SR forside à

Sprog og norm

holdets intranet à

http://euv.hum.ku.dk à

 

 

Emnebeskrivelse

Kursusplan

Deltagere

Opgivelser

 [opdateret d. 19/2 2004]

Kursusplan for Sprog og norm 2003-4

Underviser: Jon Milner

Fredage klokken 10-13, lokale 27.0.47

 

Plan for efteråret 2003

 

Plan for foråret 2004

 

 

 

Ekstern lektor Jon Milner.

Privat: Hobrogade 4, 1. tv. Telefon 3333 7305

Arbejde: Lokale 22.3.57, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, Njalsgade 120, 2300 København S. Telefon 35 32 83 35

Arbejde: Lokale B114, Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrupvej 101, 2400 København NV. Telefon 8888 9594 Mail: jomi@dpu.dk.

 

 

 
 
Semesterplan efterår 2003 for Sprog og norm

 

 

 

5. september                Introduktion

 

 

12. september              Sproghistorie

 

Detlef, Claus og Jørn Lund (1986): Stavning, kapitlet: Det historisk/sociologiske perspektiv. København: Dansklærerforeningen.

 

Hansen, Erik (1989): ”Count down”. I: Erik Hansen: Da lo hun så hjerteligt. København: Fremad.

           

 

19. september Normativitet og deskriptivitet.

 

Diderichsen, Paul (1968): Sprogsyn og sproglig opdragelse, kapitel 4: ”Sprogrigtighed – sprogvurdering – sprogregulering.” København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk.

 

26. september              Ingen undervisning pga. konference i Bratislava.

 

 

3. oktober                    Rigssprogsnormen (RSN)

 

Hansen, Erik (1979): ”Den danske rigssprogsnorm”. In: Erik Hansen og Peder Skyum-Nielsen: Nydanske Studier & Almen kommunikationsteori (NyS) 12.

 

 

10. oktober                  Hvem bestemmer eller hvem skal bestemme?

 

Hansen, Erik (1975): ”Den hemmelige præmis”. In: Klaus Kjøller (red.): Analyser af sprogbrug. Argumentation. København: Borgen.

 

Henriksen, Lars (1976): ”Om rigtighed i sproget”. In: Meddelelser fra Dansklærerforeningen 1976 nr. 1.

 

Schleimann, Jørgen (1990): ”Intet kan lignes ved ordet”. In: Sprog og kvalitet. Modersmål-Selskabets Årbog 1990.

 

 

17. oktober                  Efterårsferie

 

 

24. oktober                  Nyere synspunkter i debatten

 

Kristiansen, Tore (2000): Normering og holdninger. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 21-58.

 

Phillipson, Robert (2000): En sprogpolitik for Danmark. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 153-161.

 

 

31. oktober                  Lingvistik(ken)

 

Saussure, Ferdinand de (1983): Course in General Linguistics. London : Duckworth. Siderne 65-78 og 110-120

 

Gregersen, Frans (1995): Strukturalisme. I: Finn Collin og Simo Køppe: Humanistisk Videnskabsteori. København: Danmarks Radio Forlaget.

 

 

7. november                 Aflyst – engagiert anderswo

 

 

14. november   Nyere grammatikker            

                                   

Materiale udleveres

 

 

21. november   Nation, sprog og identitet.

 

Anderson, Benedict (1991): Imagined Communities. London: Verso. Kapitel 1: “Introduction”, og kapitel 2: “Cultural Roots.”

 

 

 

 

28. November  Udsat pga. forskernetværksmøde i Stockholm.

 

           

5. december                 Nation, sprog og identitet.

 

Anderson, Benedict (1991): Imagined Communities. London: Verso. Kapitel 3: “The Origins of National Consciousness.”

 

 

12. december                       Sprog og identitet

 

Billig, Michael (1995): Banal Nationalism, kapitel 5: ”Flagging the Homeland Daily.” London: Sage.

 

19. december               Aflyst - sygdom

 

           

 


 Semesterplan forår 2004 for Sprog og norm

 

 

6. februar                     Magt, sandhed og viden

 

Foucault, Michel (1980): Power/Knowledge, kapitel 6: Truth and Power. London: Harvester Wheatsheaf.

 

Danaher, Geoff, Tony Schirato og Jen Webb (2000): Understanding Foucault, kapitel 3: Discourses and institutions. London: Sage.

