode miner til slet spil.

 

 

18. april                        Påske

 

 

25. april                        Sprog og fællesskaber på Internettet

 

Stud.mag. Kristine Munksgaard Pedersen holder foredrag. Nedenfor følger hendes forslag til litteratur:                            

 

Gode ideer til læsning til Sprog og norm-undervisning d. 25. april 2003.

 

Hougaard, Tina Thode: ”Interaktionelle særtræk i chat”. I: Widell, Peter og Kunøe, Mette (red.) 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus, 2001.

-         En kort artikel om en undersøgelse af sprogbrug og interaktion i en chatgruppe.

 

Rathje, Marianne og Ravnholt, Ole: ”R tjat å sms 1 trusl mod skriftsprågd?” I: Nyt fra Sprognævnet. 2002 nr. 2.        

 

Fællesskaber og normering:

 

Anderson, Benedict: Forestillede fællesskaber. Refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse. Roskilde Universitetsforlag, 2001.                                  

 

Baym, Nancy: “The Emergence of Online Community”. I: Jones (red.) Cypersociety 2.0. s. 35-68. Sage, Thousand Oaks, 1998.

-         En introduktion til online-fællesskaber generelt og til hvilke faktorer, der har indflydelse på deres tilblivelse og beståen.

 

Crystal, David: Language and the Internet. Cambridge University Press, 2001.

-         Kapitel 1, 2 og 3 er mest relevante.

-         Handler om sproget på nettet, det såkaldte ’Netspeak’, som det bliver brugt i forskellige kommunikationssituationer på nettet og om normering.

 

Gotved, Stine: Cypersociologi – det samme på en anden måde. Ph.d.-afhandling. Sociologisk Institut, København, 2000.

-         Kapitel 5

-         En undersøgelse af en nyhedsgruppe, som er god til at få et indtryk af hvordan fællesskabet i en nyhedsgruppe kommer til udtryk gennem sprog og sociale normer.

 

Netikette:

 

”Netikette for Chat på opasia”: http://chat.opasia.dk/regler.php3 , 17.12.2002  

 

”Simple chatregler”: 1Klik.dk – SuperChat: http://www.1klik.dk/chat/chatregler.asp ,

17.12.2002

 

 

2. maj                           (Kritisk) sproglig viden og bevidsthed.

 

Gregersen, Frans: ”Det nationale kompromis?” I: Karen Risager, Anne Holmen og Anne Trosberg (red.): Sproglig mangfoldighed – om sproglig viden og bevidsthed. Roskilde Universitetscenter: ADLA (Foreningen for anvendt sprogvidenskab i Danmark/Association Danoise Linguistique Appliqée).

 

Genlæs også litteraturen fra d. 14. februar 2003.

 

 

3. maj                           Akademisk skrivning – universitetsopgaven som et argument.

 

                                    Dagseminar fra 10-16. NB: lørdag!!

                                    Materiale udleveres på dagen.

Lokale oplyses snarest muligt.

 

 

9. maj                           Afslutning

Opfølgning på dagseminaret, eksamensvejledning, praktiske spørgsmål, vejen frem m.v.