 

 

13. februar                   Sproglig normering: en forestilling om det homogene sprog – og mulige eksamensemner

                                   

Artikel uddeles

 

 

20. februar                   Eksamensvejledning – Opgaven er at hver af jer skriver

cirka en halv side om jeres (mulige) eksamensprojekt, som I sender til mig senest to dage før pr. mail eller brev, og over denne tekst forbereder to minutters oplæg som fx kan være en beskrivelse af projektet eller en bestemt problemstilling i projektet, som kræver nærmere overvejelser. Derefter diskuterer vi så i plenum. Derudover er der generel eksamenssnak.

 

 

27. februar                   Den sproglige rådgiver

                                   

Fairclough, Norman (1995): Critical language awareness and self-identity in education. In: Critical discourse analysis: the critical study of language. London: Longman. S. 219-232.

 

Togeby, Ole (1976): Kong Gulerod og vatnisserne. In: Mål og Mæle, 3. årg. Nr. 4, 1976.

 

 

5. marts                        Konsensus om normer

                                   

Habermas, Jürgen (1981): Hvad er universalpragmatik? In: Jürgen Habermas: Teorier om samfund og sprog. København:             Gyldendals Sprogbibliotek.

 

Andersen, John E. (1980): ”Hvad hedder egentlig berufsverbot på russisk?” In: Peter Harder og Arne Poulsen (red.): Hvad går vi ud fra? Om forudsætninger i sprog og handling. København: Gyldendals sprogbibliotek.

 

11. marts                      Fællestimer med Sprogbeskrivelse

                                   

Normproblemer og deres udtryk i teksten. Ideologi og værdier i den sproglige rådgivning.

Tid og sted: 13.15-16, lokale 27.0.49.

 

 

12. marts                      Værdibaseret ledelse - baggrund, opbygning og implementering i praksis

                                   

Vice President Thomas Munk Plum fra Staffs & Quality Mangagement, Novo Nordisk A/S, kommer og (af)holder foredrag og work shop.

 

 

19. marts                      Værdier og normer

                                   

Milner, Jon (2000): Etik hos Habermas og Foucault – i forhold til ideologibegrebet i kritisk diskursanalyse. Arbejdspapir nr. 36, Skolefag, Læring og Dannelse. Danmarks Pædagogiske Universitet. (Udleveres).

 

 

26. marts                      Opsamling på værdier og normer

 

Bauman, Zygmunt (1993): Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell. Læs: “Introduction: Morality in Modern and Postmodern Perspective”, samt slutningen af kapitel 8 ”Postmodern wisdom, postmodern impotence”.          

 

 

2. april                          Dansk sprognævn

 

Jacobsen, Henrik Galberg mfl. (1979): ”Principperne for Dansk Sprognævns rådgivning.” In: Sprog i Norden 1979. København: Gyldendal. S. 34-65.

 

Hansen, Erik (2000): Normering og Sprognævn. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 7-20.

 

Læs også Lov om Dansk Sprognævn, og Bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning. (uddeles

 

 

Påske

 

 


16. april                        Besøg på Dansk Sprognævn

                                   

Selve besøget er klokken 11.00-11.45 hvor Vibeke Sandersen vil præsentere Sprognævnet, men vi mødes som normalt.

                                    Sprognævnets adresse er Njalsgade 136.

                                   

                                    Genlæs eventuelt:

Kristiansen, Tore (2000): Normering og holdninger. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 21-58.

 

Phillipson, Robert (2000): En sprogpolitik for Danmark. In: Anne Holmen og J. N. Jørgensen (red.): Sprogs status i Danmark år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed bind 32. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. S. 153-161.         

 

23. april                        (Kritisk) sproglig viden og bevidsthed.

 

Gregersen, Frans (1993): ”Det nationale kompromis?” I: Karen Risager, Anne Holmen og Anne Trosberg (red.): Sproglig mangfoldighed – om sproglig viden og bevidsthed. Roskilde Universitetscenter: ADLA (Foreningen for anvendt sprogvidenskab i Danmark/Association Danoise Linguistique Appliqée).

 

Genlæs også litteraturen fra d. 13. februar 2004.

 

 

30. april                        Akademisk skrivning – universitetsopgaven som et argument.

 

                                    Materiale udleveres på dagen.

 

Store bededag

 

 

14. maj                         Afslutning

Opfølgning på dagseminaret, eksamensvejledning, praktiske spørgsmål, vejen frem m.v.